Privacy

BPG vereniging landelijk Brabant en FPG hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy beleid opgesteld, welke van gelijkelijk toepassing is voor BPG en FPG en andere daarmee verbonden provinciale verenigingen.

BPG is verbonden met Federatie Particulier Grondbezit (FPG) PG. Er zijn voorbereidingen getroffen onderling een verwerkingsovereenkomst te sluiten om te voldoen aan de AVG.

Privacy beleid

Hierin willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BPG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BPG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, begunstigers en donateurs (verder: leden)

Persoonsgegevens van leden worden voor BPG door FPG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het behartigen van de belangen van de leden als particuliere eigenaren of zakelijk gerechtigden van landelijke eigendommen bij overheden en maatschappelijke organisaties;
 • Het versturen van informatie van belang voor de eigenaar •Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • FPG-ledenvoordeelprogramma;
 • Vaststellen representativiteit CAO;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BPG de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht, titulatuur, omvang en gebruik van het grondbezit.

Uw persoonsgegevens worden door BPG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna maximaal 1 jaar, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door BPG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via een e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen BPG en FPG de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BPG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via een link in de nieuwsbrief zelf.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door

BPG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn en/of openbaar gepubliceerde contactgegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BPG de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BPG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder, lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via een link in de nieuwsbrief zelf.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door BPG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BPG de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisgegevens, kopie ID, BSN-nummer, bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door BPG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal voor maximaal 2 jaar, in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het beheer en onderhoud van de internetomgeving en website
 • Het verzenden van het verenigingsblad

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!