BPG Nieuwsflits juli 2021

BPG Nieuwsflits juli 2021

Particuliere grondeigenaren grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant

Particuliere grondeigenaren zijn grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen én onderhouden nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt, want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”. Particulieren (incl. ondernemers) hebben tot 2021 samen al minstens 30,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe natuur. Naast het GOB is dat is meer dan de helft alle investeringen.

Zo ook op landgoed De Zandhoef, een eigentijds familielandgoed in Eersel. “Het antwoord op de vraag: Hoe belangrijk is natuur voor ons?’ hebben we vooropgesteld.” Verder lezen over eigentijds landgoed de Zandhoef in Eersel

 

BPG hamert op belang particulieren bij opstellen nieuw beleidskader Natuur Noord-Brabant

Aankomend jaar stelt de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader Natuur op. Hierin staan de doelen voor de Brabantse natuur in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen. Tot 13 september 2021 ligt de eerste stap voor het opstellen van het beleidskader, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (download), ter inzage. BPG hamert op het belang van landgoederen en andere particuliere grondeigenaren.

BPG maakt subsidies Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 ook toegankelijk voor particulieren

BPG is uitgenodigd de bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027 te ondertekenen. Door het ondertekenen van de overeenkomst kunnen particulieren in de periode 2022-2027 gebruik maken van subsidies in het programma Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ), waarmee robuuste en toekomstbestendige watersystemen worden gecreëerd.

Doel is het verbeteren van het waterbeheer

De hoge zandgronden beslaan circa 85% van de oppervlakte van Brabant ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom – Breda – ’s-Hertogenbosch – Oss. Doel in deze gebieden is om de vraag naar water vanuit de verschillende gebruiksfuncties in balans te brengen met het beschikbare water. Momenteel wordt er gewerkt aan tal van maatregelen en investeringen voor de tweede fase (2022-2027). Bij het opstellen en uitvoeren van deze maatregelen werkt een groot aantal partijen in de regio Zuid-Nederland samen aan klimaatbestendige waterbeschikbaarheid.

 

Leden en derden kunnen zich aanmelden voor een stand op het BPG-symposium van 9 oktober

Waar ben jij, als grondeigenaar, mee bezig? Ken je partijen, zoals rentmeesters, landschapsarchitecten, zonnepaneel leveranciers, die voor andere  BPG-leden interessant kunnen zijn en zich willen presenteren? Tijdens het BPG-symposium op 9 oktober is er ruimte voor derden om particulieren grondeigenaren actief te informeren over actuele ontwikkelingen en diensten. In en rondom de zaal van het symposium zijn o.a. standjes en informatie-tafels beschikbaar.

Leden kunnen hun zonnepaneel-project, Rood-voor-Groen ontwikkelingen, of ander traject (gratis) presenteren aan meer dan 150 actief geïnteresseerde leden en niet-leden. Daarnaast kunnen ook leveranciers en dienstenaanbieders, tegen een bescheiden vergoeding, hun diensten en projecten presenteren.

Contact: Neem hiervoor contact op met Etienne Schoenmakers, bestuurder BPG, voor meer informatie. Hij informeert je graag over de mogelijkheden en de tarieven. Bel of mail met Etienne op: 06-26018996 of info@vijverhoeve.com.

 

Agenda

 

 

 

BPG Nieuwsflits juni 2021

BPG Nieuwsflits juni 2021

Save  the date! Symposium BPG op 9 oktober 2021

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt BPG-leden en relaties uit voor het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’, waar we het 25-jarig bestaan van BPG vieren en op gepaste wijze afscheid nemen van oud-voorzitter Jan Hak. We zijn te gast bij ons BPG-lid Libema, in het congrescentrum ‘1931’ in ’s-Hertogenbosch. Een officiële uitnodiging met het programma voor de dag volgt, maar voor nu: Save the date!

Oproep aan formerende partijen Brabant: Maak een agenda voor lange termijn

Bij de gebiedsgerichte aanpak met nieuwe opgaven komen meer grondeigenaren voor nieuwe uitdagingen te staan. Hun verdienmodel en eigendom is immers in het geding. BPG Vereniging landelijk Brabant en de andere Manifestpartnes vragen de provincie om haar regierol in te vullen, met een heldere doelformulering, uitnodigend kader én ondersteuning voor deze eigenaren. De Manifestpartners vragen om ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en budget, om met een sterk gedragen gebiedsteam samen met ‘boer, burgers, buitenlui’ door te kunnen pakken. Verder lezen…

Project gepland in de Kempen? Neem contact op!

Na de Kampina en Brabantse Wal is BPG Vereniging landelijk Brabant nu ook benaderd om gebiedskennis van de Kempen in te brengen. Voor de gebiedsgerichte aanpak wordt geïnventariseerd welke opgaven er nog in het grondgebied van de gemeenten Hilvarenbeek, Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk liggen. 

De inventarisatie is onderdeel van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), waarbij met behulp van rijksmiddelen de natuur in en rondom Natura2000-gebieden wordt hersteld en versterkt Inmiddels heeft BPG verschillende grondeigenaren uit het gebied in contact gebracht met Huis van de Brabantse Kempen, dat de inventarisatie uitvoert. Wilt u weten wat de inventarisatie voor u inhoud? Neem dan contact op met Neeltje Hermus: projecten@landelijkbrabant.com.

Gebrand van ’t Klooster nieuwe directeur Federatie Particulier Grondbezit

Per 1 september 2021 start Gerbrand van ’t Klooster als nieuwe directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Hij volgt daarmee Berend Pastoor op die per 1 mei is begonnen als lid van het College van Bestuur bij het Zone-college.

Donderdag 14 oktober: kennismaken met Boa uit uw regio

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant roept de natuureigenaren, beheerders en toezichthouders op om 14 oktober te reserveren in de agenda. U kunt op deze dag nader kennismaken met de SSiB-Boa uit uw regio en contact leggen met collega-eigenaren om ook rond uw eigendommen het netwerk van toezicht en handhaving te versterken. In 2018 was BPG gastheer op Landgoed Gorp en Roovert. Verder lezen…

Pachtboeren landgoed zetten zich in voor verbetering biodiversiteit

Donderdag 17 juni bracht Wim Bens, bestuursvoorzitter van ZLTO, samen met voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse en landgoedeigenaar en BPG-lid Bibian van Rijckevorsel, een bezoek aan de pachtboeren van Landgoed Beukenhorst. Alle drie de pachtboeren op het landgoed zetten zich in voor een verbetering van de biodiversiteit. 

Ze doen mee aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM), een beloningsregeling ontwikkeld vanuit het project Brabants Bodem. Brabants Bodem stimuleert biodiversiteitsherstel én een robuuster verdienmodel voor melkveehouders. Dit is iets waar BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO zich al jaren samen voor inspannen en waar nu concrete stappen worden gezet.

BPG-Leden in het nieuws

Hillekenshoeve inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw

17-06-2021 Landbouw en Voedsel Brabant

Hillekenshoeve van Jack Verhulst is gekozen als één van de 6 inspiratiebedrijven voor natuurinclusieve landbouw. De 6 bedrijven hebben deze positie voor 3 jaar gekregen op basis van een voorstel dat ze in hebben gediend bij de provincie. Zij ontvangen daarvoor een bedrag van € 25.000 en organiseren in ruil daarvoor onder andere demodagen, blogs, trainingen en farmwalks en zijn beschikbaar voor vragen. Verder lezen…

Strokenteelt in professionele landbouw op landgoed De Dassenberg
21-06-2021 ANB Brabant

Sinds 2020 wordt op Landgoed De Dassenberg in West-Brabant 7 jaar lang strokenteelt getoetst op praktische haalbaarheid. Studenten van HAS Den Bosch presenteerden de resultaten van een tussentijdse studie van 20 weken waarin vruchtwisseling en opvolging onderzocht werden. De resultaten en het eindrapport zijn terug te vinden op de website van ANBBrabant. Verder lezen…

Directeur: Beekse Bergen draait binnen 2 dagen weer op volle toeren

16-06-2021 Omroep Brabant
Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Heel verdrietig“, dat zegt Dirk Lips, de directeur van Libéma waar Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek onder valt. In het park brak woensdagochtend een grote brand uit. Het hoofdgebouw kan als verloren worden beschouwd. Een crisisteam moet zorgen voor tijdelijke voorzieningen zodat in de Beekse Bergen alles gewoon door kan gaan. Verder lezen…

Agenda

Manifestpartners roepen formerende partijen in Noord-Brabant op voor versnellingsagenda

Manifestpartners roepen formerende partijen in Noord-Brabant op voor versnellingsagenda

PERSBERICHT | Gezamenlijke brief Manifestpartners aan formerende partijen in Brabant

BPG Vereniging landelijk Brabant stuurt gezamenlijke brief met Manifestpartners aan formerende partijen in Brabant.

22 juni 2021 – De Manifestpartners roepen de formerende partijen in Noord-Brabant op een agenda te zetten voor de langere termijn. Een versnelling en versterking op klimaat, energie, natuur, water en landbouw is dringend wenselijk, aldus de brede coalitie van Brabantse organisaties.

In een gezamenlijke brief vragen de Manifestpartners Provinciale Staten om verder te kijken dan de resterende termijn van deze bestuursperiode. Een duidelijke bestuurlijke agenda voor de komende zes jaar achten zij raadzaam vanwege de grote urgenties op maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, natuur, water en landbouw.

Duurzaam perspectief voor Brabant

Gelet op de urgentie en het brede maatschappelijk draagvlak dat de Manifestpartners vertegenwoordigen, hebben ze voor Provinciale Staten het manifest ‘Brabants mozaïek in ontwikkeling’ uit 2019 geactualiseerd. In dit document schetsen de organisaties samen een duurzaam perspectief voor Brabant.

Noodzaak versnelling op 4 punten

De hoofdpunten zijn nog steeds actueel, tegelijkertijd wijzen de organisaties Provinciale Staten op de noodzaak van versnelling en versterking op een viertal punten:

  • Benutten kansen verduurzaming agrarische sector;
  • Kaders voor aanpak droogte en verdroging;
  • Versnellen stikstofaanpak;
  • Versterken uitvoeringskracht en gebiedsgerichte aanpak

De Manifestpartners vragen de formerende partijen om bovenstaande punten nadrukkelijk bij de coalitiebesprekingen te betrekken en in het nieuwe bestuursakkoord te laten landen.

Over Manifestpartners

De Manifestpartners bestaat uit een bundeling van Brabantse organisaties die sinds jaar en dag investeren in de kwaliteit en betekenis van het Brabants Mozaïek; het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant.

De brede coalitie bestaat uit Brabants Landschap, BPG Vereniging landelijk Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

De gezamenlijke brief wordt ondersteund door Brabant Water, VNO/NCW en de Noord-Brabantse gemeentelijke regio’s.

– EINDE PERSBERICHT –

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Manifestpartners.

Nieuwsflits mei 2021

Nieuwsflits mei 2021

In deze Nieuwsflits:

 

Provincie maakt plannen voor natuurherstel rondom Natura 2000-gebieden

De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren flink investeren in herstel en verbetering van de natuur rondom Natura2000-gebieden. Met een brede, gebiedsgerichte aanpak, GGA in het kort, wil de provincie deze vraagstukken combineren en gezamenlijk aanpakken. Dit gaat veel impact hebben op het buitengebied, en dus ook op onze leden. [Verder lezen…]

In de schil van Natura2000-gebieden, waar ook onze leden sterk vertegenwoordigd zijn, spelen ontzettend veel vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdroging, te hoge stikstofneerslag en landbouwtransitie. In een aantal gebieden worden de mogelijkheden en knelpunten al verkend. Doel is dat eind 2021 verkenningen in alle gebieden zijn voltooid, zodat in 2022 projecten kunnen worden opgestart om de opgaven aan te pakken. De medewerkers van BPG zitten bij een aantal verkenningen aan tafel. Om de positie van onze leden in de gebieden duidelijk te maken, wordt tevens gewerkt aan een helder overzichtsplaatje, waarop in één oogopslag het belang van onze leden in het buitengebied is te zien. Meer weten over de gebiedsgerichte aanpak en wat dit voor u gaat betekenen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers, Neeltje Hermus en René de Bont.

 

Ontwerp nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant nadelig voor nieuwe landgoederen

Het bestuur van BPG ziet grote problemen in de voorgestelde wijziging van de ‘rood-voor-groen-regeling’ in het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022 en heeft een reactie ingediend bij de provincie. [Verder lezen…]

Het bestuur van BPG heeft gereageerd op het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Met name op de realisering van (nieuwe) landgoederen. Het lijkt positief dat de regeling voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen (‘rood-voor-groen’) minder gedetailleerd wordt gemaakt. Zo ontstaat meer ruimte voor maatwerk en een afweging van specifieke gebiedskenmerken. Daarbij zou de gemeente als eerste aan zet zijn en zou de provincie ingezet worden voor de kennisontwikkeling, de eenheid van beleid en het versterken van omgevingskwaliteit.  Maar juist in de uitwerking en de uitvoering van de plannen voor nieuwe landgoederen ziet BPG – gelet op de ervaringen met de realisering van nieuwe landgoederen in de afgelopen twintig jaar – grote problemen.

BPG heeft haar bezwaren onderbouwd en voorgesteld om tóch concrete richtlijnen te maken, die als houvast kunnen dienen voor de gemeenten en initiatiefnemers, maar daarnaast de mogelijkheid te bieden om hier gemotiveerd en met goedkeuring van de provincie van af te kunnen wijken. Daarnaast pleit BPG voor één loket bij de provincie, waar de plannen voor nieuwe landgoederen integraal getoetst kunnen worden.

In onze vorige nieuwsflits lichtten wij toe wat voor invloed de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant heeft op uw bezit.

 

Betrek particuliere grondeigenaren bij Brabantse waterbeheerplannen

De waterbeheerplannen 2022-2027 van de Brabantse waterschappen lagen ter inzage. In een reactie roept BPG de waterschappen op om de eigenaren intensief bij planvorming en realisatie te betrekken. Door het hoge percentage aan eigendom in de overgangsgebieden met natuur- en landschapswaarden ligt hier de sleutel voor succes. [Verder lezen…]

BPG Vereniging landelijk Brabant heeft gereageerd op de Brabantse waterbeheerplannen 2022-2027 in het belang van het brede segment van Noord-Brabantse grond/landgoedeigenaren.

Of het nu gaat om landbouw, natuur of wonen, BPG voelt met de eigenaren de noodzaak om samen met provincie en waterschappen aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem te werken, dat bestand is tegen extremen. Hierbij is er voor onze brede achterban perspectief nodig om het komende decennium stappen te kunnen zetten, om tot de juiste transitie van ons buitengebied incl. het watersysteem te komen.

BPG roept de overheden op om de eigenaren intensief bij planvorming en realisatie te betrekken. Door het hoge percentage aan eigendom in de overgangsgebieden met natuur- en landschapswaarden ligt hier de sleutel voor succes. Grote eigenaren kunnen bij een goede afstemming en aanpak in één keer een majeure bijdrage aan meerdere gebiedsdoelen leveren, kleinere zorgen voor de gewenste diversiteit en leefbaarheid. Samenwerken begint bij het respect voor het eigendom en een faire vergoeding om de gronden in een betere conditie door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Een viertal jaren terug lieten de overstromingsstatistieken T10 en T100 zien dat de cultuurhistorische waarden van landgoederen in gevaar kwamen. Dit vormde de aanleiding van het integrale onderzoek van Provincie, waterschap de Dommel en BPG. Het onderzoek wijst op het belang van een integrale gebiedsaanpak, om zowel de overlast als de droogteproblematiek aan te pakken (‘Pilot Wateroverlast op Historische Landgoederen’. Inmiddels heeft de Provincie aan BPG opdracht gegeven om een brede inventarisatie uit te voeren, samen met de eigenaren in het ‘Deltaplan Hoge Zandgronden-gebied’.

 

Vooral particuliere eigenaren ontwikkelen nieuwe natuur

Uit eerdere cijfers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) blijkt dat particuliere eigenaren een grote rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe natuur. BPG Vereniging landelijk Brabant en het GOB slaan de handen ineen en maken een serie van drie succesverhalen uit de praktijk. Deze worden de komende weken gepubliceerd.

 

ALV en Symposium BPG verplaatst

In 2020 hadden we graag het 25-jarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit met onze leden en relaties gevierd, maar om de welbekende reden kon dat geen doorgang vinden. We hopen dit alsnog met een symposium, door en voor onze leden, te kunnen doen. Op die dag willen we ook persoonlijk afscheid nemen van onze oud-voorzitter Jan Hak. Zodra een nieuwe datum bekent is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Houdt ook de agenda van BPG Vereniging landelijk Brabant in de gaten!

 

Ander nieuws

Subsidieregeling Natuur (max. €40.000,- ) nu ook voor bestrijding invasieve exoten

Per project kan maximaal €40.000,- aan subsidiabele kosten worden aangevraagd. Aanvragen kun van 1 juni tot 30 november 2021. [Verder lezen…]

De subsidieregeling natuur van provincie Noord-Brabant is gewijzigd. Er zijn paragrafen toegevoegd over het bestrijden van invasieve exoten. Het gaat hierbij om exoten die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan of de leefomstandigheden van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn Aziatische duizendknopen, Schijngenadekruid, Watercrassula en de Zonnebaars.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten waarbij twee of meer grondeigenaren samenwerken bij de bestrijding en beheersing van exoten of voor het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. In Natura 2000 gebieden kan ook een individuele grondeigenaar subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000,- per project.

Aanvragen voor subsidie kunnen ingediend worden van 1 juni tot en met 30 november, de subsidies worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend tot het plafond van de regeling bereikt is. Indien u interesse heeft in deze regeling of wil weten wat deze voor u kan betekenen kunt u contact opnemen met Marco Taks van Orbis via marco@orbis.nl.

Jan Baan Ereburger van Brabant

Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, ontving bij zijn afscheid, uit handen van de commissaris van de Koning, Ina Adema, zowel de Provinciepenning als het Ereburgerschap van Brabant. [Verder lezen…]

Jan Baan kreeg de hoogste onderscheiding van Brabant op grond van zijn bijzondere verdiensten voor natuur en cultuur in de provincie en zijn rol als bruggenbouwer tussen natuur en landbouw.

Vanaf de start van BPG Vereniging landelijk Brabant hebben we uitstekend met Jan samengewerkt. Bestuurlijk trokken we samen op wat mede resulteerde in een positie aan de Brabantse tafel en  versterking van de particuliere landgoederen en het agrarisch natuurbeheer Bij zijn afscheid haalde Jan Baan ook de bijzondere samenwerking met de Manifestpartners aan, waar BPG een verbindende rol vervult.

Namens het Bestuur van BPG kon voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse Jan Baan persoonlijk feliciteren met deze bijzondere onderscheiding. We zijn erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij de particuliere sector en danken hem voor zijn grote steun aan alle partijen in het buitengebied.

Natuur op buitenplaats Soeterbeek verdroogt

Bomen die verdrogen terwijl ze langs een riviertje staan, planten die doodgaan aan de voet van een vijver. De natuur op de vele historische buitenplaatsen steunt en kreunt onder de aanhoudende droogte. Zo ook op landgoed Soeterbeek. Verder lezen…

 

Agenda

5 juniAlgemene Ledenvergadering FPG
10 juniELO Webinar: EU studie – Grondmarktwetgeving vergeleken
10 juniFPG informatiebijeenkomst Omgevingswet

 

Nieuwsflits april 2021

Nieuwsflits april 2021

In deze nieuwsflits:

Ontwerp Omgevingsverordening ligt ter inzage

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant in werking. Hierin worden regels vastgesteld die invloed kunnen hebben op plannen en ambities van onze leden met betrekking tot hun bezit. Zo geven de regels bijvoorbeeld aan of geplande activiteiten eerst gemeld moeten worden, voordat deze van start mogen gaan. De regels hebben met name betrekking op onderwerpen als water, bodem, lucht, milieu, natuur, ruimte en wegen.

Tot 1 januari 2022 geldt de Interim Omgevingsverordening. Hierin heeft de provincie de bestaande regels uit de verschillende verordeningen samengevoegd.

Het ontwerp van de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit ontwerp ligt vanaf 9 april 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen een reactie bij Gedeputeerde Staten indienen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening vast in oktober 2021.

Het bestuur van BPG zal een reactie indienen op de voorgestelde wijzigingen in het kader van ‘rood voor groen’ en het optimaliseren van de afstemming tussen gemeenten en provincie bij het beoordelen van particuliere initiatieven.

 

Medewerkers actief voor BPG-leden

Als medewerkers van BPG zijn we dagelijks in gesprek met onze leden, overheden en collega-organisaties. Centraal in deze gesprekken staan vragen en ambities uit onze achterban, welke vaak samenhangen met de stapeling van overheidsdoelen in het buitengebied. We gaan dus ook pro-actief met onze leden in gesprek, op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Zo vragen we de overheid de gebiedsaanpak rond de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te starten met de eigenaren aan tafel!

Op zoek naar projecten water en cultuurhistorie

Mede door de klimaatsverandering staan, met name in de beekdalen, de landgoederen onder druk. Droge zomers en natte winters hebben grote gevolgen, ook voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Op basis van onze eerdere pilot heeft de provincie aan BPG gevraagd de knelpunten in het gebied van het Deltaplan Hogezandgronden in beeld te brengen. De komende weken nemen we contact op met betreffende landgoedeigenaren.

Gezocht: goede voorbeelden natuur en ondernemen

Steeds meer particulieren (boeren, burgers en buitenlui) gaan aan de slag met natuurbeheer. BPG en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) willen graag samen goede voorbeelden delen. We roepen onze leden op om zowel gerealiseerde projecten als de ambitie in beeld te brengen. Neem hiervoor contact op met Neeltje Hermus (projecten@landelijkbrabant.nl).

Eerder publiceerde het GOB al drie artikelen over de succesvolle combinatie van Natuur en Ondernemen op de streekboerderij in Uden.

 

Jacqueline Haans-van Pelt stopt als bestuurder BPG

Na bijna 6 jaar heb ik besloten vanwege privéomstandigheden terug te treden uit het bestuur van BPG. Dit doe ik met pijn in mijn hart omdat de afgelopen jaren mij veel hebben gebracht. De know-how welke in het bestuur aanwezig is, is enorm krachtig en ik ben ook trots dat ik hiervan deel heb mogen uitmaken. Samen staan we sterker, dus deel uw verhaal met het bestuur en onze leden, zowel successen als zaken waar u tegenaan loopt  Ik kan u hier alleen maar in aanmoedigen.

Mijn bijdrage in de afgelopen jaren heeft vooral gezeten in de nieuwe huisstijl, website, communicatie, nieuwsflitsen en de schakel naar de nieuwe generatie landgoedeigenaren. Voor nu ga ik genieten van mijn gezin maar ik ben zeker niet weg. Zodra het weer kan, ben ik aanwezig bij de ledenbijeenkomsten.

Ik wil u allen hartelijk danken voor het vertrouwen en tot weerziens‘.

 

Kennis delen en ideeën uitwisselen op bijeenkomst met BOA’s van SSiB

Donderdagavond 22 april gingen vijfentwintig BPG-leden in gesprek met het centrale aanspreekpunt voor SSiB West-Brabant, Teus den Hartog, en de SSiB-Boa’s die werkzaam zijn in het gebied. Onze leden én de aanwezige Boa’s maakten gebruik van de kans om kennis te maken en ideeën en tips uit te wisselen.

Met mooie resultaten: zo bieden de Boa’s aan om samen met de natuureigenaar het gebied te scannen om te adviseren waar borden met gebiedsbepalingen geplaatst kunnen worden, met welke tekst. Hierbij de link naar de presentatie van Teus den Hartog en het verslag van René de Bont.

 

Save the date! Symposium BPG op 18 september

In 2020 hadden we graag het 25-jarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit met onze leden en relaties gevierd, maar om de welbekende reden kon dat geen doorgang vinden. We hopen dit alsnog met een symposium, door en voor onze leden, te kunnen doen en wel op zaterdag 18 september 2021. Op die dag willen we ook persoonlijk afscheid nemen van onze oud-voorzitter Jan Hak.

Er wordt druk gewerkt om op een passende locatie een breed programma te presenteren en u gaat daarover nog veel meer horen. Maar voor nu: reserveer vast zaterdag 18 september 2021 in uw agenda!

Ander nieuws

€150.000 beschikbaar voor ondernemers natuurinclusieve landbouw

Provincie Noord-Brabant stelt maximaal € 150.000 beschikbaar voor 6 ondernemers die hun praktijkkennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers.

Stem op Peel natuurdorpen als woonpionier!

VPRO Tegenlicht vat in 2021 het woningtekort bij de horens en zoekt woonpioniers die versneld de wooncrisis uit willen. U kunt hier stemmen op het beste idee.

 

Agenda

26 mei – Themabijeenkomst FPG Bosbranden
28 mei –
Themabijeenkomst FPG Bezoekersmanagement
5 juni –
Algemene Ledenvergadering FPG
18 septemberSave the date! Symposium BPG

Nieuwsflits maart 2021

Nieuwsflits maart 2021
 

Van de voorzitter

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Met veel enthousiasme en plezier ben ik begonnen als voorzitter van BPG Vereniging landelijk Brabant. Ik tref een BPG aan dat goed is gepositioneerd in het maatschappelijke speelveld. Een BPG dat handelt vanuit een breed maatschappelijk draagvlak, door steeds samen te werken met een groot aantal betrokken relevante maatschappelijke spelers.

Het is mede daardoor dat BPG actief betrokken is geweest bij het tot stand komen van het in 2019 gepresenteerde manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’, bij de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park, de oprichting van Zeebra, Stichting vrienden Brabantse landgoederen en bij het initiatief ‘Brabants Bodem’. Mijn voorganger Jan Hak heeft met visie en daadkracht vele initiatieven vaart gegeven en speelde als boegbeeld van BPG hierin de afgelopen 18 jaar een bepalende rol.

Als nieuwe voorzitter zie ik het als mijn taak om deze rol in het maatschappelijke speelveld verder gestalte te geven. Ik zie echter ook de noodzaak om de interne effectiviteit van onze vereniging te vergroten. Ik wil dit doen door de komende tijd de volgende vraag te beantwoorden: Hoe blijft BPG relevant voor haar leden en wat is de ‘ruil’ van het lidmaatschap en de tegenprestatie vanuit BPG voor haar leden? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zullen we een nieuwe richting voor de komende jaren gaan ontwikkelen. Samen met het bestuur en samen met leden die belangstelling hebben om hierover mee te denken. We hopen dit bij de volgende ALV aan u voor te leggen.

Graag had ik jullie allemaal ontmoet bij de afgelopen Algemene Ledenvergadering. Helaas was dit vanwege COVID niet mogelijk. Maar als ik de laatste berichten mag geloven kunnen we wellicht nog dit najaar wel bijeenkomen. Hopelijk kunnen we dit organiseren en dan tegelijkertijd ons 25-jarige jubileum vieren en om persoonlijk afscheid te nemen van Jan. Ik zie er naar uit om u daar allen te ontmoeten, maar voor u als leden is het waarschijnlijk nog belangrijker dat u elkaar ontmoet.   

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

 

Bossenstrategie in de Brabantse praktijk

Op uitnodiging van Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging hebben Harrie van Puijenbroek, Harry Breviers en René de Bont een reactie gegeven op de nieuwe landelijke bossenstrategie. De houtoogst en met name de afzet als ‘lokaal hout’ krijgt te weinig aandacht. Tevens is een faire vergoeding van de gevraagde ecosysteemdiensten nodig om de kosten welke samenhangen met beheer en recreatieve druk te kunnen blijven betalen. Verder lezen…

 

Aan de slag met natuur- en bosrealisatie

De provincie Noord-Brabant heeft hoge ambities als het gaat om de ontwikkeling van de natuur inclusief uitbreiding van het bosareaal. Samen met de provincie kiest BPG Vereniging landelijk Brabant voor kwaliteit en duurzame samenwerking. We gaan projectmatig op zoek naar handelingsperspectief voor ondernemers/grondeigenaren. Steeds meer particulieren zien kansen om de beoogde 40% van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren.

BPG gaat in gesprek met verschillende partijen om een transparante én integrale aanpak te waarborgen. Zo zitten wij aan tafel bij de gebiedsgerichte aanpak van de Kampina en Oisterwijkse vennen. Ook blijven wij door het jaar heen inventariseren bij onze leden waar zij knelpunten zien, waar kansen liggen en wat de ambities voor de eigen beheereenheid zijn. Dit koppelen we terug naar bijvoorbeeld de provincie, zodat concrete afspraken gemaakt kunnen worden die passen bij het beeld van de eigenaar én de provincie.

OPROEP Heeft u terreinen in en om het Natuurnetwerk Brabant (zie hier een interactieve kaart) en bent u van plan stappen te ondernemen voor nieuwe natuur, bosaanplant of bosrevitalisatie? Neem dan contact op met BPG-medewerker Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com!

 

Bijeenkomst Samen Sterk in (West-)Brabant op 22 april

Met de toezegging van 2,7 miljoen extra subsidie vanuit de provincie kreeg het groene samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) in 2019 een enorme steun in de rug. BPG heeft destijds stevig gelobbyd voor meer Boa-uren welke ten dienste staan van de particuliere sector! Ons centrale aanpreekpunt voor West-Brabant, Teus den Hartog, wil hierover graag nader met u in gesprek op donderdag 22 april 2021, via Teams, aanvang 20.00 uur.
Leden met eigendommen in het Westelijk deel van onze provincie, gelegen in en rond het Natuurnetwerk, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Noteer alvast deze datum!

 

Overgroot deel van de leden tevreden over laatste ALV

63% van de aanwezige grondeigenaren bezit grond tussen de 5 en 100 ha.

De meeste aanwezige BPG-leden beoordeelden de laatste ALV op 21 februari als goed (63%) of uitstekend (19%), alhoewel men minder enthousiast was over de digitale vorm. Gelegenheid om elkaar te ontmoeten vonden de aanwezigen het belangrijkste. De bijeenkomst was goed tot uitstekend georganiseerd en men had ruim voldoende informatie vooraf ontvangen.

Ook in vergelijking met eerdere enquêtes willen de BPG-leden relaties wel aanbevelen om lid te worden van BPG (gemiddelde Net promotor score (NPS) van 68%) maar zijn minder enthousiast over de BPG-vergaderingen zelf (gem. 35% NPS-score).
63% van de aanwezigen is eigenaar van grond tussen de 5 en 100 ha. en jonger dan 65 jaar. Als je kijkt naar wat de aanwezigen echt bezig houdt, blijkt dat ook 63% steeds op zoek is naar nieuwe verdienmodellen en verbetermogelijkheden. Dat komt volgens hen tijdens de vergaderingen nog onvoldoende aan bod.
52% van de deelnemers aan de digitale ledenvergadering heeft meegedaan aan deze tevredenheidsenquête.

 

Ander nieuws

Hoe kunnen we het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer effectiever maken?

BPG nodigt haar leden uit om een enquête betreffende Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van het PARTRIDGE project in te vullen. De resultaten van de enquête worden verwerkt door de Vlaamse landbouwadministratie en worden gebruikt als input voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van onze leden deze enquête invullen om de standpunten vanuit de eigenaren, landbouwer en faunabeheerder mee te laten wegen. U kunt de enquête hier invullen.
Via de stichting ZeeBra, welke de agrarisch natuurcollectieven in Zeeland en Brabant ondersteunt en via zusterorganisatie Landelijk Vlaanderen, is BPG Vereniging landelijk Brabant betrokken bij het PARTRIDGE project.

Ruim zeshonderd VABIMPULS-vouchers toegekend.

Landbouw en Voedsel Brabant, 11 maart 2021. Agrarische ondernemers die gestopt zijn, gaan stoppen of willen omschakelen ondersteunen en begeleiden. Vanuit dat idee ging eind 2017 VABIMPULS op initiatief van provincie Noord-Brabant en gemeenten van start. Sinds de zomer van 2020 al weer meer dan 100 vouchers toegekend. Verder lezen…

 

Agenda