Nieuwsflits mei 2021

Nieuwsflits mei 2021

In deze Nieuwsflits:

 

Provincie maakt plannen voor natuurherstel rondom Natura 2000-gebieden

De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren flink investeren in herstel en verbetering van de natuur rondom Natura2000-gebieden. Met een brede, gebiedsgerichte aanpak, GGA in het kort, wil de provincie deze vraagstukken combineren en gezamenlijk aanpakken. Dit gaat veel impact hebben op het buitengebied, en dus ook op onze leden. [Verder lezen…]

In de schil van Natura2000-gebieden, waar ook onze leden sterk vertegenwoordigd zijn, spelen ontzettend veel vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdroging, te hoge stikstofneerslag en landbouwtransitie. In een aantal gebieden worden de mogelijkheden en knelpunten al verkend. Doel is dat eind 2021 verkenningen in alle gebieden zijn voltooid, zodat in 2022 projecten kunnen worden opgestart om de opgaven aan te pakken. De medewerkers van BPG zitten bij een aantal verkenningen aan tafel. Om de positie van onze leden in de gebieden duidelijk te maken, wordt tevens gewerkt aan een helder overzichtsplaatje, waarop in één oogopslag het belang van onze leden in het buitengebied is te zien. Meer weten over de gebiedsgerichte aanpak en wat dit voor u gaat betekenen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers, Neeltje Hermus en René de Bont.

 

Ontwerp nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant nadelig voor nieuwe landgoederen

Het bestuur van BPG ziet grote problemen in de voorgestelde wijziging van de ‘rood-voor-groen-regeling’ in het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022 en heeft een reactie ingediend bij de provincie. [Verder lezen…]

Het bestuur van BPG heeft gereageerd op het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Met name op de realisering van (nieuwe) landgoederen. Het lijkt positief dat de regeling voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen (‘rood-voor-groen’) minder gedetailleerd wordt gemaakt. Zo ontstaat meer ruimte voor maatwerk en een afweging van specifieke gebiedskenmerken. Daarbij zou de gemeente als eerste aan zet zijn en zou de provincie ingezet worden voor de kennisontwikkeling, de eenheid van beleid en het versterken van omgevingskwaliteit.  Maar juist in de uitwerking en de uitvoering van de plannen voor nieuwe landgoederen ziet BPG – gelet op de ervaringen met de realisering van nieuwe landgoederen in de afgelopen twintig jaar – grote problemen.

BPG heeft haar bezwaren onderbouwd en voorgesteld om tóch concrete richtlijnen te maken, die als houvast kunnen dienen voor de gemeenten en initiatiefnemers, maar daarnaast de mogelijkheid te bieden om hier gemotiveerd en met goedkeuring van de provincie van af te kunnen wijken. Daarnaast pleit BPG voor één loket bij de provincie, waar de plannen voor nieuwe landgoederen integraal getoetst kunnen worden.

In onze vorige nieuwsflits lichtten wij toe wat voor invloed de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant heeft op uw bezit.

 

Betrek particuliere grondeigenaren bij Brabantse waterbeheerplannen

De waterbeheerplannen 2022-2027 van de Brabantse waterschappen lagen ter inzage. In een reactie roept BPG de waterschappen op om de eigenaren intensief bij planvorming en realisatie te betrekken. Door het hoge percentage aan eigendom in de overgangsgebieden met natuur- en landschapswaarden ligt hier de sleutel voor succes. [Verder lezen…]

BPG Vereniging landelijk Brabant heeft gereageerd op de Brabantse waterbeheerplannen 2022-2027 in het belang van het brede segment van Noord-Brabantse grond/landgoedeigenaren.

Of het nu gaat om landbouw, natuur of wonen, BPG voelt met de eigenaren de noodzaak om samen met provincie en waterschappen aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem te werken, dat bestand is tegen extremen. Hierbij is er voor onze brede achterban perspectief nodig om het komende decennium stappen te kunnen zetten, om tot de juiste transitie van ons buitengebied incl. het watersysteem te komen.

BPG roept de overheden op om de eigenaren intensief bij planvorming en realisatie te betrekken. Door het hoge percentage aan eigendom in de overgangsgebieden met natuur- en landschapswaarden ligt hier de sleutel voor succes. Grote eigenaren kunnen bij een goede afstemming en aanpak in één keer een majeure bijdrage aan meerdere gebiedsdoelen leveren, kleinere zorgen voor de gewenste diversiteit en leefbaarheid. Samenwerken begint bij het respect voor het eigendom en een faire vergoeding om de gronden in een betere conditie door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Een viertal jaren terug lieten de overstromingsstatistieken T10 en T100 zien dat de cultuurhistorische waarden van landgoederen in gevaar kwamen. Dit vormde de aanleiding van het integrale onderzoek van Provincie, waterschap de Dommel en BPG. Het onderzoek wijst op het belang van een integrale gebiedsaanpak, om zowel de overlast als de droogteproblematiek aan te pakken (‘Pilot Wateroverlast op Historische Landgoederen’. Inmiddels heeft de Provincie aan BPG opdracht gegeven om een brede inventarisatie uit te voeren, samen met de eigenaren in het ‘Deltaplan Hoge Zandgronden-gebied’.

 

Vooral particuliere eigenaren ontwikkelen nieuwe natuur

Uit eerdere cijfers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) blijkt dat particuliere eigenaren een grote rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe natuur. BPG Vereniging landelijk Brabant en het GOB slaan de handen ineen en maken een serie van drie succesverhalen uit de praktijk. Deze worden de komende weken gepubliceerd.

 

ALV en Symposium BPG verplaatst

In 2020 hadden we graag het 25-jarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit met onze leden en relaties gevierd, maar om de welbekende reden kon dat geen doorgang vinden. We hopen dit alsnog met een symposium, door en voor onze leden, te kunnen doen. Op die dag willen we ook persoonlijk afscheid nemen van onze oud-voorzitter Jan Hak. Zodra een nieuwe datum bekent is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Houdt ook de agenda van BPG Vereniging landelijk Brabant in de gaten!

 

Ander nieuws

Subsidieregeling Natuur (max. €40.000,- ) nu ook voor bestrijding invasieve exoten

Per project kan maximaal €40.000,- aan subsidiabele kosten worden aangevraagd. Aanvragen kun van 1 juni tot 30 november 2021. [Verder lezen…]

De subsidieregeling natuur van provincie Noord-Brabant is gewijzigd. Er zijn paragrafen toegevoegd over het bestrijden van invasieve exoten. Het gaat hierbij om exoten die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan of de leefomstandigheden van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn Aziatische duizendknopen, Schijngenadekruid, Watercrassula en de Zonnebaars.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten waarbij twee of meer grondeigenaren samenwerken bij de bestrijding en beheersing van exoten of voor het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. In Natura 2000 gebieden kan ook een individuele grondeigenaar subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000,- per project.

Aanvragen voor subsidie kunnen ingediend worden van 1 juni tot en met 30 november, de subsidies worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend tot het plafond van de regeling bereikt is. Indien u interesse heeft in deze regeling of wil weten wat deze voor u kan betekenen kunt u contact opnemen met Marco Taks van Orbis via marco@orbis.nl.

Jan Baan Ereburger van Brabant

Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, ontving bij zijn afscheid, uit handen van de commissaris van de Koning, Ina Adema, zowel de Provinciepenning als het Ereburgerschap van Brabant. [Verder lezen…]

Jan Baan kreeg de hoogste onderscheiding van Brabant op grond van zijn bijzondere verdiensten voor natuur en cultuur in de provincie en zijn rol als bruggenbouwer tussen natuur en landbouw.

Vanaf de start van BPG Vereniging landelijk Brabant hebben we uitstekend met Jan samengewerkt. Bestuurlijk trokken we samen op wat mede resulteerde in een positie aan de Brabantse tafel en  versterking van de particuliere landgoederen en het agrarisch natuurbeheer Bij zijn afscheid haalde Jan Baan ook de bijzondere samenwerking met de Manifestpartners aan, waar BPG een verbindende rol vervult.

Namens het Bestuur van BPG kon voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse Jan Baan persoonlijk feliciteren met deze bijzondere onderscheiding. We zijn erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij de particuliere sector en danken hem voor zijn grote steun aan alle partijen in het buitengebied.

Natuur op buitenplaats Soeterbeek verdroogt

Bomen die verdrogen terwijl ze langs een riviertje staan, planten die doodgaan aan de voet van een vijver. De natuur op de vele historische buitenplaatsen steunt en kreunt onder de aanhoudende droogte. Zo ook op landgoed Soeterbeek. Verder lezen…

 

Agenda

5 juniAlgemene Ledenvergadering FPG
10 juniELO Webinar: EU studie – Grondmarktwetgeving vergeleken
10 juniFPG informatiebijeenkomst Omgevingswet

 

Nieuwsflits april 2021

Nieuwsflits april 2021

In deze nieuwsflits:

Ontwerp Omgevingsverordening ligt ter inzage

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant in werking. Hierin worden regels vastgesteld die invloed kunnen hebben op plannen en ambities van onze leden met betrekking tot hun bezit. Zo geven de regels bijvoorbeeld aan of geplande activiteiten eerst gemeld moeten worden, voordat deze van start mogen gaan. De regels hebben met name betrekking op onderwerpen als water, bodem, lucht, milieu, natuur, ruimte en wegen.

Tot 1 januari 2022 geldt de Interim Omgevingsverordening. Hierin heeft de provincie de bestaande regels uit de verschillende verordeningen samengevoegd.

Het ontwerp van de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit ontwerp ligt vanaf 9 april 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen een reactie bij Gedeputeerde Staten indienen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening vast in oktober 2021.

Het bestuur van BPG zal een reactie indienen op de voorgestelde wijzigingen in het kader van ‘rood voor groen’ en het optimaliseren van de afstemming tussen gemeenten en provincie bij het beoordelen van particuliere initiatieven.

 

Medewerkers actief voor BPG-leden

Als medewerkers van BPG zijn we dagelijks in gesprek met onze leden, overheden en collega-organisaties. Centraal in deze gesprekken staan vragen en ambities uit onze achterban, welke vaak samenhangen met de stapeling van overheidsdoelen in het buitengebied. We gaan dus ook pro-actief met onze leden in gesprek, op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Zo vragen we de overheid de gebiedsaanpak rond de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te starten met de eigenaren aan tafel!

Op zoek naar projecten water en cultuurhistorie

Mede door de klimaatsverandering staan, met name in de beekdalen, de landgoederen onder druk. Droge zomers en natte winters hebben grote gevolgen, ook voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Op basis van onze eerdere pilot heeft de provincie aan BPG gevraagd de knelpunten in het gebied van het Deltaplan Hogezandgronden in beeld te brengen. De komende weken nemen we contact op met betreffende landgoedeigenaren.

Gezocht: goede voorbeelden natuur en ondernemen

Steeds meer particulieren (boeren, burgers en buitenlui) gaan aan de slag met natuurbeheer. BPG en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) willen graag samen goede voorbeelden delen. We roepen onze leden op om zowel gerealiseerde projecten als de ambitie in beeld te brengen. Neem hiervoor contact op met Neeltje Hermus (projecten@landelijkbrabant.nl).

Eerder publiceerde het GOB al drie artikelen over de succesvolle combinatie van Natuur en Ondernemen op de streekboerderij in Uden.

 

Jacqueline Haans-van Pelt stopt als bestuurder BPG

Na bijna 6 jaar heb ik besloten vanwege privéomstandigheden terug te treden uit het bestuur van BPG. Dit doe ik met pijn in mijn hart omdat de afgelopen jaren mij veel hebben gebracht. De know-how welke in het bestuur aanwezig is, is enorm krachtig en ik ben ook trots dat ik hiervan deel heb mogen uitmaken. Samen staan we sterker, dus deel uw verhaal met het bestuur en onze leden, zowel successen als zaken waar u tegenaan loopt  Ik kan u hier alleen maar in aanmoedigen.

Mijn bijdrage in de afgelopen jaren heeft vooral gezeten in de nieuwe huisstijl, website, communicatie, nieuwsflitsen en de schakel naar de nieuwe generatie landgoedeigenaren. Voor nu ga ik genieten van mijn gezin maar ik ben zeker niet weg. Zodra het weer kan, ben ik aanwezig bij de ledenbijeenkomsten.

Ik wil u allen hartelijk danken voor het vertrouwen en tot weerziens‘.

 

Kennis delen en ideeën uitwisselen op bijeenkomst met BOA’s van SSiB

Donderdagavond 22 april gingen vijfentwintig BPG-leden in gesprek met het centrale aanspreekpunt voor SSiB West-Brabant, Teus den Hartog, en de SSiB-Boa’s die werkzaam zijn in het gebied. Onze leden én de aanwezige Boa’s maakten gebruik van de kans om kennis te maken en ideeën en tips uit te wisselen.

Met mooie resultaten: zo bieden de Boa’s aan om samen met de natuureigenaar het gebied te scannen om te adviseren waar borden met gebiedsbepalingen geplaatst kunnen worden, met welke tekst. Hierbij de link naar de presentatie van Teus den Hartog en het verslag van René de Bont.

 

Save the date! Symposium BPG op 18 september

In 2020 hadden we graag het 25-jarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit met onze leden en relaties gevierd, maar om de welbekende reden kon dat geen doorgang vinden. We hopen dit alsnog met een symposium, door en voor onze leden, te kunnen doen en wel op zaterdag 18 september 2021. Op die dag willen we ook persoonlijk afscheid nemen van onze oud-voorzitter Jan Hak.

Er wordt druk gewerkt om op een passende locatie een breed programma te presenteren en u gaat daarover nog veel meer horen. Maar voor nu: reserveer vast zaterdag 18 september 2021 in uw agenda!

Ander nieuws

€150.000 beschikbaar voor ondernemers natuurinclusieve landbouw

Provincie Noord-Brabant stelt maximaal € 150.000 beschikbaar voor 6 ondernemers die hun praktijkkennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers.

Stem op Peel natuurdorpen als woonpionier!

VPRO Tegenlicht vat in 2021 het woningtekort bij de horens en zoekt woonpioniers die versneld de wooncrisis uit willen. U kunt hier stemmen op het beste idee.

 

Agenda

26 mei – Themabijeenkomst FPG Bosbranden
28 mei –
Themabijeenkomst FPG Bezoekersmanagement
5 juni –
Algemene Ledenvergadering FPG
18 septemberSave the date! Symposium BPG

Nieuwsflits maart 2021

Nieuwsflits maart 2021
 

Van de voorzitter

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Met veel enthousiasme en plezier ben ik begonnen als voorzitter van BPG Vereniging landelijk Brabant. Ik tref een BPG aan dat goed is gepositioneerd in het maatschappelijke speelveld. Een BPG dat handelt vanuit een breed maatschappelijk draagvlak, door steeds samen te werken met een groot aantal betrokken relevante maatschappelijke spelers.

Het is mede daardoor dat BPG actief betrokken is geweest bij het tot stand komen van het in 2019 gepresenteerde manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’, bij de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park, de oprichting van Zeebra, Stichting vrienden Brabantse landgoederen en bij het initiatief ‘Brabants Bodem’. Mijn voorganger Jan Hak heeft met visie en daadkracht vele initiatieven vaart gegeven en speelde als boegbeeld van BPG hierin de afgelopen 18 jaar een bepalende rol.

Als nieuwe voorzitter zie ik het als mijn taak om deze rol in het maatschappelijke speelveld verder gestalte te geven. Ik zie echter ook de noodzaak om de interne effectiviteit van onze vereniging te vergroten. Ik wil dit doen door de komende tijd de volgende vraag te beantwoorden: Hoe blijft BPG relevant voor haar leden en wat is de ‘ruil’ van het lidmaatschap en de tegenprestatie vanuit BPG voor haar leden? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zullen we een nieuwe richting voor de komende jaren gaan ontwikkelen. Samen met het bestuur en samen met leden die belangstelling hebben om hierover mee te denken. We hopen dit bij de volgende ALV aan u voor te leggen.

Graag had ik jullie allemaal ontmoet bij de afgelopen Algemene Ledenvergadering. Helaas was dit vanwege COVID niet mogelijk. Maar als ik de laatste berichten mag geloven kunnen we wellicht nog dit najaar wel bijeenkomen. Hopelijk kunnen we dit organiseren en dan tegelijkertijd ons 25-jarige jubileum vieren en om persoonlijk afscheid te nemen van Jan. Ik zie er naar uit om u daar allen te ontmoeten, maar voor u als leden is het waarschijnlijk nog belangrijker dat u elkaar ontmoet.   

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

 

Bossenstrategie in de Brabantse praktijk

Op uitnodiging van Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging hebben Harrie van Puijenbroek, Harry Breviers en René de Bont een reactie gegeven op de nieuwe landelijke bossenstrategie. De houtoogst en met name de afzet als ‘lokaal hout’ krijgt te weinig aandacht. Tevens is een faire vergoeding van de gevraagde ecosysteemdiensten nodig om de kosten welke samenhangen met beheer en recreatieve druk te kunnen blijven betalen. Verder lezen…

 

Aan de slag met natuur- en bosrealisatie

De provincie Noord-Brabant heeft hoge ambities als het gaat om de ontwikkeling van de natuur inclusief uitbreiding van het bosareaal. Samen met de provincie kiest BPG Vereniging landelijk Brabant voor kwaliteit en duurzame samenwerking. We gaan projectmatig op zoek naar handelingsperspectief voor ondernemers/grondeigenaren. Steeds meer particulieren zien kansen om de beoogde 40% van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren.

BPG gaat in gesprek met verschillende partijen om een transparante én integrale aanpak te waarborgen. Zo zitten wij aan tafel bij de gebiedsgerichte aanpak van de Kampina en Oisterwijkse vennen. Ook blijven wij door het jaar heen inventariseren bij onze leden waar zij knelpunten zien, waar kansen liggen en wat de ambities voor de eigen beheereenheid zijn. Dit koppelen we terug naar bijvoorbeeld de provincie, zodat concrete afspraken gemaakt kunnen worden die passen bij het beeld van de eigenaar én de provincie.

OPROEP Heeft u terreinen in en om het Natuurnetwerk Brabant (zie hier een interactieve kaart) en bent u van plan stappen te ondernemen voor nieuwe natuur, bosaanplant of bosrevitalisatie? Neem dan contact op met BPG-medewerker Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com!

 

Bijeenkomst Samen Sterk in (West-)Brabant op 22 april

Met de toezegging van 2,7 miljoen extra subsidie vanuit de provincie kreeg het groene samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) in 2019 een enorme steun in de rug. BPG heeft destijds stevig gelobbyd voor meer Boa-uren welke ten dienste staan van de particuliere sector! Ons centrale aanpreekpunt voor West-Brabant, Teus den Hartog, wil hierover graag nader met u in gesprek op donderdag 22 april 2021, via Teams, aanvang 20.00 uur.
Leden met eigendommen in het Westelijk deel van onze provincie, gelegen in en rond het Natuurnetwerk, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Noteer alvast deze datum!

 

Overgroot deel van de leden tevreden over laatste ALV

63% van de aanwezige grondeigenaren bezit grond tussen de 5 en 100 ha.

De meeste aanwezige BPG-leden beoordeelden de laatste ALV op 21 februari als goed (63%) of uitstekend (19%), alhoewel men minder enthousiast was over de digitale vorm. Gelegenheid om elkaar te ontmoeten vonden de aanwezigen het belangrijkste. De bijeenkomst was goed tot uitstekend georganiseerd en men had ruim voldoende informatie vooraf ontvangen.

Ook in vergelijking met eerdere enquêtes willen de BPG-leden relaties wel aanbevelen om lid te worden van BPG (gemiddelde Net promotor score (NPS) van 68%) maar zijn minder enthousiast over de BPG-vergaderingen zelf (gem. 35% NPS-score).
63% van de aanwezigen is eigenaar van grond tussen de 5 en 100 ha. en jonger dan 65 jaar. Als je kijkt naar wat de aanwezigen echt bezig houdt, blijkt dat ook 63% steeds op zoek is naar nieuwe verdienmodellen en verbetermogelijkheden. Dat komt volgens hen tijdens de vergaderingen nog onvoldoende aan bod.
52% van de deelnemers aan de digitale ledenvergadering heeft meegedaan aan deze tevredenheidsenquête.

 

Ander nieuws

Hoe kunnen we het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer effectiever maken?

BPG nodigt haar leden uit om een enquête betreffende Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van het PARTRIDGE project in te vullen. De resultaten van de enquête worden verwerkt door de Vlaamse landbouwadministratie en worden gebruikt als input voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van onze leden deze enquête invullen om de standpunten vanuit de eigenaren, landbouwer en faunabeheerder mee te laten wegen. U kunt de enquête hier invullen.
Via de stichting ZeeBra, welke de agrarisch natuurcollectieven in Zeeland en Brabant ondersteunt en via zusterorganisatie Landelijk Vlaanderen, is BPG Vereniging landelijk Brabant betrokken bij het PARTRIDGE project.

Ruim zeshonderd VABIMPULS-vouchers toegekend.

Landbouw en Voedsel Brabant, 11 maart 2021. Agrarische ondernemers die gestopt zijn, gaan stoppen of willen omschakelen ondersteunen en begeleiden. Vanuit dat idee ging eind 2017 VABIMPULS op initiatief van provincie Noord-Brabant en gemeenten van start. Sinds de zomer van 2020 al weer meer dan 100 vouchers toegekend. Verder lezen…

 

Agenda

 

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe voorzitter BPG

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe voorzitter BPG

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse is vanavond op 23 februari 2021 door de Ledenvergadering en bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant benoemd als voorzitter.  Jan Hak is teruggetreden als bestuurder. I.v.m. Corona zal zijn afscheid op een later moment dit jaar plaatsvinden.

Maurits is CEO van de Adelaer Group, BPG-lid en woont op landgoed De Ruiting te Esch. Sinds vele jaren is hij ook bestuurslid van Brabants Landschap

Nieuwsflits januari 2021

Nieuwsflits januari 2021

Uit het oog, is nog niet uit het hart | voorwoord

Ondanks dat ik voorzitter ben in een overgangsperiode, is het van belang om als BPG landelijk Brabant meerwaarde te blijven leveren aan u, als lid.  De Corona-beperkingen maken het er niet makkelijker op. We zien elkaar minder. Even op de koffie is er niet bij. Vergaderingen zijn alleen nog maar digitaal.

Dat neemt niet weg dat we de afgelopen tijd het verenigingswerk toch door konden laten lopen. We worden steeds handiger met MS-Teams, Zoom of Webex. Zo hebben René, Neeltje en ik wekelijks digitaal werkoverleg. Vergaderingen met de provincie en collega-organisaties gaan eveneens via de computer. Als je dan ziet, dat deze nieuwsbrief weer gevuld is met ledeninformatie, dan blijken de fysieke beperkingen geen beletsel om tot resultaten te komen. De telefoon en PC zijn in deze tijd onmisbaar. Dus ook al zien we elkaar niet, of minder: we blijven ieder lid bedienen met nuttige tips en nodige informatie over zaken welke spelen, zoals landschapsbeheer en -onderhoud, versterking van het eigendom, inzet op landbouw en water, ruimtelijk ontwikkelingen etc.

Mocht u desondanks vragen hebben, of iets willen wensen, dan horen we het graag. We werken het uit, of komen erop terug in onze algemene ledenvergadering. Al is die digitaal. Want uit het oog, is nog niet uit het hart. Graag tot ziens op 23 februari.

Etienne Schoenmakers

Ledenvergadering op 23 februari

Op donderdag 23 februari 2021 om 20.00 uur zal de Algemene ledenvergadering van BPG plaatsvinden. Zoals iedereen zal begrijpen, vindt deze via MS Teams plaats. Nu het er naar uitziet dat we nog niet op korte termijn elkaar weer in persoon kunnen ontmoeten, heeft het bestuur besloten om niet al te lang te wachten met de ALV, omdat we een aantal dringende onderwerpen hebben om aan de leden voor te leggen.
De uitnodiging voor de ALV met de volledige agenda en verdere informatie kunt u in de eerste week van februari tegemoet zien.

Zo moet de begroting voor 2021 aan de leden worden voorgelegd en wil het bestuur een voordracht doen voor de benoeming van een nieuwe bestuurder, die tevens de beoogd voorzitter is. Dat betekent niet dat we al afscheid gaan nemen van Jan Hak. We hopen dat later in het jaar, als de coronamaatregelen het weer wél toelaten om persoonlijk afscheid van Jan te nemen, we alsdan kunnen stilstaan bij de vele verdiensten van Jan voor BPG gedurende zijn bijna twintigjarige voorzitterschap.

Met voordracht Maurits van Bouwdijk Bastiaanse als nieuwe bestuurder/beoogd voorzitter

Het bestuur draagt Maurits van Bouwdijk Bastiaanse voor als nieuwe bestuurder van BPG. Dit laat onverlet dat we leden van BPG in de gelegenheid willen stellen  tegenkandidaten aan te melden. Gelet op de datum van de ALV verzoekt het bestuur dit vóór 16 februari 2021 te doen door een email met de gegevens van een tegenkandidaat en motivatie te sturen naar secretaris@landelijkbrabant.nl.

Voor de zoektocht naar een opvolger van Jan Hak als voorzitter van BPG, is vanuit het bestuur een benoemingsadviescommissie samengesteld. Binnen het bestuur is eerst een profielschets vastgesteld, met eigenschappen en kwaliteiten waar de beoogde voorzitter aan zou moeten voldoen. Vervolgens is een ‘longlist’ opgesteld van mogelijke kandidaten, die is terug gebracht tot een ‘shortlist’. Het bestuur is zeer verheugd dat Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, die unaniem bovenaan de ‘shortlist’ was geplaatst, ook bereid is om het voorzitterschap van BPG op zich te nemen. Na een eerste oriënterend gesprek met leden van de benoemingsadviescommissie en een aantal gesprekken met ook de overige bestuursleden, is het bestuur vol vertrouwen in een goede samenwerking binnen het bestuur en de rol die Maurits als voorzitter van BPG kan vervullen.

Korte introductie

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse is geboren in ’s-Hertogenbosch en opgegroeid op landgoed Zwanenburg in het Brabantse Dinther. Op Zwanenburg heeft Maurits hart gekregen voor de instandhouding van een eeuwenoud familiebezit, jacht, natuurbeheer, historische erfgoed, maar vooral ook voor het landgoedbedrijf als economische drager.

Na de middelbare school is Maurits rechten gaan studeren in Utrecht, waarna hij is gaan werken in de bancaire sector. Naast zijn werkzame leven is Maurits altijd actief gebleven in het buitenleven en alles wat daar bij hoort. Hij was mede initiatiefnemer van de restauratie van de Kilsdonkse Molen, een unieke watervluchtmolen (rijksmonument) die volledig in oude luister werd hersteld inclusief de aanleg van de omliggende natuur en het herstel van de waterloop die noodzakelijk was om de waterraderen weer van water te voorzien.

Maurits is sinds vele jaren bestuurslid van Brabants Landschap en penningmeester van het hoofdbestuur van Brabants landschap. Hij is een ervaren bestuurder en tevens zelfstandig ondernemer, CEO en boegbeeld van de Adelaer Group, een bedrijf dat financiering en investering begeleidt in voornamelijk vastgoed.

Maurits woont samen met zijn vrouw Martine (en drie dochters) op landgoed De Ruiting te Esch. Een nieuw NSW-landgoed van ca 10 ha dat hij zelf heeft gecreëerd. Maurits heeft vanuit verschillende (bestuurs-) functies een breed netwerk in Brabant en daarbuiten. Hij is zeer gemotiveerd om de doelen van BPG Vereniging landelijk Brabant uit te dragen en is gemotiveerd om BPG het elan te geven dat het verdient.

Inzet BPG in 2020

2020 was zonder twijfel een bijzonder jaar. Rekening houdend met de richtlijnen is achter de schermen stevig gewerkt in het belang van onze leden. We zitten met veel partijen aan tafel en hebben bijgedragen aan verschillende projecten. Het bestuur is 8 keer bijeengeweest, hoofdzakelijk via Teams, om de Brabantse ontwikkelingen, de versterking van de vereniging en het ledencontact te bespreken.

Ledenvergadering in Kasteel Heeze, op 1,5 meter afstand en met Zoom.

Ledencontact

Door de coronamaatregelen moest het contact met onze leden soms op alternatieve wijze gebeuren. Gelukkig konden we op 3 september in de veilige omgeving van Kasteel Heeze met elkaar in gesprek tijdens de ALV. Leden werden die sfeervolle avond als eerste in Nederland geïnformeerd over de nieuwe NSW-wetgeving per 1.1.2021. Naast de ALV is ook gekozen voor digitale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de informatieavond over Brabants Bodem. In het jaar 2021 staan verschillende digitale bijeenkomsten op de planning.

Netwerken voor landgoederen

BPG is gesprekspartner aan veel verschillende (digitale) tafels op het gebied van stikstof, droogte en water, landbouw, bosbouw en recreatie. Met onze Faunabeheereenheid-zetel hebben we sturing gegeven aan de wolven- en zwijnendossiers. Met Provincie en waterschappen zijn we in overleg hoe we via Deltaplan Hoge Zandgronden en het Landelijk Programma Natuur tot een financiering van maatregelen kunnen komen. Elke keer hameren wij op vrijwilligheid, transparantie en een faire vergoeding.

Via ons grote netwerk kunnen wij veel leden bijstaan. Verscheidene leden klopten bij ons aan met klachten over bijvoorbeeld crossers of loslopende honden. Deze leden hebben wij in contact gebracht met BOA’s van Samen Sterk in Brabant. Ook hebben leden hebben BPG de weg gevonden naar het Groen Ontwikkelfonds Brabant, de Provincie, de waterschappen en Natuurcollectief Brabant. Ten behoeve van subsidies van agrarisch natuur- en landschapsbeheer ondersteunen wij de 3 agrarische collectieven. Dat doen we via de Stichting ZeeBra, samen met ZLTO en Brabants Landschap.

Projectmatige inzet uitgebreid

Projectmatig is het team versterkt met de komst van Neeltje Hermus. Voor grondeigenaren en pachters zet BPG in op toegesneden regelingen. Bij het project Brabants Bodem in het VanGoghNationaal Park kunnen melkveehouders nu verduurzamen door mee te doen met de biodiversiteitsmonitor. Een direct resultaat van onze inzet op het gebied van waterbeheer is de pilot ‘klimaatsverandering en robuustheid van landgoederen’ op Beukenhorst en Zwijnsbergen.

BPG sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Brabants Landschap

BPG heeft in december een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Brabants Landschap. BPG onderhoudt al jaren een goede relatie met het Brabants Landschap. Dat komt o.a. tot uiting in het gezamenlijk optreden richting overheden, de samenwerking als deelnemers aan gebiedsinitiatieven zoals bij Brabants Bodem, binnen Stichting Zeebra en de initiërende rol binnen de Brabantse Manifestpartners.

BPG en Brabants Landschap streven in grote lijnen dezelfde doelstellingen na, ook al doen zij dat vanuit verschillende invalshoeken.

De samenwerking wordt vorm gegeven door elkaar over relevante ontwikkelingen te informeren en elkaar te steunen bij activiteiten met een gemeenschappelijk belang. We hebben afgesproken periodiek af te stemmen op strategisch niveau tussen de beide besturen.

Stappen gezet bij vermindering van stikstofuitstoot

Gebiedsgerichte aanpak stikstof in Brabant

In december 2020 heeft de provincie Noord Brabant de ‘Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof’ (BOS) gepresenteerd. Het doel is het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.  Met behulp van Rijksmiddelen zet de provincie in op herstel en verbetering van de zones in en rondom de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Ligt uw terrein in of nabij de aangewezen gebieden en heeft u plannen voor herstel of verbetering van de natuur? Neem contact met ons op!

Samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel met de provincie. Hoewel de provincie al druk bezig is met een inventarisatie, is er volgens gedeputeerde Erik Ronnes ruimte voor flexibiliteit in de uitvoeringsagenda.

In lijn met het landelijke Programma Natuur wordt de uitvoering van de aanpak in twee fases verdeeld. Van 2021 tot 2023 ligt de focus op direct uitvoerbare maatregelen. Op basis van de bevindingen na deze eerste drie jaar wordt in de tweede fase de structurele aanpak tot 2030 opgezet.  Zie ook het FPG-artikel ”De beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt verhoogd van 75% naar 84%.”

Kortom: in 2021 worden concrete stappen gezet richting ondersteuning van landgoedeigenaren bij natuurherstel.

Ander nieuws

  • Start bijvriendelijke aanplant bosakker Alphen

De bosakker aan de Ulicotense Baan in Alphen van de Kwaalburgse Hoeve krijgt een bijzondere bijenhoutwal. Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant kan de houtwal sinds kort worden aangeplant. De aangeplante bomen en struiken zijn speciaal uitgezocht op hun bijvriendelijkheid.

 

Betere bescherming van natuur en minder overlast op NSW-landgoederen

Betere bescherming van natuur en minder overlast op NSW-landgoederen

Vandaag zijn de regels voor openstelling van NSW-landgoederen voor wandelaars verduidelijkt. Het doel hiervan is het verblijf van wandelaars op landgoederen in betere banen te leiden.

De landgoedeigenaar kan nu naar eigen inzicht wandelaars, die deelnemen aan grote evenementen waarbij schade aan het landgoed aannemelijk is, de toegang ontzeggen. Ook kan nu de toegang worden beperkt als schade aan flora en fauna wordt voorzien. Of als overlast wordt gevreesd voor andere mensen, zoals door georganiseerde groepswandelingen of hardloopactiviteiten.

De aanpassing is tot stand gekomen op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

 

Kijk voor meer informatie in bijgaand FPG-memo “Beleidsregel openstellingsbesluit NSW 1928 gepubliceerd