Nieuwsflits maart 2021

Nieuwsflits maart 2021
 

Van de voorzitter

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Met veel enthousiasme en plezier ben ik begonnen als voorzitter van BPG Vereniging landelijk Brabant. Ik tref een BPG aan dat goed is gepositioneerd in het maatschappelijke speelveld. Een BPG dat handelt vanuit een breed maatschappelijk draagvlak, door steeds samen te werken met een groot aantal betrokken relevante maatschappelijke spelers.

Het is mede daardoor dat BPG actief betrokken is geweest bij het tot stand komen van het in 2019 gepresenteerde manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’, bij de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park, de oprichting van Zeebra, Stichting vrienden Brabantse landgoederen en bij het initiatief ‘Brabants Bodem’. Mijn voorganger Jan Hak heeft met visie en daadkracht vele initiatieven vaart gegeven en speelde als boegbeeld van BPG hierin de afgelopen 18 jaar een bepalende rol.

Als nieuwe voorzitter zie ik het als mijn taak om deze rol in het maatschappelijke speelveld verder gestalte te geven. Ik zie echter ook de noodzaak om de interne effectiviteit van onze vereniging te vergroten. Ik wil dit doen door de komende tijd de volgende vraag te beantwoorden: Hoe blijft BPG relevant voor haar leden en wat is de ‘ruil’ van het lidmaatschap en de tegenprestatie vanuit BPG voor haar leden? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zullen we een nieuwe richting voor de komende jaren gaan ontwikkelen. Samen met het bestuur en samen met leden die belangstelling hebben om hierover mee te denken. We hopen dit bij de volgende ALV aan u voor te leggen.

Graag had ik jullie allemaal ontmoet bij de afgelopen Algemene Ledenvergadering. Helaas was dit vanwege COVID niet mogelijk. Maar als ik de laatste berichten mag geloven kunnen we wellicht nog dit najaar wel bijeenkomen. Hopelijk kunnen we dit organiseren en dan tegelijkertijd ons 25-jarige jubileum vieren en om persoonlijk afscheid te nemen van Jan. Ik zie er naar uit om u daar allen te ontmoeten, maar voor u als leden is het waarschijnlijk nog belangrijker dat u elkaar ontmoet.   

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

 

Bossenstrategie in de Brabantse praktijk

Op uitnodiging van Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging hebben Harrie van Puijenbroek, Harry Breviers en René de Bont een reactie gegeven op de nieuwe landelijke bossenstrategie. De houtoogst en met name de afzet als ‘lokaal hout’ krijgt te weinig aandacht. Tevens is een faire vergoeding van de gevraagde ecosysteemdiensten nodig om de kosten welke samenhangen met beheer en recreatieve druk te kunnen blijven betalen. Verder lezen…

 

Aan de slag met natuur- en bosrealisatie

De provincie Noord-Brabant heeft hoge ambities als het gaat om de ontwikkeling van de natuur inclusief uitbreiding van het bosareaal. Samen met de provincie kiest BPG Vereniging landelijk Brabant voor kwaliteit en duurzame samenwerking. We gaan projectmatig op zoek naar handelingsperspectief voor ondernemers/grondeigenaren. Steeds meer particulieren zien kansen om de beoogde 40% van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren.

BPG gaat in gesprek met verschillende partijen om een transparante én integrale aanpak te waarborgen. Zo zitten wij aan tafel bij de gebiedsgerichte aanpak van de Kampina en Oisterwijkse vennen. Ook blijven wij door het jaar heen inventariseren bij onze leden waar zij knelpunten zien, waar kansen liggen en wat de ambities voor de eigen beheereenheid zijn. Dit koppelen we terug naar bijvoorbeeld de provincie, zodat concrete afspraken gemaakt kunnen worden die passen bij het beeld van de eigenaar én de provincie.

OPROEP Heeft u terreinen in en om het Natuurnetwerk Brabant (zie hier een interactieve kaart) en bent u van plan stappen te ondernemen voor nieuwe natuur, bosaanplant of bosrevitalisatie? Neem dan contact op met BPG-medewerker Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com!

 

Bijeenkomst Samen Sterk in (West-)Brabant op 22 april

Met de toezegging van 2,7 miljoen extra subsidie vanuit de provincie kreeg het groene samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) in 2019 een enorme steun in de rug. BPG heeft destijds stevig gelobbyd voor meer Boa-uren welke ten dienste staan van de particuliere sector! Ons centrale aanpreekpunt voor West-Brabant, Teus den Hartog, wil hierover graag nader met u in gesprek op donderdag 22 april 2021, via Teams, aanvang 20.00 uur.
Leden met eigendommen in het Westelijk deel van onze provincie, gelegen in en rond het Natuurnetwerk, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Noteer alvast deze datum!

 

Overgroot deel van de leden tevreden over laatste ALV

63% van de aanwezige grondeigenaren bezit grond tussen de 5 en 100 ha.

De meeste aanwezige BPG-leden beoordeelden de laatste ALV op 21 februari als goed (63%) of uitstekend (19%), alhoewel men minder enthousiast was over de digitale vorm. Gelegenheid om elkaar te ontmoeten vonden de aanwezigen het belangrijkste. De bijeenkomst was goed tot uitstekend georganiseerd en men had ruim voldoende informatie vooraf ontvangen.

Ook in vergelijking met eerdere enquêtes willen de BPG-leden relaties wel aanbevelen om lid te worden van BPG (gemiddelde Net promotor score (NPS) van 68%) maar zijn minder enthousiast over de BPG-vergaderingen zelf (gem. 35% NPS-score).
63% van de aanwezigen is eigenaar van grond tussen de 5 en 100 ha. en jonger dan 65 jaar. Als je kijkt naar wat de aanwezigen echt bezig houdt, blijkt dat ook 63% steeds op zoek is naar nieuwe verdienmodellen en verbetermogelijkheden. Dat komt volgens hen tijdens de vergaderingen nog onvoldoende aan bod.
52% van de deelnemers aan de digitale ledenvergadering heeft meegedaan aan deze tevredenheidsenquête.

 

Ander nieuws

Hoe kunnen we het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer effectiever maken?

BPG nodigt haar leden uit om een enquête betreffende Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van het PARTRIDGE project in te vullen. De resultaten van de enquête worden verwerkt door de Vlaamse landbouwadministratie en worden gebruikt als input voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van onze leden deze enquête invullen om de standpunten vanuit de eigenaren, landbouwer en faunabeheerder mee te laten wegen. U kunt de enquête hier invullen.
Via de stichting ZeeBra, welke de agrarisch natuurcollectieven in Zeeland en Brabant ondersteunt en via zusterorganisatie Landelijk Vlaanderen, is BPG Vereniging landelijk Brabant betrokken bij het PARTRIDGE project.

Ruim zeshonderd VABIMPULS-vouchers toegekend.

Landbouw en Voedsel Brabant, 11 maart 2021. Agrarische ondernemers die gestopt zijn, gaan stoppen of willen omschakelen ondersteunen en begeleiden. Vanuit dat idee ging eind 2017 VABIMPULS op initiatief van provincie Noord-Brabant en gemeenten van start. Sinds de zomer van 2020 al weer meer dan 100 vouchers toegekend. Verder lezen…

 

Agenda

 

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe voorzitter BPG

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe voorzitter BPG

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse is vanavond op 23 februari 2021 door de Ledenvergadering en bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant benoemd als voorzitter.  Jan Hak is teruggetreden als bestuurder. I.v.m. Corona zal zijn afscheid op een later moment dit jaar plaatsvinden.

Maurits is CEO van de Adelaer Group, BPG-lid en woont op landgoed De Ruiting te Esch. Sinds vele jaren is hij ook bestuurslid van Brabants Landschap

Nieuwsflits januari 2021

Nieuwsflits januari 2021

Uit het oog, is nog niet uit het hart | voorwoord

Ondanks dat ik voorzitter ben in een overgangsperiode, is het van belang om als BPG landelijk Brabant meerwaarde te blijven leveren aan u, als lid.  De Corona-beperkingen maken het er niet makkelijker op. We zien elkaar minder. Even op de koffie is er niet bij. Vergaderingen zijn alleen nog maar digitaal.

Dat neemt niet weg dat we de afgelopen tijd het verenigingswerk toch door konden laten lopen. We worden steeds handiger met MS-Teams, Zoom of Webex. Zo hebben René, Neeltje en ik wekelijks digitaal werkoverleg. Vergaderingen met de provincie en collega-organisaties gaan eveneens via de computer. Als je dan ziet, dat deze nieuwsbrief weer gevuld is met ledeninformatie, dan blijken de fysieke beperkingen geen beletsel om tot resultaten te komen. De telefoon en PC zijn in deze tijd onmisbaar. Dus ook al zien we elkaar niet, of minder: we blijven ieder lid bedienen met nuttige tips en nodige informatie over zaken welke spelen, zoals landschapsbeheer en -onderhoud, versterking van het eigendom, inzet op landbouw en water, ruimtelijk ontwikkelingen etc.

Mocht u desondanks vragen hebben, of iets willen wensen, dan horen we het graag. We werken het uit, of komen erop terug in onze algemene ledenvergadering. Al is die digitaal. Want uit het oog, is nog niet uit het hart. Graag tot ziens op 23 februari.

Etienne Schoenmakers

Ledenvergadering op 23 februari

Op donderdag 23 februari 2021 om 20.00 uur zal de Algemene ledenvergadering van BPG plaatsvinden. Zoals iedereen zal begrijpen, vindt deze via MS Teams plaats. Nu het er naar uitziet dat we nog niet op korte termijn elkaar weer in persoon kunnen ontmoeten, heeft het bestuur besloten om niet al te lang te wachten met de ALV, omdat we een aantal dringende onderwerpen hebben om aan de leden voor te leggen.
De uitnodiging voor de ALV met de volledige agenda en verdere informatie kunt u in de eerste week van februari tegemoet zien.

Zo moet de begroting voor 2021 aan de leden worden voorgelegd en wil het bestuur een voordracht doen voor de benoeming van een nieuwe bestuurder, die tevens de beoogd voorzitter is. Dat betekent niet dat we al afscheid gaan nemen van Jan Hak. We hopen dat later in het jaar, als de coronamaatregelen het weer wél toelaten om persoonlijk afscheid van Jan te nemen, we alsdan kunnen stilstaan bij de vele verdiensten van Jan voor BPG gedurende zijn bijna twintigjarige voorzitterschap.

Met voordracht Maurits van Bouwdijk Bastiaanse als nieuwe bestuurder/beoogd voorzitter

Het bestuur draagt Maurits van Bouwdijk Bastiaanse voor als nieuwe bestuurder van BPG. Dit laat onverlet dat we leden van BPG in de gelegenheid willen stellen  tegenkandidaten aan te melden. Gelet op de datum van de ALV verzoekt het bestuur dit vóór 16 februari 2021 te doen door een email met de gegevens van een tegenkandidaat en motivatie te sturen naar secretaris@landelijkbrabant.nl.

Voor de zoektocht naar een opvolger van Jan Hak als voorzitter van BPG, is vanuit het bestuur een benoemingsadviescommissie samengesteld. Binnen het bestuur is eerst een profielschets vastgesteld, met eigenschappen en kwaliteiten waar de beoogde voorzitter aan zou moeten voldoen. Vervolgens is een ‘longlist’ opgesteld van mogelijke kandidaten, die is terug gebracht tot een ‘shortlist’. Het bestuur is zeer verheugd dat Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, die unaniem bovenaan de ‘shortlist’ was geplaatst, ook bereid is om het voorzitterschap van BPG op zich te nemen. Na een eerste oriënterend gesprek met leden van de benoemingsadviescommissie en een aantal gesprekken met ook de overige bestuursleden, is het bestuur vol vertrouwen in een goede samenwerking binnen het bestuur en de rol die Maurits als voorzitter van BPG kan vervullen.

Korte introductie

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse is geboren in ’s-Hertogenbosch en opgegroeid op landgoed Zwanenburg in het Brabantse Dinther. Op Zwanenburg heeft Maurits hart gekregen voor de instandhouding van een eeuwenoud familiebezit, jacht, natuurbeheer, historische erfgoed, maar vooral ook voor het landgoedbedrijf als economische drager.

Na de middelbare school is Maurits rechten gaan studeren in Utrecht, waarna hij is gaan werken in de bancaire sector. Naast zijn werkzame leven is Maurits altijd actief gebleven in het buitenleven en alles wat daar bij hoort. Hij was mede initiatiefnemer van de restauratie van de Kilsdonkse Molen, een unieke watervluchtmolen (rijksmonument) die volledig in oude luister werd hersteld inclusief de aanleg van de omliggende natuur en het herstel van de waterloop die noodzakelijk was om de waterraderen weer van water te voorzien.

Maurits is sinds vele jaren bestuurslid van Brabants Landschap en penningmeester van het hoofdbestuur van Brabants landschap. Hij is een ervaren bestuurder en tevens zelfstandig ondernemer, CEO en boegbeeld van de Adelaer Group, een bedrijf dat financiering en investering begeleidt in voornamelijk vastgoed.

Maurits woont samen met zijn vrouw Martine (en drie dochters) op landgoed De Ruiting te Esch. Een nieuw NSW-landgoed van ca 10 ha dat hij zelf heeft gecreëerd. Maurits heeft vanuit verschillende (bestuurs-) functies een breed netwerk in Brabant en daarbuiten. Hij is zeer gemotiveerd om de doelen van BPG Vereniging landelijk Brabant uit te dragen en is gemotiveerd om BPG het elan te geven dat het verdient.

Inzet BPG in 2020

2020 was zonder twijfel een bijzonder jaar. Rekening houdend met de richtlijnen is achter de schermen stevig gewerkt in het belang van onze leden. We zitten met veel partijen aan tafel en hebben bijgedragen aan verschillende projecten. Het bestuur is 8 keer bijeengeweest, hoofdzakelijk via Teams, om de Brabantse ontwikkelingen, de versterking van de vereniging en het ledencontact te bespreken.

Ledenvergadering in Kasteel Heeze, op 1,5 meter afstand en met Zoom.

Ledencontact

Door de coronamaatregelen moest het contact met onze leden soms op alternatieve wijze gebeuren. Gelukkig konden we op 3 september in de veilige omgeving van Kasteel Heeze met elkaar in gesprek tijdens de ALV. Leden werden die sfeervolle avond als eerste in Nederland geïnformeerd over de nieuwe NSW-wetgeving per 1.1.2021. Naast de ALV is ook gekozen voor digitale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de informatieavond over Brabants Bodem. In het jaar 2021 staan verschillende digitale bijeenkomsten op de planning.

Netwerken voor landgoederen

BPG is gesprekspartner aan veel verschillende (digitale) tafels op het gebied van stikstof, droogte en water, landbouw, bosbouw en recreatie. Met onze Faunabeheereenheid-zetel hebben we sturing gegeven aan de wolven- en zwijnendossiers. Met Provincie en waterschappen zijn we in overleg hoe we via Deltaplan Hoge Zandgronden en het Landelijk Programma Natuur tot een financiering van maatregelen kunnen komen. Elke keer hameren wij op vrijwilligheid, transparantie en een faire vergoeding.

Via ons grote netwerk kunnen wij veel leden bijstaan. Verscheidene leden klopten bij ons aan met klachten over bijvoorbeeld crossers of loslopende honden. Deze leden hebben wij in contact gebracht met BOA’s van Samen Sterk in Brabant. Ook hebben leden hebben BPG de weg gevonden naar het Groen Ontwikkelfonds Brabant, de Provincie, de waterschappen en Natuurcollectief Brabant. Ten behoeve van subsidies van agrarisch natuur- en landschapsbeheer ondersteunen wij de 3 agrarische collectieven. Dat doen we via de Stichting ZeeBra, samen met ZLTO en Brabants Landschap.

Projectmatige inzet uitgebreid

Projectmatig is het team versterkt met de komst van Neeltje Hermus. Voor grondeigenaren en pachters zet BPG in op toegesneden regelingen. Bij het project Brabants Bodem in het VanGoghNationaal Park kunnen melkveehouders nu verduurzamen door mee te doen met de biodiversiteitsmonitor. Een direct resultaat van onze inzet op het gebied van waterbeheer is de pilot ‘klimaatsverandering en robuustheid van landgoederen’ op Beukenhorst en Zwijnsbergen.

BPG sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Brabants Landschap

BPG heeft in december een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Brabants Landschap. BPG onderhoudt al jaren een goede relatie met het Brabants Landschap. Dat komt o.a. tot uiting in het gezamenlijk optreden richting overheden, de samenwerking als deelnemers aan gebiedsinitiatieven zoals bij Brabants Bodem, binnen Stichting Zeebra en de initiërende rol binnen de Brabantse Manifestpartners.

BPG en Brabants Landschap streven in grote lijnen dezelfde doelstellingen na, ook al doen zij dat vanuit verschillende invalshoeken.

De samenwerking wordt vorm gegeven door elkaar over relevante ontwikkelingen te informeren en elkaar te steunen bij activiteiten met een gemeenschappelijk belang. We hebben afgesproken periodiek af te stemmen op strategisch niveau tussen de beide besturen.

Stappen gezet bij vermindering van stikstofuitstoot

Gebiedsgerichte aanpak stikstof in Brabant

In december 2020 heeft de provincie Noord Brabant de ‘Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof’ (BOS) gepresenteerd. Het doel is het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.  Met behulp van Rijksmiddelen zet de provincie in op herstel en verbetering van de zones in en rondom de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Ligt uw terrein in of nabij de aangewezen gebieden en heeft u plannen voor herstel of verbetering van de natuur? Neem contact met ons op!

Samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel met de provincie. Hoewel de provincie al druk bezig is met een inventarisatie, is er volgens gedeputeerde Erik Ronnes ruimte voor flexibiliteit in de uitvoeringsagenda.

In lijn met het landelijke Programma Natuur wordt de uitvoering van de aanpak in twee fases verdeeld. Van 2021 tot 2023 ligt de focus op direct uitvoerbare maatregelen. Op basis van de bevindingen na deze eerste drie jaar wordt in de tweede fase de structurele aanpak tot 2030 opgezet.  Zie ook het FPG-artikel ”De beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt verhoogd van 75% naar 84%.”

Kortom: in 2021 worden concrete stappen gezet richting ondersteuning van landgoedeigenaren bij natuurherstel.

Ander nieuws

  • Start bijvriendelijke aanplant bosakker Alphen

De bosakker aan de Ulicotense Baan in Alphen van de Kwaalburgse Hoeve krijgt een bijzondere bijenhoutwal. Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant kan de houtwal sinds kort worden aangeplant. De aangeplante bomen en struiken zijn speciaal uitgezocht op hun bijvriendelijkheid.

 

Betere bescherming van natuur en minder overlast op NSW-landgoederen

Betere bescherming van natuur en minder overlast op NSW-landgoederen

Vandaag zijn de regels voor openstelling van NSW-landgoederen voor wandelaars verduidelijkt. Het doel hiervan is het verblijf van wandelaars op landgoederen in betere banen te leiden.

De landgoedeigenaar kan nu naar eigen inzicht wandelaars, die deelnemen aan grote evenementen waarbij schade aan het landgoed aannemelijk is, de toegang ontzeggen. Ook kan nu de toegang worden beperkt als schade aan flora en fauna wordt voorzien. Of als overlast wordt gevreesd voor andere mensen, zoals door georganiseerde groepswandelingen of hardloopactiviteiten.

De aanpassing is tot stand gekomen op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

 

Kijk voor meer informatie in bijgaand FPG-memo “Beleidsregel openstellingsbesluit NSW 1928 gepubliceerd

Nieuwsflits BPG september 2020

Nieuwsflits BPG september 2020
Gastheer Sammy van Tuyll van kasteel en landgoed Heeze spreekt de BPG-leden tijdens de ALV toe.

In de Nieuwsflits van BPG Vereniging landelijk Brabant deze keer:

Sfeervolle én veilige ledenvergadering op Kasteel Heeze
We spraken o.a. over Gelijkberechtiging, waterbeheer, wolven, Brabants bodem, opvolging voorzitter en in gesprek blijven met leden over hun wensen.

Van de bestuurstafel
Het bestuur sprak o.a. over verbetering handhaving op grondbezit, verdienmodellen en hernieuwing samenwerkingsovereenkomst met Brabants Landschap.

Save the Date 10 november: informatieavond Brabants Bodem over boeren en duurzame (voedsel)productie

Consultatie over geborgde zetel waterschappen tot 3 oktober

“Huis Zuidewijn” te Sprang-Capelle, aan het begin van een nieuw hoofdstuk

Tijdschrift Erfgoed deal over erfgoedprojecten.

 

Klik hier om de september Nieuwsflits te downloaden!

 

Editie najaar 2020 van Grondig verschenen

Editie najaar 2020 van Grondig verschenen
Waterbeheer staat voor nieuwe opgaven om te gaan met droogte en wateroverlast

Editie najaar 2020 van Grondig van BPG Vereniging landelijk Brabant is uit.

 

In dit nummer komen aan de orde:

  • 2020 wordt een kanteljaar voor eigenaren en gebruikers van gronden.

Het  derde droge jaar op rij valt samen met de stikstof- en Coronacrisis. En het tanende vertrouwen van en in veehouders. Het vraagt nog meer om een pro-actieve opstelling van BPG Vereniging Landelijk Brabant. Tijdens de ALV wil BPG-bestuur graag horen welke aandachtspunten de BPG-leden meegeven.

Het Landgoedmode kan van grote waarde zijn voor de meervoudige opgave waarvoor Nederland staat: klimaat, stikstof, energie, woningbouw, voedsel en natuur.

En tot slot:

 

Lees hierover meer in Grondig – najaar 2020.