BPG Nieuwsflits december 2021

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG inventariseert: hoeveel bos is er in 2020 en 2021 aangelegd?

In opdracht van Provincie Noord-Brabant inventariseert BPG Vereniging landelijk Brabant bij eigenaren en overheden hoeveel ha bos is aangeplant in de provincie in 2020 en 2021. Deze informatie wordt halverwege januari 2022 gepresenteerd aan gedeputeerde Hagar Roijackers. Vervolgens neemt de gedeputeerde de kentallen mee bij de behandeling van de uitvoeringsagenda Bossenstrategie (PDF) in de Provinciale Staten.

Geld voor aanplant en revitalisatie bos

Het is van belang dat we samen met onze partners en provincie een goed beeld geven aan de leden van Provinciale Staten, om middelen vrij te maken voor o.a. bosaanplant en revitalisatie in de komende jaren, waar ook particuliere grondeigenaren gebruik van kunnen maken.   Het bestuur van BPG ziet in deze uitvraag erkenning van de inzet en positie van particuliere eigenaren en specifiek van onze vereniging.

 

Ruim 70 deelnemers bij bijeenkomst over investeringen in Brabantse natuur

Dinsdag 30 november organiseerde BPG Vereniging landelijk Brabant, samen met Bosgroep Zuid en Natuur Collectief Brabant (NCB), een zeer succesvolle informatiebijeenkomst voor particulieren over de plannen van de overheid om miljoenen te investeren in de natuur in Noord-Brabant. Ruim 70 geïnteresseerden particulieren, gemeenten en vertegenwoordigers logden in. Medewerkers van het programma natuur van de provincie vertelden over de ambities voor de komende jaren en de bijbehorende investeringen.

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

De provincie Noord-Brabant werkt samen met partners, bedrijven en inwoners aan het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het mogelijk maken van economische ontwikkelingen. Klik op link voor een filmpje om meer te weten over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

80 miljoen voor natuurherstel

Het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) stelt de komende 10 jaar in totaal €2,85 miljard ter beschikking aan de provincies. Het Ministerie wil hierdoor een landelijk gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitats bereiken, specifiek voor de gebieden waar sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Dit wordt het Landelijke Programma Natuur genoemd.

Voor de 1e fase, van 2021-2023, heeft de provincie Noord-Brabant €80 miljoen ter beschikking gekregen. Hiervan gaat €70 miljoen naar gebiedsgerichte maatregelen en €10 miljoen naar boscompensatie. Klik hier voor een overzicht. Veel particulieren hebben gronden in en nabij Natura 2000-gebieden. De kans is groot dat gebiedsgerichte maatregelen hier een impact gaan hebben.

Compensatie voor bos en natuur in 2022

Voor eenvoudige, 1 op 1 uitvoerbare maatregelen, heeft de provincie een subsidieregeling opengesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld boscompensatie, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden, en hydrologische maatregelen. Vooralsnog zijn maatregelen t.b.v. grondverwerving/functiewijziging/beheerpakketten niet subsidiabel. Dit wordt naar verwachting in 2022 aangepast. Particulieren kunnen zelf een aanvraag indienen, als aan het minimum aanvraagbedrag van €25.000 wordt voldaan.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het projectplan. De ‘wat’ (maatregel), ‘waar’ (locatie) en ‘waarom’ (doelbereik) moeten goed worden toegelicht. Hoe dragen de te nemen maatregelen bij aan het herstel/versterking van stikstofgevoelige N2000-natuur? Dit kan gebaseerd worden op de huidige kennis, feiten en rapportages. Ook kan eerst een LESA (landschapsecologische systeemanalyse) worden uitgevoerd ter onderbouwing.

De regeling staat hier omschreven: Natuur – Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, subsidie – Provincie Noord-Brabant

Ambitie nieuw bos deels in te vullen met subsidieregeling

De provincie heeft in 2020 een bossenstrategie vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen om 13.000 ha nieuw bos aan te leggen. Hiervan valt 8.000 ha in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en 5.000 ha buiten het NNB. Daarnaast wilt de provincie 60.000 ha bos zowel in als buiten het NNB revitaliseren. Voor gronden of bossen die in of nabij stikstofgevoelige N2000-gebieden liggen, kan er dus gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling versnelling herstel.

Particulieren betrokken bij Gebiedsgerichte aanpak groen blauw

Een deel van het budget zal gaan naar de zogeheten gebiedsgerichte aanpakken (GGA’s). Momenteel worden inventarisaties in 17 gebieden in Brabant uitgevoerd, waar een stapeling van complexe opgaven ligt. Hieronder vallen 14 stikstofgevoelige N2000-gebieden. Voor de aanpak in die 14 gebieden wordt een deel van de €80 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de overige gebieden wordt gebruik gemaakt van andere provinciale potjes. Een overzicht van alle 17 gebieden, én in welke fase de inventarisatie in deze gebieden is, vindt u op deze website: GGA groen blauw. De ontwikkelingen in deze gebieden raken particuliere eigenaren.

Wat gaat BPG doen voor haar leden?

BPG stelt zich voor haar achterban actief op in de betreffende gebieden omdat de kansen en bedreigingen nogal ingrijpend kunnen zijn voor leden. BPG betrekt hierbij direct eigenaren in de gebieden. Zo organiseren we in januari een eerste bijeenkomst van de BPG Regiogroep GGA Brabantse wal voor particuliere grondeigenaren op de Brabantse Wal. Meer informatie hierover volgt.

Hoe de hazen gaan lopen is per gebied en per eigenaar verschillend. Waar mogelijk brengen we samen met leden en stakeholders samen. In deze oriënterende fase hebben zich zowel de agrarische natuurcollectieven als Orbis gemeld om een uitvoerende rol op te pakken.

Voor vragen over de informatiebijeenkomst of de presentaties van de provincie kunt u contact opnemen met Neeltje Hermus: projecten@landelijkbrabant.com.

 

Terugblik digitale ALV

Na het succesvolle symposium in het 1931 congrescentrum is bewust gekozen voor een korte digitale ledenvergadering. We hebben het symposium goed getimed, aldus voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse. Eenheid in verscheidenheid kwam prachtig in beeld, voor leden én relaties. We kunnen meer impact maken, door ons zo te laten zien. 

Centraal stonden de bespreking van de jaarcijfers en de bestuursverkiezingen. De vergadering is akkoord met de jaarstukken 2020 en verleende decharge aan penningmeester en bestuur.

Het bestuur droeg Herma Winnemuller voor om zitting te nemen in het BPG-bestuur. Zij is mede-eigenaar van Landgoed Bleijendijk. Het grootste deel van het landgoed ligt in Vught, in totaal 120 ha. Het landgoedmodel met biologische landbouw staat centraal. In samenhang wordt ingezet op evenementen en op het assortiment van biologische producten, voor verkoop in de eigen winkel. Herma hoopt iets te kunnen betekenen voor de BPG-achterban. Het bestuur is blij met de komst van Herma, daarmee hebben we tevens een dierenarts in ons bestuur! Etienne Schoenmakers van landgoed de Vijverhoeve werd herbenoemd. Hij kwam destijds vanwege de eigen ervaringen met ‘rood voor groen’ binnen. Via zijn regio-ervaringen heeft Etienne zich gezet op het Brabantse waterdossier en brandpreventie. De laatste jaren is mede onder zijn aansturing steeds meer een geoliede werkorganisatie ontstaan met Neeltje en René.

Het bestuur gaat nu de portefeuilles herindelen en de prioriteiten bepalen voor 2022.

  

Vergoeding omvorming gronden in natuurnetwerk gewijzigd

De subsidieregeling voor de realisering van het natuurnetwerk wordt gewijzigd. Initiatiefnemers ontvangen niet meer standaard 85%, maar het getaxeerde waardeverschil tussen de marktwaarde voorafgaand aan omvorming en na omvorming. Dit is een gevolg van nieuwe Europese voorwaarden voor taxatiegrondslagen. Dit onderdeel van de regeling wordt ingevoerd per 1 mei 2022. Een overzicht van alle wijzigingen kunt u hier vinden. Verder lezen…

 

Natuurbeheerplan 2022 en zoekgebieden bos: grondeigenaar, let op uw zaak!

In oktober is het concept natuurbeheerplan 2022 (PDF) gepresenteerd. Opvallend was de toevoeging van de ‘zoekgebieden bos’, waarbij terreinen van TBO’s en particulieren zijn aangeduid als mogelijke locatie van bossen. Bijvoorbeeld ook op percelen die eerder omgevormd zijn naar natuurlijke graslanden. Wilt u weten of er op uw terrein iets is gewijzigd? Kijk dan eens op de kaart van Provincie Noord-Brabant of neem contact op met de medewerkers van BPG. BPG vraagt om aandacht voor de eigendomsrechten en pleit voor goed overleg met de eigenaren! 

Er is overleg nodig met de eigenaar om de mogelijkheden voor een veranderend natuurtype te bespreken. Bovendien is het niet eenvoudig om bijvoorbeeld op de drogere zandgronden te komen tot een ecologisch hoogwaardig bos. Extra maatregelen en kennisdeling zullen nodig zijn en dan nog zal het jaren duren voor er gesproken kan worden van een bos. Het lijkt ons verstandig dat er ook gewerkt wordt aan praktijkadvies over hoe deze graslanden praktisch moeten worden omgevormd.

De huidige zoekgebieden zijn enkel aangewezen binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het ontbreekt nog aan visie voor het realiseren van bos buiten het NNB, met name als het gaat over de combinatie met verdienmodellen, zoals met recreatie en energiewinning.

Een tweede ontwikkeling waar BPG zich voor inzet is behoud van het beheertype N17.03 Park- en stinzenbos op de Brabantse kaart. Samen met de Bosgroep en NCB is ecologische onderbouwing van betreffende historische bossen aangeleverd. We hebben de provincie verzocht de beheertypekaart voor deze eigenaren niet te wijzigen.

 

Escalatieladder gewenst bij preventieplan wolvenschade

De wolf is terug in Brabant. Hoog tijd dus voor de provincie om een goed plan op orde te hebben. De adviescommissie preventie wolvenschade, waarin BPG ook is vertegenwoordigd, heeft vorige week een rapport met aanbevelingen aangeboden aan de gedeputeerde. Hierin wordt omschreven op welke manier veehouders en overheden om kunnen gaan met de aanwezigheid van de wolf in Brabant. Een goed begin om dierhouders meer handelingsperspectief te bieden en kosten rond preventie en schade niet op het bord van veehouders te doen belanden. 

In het rapport ligt de nadruk op preventieve maatregelen als netten, en wordt gestimuleerd andere maatregelen als waakhonden en schaapskooien te onderzoeken voor succes en subsidiemogelijkheden. Net als in Gelderland, waar de wolf ook gevestigd is, adviseert de commissie de provincie om een wolvenconsulent aan te stellen. Die gaat de schapenhouders adviseren en helpen bij het aanvragen van subsidie.

BPG is een voorstander van het opstellen van een escalatieladder (PDF), zoals deze ook gebruikt wordt bij wilde zwijnen. Een escalatieladder maakt beheer mogelijk en biedt een duidelijk handelingsperspectief voor betrokken partijen.

Het Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Noord-Brabant is raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant.

Schade door de wolf?

Meldt dit dan z.s.m. bij Bij12. Via Bij12 kan een tegemoetkomingsaanvraag worden ingediend.

 

Leden in het nieuws

Geen atletiekbaan midden in landgoederenzone

DOOR HEIN VAN NUNEN (Landgoed Schaapsgoor)

In januari 2020 maakte het college B&W van Tilburg hun voornemen bekend om op Landgoed Prinsenhoef (omgeven door meerdere particuliere eigenaren, ook Landgoed Schaapsgoor) aan de Bredaseweg in Tilburg een sportaccommodatie te realiseren. De huidige locatie van de sportaccommodatie, gelegen binnen de bebouwde kom, zou plaats moeten maken voor woningbouw.

Landgoed Prinsenhoef, eigendom van een gemeentelijke onroerend goed B.V. en vernoemd naar het eigendom van, toen nog Prins, Willem II, maakt deel uit van een landgoederzone. Het landgoed wordt geheel omgeven door andere (NSW-)landgoederen met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden. De te realiseren sportaccommodatie zou hier een grote negatieve invloed op hebben. Denk hierbij aan licht, lawaai, parkeerplaatsen, een groot aantal bezoekers, etc. 

Alle lokale- en boven lokale groene en cultuurhistorische belangenorganisaties, inclusief onze BPG Vereniging landelijk Brabant, hebben een lobbytraject opgezet richting de gemeenteraad. Door de focus op de gemeenteraad te leggen zijn ingewikkelde procedures rondom Ruimtelijke Ontwikkeling voorkomen. De wethouders en betreffende ambtenaren zijn benaderd. Aan de (individuele) uitnodiging voor een terreinbezoek en presentatie van een alternatief voor Landgoed Prinsenhoef is goed gehoor gegeven.

Vooralsnog is het resultaat dat de gemeenteraad op 18 november 2021 aan B&W heeft verzocht om op Landgoed Prinsenhoef de natuurbestemming te leggen. Met deze bestemming zijn de belangen van de stad, natuur en cultuurhistorisch én deze van de particuliere eigenaren het best gediend.

Agenda

12 januari 2022 – digitale informatiebijeenkomst FPG 2e tranche subsidieregeling versneld natuurherstel

13 januari 2022 – digitale BPG bijeenkomst Regiogroep GGA Brabantse wal (reservering)

27 januari 2022 – Bijeenkomst Groener boeren verdient beter! Van Gogh Nationaal Park Brabant

BPG Nieuwsflits oktober 2021

BPG Nieuwsflits oktober 2021

Symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’ groot succes!

Zaterdag 9 oktober was het eindelijk zover; met 126 leden en genodigden hebben we het 25-jarig bestaan van onze vereniging gevierd én afscheid genomen van oud-voorzitter Jan Hak. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Deelnemers zeer tevreden

126 personen namen deel aan het symposium Eenheid in verscheidenheid tgv het 25-jarig bestaan van BPG. 98% van de deelnemers aan de enquête vond het een uitstekende of goede bijeenkomst.

Naast het programma, vonden de aanwezigen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen het belangrijkste. 83% van de ondervraagden waardeerde de presentaties met goed tot uitstekend.

Aanwezigen zijn ook tevreden over BPG in het algemeen

Op de vraag in welke mate de leden BPG bij derden zouden aanbevelen reageerde 88% zeer positief en 12% was passief tevreden (NPS score: 88).

De verscheidenheid onder de leden blijkt ook wel uit de antwoorden: Uitgesplitst naar omvang van het grondbezit waren de landgoederen boven de 100 ha zeer tevreden over BPG en de rest (80% van de leden) was redelijk tevreden over BPG.

Topthema: Doorgeven aan de volgende generatie

De top-2 thema’s waren: doorgeven aan de volgende generatie (opvolging) en aanleg nieuwe natuur. Behoeftes van leden verschillen o.a. naar gelang de grootte van het particuliere bezit. Opvolging speelt vooral bij de eigenaren van meer dan 25 ha. grond. Alleen bij de categorie grondbezitters 5-15 ha scoorde de aanleg van nieuwe natuur hoger.

Impressie van de dag

Op onze website kunt u het terugblik lezen en de foto’s bekijken. Verder lezen…

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

Bij het symposium heeft BPG de ambitie uitgesproken om met ZLTO samen met particuliere grondbezitters nieuwe natuur maken. Dit is mogelijk als dat gecombineerd wordt met duurzame groene verdienmodellen. Verder lezen…

Start pilot Landelijk Brabanttafels

BPG gaat in het najaar en komend voorjaar een pilot starten met het organiseren van een paar informele regiobijeenkomsten bij een BPG-lid thuis aan de keukentafel. Het gaat primair om informeel ontmoeten, ervaringen delen en luisteren. We noemen ze nu landelijk-Brabanttafels.

We starten in verschillende regio’s met enkele bijeenkomsten voor particuliere grondbezitters tussen de 5 en 50 ha. Met maximaal ca. 12 personen. Daarbij mag ieder lid een andere particuliere grondbezitter in het buitengebied (niet – lid) meenemen. Een aantal leden zal gevraagd worden daarbij als gastheer op te treden. De kosten zijn een kop koffie of een glas wijn/bier.

 

80 miljoen euro voor natuurherstel in Brabant

De provincie Noord-Brabant krijgt van het Rijk 80 miljoen euro voor natuurherstel. Met het geld wilt de provincie de Brabantse natuur herstellen en robuuster maken. 10 miljoen wordt ingezet voor boscompensatie, 70 miljoen is voor extra maatregelen in en om stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. In eerdere nieuwsbrieven (hier en hier) berichtten we al over deze plannen van de provincie. Nu is dus ook duidelijk hoeveel geld er beschikbaar komt.

Maatregelen

Het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld hydrologische maatregelen, het ondersteunen van de landbouwtransitie of exotenbestrijding. Een schematische weergave over de verdeling van de 70 miljoen kunt u hier downloaden (onderaan het artikel): Brabant ontvangt € 80 miljoen voor extra impuls natuur – Provincie Noord-Brabant. Bedoeling is dat alle maatregelen voor 2024 zijn gerealiseerd.

Particulieren aan tafel bij gebiedsgerichte aanpak

Samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij vraagstukken gecombineerd worden. Dit heeft veel impact op het buitengebied. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel. Zodra een inventarisatie in een gebied wordt opgestart benadert BPG leden in het betreffende gebied, om deze leden te informeren over de plannen en indien gewenst bij te staan in het proces. In een aantal gebieden heeft BPG al contact opgenomen met haar leden. Meer over de gebieden vindt u hier: Home – GGA groen blauw, Gebiedsgerichte aanpak – Provincie Noord-Brabant.

Informatiebijeenkomst over de subsidieregeling

BPG organiseert eind november een digitale informatiebijeenkomst over de subsidieregeling, waarbij medewerkers van de provincie Noord-Brabant de regeling zullen toelichting. Houd uw mailbox in de gaten, een losse uitnodiging met meer informatie volgt.

Wilt u weten wat dit voor uw bezit kan betekenen? Neem dan contact op met projecten@landelijkbrabant.com.

 

Convenant “Groene Handhaving Noord-Brabant 2021”: Oproep aan particuliere werkgevers om rijen te sluiten.

Brabantse overheden, TBO’s en particuliere natuureigenaren versterken de samenwerking. Door het convenant kunnen deelnemers, waaronder particuliere eigenaren, eigen BOA’s inzetten ten behoeve van toezicht- en/of opsporingsactiviteiten in het werkgebied van andere deelnemende partijen. BPG Vereniging landelijk Brabant, zelf geen partij, verklaart haar adhesie te betuigen en roept particuliere werkgevers van BOA’s op zich aan melden. Ook de komende tijd is het mogelijk om aan te sluiten. Voor meer vragen neem contact op met BPG.

Ter info hier nog: het convenant 2017.

Leden in het nieuws

Samen de Japanse Duizendknoop bestrijden

brabant.nl, 12-10-2021

ASR en landgoed Wellenseind hebben met o.a. de provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen de Japanse Duizendknoop te gaan bestrijden in het stroomgebied van de Reusel. Verder lezen…

Ander nieuws

Opnieuw €150.000 voor inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw

Landbouw en voedsel Brabant, 21-10-2021

De provincie Noord-Brabant heeft nogmaals €150.000 ter beschikking gesteld voor 6 agrariërs die hun kennis en ervaringen met betrekking tot natuurinclusieve landbouw willen delen. BPG-lid Jack Verhulst van Hillekens Hoeve is al inspiratiebedrijf en vertelde hier bij het symposium ook over. Verder lezen…

Agenda

  • 5, 6 november – landelijke natuurwerkdag
  • 15 november – Save the date! Digitale ALV BPG, aanvang 20.00uur, leden zullen de uitnodiging tijdig ontvangen
  • Eind november – Informatiebijeenkomst over nieuwe subsidieregeling natuurherstel provincie Noord-Brabant

BPG Vereniging landelijk Brabant vierde 25jarig bestaan in Den Bosch

BPG Vereniging landelijk Brabant vierde 25jarig bestaan in Den Bosch

Het symposium werd bezocht door ca. 130 leden en genodigden.

BPG Vereniging landelijk Brabant heeft met ca. 130 leden leden en genodigden op zaterdag 9 oktober 2021 haar 25jarig bestaan gevierd met het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid‘.

Dat vond plaats in Congrescentrum 1931 te Den Bosch.

Wat BPG-leden als particuliere grondeigenaren met elkaar verbindt is het duurzaam gebruik van het landelijke gebied, over generaties heen. Met niet alleen aandacht voor economie, natuur en ecologie, maar ook voor cultuurhistorie in het landschap.
Om deze verscheidenheid in onze achterban te illustreren heeft BPG voor dit symposium het Thema van ‘eenheid in verscheidenheid’ gekozen.

Gedurende het inhoudelijke programma vertelden vijf leden van BPG over actuele ontwikkelingen op hun bezit. Hierbij werd de verscheidenheid van het landelijk gebied en de aldaar gelegen particuliere gronden benadrukt.  Onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

(in bewerking: de presentaties van de sprekers volgen nog (download als PDF), achter de naam van de sprekers)

  • Natuurinclusieve landbouw, Jack Verhulst, Hillekens Hoeve biologisch melkveebedrijf (PDF)
  • Revitalisatie bossen, Harrie van Puijenbroek, Landgoed Gorp en Roovert (zie ook: video Milieucafé Tilburg – Frans Post bezoekt landgoed Gorp en Roovert (25 mrt. 2021)
  • Restauratie cultureel erfgoed, Frederique de Bruin, Jachthuis Schijf (PDF)
  • Aanleg van nieuwe natuur, Jan van Lanschot, Landgoed Zwijnsbergen
  • Recreatie, Dirk Lips, Libéma (waaronder de Brabanthallen en Beekse Bergen) (PDF)

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Foto impressie van BPG-symposium op 9 oktober 2021 in Den Bosch

Natuurinclusieve landbouw, Jack Verhulst, Hillekens Hoeve biologisch melkveebedrijf

Revitalisatie bossen, Harrie van Puijenbroek, Landgoed Gorp en Roovert

Restauratie cultureel erfgoed, Frederique de Bruin, Jachthuis Schijf

Aanleg van nieuwe natuur, Jan van Lanschot, Landgoed Zwijnsbergen

Recreatie, Dirk Lips, Libéma (waaronder de Brabanthallen en Beekse Bergen)

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (BPG; midden) en Wim Bens (ZLTO) bieden Mary Fiers (GOB) verklaring aan over nieuwe natuur

Jan Hak werd lid van verdienste van FPG en erelid van BPG

zaal in gereedheid gebracht door medewerkers Rene de Bont en Neeltje Hermus

 

 

en bij pauze en borrel werd er uitgebreid bijgepraat

 

En natuurlijk hing de vlag uit bij 25 jaar BPG Vereniging landelijk Brabant

 

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

Particuliere grondbezitters aanjagers 4.000 ha nieuwe natuur

BPG Vereniging landelijk Brabant en ZLTO gaan in Brabant samen met particuliere grondbezitters nieuwe natuur maken. Dit is mogelijk als dat gecombineerd wordt met duurzame groene verdienmodellen.

Deze ambitie werd uitgesproken tijdens het symposium ‘eenheid in verscheidenheid, dat vandaag in den Bosch werd gehouden, tgv het 25 jarig bestaan van BPG Vereniging landelijk Brabant.

v.l.n.r.: Wim Bens (ZLTO), Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (BPG) en Mary Fiers (GOB)

De Provincie Noord-Brabant heeft de opgaaf in Brabant van af de jaren ’90 21.000 ha. om te vormen in nieuwe natuur in het kader van o.a. het te realiseren Natuurnetwerk Brabant. In de afgelopen vijf jaar hebben particuliere grondeigenaren en ondernemers samen hiervan al 40% nieuwe natuur gerealiseerd. En 4.000 ha moet nog vóór 2027 ingevuld worden.

BPG en ZLTO hebben hun leden opgeroepen samen hiermee het Brabantse buitengebied te versterken.

 

Klik hier op de  Verklaring Nieuwe natuur  die vandaag, op 9 oktober 2021,  aan Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) werd aangeboden.

 

********

BPG Vereniging landelijk Brabant is de belangenbehartiger van Brabantse particuliere landgoederen en andere particuliere grondbezitters. Wij bevorderen het duurzaam gebruik van het landelijke gebied.

ZLTO is de vereniging van en voor 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.

BPG Nieuwsflits september 2021

BPG Nieuwsflits september 2021

Symposium BPG op 9 oktober in Den Bosch

Het zal u niet zijn ontgaan dat zaterdag 9 oktober aanstaande het symposium “eenheid in verscheidenheid” zal plaatsvinden, in ‘1931’ te ’s Hertogenbosch. We vieren het 25-jarig bestaan van BPG Vereniging landelijk Brabant en nemen op feestelijke wijze afscheid van oud-voorzitter Jan Hak. Klik hier voor het programma van het BPG symposium (PDF).

Voor ons inhoudelijk programma hebben wij vijf BPG leden gevraagd te vertellen over ontwikkelingen op hun bezit. De sprekers geven hiermee invulling aan het thema van het symposium.

Jack Verhulst: Natuurinclusieve landbouw

Hillekens Hoeve is een familiebedrijf dat al 7 generaties werkzaam is in het buitengebied van Etten Leur. Sinds dit jaar is het ook een inspiratiebedrijf voor natuurinclusieve landbouw. Kernwaarden zijn: een gezonde bodem, gezonde dieren, een gezonde omgeving en gezonde producten.

Harrie van Puijenbroek: Bossen en revitalisatie

Landgoed Gorp en Roovert is een uitgestrekt landgoed met bossen, cultuurgronden, heide, en vennen, maar ook landbouwgronden. Eén van de vele projecten die op het bezit spelen is de revitalisatie van bossen. Met bijvoorbeeld het inbrengen van nieuwe boomsoorten wordt de bodem hersteld, met als gevolg een gezonder bos met meer biodiversiteit.

Frederique de Bruin: cultureel erfgoed

Jachthuis Schijf is fantastisch gerestaureerd dankzij de inspanningen van familie de Bruin. Frederique de Bruin zal de restauratie kort uiteenzetten, en vertellen over wat hierbij komt kijken.

Jan van Lanschot: nieuwe natuur

Op buitenplaats Zwijnsbergen te Helvoirt is Jan van Lanschot samen met zijn broer Maes actief aan de slag gegaan met de aanleg van nieuwe natuur. In 15 minuten neemt hij ons mee door het proces van de aanleg van nieuwe natuur, en waarom dit bij de buitenplaats past.

Dirk Lips: Recreatie

Als laatste spreker in het inhoudelijke gedeelte zal Dirk Lips, tevens onze gastheer, vertellen over de uitdagingen waar hij met Libéma voor staat, met name op het gebied van recreatie.

Afscheid oud-voorzitter en borrel

Na een korte pauze nemen we afscheid van Jan Hak. Jan Hak is 18 jaar lang voorzitter geweest en heeft in die tijd de positie van de particuliere grondeigenaar en het netwerk van BPG versterkt. Graag nemen wij de tijd om hem in het zonnetje te zetten voor zijn grote verdiensten voor BPG en het landelijk gebied van Noord Brabant.

Tot slot is het tijd voor een borrel, waar onderling kan worden bijgepraat en nader met de inleiders in gesprek kan worden gegaan.

 

Particuliere grondeigenaren grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant (3)

Angusrunderen op landgoed de Koekoek

BPG Vereniging landelijk Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) brengen drie landgoederen die recent succesvol nieuwe natuur hebben ontwikkeld, over het voetlicht. Deze maand de laatste in de serie: landgoed de koekoek (PDF). (Voor het verhaal over de andere twee landgoederen, kijk hier: landgoed de Zandhoef (1) en landgoed Luchtenburg (2).

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”.

Ander nieuws

opening Biesboschpad

Tot 8 oktober 2021 (12.00 uur) kan worden ingeschreven op de pachtgronden van het GOB, voor het kalenderjaar 2022. De verpachting van de gronden gaat, zoals in voorgaande jaren, via een openbare inschrijving.

Op 24 september jl. is het Biesboschpad geopend. Het nieuwe Streekpad 18 volgt in 170 km globaal de contouren van hoever het water tijdens die vloed in 1421 kwam en voert je door de vroegere Groote Waard. Het biedt kansen voor aanliggende landgoederen en boerderijen om wandelaars te ontvangen.  Lees verder over de wandelnetgids

Agenda

9 oktober – Symposium BPG ‘Eenheid in verscheidenheid

14 oktober – Ontmoeting in het groen, samen sterk in Brabant (SSiB)

 

 

 

BPG nieuwsflits augustus 2021

BPG nieuwsflits augustus 2021

Plannen van Waterschap de Dommel 2022-2026 ter inzage – kijk wat dit voor u betekent

Per 31 juli 2021 ligt het ontwerpbesluit van de nieuwe legger van het waterschap de Dommel ter inzage. De legger geeft gegevens over o.a. stuwen, gemalen, duikers weer. Dit zijn gegevens als plaats, grootte, en wie er verantwoordelijk is voor onderhoud. BPG raadt haar leden aan goed te kijken of er wijzigingen zijn aangemerkt op de eigen gronden. U kunt de legger hier bekijken. Tot 11 september 2021 is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Voor vragen over de legger óf het indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met Waterschap de Dommel (0411 618 618) of info@landelijkbrabant.com.

Particuliere grondeigenaren zijn grote investeerders in nieuwe natuur in Brabant (2)

Landgoed Luchtenburg

BPG Vereniging landelijk Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant brengen landgoederen die recent succesvol nieuwe natuur hebben ontwikkeld over het voetlicht. Deze maand: landgoed Luchtenburg (PDF).

Steeds meer particuliere grondeigenaren en ondernemers in Brabant ontwikkelen nieuwe natuur. Groen Ontwikkelfonds Brabant juicht die ontwikkeling toe. “Wij stimuleren zoveel mogelijk grondeigenaren om mee te doen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant”, zegt directeur Mary Fiers. “En dat werkt, want we ontvangen inmiddels de meeste subsidieaanvragen van particulieren en ondernemers”.

Leden in het nieuws

Harry Breviers bij de brandtoren met houtvestershuis op de Utrecht

2021-08-10 Brabants Dagblad: Het grootste landgoed in particulier bezit in Brabant: Ook boeren vormen de charme van ‘De Utrecht’. Verder lezen…

2021-08-07 BN de Stem: Gorp en Roovert, het grootste familielandgoed van Brabant wordt nuchter gerund: ‘Het is een uniek bezit’. Verder lezen…

2021-08-02 BN de Stem: Turfvaart, kilometers lanen vol beuken en eiken: de Oude Buisse Heide floreert weer. Met ook aandacht voor Landgoed de Moeren. Verder lezen…

 

 

In memoriam

Op 13 augustus 2021 is Bastiaan Snoek overleden. Wij gedenken een bijzondere persoonlijkheid en vakbekwame bestuurder. Hij was altijd betrokken bij het particulier grondbezit en de inzet van BPG en de landelijke Federatie. Bastiaan zocht direct contact bij nieuwe vraagstukken, droeg oplossingsrichtingen aan en zette zijn netwerk in. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. Verder lezen…

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ton van Genugten op donderdag 26 augustus. We zijn geschokt dat zo’n sterke en ondernemende man is weggevallen en wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe. Verder lezen…

 

Herhaling – Symposium BPG 9 oktober: meld u of uw relatie aan voor een stand!

Waar bent u als grondeigenaar mee bezig? Kent u partijen, zoals rentmeesters, landschapsarchitecten, zonnepaneel leveranciers, die voor andere  BPG-leden interessant kunnen zijn en zich willen presenteren? Tijdens het BPG-symposium op 9 oktober is er ruimte voor derden om particulieren grondeigenaren actief te informeren over actuele ontwikkelingen en diensten. In en rondom de zaal van het symposium zijn o.a. standjes en informatie-tafels beschikbaar.

Leden kunnen hun zonnepaneel-project, Rood-voor-Groen ontwikkelingen, of ander traject (gratis) presenteren aan meer dan 150 actief geïnteresseerde leden en niet-leden. Daarnaast kunnen ook leveranciers en dienstenaanbieders, tegen een bescheiden vergoeding, hun diensten en projecten presenteren.

Contact: Neem hiervoor contact op met Etienne Schoenmakers, bestuurder BPG, voor meer informatie. Hij informeert u graag over de mogelijkheden en de tarieven. Bel of mail met Etienne op: 06-26018996 of info@vijverhoeve.com.