Samenwerkingsverbanden en partners

BPG Vereniging landelijk Brabant neemt deel in verschillende samenwerkingsverbanden:

Deze verbanden worden hierna toegelicht:

Brabants manifest Mozaïek in ontwikkeling

Partners Brabants Manifest in 2019

Op donderdag 10 januari 2019 reikten de Brabantse Manifestpartners hun (inmiddels 5e) manifest ’Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. De provincie Noord-Brabant wordt opgeroepen tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.

De Manifestpartners zijn: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5 of Brabantstad) en VNO-NCW. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de vier regio’s en door Brabant Water.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

BPG werkt samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) om het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren.

In 2010 overhandigden twaalf organisaties op het gebied van natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap de provincie Noord-Brabant een manifest. Het manifest vormde de opmaat voor een bod van de organisaties om gezamenlijk 160 miljoen in de Brabantse natuur te investeren, mits de provincie dat bedrag zou verdubbelen. De provincie Noord-Brabant is op het voorstel ingegaan, heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht en het bedrag aangevuld met 240 miljoen.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt – in goede samenwerking met BPG – particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 is weer een nieuw manifest gemaakt. Lees verder hiervoor bij Brabants manifest Mozaïek in ontwikkeling

https://www.youtube.com/watch?v=776cgk3hQk4&feature=youtu.be

Natuurnetwerk Brabant

BPG Vereniging landelijk Brabant werkt projectmatig samen met de Provincie Noord-Brabant. Centraal staat de vraag, wat kunnen particuliere grondeigenaren doen om de provinciale doelen te behalen. We focussen hierbij op het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), met minimaal 40% ‘particulier natuurbeheer’ (convenant ‘Moons’). Renier Feber en René de Bont gaan hierbij in gesprek met eigenaren van landbouwenclaves en ondersteunen waar nodig het uitwerken van het businessmodel. Onderwijsinstellingen zoals de HAS en Fontys worden hierbij ingeschakeld. Initiatieven van ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ worden ondersteund. In dit kader is de ‘Inspiratiegids groene regelingen’ uitgewerkt. 

Samen Sterk in Brabant en de groene BOA’s

BPG is partner van Samen Sterk in Brabant.

SSiB is een samenwerking van de omgevingsdiensten in Brabant, Brabantse gemeenten, waterschappen, particuliere landgoedeigenaren, het O.M., de politie en terreinbeheerders. Sinds mei 2018 valt SSiB onder de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en heeft 15 groene buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst.

Stichting ZeeBra

De Stichting is opgericht om de Brabantse en Zeeuwse collectieven voor agrarisch natuurbeheer en de eventuele collectieven voor natuurbeheer te ondersteunen. Sinds 2015 werken 5 organisaties samen via de Stichting ZeeBra, namelijk Brabants Particulier Grondbezit (BPG), Zeeuws Particulier Grondbezit (ZPG), Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Brabants landschap en ZLTO.

In 2015 zijn agrarische streek collectieven opgericht die middels een collectieve aanpak het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer vorm en inhoud geven. Een collectief sluit een contract voor agrarisch natuurbeheer met de provincie. Dit in plaats van de individuele contracten met agrariërs. Door deze nieuwe collectieve aanpak wordt meer resultaat gehaald uit het agrarisch natuurbeheer en tevens wordt een kostenbesparing gerealiseerd. De collectieven werken samen met alle gebiedspartijen en stemmen het beheer optimaal af. Dit zal tot een hoger natuurrendement leiden. De collectieven hebben geen ervaring met het indienen van een collectieve aanvraag. In deze pioniersfase hebben de partners van ZeeBra aangegeven de collectieven te willen ondersteunen. Zij hebben goede contacten in de streek en kennis van agrarisch natuurbeheer.

Renaissance van het platteland

BPG wil met 6 andere initiatiefnemers met dit landelijke platform (2016) snelheid en beweging brengen in nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Door regio’s te inspireren en overheden te prikkelen.

Verbinden van bedrijven en bewoners in steden en op het platteland

Kan ons natuurlijk kapitaal en het klimaat de bevolkingsgroei en de toenemende verstedelijking in de toekomst aan? Bewoners en bedrijven in de stad hebben het platteland nodig om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en verantwoord geproduceerd voedsel. Denk daarnaast ook aan het zuiveren en bufferen van water(overlast), het grootschalig leveren van duurzame energie en voldoende hoogwaardige recreatie.
Voor Nederland liggen enorme kansen. Daarvoor is het nodig om bedrijven en bewoners in steden en op het platteland beter met elkaar te verbinden.

Ambitie platform: meer beweging in verandering

Het platform wil de krachten van het platteland – om in de toekomst de steden te kunnen bieden wat nodig is – optimaal benutten. Door snel te schakelen en te innoveren, onderling samen te werken, nieuwe verdienmodellen te creëren en overbodige en achterhaalde regelgeving weg te nemen.
De 3 kernthema’s zijn: Gezond en veilig voedsel, Klimaatbestendig, energie, Recreatie, ontspanning en zingeving

De initiatiefnemers naast BPG Brabants Particulier Grondbezit zijn: Leisurelands, STIRR – Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte, ZLTO, HAS-hogeschool Den Bosch, FPG – Federatie Particulier Grondbezit en Vrijetijdseconomie – Innocity

Een van de initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland, Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte heeft inmiddels haar activiteiten overgegeven aan RvhP.

Kijk voor meer informatie www.renaissancevanhetplatteland.nl

PartNer, voor certificering particulier natuurbeheer

Het certificeringsmodel PARTiculier NatuurbeheER, is de afgelopen jaren ontwikkeld door Brabants Particulier Grondbezit (BPG). Na opstart en demo in Noord-Brabant is het model via de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) landelijk uitgerold. Het wordt gebruikt om een landelijk, door provincies erkend, certificaat Natuurbeheer te kunnen krijgen. Met een certificaat kunnen landgoedeigenaren een vergoeding aanvragen voor het beheren van natuurterreinen en het openstellen daarvan voor publiek. Sinds 1 april 2015 is het certificeringsmodel ondergebracht in een nieuwe onafhankelijke stichting: Part-Ner.

Via Natuurcollectieven

Part-Ner werkt via NatuurCollectieven Nederland (NCN) – en ook direct in alle provincies – samen met een Natuurcollectief. Deze zijn veelal vanuit BPG en FPG zijn opgericht. In deze collectieven hebben de deelnemers elk een eigen certificaat.

Het Natuurcollectief verzorgt alleen de SNL aanvraag voor de deelnemers. Zolang een deelnemer zijn certificaat heeft mag het Natuurcollectief de jaarlijkse beheervergoeding uitbetalen.

Agrarische Natuurcollectieven

BPG ondersteunt via Zeebra en ook rechtstreeks de 3 Brabantse Agrarische natuurcollectieven. En daarmee de 21 Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s). Zijn dragen zorg voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant. In Zeebra wordt de deskundigheid van BPG, ZLTO en Brabants Landschap gebundeld om te komen tot efficiënte werkplannen t.b.v. de collectieven. Samen zorgen we er voor dat de provinciale budgetten optimaal bij de deelnemende agrariërs worden ingezet, om daarmee de biodiversiteit te versterken. Neem hiervoor contact op met uw eigen ANV en collectief.

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren

De VBNE zet zich in voor professioneel beheer van bos en natuur. De VBNE is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren, opgericht in 2013. De VBNE vertegenwoordigt daarmee 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland. Naast de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) bestaat de VBNE uit de volgende deelnemers Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. De belangen van de BPG-leden worden behartigd via de FPG.

De VBNE  is een netwerkorganisatie waarbij een kleine werkorganisatie van zes mensen voor de vereniging de rol van makelaar vervult en partijen, waar nodig en wenselijk, bij elkaar brengt. Dit gebeurt op zogenaamde ‘pleinen’. Elk plein van de VBNE is een plaats waar nauw gerelateerde taken en activiteiten plaatsvinden en waar alle mensen en organisaties, betrokken bij die activiteiten, elkaar ontmoeten, handelen, activiteiten ontplooien en afspraken met elkaar maken.

Van Gogh Nationaal Park 2019

Brede samenwerking voor ontwikkeling Nationaal Park Nieuwe Stijl

Op 10 oktober 2019, ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP). Partijen geven met de ondertekening het commitment af om samen het plan op te stellen om de status Van Gogh NP aan te vragen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VGNP kan door de bijzondere landschappelijke eenheden en de gastvrijheid van de landgoederen worden versterkt. BPG gaat herover met betrokken landgoedeigenaren in gesprek. In het lopende jaar wordt gewerkt aan 3 items:

Samenwerking met ZPG en LPG in ‘cluster Zuid

BPG werkt samen met de verenigingen Zeeuws particulier grondbezit (ZPG) en Limburgs particulier grondbezit (LPG) in het ‘cluster Zuid’.

Internationale samenwerking met Vlaanderen

Partners

BPG werkt samen met meerdere partners, zoals:

Brabants Landschap

Met Brabants Landschap heeft BPG sinds jaar en dag we een bijzonder band opgebouwd. We vierden gezamenlijk ons vorige jubileum op fort Altena, maakten samen het Landgoederenboek, we creëerde samen het Coördinatiepunt Landschapsbeheer wat werd gesitueerd bij Brabants Landschap en sinds 2008 hebben we onze samenwerking geborgd in een ’Samenwerkingsovereenkomst’, die nog altijd van tijd tot tijd wordt bekrachtigd.