Betere bescherming van natuur en minder overlast op NSW-landgoederen

Betere bescherming van natuur en minder overlast op NSW-landgoederen

Vandaag zijn de regels voor openstelling van NSW-landgoederen voor wandelaars verduidelijkt. Het doel hiervan is het verblijf van wandelaars op landgoederen in betere banen te leiden.

De landgoedeigenaar kan nu naar eigen inzicht wandelaars, die deelnemen aan grote evenementen waarbij schade aan het landgoed aannemelijk is, de toegang ontzeggen. Ook kan nu de toegang worden beperkt als schade aan flora en fauna wordt voorzien. Of als overlast wordt gevreesd voor andere mensen, zoals door georganiseerde groepswandelingen of hardloopactiviteiten.

De aanpassing is tot stand gekomen op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

 

Kijk voor meer informatie in bijgaand FPG-memo “Beleidsregel openstellingsbesluit NSW 1928 gepubliceerd

Nieuwsflits BPG september 2020

Nieuwsflits BPG september 2020
Gastheer Sammy van Tuyll van kasteel en landgoed Heeze spreekt de BPG-leden tijdens de ALV toe.

In de Nieuwsflits van BPG Vereniging landelijk Brabant deze keer:

Sfeervolle én veilige ledenvergadering op Kasteel Heeze
We spraken o.a. over Gelijkberechtiging, waterbeheer, wolven, Brabants bodem, opvolging voorzitter en in gesprek blijven met leden over hun wensen.

Van de bestuurstafel
Het bestuur sprak o.a. over verbetering handhaving op grondbezit, verdienmodellen en hernieuwing samenwerkingsovereenkomst met Brabants Landschap.

Save the Date 10 november: informatieavond Brabants Bodem over boeren en duurzame (voedsel)productie

Consultatie over geborgde zetel waterschappen tot 3 oktober

“Huis Zuidewijn” te Sprang-Capelle, aan het begin van een nieuw hoofdstuk

Tijdschrift Erfgoed deal over erfgoedprojecten.

 

Klik hier om de september Nieuwsflits te downloaden!

 

Editie najaar 2020 van Grondig verschenen

Editie najaar 2020 van Grondig verschenen
Waterbeheer staat voor nieuwe opgaven om te gaan met droogte en wateroverlast

Editie najaar 2020 van Grondig van BPG Vereniging landelijk Brabant is uit.

 

In dit nummer komen aan de orde:

  • 2020 wordt een kanteljaar voor eigenaren en gebruikers van gronden.

Het  derde droge jaar op rij valt samen met de stikstof- en Coronacrisis. En het tanende vertrouwen van en in veehouders. Het vraagt nog meer om een pro-actieve opstelling van BPG Vereniging Landelijk Brabant. Tijdens de ALV wil BPG-bestuur graag horen welke aandachtspunten de BPG-leden meegeven.

Het Landgoedmode kan van grote waarde zijn voor de meervoudige opgave waarvoor Nederland staat: klimaat, stikstof, energie, woningbouw, voedsel en natuur.

En tot slot:

 

Lees hierover meer in Grondig – najaar 2020.

Landgoederen zoeken naar beter verdienmodel bij duurzaam ondernemen

Landgoederen zoeken naar beter verdienmodel bij duurzaam ondernemen

Brabantse Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver op bezoek bij landgoed Bleijendijk

Op 17 augustus bezocht Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de Vughtse Landgoederen Beukenhorst en Bleijendijk

Beide landgoederen zoeken binnen het landgoedmodel naar een balans tussen natuurbeheer èn landbouw. Landgoedboeren zetten in op verduurzaming wat met name door de onjuiste beprijzing en het ontbreken van passende regelgeving wordt bemoeilijkt.

Ook landgoed Beukenhorst werd bezocht door Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver

Samen met BPG Vereniging Landelijk Brabant wilde Gedeputeerde Elies Lemkes  zich laten informeren over het landgoedmodel. Ze is daarbij op zoek naar maatwerk, juist voor deze grondgebonden bedrijven. Via de landgoederen kan immers natuurherstel worden gecombineerd met versterking van de landbouw incl. bodem- en waterherstel.

De gedeputeerde is enthousiast over de innovatieve aanpak van BPG Vereniging Landelijk Brabant, die een impuls geeft aan nieuwe gebiedsprocessen.

Het was een waardevolle bijeenkomst waarin de landgoedeigenaren en boeren de ruimte kregen uit te leggen hoe zij duurzaam ondernemen ervaren en tegen welke knelpunten zij aanlopen.

Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot Wateroverlast Historische Landgoederen

Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot Wateroverlast Historische Landgoederen

Nieuwe Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot ‘Wateroverlast Historische Landgoederen’

Op 15 juli 2020 bezochten de Brabantse gedeputeerden Peter Smit (Water & Bodem) en Eric de Bie (Energie, Erfgoed & Bestuurlijke vernieuwing) Landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt.

Doel van het bezoek was de kennismaking met de historische buitenplaats Zwijnsbergen en BPG Vereniging landelijk Brabant. Tevens vond er een verkennend gesprek plaats over het vervolg op de pilot Wateroverlast Historische Landgoederen (** zie achtergrond onder dit artikel) die op zowel Zwijnsbergen als landgoed Beukenhorst heeft plaatsgevonden.

De gedeputeerden werden ontvangen door Jan en Maes van Lanschot van Landgoed Zwijnsbergen. Bibian van Rijckevorsel en René de Bont vertegenwoordigden BPG Vereniging landelijk Brabant. Voorts waren aanwezig Wim Haarmann (projectleider Erfgoed) en René Klerks (beleidsmedewerker Water) van de Provincie Noord-Brabant.

Tijdens de rondwandeling vertelden de heren van Lanschot over de geschiedenis van Zwijnsbergen, hun ambities voor meandering van de Zandleij en het aanleggen van een Ecologische VerbindingsZone (EVZ) ten behoeve van de boomkikker.

Jan van Lanschot (l) en Peter Smit (r)

Uit het daaropvolgende gesprek bleek dat gedeputeerde Smit zoekt naar een overlegstructuur voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak met Water en Bodem. Hij wil dat samendoen met de grondeigenaren, waarbij gezamenlijk resultaatgedreven projecten tot stand moeten komen. Deze pilot vormt een mooi voorbeeld.

Gedeputeerde Eric de Bie liet blijken dat hij de voordelen heeft ervaren van particuliere eigenaren die vanuit eigen visie en belangen, concrete stappen willen zetten. Beide gedeputeerden waren onder de indruk van de gedrevenheid van de landgoedeigenaren.

BPG-bestuurslid Bibian van Rijckevorsel vertelde dat BPG veel ambitie heeft en in goede samenwerking met de eigen achterban en de provincie aan de slag gaat met het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Erfgoed Deal en project Brabants Bodem (Van Gogh Nationaal Park)

Wordt vervolgd!

 

 

**Achtergrond:

Over de pilot ‘Historische landgoederen en klimaatverandering

Deze pilot is uitgevoerd n.a.v. nieuwe berekeningen van regionale wateroverlast en mogelijke gevolgen voor Erfgoed. GS Noord-Brabant heeft toegezegd de uitkomsten van de pilot op locatie in ontvangst te nemen en samen met waterschap, gemeenten landgoederen te bekijken welke concrete vervolgstappen gezet kunnen worden, wellicht als onderdeel van de Erfgoed Deal.

Uitbreiden naar andere Brabantse landgoederen en naar verdroging!

De aanpak uit de pilot kan verbreed worden naar andere landgoederen die gevolgen ondervinden van het extremere weer. Daarbij moet er niet alleen aandacht zijn voor wateroverlast. Zoals uit de pilot naar voren komt, vormt verdroging minstens een zo groot probleem voor de landgoederen.

Ook erfgoed inzetten voor klimaat-robuuste beeklandschappen

De komende jaren geven we in Brabant uitwerking aan klimaat-robuuste beeklandschappen in een aantal gebieden. Het verdient aanbeveling om erfgoed daarin een volwaardige plek te geven (niet alleen als te toetsen waarde, maar ook als mogelijke kans). In het kader van de Erfgoeddeal zijn door het Rijk middelen ter beschikking gesteld om Erfgoed in te brengen bij gebiedsontwikkelingen die gericht zijn op de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie. Gebleken is dat er bij erfgoedpartijen, waterschappen en landgoedeigenaren interesse bestaat een gezamenlijk project te ontwikkelen.

BPG stelt voor de mogelijkheden voor samenwerking met BPG en andere partijen te verkennen:

De gesprekken hierover zijn inmiddels opgestart.

Informatie

BPG wijst landgoedeigenaren en andere particuliere grondbezitters erop dat hier kansen liggen voor investeringen en verdienmodellen. Neem voor meer informatie contact op met BPG.

BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BrabantAdvies adviseert in haar nieuwe rapport “Een nieuwe aanpak voor rood en groen in het buitengebied” over de bruikbaarheid voor de Omgevingsverordening van de drie bestaande rood-voor-groen regelingen. Dit advies is op 10 juli aan provinciebestuurder Erik Ronnes aangeboden.

Er lijkt ruimte te blijven voor rood-voor-groen.

Zorg bij BPG Vereniging landelijk Brabant is dat de (enorme) administratieve procedurele rompslomp en de tergend lange procedures blijven bestaan. Het advies is heel vrijblijvend en alles wordt overgelaten aan de gemeenten. Dat vertraagt enorm, omdat niet elke gemeente beschikt over kennis, kunde en visie m.b.t. nieuwe landgoederen. Deze punten zijn door BPG ingebracht, maar niet of onvoldoende overgenomen in het advies.
Als de provincie die kennisrol wil gaan vervullen is het zaak om de werkwijze minder vrijblijvend te maken en de gemeenten te verplichten langs het kennisloket te gaan.

BPG Vereniging landelijk Brabant adviseert daarom een vaste route in te stellen langs het kennisloket voor rood-voor-groen.

 

Wilt u hierover met BPG spreken of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.