Nieuwsflits BPG september 2022

Uw bestuur in de praktijk

Gedeputeerde op bezoek bij landgoederen

Vrijdag 2 september heeft gedeputeerde Hagar Roijackers een bezoek gebracht aan drie landgoederen. Op landgoederen Bleijendijk, Zwijnsbergen en de Hoevens zijn inspirerende gesprekken gevoerd over duurzaam verbinden, beschermen en ontwikkelen van natuur, cultuurhistorie en agrarisch landschap. Bij de bezoeken hebben we laten zien dat particuliere eigenaren weten dat het gaat om samenwerking en integraliteit, inclusief ecologie en de transitie van de landbouw. Voor de gebiedsgerichte aanpak (GGA) liggen er mogelijkheden om te komen tot multifunctioneel landgebruik.

 

BPG-leden actief bij gebiedsgerichte aanpak!

GGA-gebieden zijn gebieden waar veel opgaven omtrent water, natuur, landbouw en ruimtelijke ordening samenkomen. De provincie Noord-Brabant heeft in 17 van die gebieden een gebiedsgerichte aanpak (GGA) opgestart, waarbij wordt gestreefd naar een integrale oplossing. Het is belangrijk eigenaren bij deze processen te betrekken; zij weten als geen ander wat er speelt in de gebieden. Per gebied heeft BPG Vereniging landelijk Brabant een lid gevraagd om, namens BPG en particulieren in dat gebied, ambassadeur te worden. Woensdag 21 september hebben we met de beoogde ambassadeurs en de provincie om tafel gezeten om de aanpak te bespreken.

Wat houdt de Gebiedsgerichte aanpak in?

De gebiedsgerichte aanpak is ongeveer 1,5 jaar geleden gestart n.a.v. de stikstofdiscussie. De provincie Brabant besloot al snel: het herstellen van de gevoelige natuur in Noord-Brabant houdt meer in dan alleen stikstof. Daarom is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij meerdere opgaven in het buitengebied worden meegenomen. Onder deze aanpak vallen 14 stikstofgevoelige N2000-gebieden, en nog eens drie gebieden waar veel opgaven liggen. Het is per gebied een zoektocht met wie de puzzel gelegd moet worden. Met de betrokken partijen worden verschillende sessies georganiseerd. Eerder schreven wij al over de gebiedsgerichte aanpak in onze verschillende nieuwsflitsen van de afgelopen jaren. Ook kunt u op de website Home – GGA groen blauw per gebied bekijken in welke fase van de aanpak de verschillende gebieden zich bevinden.

Ambassadeurs

Het idee van een ambassadeur is dat deze, in goede afstemming met de medewerkers van BPG, zijn/haar gebiedsproces volgt en kansen en ontwikkelingen rapporteert aan BPG en leden in het gebied.

Als vereniging vertegenwoordigen we, naast onze eigen leden, alle particuliere terreineigenaren in het buitengebied. Daarom vragen we de ambassadeurs ook naburige eigenaren die niet zijn aangesloten bij de vereniging, op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Ook hierin zullen de medewerkers van BPG en de ambassadeurs samenwerken, om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de eigenaren in de verschillende gebieden, zodat hiermee contact kan worden gezocht.

Nieuwsgierig wie ambassadeur wordt in uw gebied? Neem dan contact op met Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com.

Natuurbeschermingsoverleg te gast op Landgoed de Vijverhoeve

Op 22 september heeft het Natuurbeschermingsoverleg vergaderd bij een particulier landgoed. Herma Winnemuller neemt namens het BGP-bestuur deel aan het overleg. Eerder heeft zij geschreven over wat dit overleg inhoudt en haar activiteiten hiervoor. De verschillende partners waren deze keer op uitnodiging van BPG op bezoek op Landgoed De Vijverhoeve. Op de agenda stond de provinciale Rood voor Groen-Landgoedregeling.

BPG-bestuurder José de Rooij heeft de regeling met een presentatie toegelicht. Ze heeft de pijnpunten die vele initiatiefnemers bij deze regeling voelen, goed weergegeven. Hierdoor werd het voor de toehorende TBO’s (NM, SSB, BL) en BMF duidelijker waarom zó veel initiatieven niet tot de werkelijke uitvoering van het plan komen. Onder andere werd er gepleit voor een ‘kennis en kunde loket’ waar initiatiefnemers in een vroeg stadium terecht kunnen met hun plan, om direct al een reële inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid ervan. In plaats van dat dit na 5-10 jaar pas duidelijk wordt, als de vele betrokkenen één voor één een oordeel over het plan hebben gevormd en er al veel kosten gemaakt zijn door de initiatiefnemer.

Daarnaast gaf José de Rooij middels een voorrekening weer dat er beter gekeken moet worden naar het ontwikkelrisico dat gepaard gaat met de investeringen in de tijd. Met een lange doorlooptijd komt het initiële verdienmodel vaak niet meer overeen met de werkelijkheid.

De TBO’s en BMF staan niet negatief tegenover de Rood-voor-Groen regeling, mits er rekening wordt gehouden met bepaalde randvoorwaarden. Deze zullen concreter worden geformuleerd, waardoor de regeling scherper en helderder wordt voor initiatiefnemers in de hoop dat er op deze manier nog meer prachtige natuur aangelegd gaat worden in Noord-Brabant.

Rood-voor-groen in de praktijk

Na de presentatie werd middels een wandeling over het terrein van Landgoed De Vijverhoeve de Rood voor Groen-regeling in de praktijk bekeken. Op het landgoed worden namelijk drie nieuwe landhuizen gebouwd in harmonie met de omgeving. Een voorbeeld van het succesvol gebruik maken van de Rood voor Groen-regeling! We kijken terug op een succesvol overleg, waarbij het belang van de rood-voor-groenregeling voor het buitengebied van Brabant nogmaals is benadrukt en er ook concrete acties uit zijn voortgekomen om deze regeling duidelijker en haalbaarder te maken.

Werkbezoek leden Provinciale Staten van 9 september jl.

DOOR HERMA WINNEMULLER Op vrijdag 9 september 2022 heeft een grote delegatie van de leden van de Provinciale Staten (PS) een werkbezoek gebracht aan onder andere het natuurgebied de Gement, gesitueerd dicht tegen de binnenstad van Den Bosch. De Gement is een groot gebied gelegen in het Natuurnetwerk Brabant, dat onder het beheer van Vereniging Natuurmonumenten valt. Voor het beheer ontvangt de vereniging SNL-subsidie.

Gezamenlijk met bestuurders van de terrein beherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap én de Brabantse Milieufederatie maakte BPG-bestuurder Herma Winnemuller ook onderdeel uit van het ontvangstteam van de PS-leden in het natuurgebied. Er werd een moment stil gestaan om o.a. meer duiding te geven aan de zorgen die er vanuit deze organisaties zijn met betrekking tot de voorgenomen bezuiniging van (jaarlijks) 10 miljoen euro op de begroting voor natuurbeheer in het Beleidskader Natuur. Het Beleidskader Natuur wordt dit najaar door PS vastgesteld voor de periode t/m 2030. Dit pamflet is uitgedeeld aan de PS leden, waar dus nog meer aandachtspunten op worden genoemd en waar ook de aandacht van BPG bij zal zijn.

Namens de Brabantse Manifestpartners heeft voorzitter Maurits van Bouwdijk nadien ingesproken tijdens de Statenvergadering, om de voorgenomen bezuinigingen af te wenden. Klik hier om het terug te kijken.

In memoriam

Op 31 augustus is Harry Breviers onverwacht overleden. Harry was rentmeester van de ASR op landgoed De Utrecht, voorzitter van de Kempische landgoederen en heeft ook in het bestuur van ZPG gezeten. Daarnaast heeft hij BPG geregeld inhoudelijk ondersteund, zoals met een gezamenlijk geschreven reactie op de Bossenstrategie in het Vakblad Natuur Bos en Landschap. Harry was een gepassioneerd natuurliefhebber en vanuit dat perspectief gaf hij invulling aan zijn vak. Onder zijn leiding heeft De Utrecht een aantal nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt: er kwam een uitkijktoren in het Natura 2000 gedeelte, een middeleeuwse bijenschans werd gebouwd, men werkte mee aan de Andreas Schotel route, vrijwilligersgroep “De bonte spechten” werd opgericht en er kwam een prachtige natuurbegraafplaats, waar Harry nu rust.

Harry was een aimabel mens, recht door zee en wars van poespas. Hij verenigde op een unieke manier idealisme en realisme in zich. Dat de kist van Harry werd gedragen door de pachters van het landgoed is een alleszeggend eerbetoon aan deze bijzondere man.

Nieuws uit de provincie

Nieuwe subsidie voor bosaanleg buiten het Natuurnetwerk Brabant

In een aantal Natura 2000-gebieden is in het recente verleden bos gekapt om leefgebied te creëren voor bedreigde plant- en diersoorten. Om dit gekapte bos te compenseren, verleent de provincie Noord-Brabant subsidie aan grondeigenaren die natuurbos aanplanten op hun eigen percelen. De Werkeenheid heeft op verzoek van de provincie een flyer opgesteld: Flyer bosaanleg

Tot 7 oktober mogelijkheid inschrijven pachtgronden GOB

Vanaf 12 september kan weer worden ingeschreven op de provinciale pachtgronden. De inschrijfperiode loopt tot 7 oktober aanstaande.

De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijvingen worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen. Verder lezen…

Leden in het nieuws

Nieuwe natuur bij landgoed De Utrecht ‘ingelijst’

Eindhovens dagblad, 22-07-2022

Waterschap De Dommel heeft het grootscheepse herstel van de natuur bij landgoed De Utrecht en het riviertje De Raamsloop vrijdag feestelijk afgesloten, door het resultaat letterlijk in te lijsten. Dankzij het project is er 20 hectare nieuw bos bij gekomen en 60 hectare heide. Ook zijn er nieuwe wandelpaden aangelegd en een nieuw fietspad langs de Raamsloop. Verder lezen…

 

Ander nieuws

Voucher voor cursus Toekomstbestendige landbouw

In onze vorige nieuwsflits informeerden wij onze leden over het scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw, opgezet door de groene hogescholen en Wageningen University. Tot 1 oktober 2022 is het mogelijk een voucher aan te vragen bij RVO, welke de kosten van de cursussen deels vergoed. Interesse? Kijk hier voor meer informatie.

Agenda

2 november 2022  – FPG bijeenkomst over NSW en opvolging

12 november 2022 – Algemene Ledenvergadering, Landgoed Wellenseind. Uitnodiging volgt.

26 november 2022 – Algemene Ledenvergadering FPG, afscheid voorzitter Roel Robbertsen