Verantwoording

Algemeen

BPG Vereniging landelijk Brabant is de belangenorganisatie van particuliere landgoed- en andere grondbezitters in het landelijke gebied in Noord-Brabant. De oorspronkelijke en statutaire naam is Vereniging Brabants Particulier Grondbezit. Om duidelijker te maken waar deze vereniging voor staat wordt in de praktijk de naam BPG Vereniging landelijke Brabant gebruikt.

De BPG Vereniging landelijke Brabant is lid van de Nederlandse Federatie van Particulier Grondbezit (FPG), die weer lid  is van de European Landowners’ Organization (ELO). ELO is actief in meer dan 29 landen in Europa.

BPG richt zich op belangenbehartiging van en directe dienstverlening aan de leden. De vereniging kent een beleidsplan waarin de prioriteiten worden bepaald en een begroting van middelen en inzet van leden en vrijwilligers die die onze activiteiten mogelijk maken. Het bestuur wordt verkozen door de Algemene ledenvergadering volgens de statuten (laatstelijk herzien op 27 mei 1998) en legt jaarlijks verantwoording af in een jaarrekening en een jaarverslag. Een samenvatting hiervan is op verzoek te verkrijgen bij de voorzitter.

Kamer van Koophandel

BPG Vereniging landelijk Brabant‘ is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de naam Vereniging ‘Brabants Particulier Grondbezit’, kortweg ‘BPG’, en houdt kantoor op Woudrichemseweg 36a, 4286 LB, Almkerk, met het nummer 17106544.

Post- en bezoekadres

Zie onder contact

Doelstelling (missie)

BPG Vereniging landelijk Brabant is de belangenbehartiger van en dienstverlener voor Brabantse particuliere  ‘landgoederen’. Wij versterken en ontzorgen de grondeigenaar en bevorderen samen het duurzaam gebruik van het landelijke gebied in Noord-Brabant.

Visie

Toenemend aantal particuliere Brabantse landgoederen, die economisch verantwoord en duurzaam worden beheerd. Eigenaren en hun opvolgers zijn economisch en maatschappelijk zelfstandig en blij met hun landgoederen. Zij leveren een kwaliteitsimpuls aan het Brabantse landelijke gebied en erfgoed, op het terrein van leefbaarheid, natuur, ruimte, bodem, energie, water en klimaat.

Brabant is trots op haar landelijk gebied en haar particuliere landgoederen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Activiteiten van de Vereniging

De Vereniging heeft het aandachtsgebied grondbezit vertaald naar de navolgende activiteiten:

Het werven van middelen

Middelen worden voornamelijk verkregen door contributies van leden en uitvoeren van projecten voor derden die grotendeels ook in het belang van de leden zijn (synergie).

Het beheer van het vermogen van de Vereniging en de besteding ervan

Van belang is het navolgende onderscheid te maken:

  • voor activiteiten (bestemmingsreserves)
  • algemene middelen (niet geoormerkte middelen)

Middelen geoormerkt voor activiteiten

De inkomsten uit contributie worden ingezet voor activiteiten voor leden en lobby. De inkomsten t.b.v. projecten worden specifiek ingezet.

Elke activiteit wordt georganiseerd door een werkgroep, waarvoor een bestuurslid verantwoordelijk is. Het betreffende bestuurslid beheert de door het bestuur van de Vereniging via de begroting aan haar toevertrouwde middelen. Voorts bepaalt zij de besteding ervan binnen de door het bestuur van de Vereniging aangegeven kaders (op basis van de statuten).  De betreffende bestuursleden rapporteren over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de bestuursvergaderingen van de Vereniging en jaarlijks in een activiteitenverslag. De voorzitter legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene ledenvergadering.

Bescherming persoonsgegevens

BPG hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy beleid opgesteld.