Nieuwsbrief BPG februari 2024

Nieuwsbrief BPG februari 2024

Van het bestuur

De lente kriebelt en we mogen weer naar buiten!

Heeft u ze al gezien: de sneeuwklokjes? Parmantig tussen plassen en het ontluikende groen. Dan krijg ik de lente-kriebels. Ik wil erop uit. Maar op een landgoed als het onze, komt er dan veel op je af. Waar te beginnen….?

Daar helpt deze BPG-nieuwsbrief bij. Veel tips die zeer lezenswaardig zijn. Denk aan de subsidie voor mooier landschap. Of het digitale loket voor het beheer van monumenten. Daarvoor ben je lid van BPG. Ook deze nieuwsbrief staat weer bol van de suggesties om huis en haard mooier te maken. En ruimte om met elkaar in gesprek te gaan: de Brabanttafels zijn inmiddels een begrip. Onlangs over duurzame gronduitgifte. In mei praten we over de transitie van de landbouw en op 11 juni spreken we elkaar op de ALV, waar we Commissaris van de Koning Ina Adema en Oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade te gast zullen hebben.  Als u zelf thema’s heeft voor een BPG-bijeenkomst, meld ze aan! Want we zijn een vereniging ván en vóór leden.

Dat doet het team van BPG. We verwelkomen graag onze vierde medewerker: Carolien de Weerd. De vele werkzaamheden maken het nodig om ook als organisatie te groeien. Dat alles onder de deskundige aansturing door Anne-Marie Majoie, die recent benoemd is tot regiomanager Zuid. Gefeliciteerd, Anne-Marie!

Dat BPG inmiddels een gewaardeerd gesprekspartner van de overheid is, blijkt uit de bezoeken van gedeputeerden van de Provincie aan onze leden met hun Landgoederen. Steeds met een ander thema. Rood-voor-Groen of de gebiedsprocessen rondom de Natura2000 gebieden. En binnenkort over water en natuur. In dat licht is het Interreg project met Landelijk Vlaanderen van belang waar we rondeigenaren kunnen helpen om het beheer van het eigendom te versterken.

Als vereniging komen we ook op voor uw belangen. Denk aan de belangen van onze leden in gebied De Oostflank. Of breder: de uitbreidingsplannen van Defensie. Allemaal zaken waar we samen voor staan.

Dus als ook u de lente-kriebels krijgt, en niet weet waar te beginnen. Dan is het lezen van deze nieuwsbrief een aanrader. Veel leesplezier!

Etienne Schoenmakers
bestuurslid BPG

Verenigingszaken

Kansrijk Interreg-project, samen met Vlaamse grondeigenaren

Recent heeft het tweejaarlijks overleg met onze Belgische zusterorganisatie Landelijk Vlaanderen plaatsgevonden op Landgoed Anneville nabij Breda (klik hier voor een artikel over het overleg) Naar aanleiding van dit overleg heeft Landelijk Vlaanderen BPG, LPG en ZPG uitgenodigd om samen met leden, overheden en partners (grensoverschrijdend) te onderzoeken hoe we grondeigenaren kunnen helpen om het beheer van het eigendom te versterken.

Twee zogenoemde ‘Interreg regelingen’ met focus op kennisdeling én concrete uitvoeringsmaatregelen in het veld zijn in beeld, welke na goedkeuring gaan lopen van 2025 t/m 2027. De Universiteit van Gent gaat helpen om nieuwe verdienmodellen rond grondgebruik en korte keten te ontwikkelen. Uiteraard willen we samen met geïnteresseerde leden ingaan op de uitnodiging van Landelijk Vlaanderen. We zijn op zoek naar een 10-tal praktijkvoorbeelden.

BPG is benieuwd welke thema’s / uitdagingen voor uw eigendom relevant zijn en waar maatregelen gewenst zijn. In een eerste interne verkenning komt klimaatbestendigheid, samenhang watersysteem met ‘landbouw en natuur’, onbeheersbare natuurbranden, groene verdienmodellen en voor wat de kuststreek betreft verzilting in beeld. U kunt uw voorbeeld casus op hoofdlijnen (max 1 A4) voor 5 maart inbrengen, zodat we, na matching met de Vlaamse thema’s, gezamenlijk een projectplan kunnen opstellen. Samen met o.a. de Vlaamse Overheid en de Universiteit van Gent heeft Landelijk Vlaanderen de ambitie om medio maart een eerste voorstel in te dienen. Deze zomer maken we de aanvraag samen met partners en overheden compleet. Leden kunnen een reactie indienen bij René de Bont via r.debont@grondbezit.nl.

Interessante Brabanttafel Duurzame Gronduitgifte

Op 6 februari heeft de eerste Brabanttafel van 2024 plaatsgevonden. De insteek van de Brabanttafels is dat Brabantse leden in klein comité bij elkaar komen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over een bepaald onderwerp. Met een groep van zo’n 15 leden werd op 6 februari het onderwerp Duurzame Gronduitgifte (pacht) uitgediept. Met Jolan Knol (rentmeester bij LBP SIGHT) en Els Harbers (jurist bij Van Goud) hadden we twee goede en enthousiaste sprekers in ons midden.

Tijdens de bijeenkomst werd bevestigd dat leden op zoek zijn naar manieren om de verduurzaming van gronden te bevorderen via pacht. De presentaties van de sprekers zorgden voor een levendige discussie en stimuleerden het uitwisselen van ervaringen. De avond werd afgesloten met een borrel.

De volgende Brabanttafel wordt in de 2e helft van mei georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst focussen we op de transitie van de landbouw. Nadere informatie volgt spoedig!

Impressie van de Brabanttafel

Nieuwe medewerker voor BPG!

Recent heeft BPG Vereniging landelijk Brabant Carolien de Weerd mogen verwelkomen als nieuwe medewerker van BPG. Carolien is afgestudeerd aan Van Hall Larenstein en heeft er de studie tuin- en landschapsinrichting gedaan. Zij heeft langjarige ervaring op het gebied van groen, natuur en landschap in diverse functies bij overheden en adviesorganisaties. Particuliere eigenaren zijn betrokken bij de grote opgaven van het landelijk gebied. BPG ondersteunt hen daarbij. Met de toevoeging van Carolien aan de werkorganisatie van BPG, is het voor BPG mogelijk om haar leden nog beter te bedienen! Samen met andere stakeholders werken we hard aan de toekomst van het Brabantse landelijk gebied!

Voor LPG, BPG en ZPG samen zijn nu 4 medewerkers werkzaam. Naast Carolien zijn dat Anne-Marie Majoie, Ronald Kramer en René de Bont. Zij vormen samen het team Zuid van FPG. Daarmee is de formatie in de afgelopen paar jaren flink uitgebreid. Dit volgt uit een toename van de projectenportefeuille. De provincie Noord Brabant en het ministerie van LNV zien FPG als een belangrijke partij in de gebiedsprocessen die gaandeweg worden ingericht in het kader van de transitieopgaven voor het landelijk gebied.  FPG speelt daarop in met projecten voor advies en ondersteuning die onze leden in staat stellen om vanuit hun belangen en interesses daar zo goed mogelijk op in te spelen. Om de werkzaamheden voor LPG, BPG en ZPG onderling af te stemmen en capaciteit in te zetten waar dat nodig is wordt het team Zuid vanaf januari jl. aangevoerd door Anne-Marie Majoie. Zij is daarmee aangesteld als regio-manager Zuid van FPG. In die rol is zij voor bestuurders van LPG, ZPG en BPG aanspreekpunt, in het bijzonder met betrekking tot de aansturing, coördinatie en werkverdeling binnen het team. Anne-Marie neemt ook de rol over van René de Bont als eerste contactpersoon naar de provincie Noord Brabant. René zal zich meer toeleggen op contacten met Landelijk Vlaanderen en projecten. Ronald Kramer blijft voor LPG en ZPG eerste contactpersoon naar de provincies Limburg en Zeeland.

Carolien de Weerd

Belangenbehartiging

Goede kennismaking BPG met gedeputeerde Wilma Dirken op Landgoed De Vijverhoeve

Op vrijdag 12 januari bracht gedeputeerde Wilma Dirken (portefeuille ruimte) een bezoek aan Landgoed De Vijverhoeve, waar ze niet alleen genoot van de gastvrijheid van eigenaren Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers, maar ook kennismaakte met BPG Vereniging Landelijk Brabant. Tijdens het bezoek werden cruciale kwesties rond landgoederen besproken, waaronder de uitdagingen en knelpunten bij het creëren van nieuwe landgoederen. De gedeputeerde heeft aangegeven dat het belangrijk is om zowel gemeenten als de provincie vroegtijdig te betrekken bij nieuwe initiatieven. Gedeputeerde Dirken gaf aan dat het besprokene stof tot nadenken geeft! BPG kijkt terug op een geslaagd bezoek! Kijk op de website van BPG voor een uitgebreider artikel over het werkbezoek: www.landelijkbrabant.com.  

Geslaagd bezoek gedeputeerde Van der Horst aan landgoed Nieuwkerk

Op donderdag 18 januari heeft BPG gedeputeerde Jos van der Horst (erfgoed) mogen ontvangen op landgoed Nieuwkerk (Goirle).  Na een korte introductie over BPG heeft er een goed gesprek plaatsgevonden over de rol van de particuliere eigenaar, met name nu in de gebiedsprocessen rondom de Natura2000 gebieden, en dan specifiek die van de Regte Heide, Kampina en Kempenland West. Onderwerpen die particuliere grondeigenaren bezighouden, zoals verdienmodellen, natuurschoonwet, relatie pachter/verpachter, multifunctionaliteit en opvolging kwamen aan bod. Daarnaast is het systeem van governance en subsidie- en vergunningverlening, op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau, besproken. De eigenaar moet vaak langs meerdere ‘loketten’ gaan, voordat er invulling gegeven kan worden aan een ruimtelijke plan, vaak met een doorlooptijd van meerdere jaren.  

Het bezoek eindigde met een prachtige wandeling door de sneeuw in de zon over Landgoed De Hoevens (Goirle). Hier werd met praktijkvoorbeelden uitleg gegeven over bosrevitalisatie en ‘versnelde’ aanleg van nieuwe natuur.

In gesprek met gedeputeerde Van der Horst

Reactie BPG op gebiedsontwikkeling De Oostflank (gemeente Tilburg en Oisterwijk)

BPG heeft namens de particuliere eigenaren haar bezorgdheid geuit over het Koersdocument van de gemeente Tilburg en Oisterwijk. De Oostflank is het gebied tussen de kernen van Oisterwijk, Udenhout en Tilburg. BPG maakt zich zorgen over de ruimteclaims die op dit gebied afkomen, waaronder 500 hectare voor landschapselementen en bos en de bouw van zo’n 5000 woningen. BPG is daarnaast bezorgd over de mogelijke impact van klimaatmaatregelen op erfgoed. BPG heeft benadrukt dat het van belang is om functies zoveel mogelijk te combineren, waarbij transparantie en betrokkenheid van particuliere eigenaren en agrarische ondernemers van cruciaal belang is.

BPG en FPG reageren op uitbreidingsplannen defensie

Samen met natuurbeschermingsorganisaties heeft BPG zich doormiddel van een brief kritisch uitgelaten over de uitbreidingsplannen van Defensie. Daarnaast heeft FPG een reactie ingediend op de betreffende plannen. Klik hier voor meer informatie over de reactie van FPG: Ruimteclaim Defensie kan gevolgen hebben voor particuliere eigenaren.

Nieuws van de provincie

Digitaal Loket Duurzame Monumenten geopend

Met ondersteuning van de provincie, opent Monumentenwacht Noord-Brabant het digitale loket. Hier vinden monumenteigenaren een zee aan informatie over het verduurzamen van een monument en advies en ondersteuning bij de realisatie. Het loket is telefonisch en per mail bereikbaar en het is voor monumenteneigenaren mogelijk om een afspraak aan huis te maken. De provincie vergoedt de eerste 3 uur begeleiding per project voor eigenaren van rijksmonumenten. Kijk voor meer informatie over het loket op www.duurzamemonumentenbrabant.nl.

8 miljoen voor mooier landschap in Noord-Brabant

Gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant slaan opnieuw handen ineen voor landschap. Particuliere grondeigenaren en agrariërs kunnen in 2024 en 2025 weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant stellen nieuw budget beschikbaar voor het verbeteren en in ere houden van het Brabantse landschap. Daarmee is er €8 miljoen beschikbaar voor de aanleg en het beheer van landschapselementen in Noord-Brabant. Klik voor meer informatie over de StiLa regeling op deze link: 8 miljoen voor mooier landschap in Noord-Brabant – Provincie Noord-Brabant.

Heeft u interesse om bos aan te leggen. Via de volgende link is een handleiding te downloaden waarin alle aspecten die bij bosaanleg komen kijken, zijn beschreven: handleiding bossenaanleg Brabant.

Bijeenkomsten

Online informatiebijeenkomst gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen: maandag 4 maart

Het landelijk gebied rondom Kampina en de Oisterwijkse Vennen verandert. In de gebiedsgerichte aanpak wordt door verschillende gebiedspartijen, waaronder BPG, samengewerkt om bodem, water en lucht in het gebied op orde te krijgen. Dat is belangrijk voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied. Op maandag 4 maart (19.30 – 20.30) staat er een online informatiebijeenkomst gepland waarbij geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden over de aanpak, uitdagingen en kansen voor het gebied. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de volgende site:   www.ggagroenblauw.nl/kampina.

Aankondiging: Landgoeddag zaterdag 13 april 2024 op Landgoed De Olmenhorst

Op zaterdag 13 april 2024 is het zover; de voorjaarseditie van de Landgoeddag. Met veel enthousiasme kunnen we aankondigen dat we op 13 april te gast zijn op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek. De Landgoeddag wordt ditmaal georganiseerd door FPG en het JPG. De verbinding van generaties staat centraal deze dag en we gaan inhoudelijk in op het onderwerp opvolging. Aan de volgende generatie daarom ook de oproep: kom zeker mee! Uiteraard nemen we ook een kijkje op het landgoed waar we te gast zijn en vanzelfsprekend is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Interesse? Aanmelden kan via fpg@grondbezit.nl. Meer informatie over het programma volgt spoedig!

Agenda

 • Maandag 4 maart 2024: Online informatiebijeenkomst gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen
 • Zaterdag 13 april 2024: Landgoeddag op Landgoed De Olmenhorst
 • Dinsdag 11 juni 2024, 19.00: ALV BPG op Landgoed Eyckenlust (te gast: Ina Adema, commissaris van de koning, Floris Alkemade, oud-Rijksbouwmeester)
 • Zaterdag 22 juni: ALV FPG op Safaripark Beekse Bergen

Nieuwsbrief BPG december 2023

Nieuwsbrief BPG december 2023

Van het bestuur

Beste leden, 

Een beetje verbaasd ben ik wel. Iedereen blijft doen wat hij altijd al deed, het lijkt alsof er niets aan de hand is in de wereld van vandaag. Het tegendeel is waar; de toestand in Israël/Gaza, de Oekraïne en niet te vergeten de politieke aardverschuiving in ons eigen Nederland maken de nabije toekomst onvoorspelbaar. Gelukkig hebben particulieren eigenaren reeds lang ervaring en zijn ze niet zo snel van hun stuk te brengen. Sommige onder ons zijn zelfs al eeuwen actief met het beheer van hun bezit en hebben de nodige onzekerheden in de tijd overwonnen.

Dat wil niet zeggen dat we niet alert moeten zijn. Vanuit BPG Vereniging landelijk Brabant zijn we daarom zeer betrokken bij de grote dossiers in het landelijk gebied. Hoe de door het vorige kabinet ingezette lijn voor de reductie van stikstof nu zal uitpakken in een nieuwe politieke realiteit wordt spannend. Blijft het toegezegde budget voor de herinrichting van ons buitengebied wel beschikbaar?  Welke keuzes gaat het nieuwe kabinet maken en wat zijn daarvan de consequenties voor onze leden?

Kortom er is veel te doen om onze belangen zo goed mogelijk te behartigen. We zetten ons met hart en ziel in om mee te sturen aan een duurzame toekomst voor het particulier beheer en bezit van grote delen van onze prachtige provincie. En dat wordt ook steeds meer gezien door de beleidsmakers. Op 11 juni 2024, zal onze Commissaris van de Koning, Ina Adema, mede daarom een bezoek brengen aan onze Algemene Leden Vergadering. Zij komt speciaal om leden te ontmoeten. Ook mogen we op dezelfde bijeenkomst oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade verwelkomen als spreker. We komen samen op Landgoed  Eyckenlust in Beek en Donk. Kortom, een interessant programma op een mooie locatie! Ik neem aan dat u daarbij wilt zijn!

Niet alleen de beleidsmakers zien het belang van onze vereniging. Verheugend is het om vast te stellen dat het aantal nieuwe leden stijgt en dat daarmee onze achterban groeit. De nieuwe energie die daarbij vrij komt zetten we in om onze vereniging verder te professionaliseren. In het kader van die professionalisering hebben het afgelopen jaar ook meer medewerkers aangenomen. We werken nu met drie vaste medewerkers en hebben een vacature uitstaan voor een vierde. Deze uitbreiding geeft ons de mogelijkheid om meer en beter aanwezig te zijn voor de leden en om ons beter te vertegenwoordigen bij de beleidsmakers in het provinciehuis. 

Ondanks de onzekerheid in de wereld waarmee ik dit voorwoord begon, durf ik wel te stellen dat onze vereniging leeft als nooit te voren. Ik zie de toekomst van onze vereniging daarom positief in en ik hoop dat u dat met mij deelt. Ik wens u namens alle bestuursleden en medewerkers een gezond, succesvol en mooi 2024 toe waarin we met elkaar een nieuw jaar toevoegen aan de lange traditie van particulier beheer en bezit in onze provincie.

Met vriendelijke groet,

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Voorzitter BPG Vereniging landelijk Brabant

Verenigingszaken

Succesvolle Najaars-ALV BPG Vereniging landelijk Brabant op 11 november

Theorie én ondernemerschap kregen alle aandacht op 11 november, jl. Ruim 40 leden van BPG bezochten de Heische Hoeve te Loosbroek. Onze gastheer, Dennis Hurkmans gaf uitleg hoe hij van 60 ha eigen gerst unieke whisky stookt! De ontwikkelingen op het landgoed en het verhaal van Bus Whisky, het whiskymerk van De Heische Hoeve, werden toegelicht. Uniek om de whiskystokerij en ook de vaten te mogen zien.

Prof. dr. Jan van der Stoep, hoogleraar christelijke filosofie aan Wageningen Universiteit & Research,  zorgde voor de diepgang. Vanuit een filosofische invalshoek vertelt hij ons over een hernieuwde bezinning op rentmeesterschap. Een interessant onderwerp, en ook zeer actueel gezien de uitdagingen op het Brabantse platteland op het gebied van water en bodem.

Belangenbehartiging

Kennismaking provinciale bestuur Noord-Brabant

Inmiddels is het nieuwe provinciale bestuur een paar maanden aan het werk. Voor BPG een goed moment om kennis te maken met de verschillende gedeputeerden die relevant zijn voor BPG en haar leden. We laten hen kennis maken met BPG en haar leden. Belangrijke onderwerpen zoals pacht, erfgoed, water, bodem, natuur, landbouw en de gebiedsprocessen komen zeker aan bod tijdens de gesprekken.  

Nieuws uit de provincie

Gebiedsgericht samenwerken: Brabants Groenblauwe Aanpak

Gebiedspartners, waaronder BPG, werken in verschillende gebiedsprocessen aan het herstel van de verstoorde balans in het landelijk gebied. Samen werken zijn aan de zogenaamde ‘groenblauwe gebiedsgerichte aanpak’ (GGA). In gebieden waar diverse belangen strijden om ruimte, vereist de broodnodige verbetering van water, bodem en natuur een transformatie met moeilijke keuzes en ingrijpende gevolgen. Dit wordt nog complexer in een landelijk gebied met grote en diverse belangen. Vorig jaar besloot het kabinet dat water en bodem leidend moeten zijn bij dergelijke herinrichtingen. Ondertussen naderen deadlines voor de aanpak van veehouderijstallen, stikstof- en CO2-reductie, en energietransitie. De toegenomen vraag naar ruimte, voor natuurherstel, woningbouw en landbouwtransitie, vereist slim ruimtegebruik in balans met water, bodem en lucht, in nauwe samenspraak met belanghebbenden via de GGA. Lees verder voor inzichten in de praktische implementatie. Namens haar leden participeert BPG in verschillende gebiedsprocessen. De belangen van grondeigenaren worden in deze gebiedsprocessen naar voren gebracht. Uiteraard doen we dit in afstemming met de leden in de gebieden. Hier treft u meer informatie over de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak.

Overig

De werkorganisatie is opzoek naar versterking!

FPG zoekt een gedreven regioadviseur/projectmedewerker voor de prachtige provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Met een passie voor het landelijk gebied, draag je bij aan uitdagende projecten op het gebied van natuur en landbouw. Ben jij enthousiast, initiatiefrijk en geïnteresseerd in belangenbehartiging? Werk mee aan een levendige vereniging en geef vorm aan relevante projecten! Zowel voltijd als deeltijd (minder dan 36 uur) is bespreekbaar. Jouw kans om het verschil te maken in Regio Zuid. Klik hier voor meer informatie en solliciteer nu voor een boeiende rol in een inspirerende omgeving!

Groen licht voor LEADER-subsidie in Het Groene Woud

Op 5 december 2023 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant groen licht gegeven voor een zogenaamde LEADER-subsidie in Het Groene Woud. Een bedrag van 2,5 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor projectideeën ter bevordering van een gezonde werk- en leefomgeving in dit prachtige gebied.

Vanaf januari 2024 kunnen inwoners, bedrijven en organisaties hun projectideeën indienen en LEADER-subsidie aanvragen, met de aanvraagperiode lopend tot en met 2027. Stichting Landschap Het Groene Woud fungeert als penvoerder en is hiermee de schakel tussen subsidieverstrekker en projectindieners. De Lokale Actiegroep Het Groene Woud (LAG-HGW) zal het LEADER-programma beheren en ervoor zorgen dat de regeling effectief wordt uitgevoerd.

LEADER, wat staat voor ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’, is een initiatief van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het programma stimuleert samenwerking voor een leefbaar, duurzaam en economisch krachtig platteland. Dankzij intensieve gesprekken en bijeenkomsten in 2022-2023 is Het Groene Woud nu erkend als LEADER-gebied, inclusief bijbehorende subsidie.

Projectideeën moeten lokaal opgezet en uitgevoerd worden, met een combinatie van functies die elkaar versterken. De focus ligt op het creëren van een ‘gemengd bedrijf van de 21ste eeuw’, waarin natuur, erfgoed en diverse bedrijvigheid samenkomen voor een bloeiende toekomst. Stichting Landschap Het Groene Woud biedt ondersteuning bij het verkennen van mogelijkheden en het aanvragen van subsidie.

Heeft u als lid met bezit in Het Groene Woud een projectidee? Neem dan contact met Johan van Cuyck via jvcuyck@hetgroenewoud.com. Via deze link treft u meer informatie aan over de subsidie.

Afronding eerste fase project Sensorisch Landschap

In het kader van het project Sensorisch Landschap is er het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de analyse van meer dan 100 verschillende bodemmetingen op maar liefst 140 percelen. Het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) is één van de initiatiefnemers van dit project. Ook agrariërs in Brabant hebben deelgenomen. De vruchten van de gedane arbeid zijn nu geplukt, met de voltooiing van het definitieve eindrapport voor Sensorisch Landschap Fase 1. De uitkomsten van de eerste fase van het project geven een vernieuwende kijk op vitaliteit van het bodemleven in Nederland.  Het eindrapport is omvangrijk en buitengewoon gedetailleerd. Hier kunt u een lezen die meer in gaat op (mogelijke) toepassingen van de ontwikkelde indicatoren.

Bijeenkomsten

Brabanttafel – dinsdag 6 februari 2024 – Onderwerp: Pacht

Op dinsdag 6 februari 2024 vindt de eerste Brabanttafel van het jaar plaats, met ‘pacht’ als centraal thema. Sprekers Jolan Knol en Els Harbers zullen hun inzichten delen over ‘duurzame gronduitgifte’, na eerdere succesvolle Brabanttafels over ‘opvolging’ en ‘natuursubsidies’.

Datum: dinsdag 6 februari van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught (gastvrouw is bestuurslid Herma Winnemuller)

Leden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Als u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij Ronald Kramer via r.kramer@grondbezit.nl.  

Agenda

 • 31 januari 2024: Praktijkbijeenkomst Sensorisch Landschap te Vught
 • 6 februari 2024: Brabanttafel Pacht
 • 11 juni 2024: ALV BPG op Kasteel Eyckenlust

Nieuwbrief BPG november 2023

Nieuwbrief BPG november 2023

Van het bestuur

Beste BPG-leden,

De herfst zet in, op menig landgoed zal hier en daar al wel een boom gesneuveld zijn door de hevige stormen. Dat geeft weer waardevolle verjonging in het bos!

Verjonging is natuurlijk van levensbelang voor een bos, maar ook voor het voortbestaan van een prachtig, door wellicht de vorige en huidige generatie opgebouwd, bedrijf, natuurgebied of landgoed. Vandaar dat er vanuit de FPG, de moedervereniging van de BPG Vereniging Landelijk Brabant, steeds meer aandacht wordt gegeven aan de ‘jeugd van tegenwoordig’.

Als bestuur van BPG proberen we de jongeren in Brabant in beeld te krijgen om te kunnen betrekken bij al het mooie erfgoed dat Brabant rijk is en waar we onderling nog zo veel kennis over kunnen delen.

Deze kennisdeling is ook het doel van onze ALV’s en Brabanttafels. De aanstaande ALV van 11 november aanstaande heeft een filosofisch karakter op een unieke locatie, waar we na het officiële gedeelte meer kunnen leren over hoe een whiskystokerij eruitziet. Dat zal toch menig jongere aanspreken!

De volgende Brabanttafel van januari 2024 (precieze datum volgt nog) over pacht is weer bedoeld om elkaar in een klein gezelschap te spreken over een inhoudelijk thema. Uiteraard is ook hierbij uw opvolging van harte welkom! Helpt u ons door uw opvolging te tippen op onze activiteiten om zo met andere jongeren in contact te komen?

Verder is het bestuur ook in de afgelopen tijd weer bezig geweest om in contact met de verschillende Manifestpartners in Brabant, te zorgen dat de waarde van particulieren binnen bijvoorbeeld de Gebiedsgerichte aanpak en het natuurbeheer wordt (h)erkent. En dat is mooi werk!

Namens het bestuur van BPG Vereniging Landelijk Brabant,

Herma Winnemuller

Verenigingszaken

Najaars-ALV BPG Vereniging landelijk Brabant op 11 november

Op zaterdag 11 november vindt de najaars-ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant plaats. Ditmaal zijn we te gast op De Heische Hoeve in Loosbroek (tussen Uden en Den Bosch). Het programma bevat, naast een huishoudelijk gedeelte, een boeiende lezing over rentmeesterschap door Prof. Dr. Jan van der Stoep van de WUR. Verder zal onze gastheer (en lid van BPG), Dennis Hurkmans, een presentatie houden over de ontwikkeling van De Heische Hoeve, inclusief het verhaal van Bus Whisky. Na de lezingen krijgen de aanwezigen een rondleiding in de whiskystokerij van Bus Whisky, dat zich op het terrein van De Heische Hoeve bevindt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Leden, medeleden en relaties zijn van harte uitgenodigd! Mocht u zich nog niet hebben aangemeld; dat kan via info@landelijkbrabant.com. Meer informatie is te vinden op de website van BPG: www.landelijkbrabant.com.

Terugblik: succesvolle Brabanttafel over natuursubsidies

Sinds dit jaar organiseert BPG Vereniging landelijk Brabant de zogenaamde Brabanttafels. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om een groep leden direct en inhoudelijk te informeren over een thema dat hen aan het hart gaat. Op 3 oktober heeft er een Brabanttafel plaatsgevonden over het onderwerp ‘natuursubsidies’; wat is er allemaal mogelijk en bij wie moet je daarvoor aankloppen? Dat er veel animo was voor deze Brabanttafel bleek uit de goedgevulde huiskamer op Landgoed Jagershagen (Vught). We waren te gast bij Frederike en Burghard Scholten van Aschat.

Vanuit het coördinatiepunt Landschapsbeheer gaf Valerie Janssen een heldere presentatie over een belangrijke ‘tool’, namelijk het Groenloket. Hierop is in te zoomen op het eigendom en wordt direct zichtbaar welke regelingen er mogelijk zijn op het gebied van natuurbeheer. U kunt hier meer informatie vinden over het Groenloket.

Vervolgens gaf Robin van Dijk namens de Provincie Noord-Brabant inzage in de verschillende regelingen voor bosbeheer. Voor meer informatie over de bomenregeling, klik hier.

Tijdens de bijeenkomst was er voldoende ruimte voor vragen en ontstonden er levendige gesprekken over het besproken thema. BPG kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst. Begin 2024 wordt de volgende Brabanttafel georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op pacht; welke vormen heb je en wat kun je ermee? Mocht u al interesse hebben in de volgende Brabanttafel, stuur dan een mailtje naar Ronald Kramer via r.kramer@grondbezit.nl.

Belangenbehartiging

Openbare verkoop percelen van de overheid

Sinds het zogenaamde Didam-arrest houdt BPG namens haar leden de procedure van de openbare verkoop van gronden door overheden scherp in de gaten. In het Didam-arrest is namelijk bepaald dat; ‘overheidslichamen bij privaatrechtelijk handelen als gronduitgifte in beginsel mededingingsruimte dienen te bieden aan alle potentiële gegadigden’. Dit betekent dat particulieren ook in aanmerking moeten komen voor gronden die in de markt worden gezet door overheden. De afgelopen maanden heeft BPG meermaals overheden moeten aanspreken op het niet volgen van de juiste procedure. Dat wil zeggen dat in de praktijk de overheid voornemens is om een bepaald perceel aan één enkele eigenaar te verkopen en dat andere eigenaren buitengesloten worden. Het ageren hier tegen blijft BPG doen in de toekomst.

De werkorganisatie en het bestuur kan veel in de gaten houden, maar het is ook goed dat particuliere eigenaren dit zelf ook doen. Op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken kunt u officiële bekendmakingen door overheden, over ontwikkelingen bij u in de buurt, in de gaten houden (via uw postcode). U kunt zich hierop abonneren door een account aan te maken. Mocht u iets opvallen in de berichtgeving die u ontvangt, omtrent de verkoop van gronden door overheden, dan kunt u dat bij BPG melden via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomsten

Symposium Zandpaden op 28 november

Het Brabants Landschap organiseert op 28 november een symposium over zandpaden. Zandpaden hebben een bijzondere landschappelijke én recreatieve functie en zijn goed voor de biodiversiteit. Tijdens het symposium van 28 november kunt u hier meer over komen te weten. Voor meer informatie klik hier.

Webinar pesticiden en gezondheid op 28 november

Op dinsdagavond 28 november organiseert de Brabantse Milieufederatie een webinar over de relatie tussen pesticiden en gezondheid. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de webinar op de website van de BMF. Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’ op 8 december

Op 8 december organiseert de provincie Noord-Brabant voor de 10e keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’. Dit symposium is voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bijvoorbeeld bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en adviesbureau’s. Meer informatie over dit symposium treft u hier aan.

Agenda

 • 11 november: ALV BPG Vereniging landelijk Brabant
 • 25 november: ALV FPG

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant Juli 2023

 

Van het bestuur

Beste BPG-leden,

Het jaar is alweer half om en de zomer bereikt haar hoogtepunt. Als bestuur kijken we terug op een geslaagde ALV op Landgoed Jachthuis Schijf, gelegen in het prachtige buitengebied van Zundert. Het enige minpunt van deze avond was dat de voorgenomen wandeling en rondleiding niet door kon gaan vanwege de aanhoudende regen. Gezien de droge maand juni werd dit door iedereen door de vingers gezien…

Op de ALV was er ook de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van FPG, de heer Henry Meijdam. Hij toonde zich strijdbaar en gaat zich de komende jaren inzetten om de particuliere grondeigenaar te vertegenwoordigen in deze voor het landelijk gebied zo roerige tijden. Op provinciaal niveau zijn wij hier al druk mee bezig in de -maar liefst 17- GGA-gebieden verspreid over onze provincie. We doen dit gezamenlijk: bestuur, werkorganisatie en leden. Wij zien voor de particuliere eigenaar kansen om een oplossing te vinden voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. We zien daarom ook uit naar de nieuwe Gedeputeerde Staten, om deze gebiedsprocessen te voorzien van de nodige politieke steun.

Tot slot wil ik U wijzen dat het GOB op zoek is naar een beheerder voor nieuw te ontwikkelen bos in de peel. Weer een prachtige kans die aan particulieren wordt geboden!

Ik wens U een mooi vervolg van de zomer!

Verenigingszaken

Afdronk ALV BPG Vereniging landelijk Brabant

Op 20 juni heeft de ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant plaatsgevonden. We waren te gast op Landgoed Jachthuis Schijf van de familie De Bruin. Naast het huishoudelijke gedeelte van de ALV mochten we Martha Bakker van de Wageningen Universiteit en Klazien Witteveen van de provincie ontvangen. Zij vertelden de leden over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Via deze link kunt u meer lezen over de uiteenzetting die Martha gegeven heeft. Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Martha Bakker in gesprek met Maurits en leden

Belangenbehartiging

Ontwikkelingen coalitieonderhandelingen

Zoals bekend zijn de coalitieonderhandelingen in Noord-Brabant geklapt. BBB kon niet instemmen met het coalitieakkoord tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Op dit moment zijn VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant met elkaar in gesprek. BPG heeft eerder input geleverd voor de coalitie. Lees hier meer over de boodschap van BPG. Ook via de Manifestpartners heeft BPG aandacht gevraagd voor ons buitengebied. Lees hier meer over de inbreng die de Manifestpartners hebben geleverd.

Aanleg Delta Rhine Corridor

De Delta Rhine Corridor is een voornemen om in Nederland gelijktijdig meerdere buisleidingen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Deze leidingen lopen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens bij Venlo. Deze buisleidingen komen dus dwars door Noord-Brabant. Dit zal consequenties hebben voor particuliere (natuur)eigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant houdt de ontwikkelingen in de gaten en heeft in een brief opgeroepen particuliere eigenaren nauw te betrekken. Op deze pagina vindt u meer informatie over het tracé. Mocht u alvast uw opmerkingen willen doorgeven over dit voornemen, dan kan dit via info@landelijkbrabant.com.

BPG officieel partner in de gebiedsprocessen

BPG heeft van de provincie officieel goedkeuring gekregen om als partner aan de slag te gaan in de verschillende GGA-gebieden. Dit betekent dat BPG aan tafel zit bij overleggen van gebiedsprocessen die voor de achterban van BPG interessant zijn. Op deze manier kan BPG de belangen van de leden en andere particuliere eigenaren goed borgen!

Grensoverschrijdend overleg over Vlaamse Nationale Parken Kalmthoutse Heide (in oprichting) en Taxandria (in oprichting)

Afgelopen weken heeft BPG Vereniging landelijk Brabant overleg gevoerd met Landelijk Vlaanderen en de stichting AnBeRo (particuliere eigenaren in en rondom de Brabantse Wal) over de ontwikkelingen ten aanzien van de Vlaamse Nationale Parken Kalmthoutse Heide (in oprichting) en Taxandria (in oprichting). Eerder heeft BPG Neen brief gestuurd naar de verschillende Nederlandse gemeenten die hier bij betrokken zijn en bij hen de bezwaren van particuliere eigenaren neergelegd ten aanzien van de ideeën van de Vlaamse overheid  om de Nationale Parken grensoverschrijdend te maken. Dit heeft deels tot succes geleid. Het plan van de Kalmthoutse Heide is ingetrokken. Het plan van Taxandria is aangeboden aan de Vlaamse minister. BPG trekt met Landelijk Vlaanderen en AnBeRo gezamenlijk op om te voorkomen dat de plannen negatieve consequenties zullen hebben voor particuliere eigenaren.  

Nieuw faunabeheerplan 2023-2029

Er is een nieuw faunabeheerplan voor Noord-Brabant. In het faunabeheerplan legt de faunabeheereenheid (FBE) vast hoe en door wie het uitvoeren van flora- en fauna-activiteiten moet plaatsvinden in Noord-Brabant. BPG heeft een zetel in het bestuur van de FBE. Binnen het bestuur zet BPG zich in om de belangen van grondeigenaren en grondgebruikers in het faunabeheer te bepleiten en voor een verschuiving van het huidige reactieve beheer naar een proactief beheer, waar ingrepen mogelijk zijn voordat schade en overlast zich voordoen. Namens BPG zit Frieda Hof Sanders in het bestuur van de FBE. Het bestuur van BPG is Frieda Hof Sanders zeer erkentelijk voor haar inzet in het bestuur van de FBE en bij het tot stand komen van dit plan. Het nieuwe plan is hier te vinden.

Overig

Bezoek team FPG aan Noord-Brabant

Op 29 en 30 juni heeft het team van FPG een bezoek gebracht aan Noord-Brabant. Er werd verbleven in Klooster Nieuwkerk op landgoed Nieuwkerk. We werden hartelijk ontvangen door de familie de Jamblinne de Meux. Naast een aantal informele activiteiten heeft het team interessante bezoeken gebracht aan de natuurbegraafplaats van landgoed De Utrecht en het landgoed zelf.

Het team van FPG tijdens een bezoek aan Natuurbegraafplaats De Utrecht

Verkoop 7,8 hectare grond Klotterpeel

Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) zoekt voor 7,8 hectare natuurgrond nabij de Klotterpeel (gemeente Gemert-Bakel) een koper, die daar een bos gaat aanleggen. Bij de reconstructie van de provinciale weg N279 is er bos in het Natuurnetwerk Brabant aangetast. Daarom wordt er elders nieuw bos aangeplant. Daarvoor heeft provincie Noord-Brabant 3 percelen gekocht nabij de Klotterpeel. Deze percelen worden verkocht aan geïnteresseerden met een goed inrichtings- en beheerplan, die het bos niet alleen aanplanten maar ook in stand houden. De percelen worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant. Lees hier meer over de verkoop en de inschrijving.

Brabant investeert in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed

Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant € 3.835.000 in de restauratie van monumenten, het onderhoud van molens en eco-archeologisch onderzoek. De helft van het bedrag wordt beschikbaar gesteld door het rijk. De provincie vindt het belangrijk het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Het grootste gedeelte (€ 3.750.000) van de investering wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. Daarnaast investeert de provincie € 50.000 euro in het onderhoud van molens en € 35.000 in eco-archeologisch onderzoek. Het bedrag voor rijksmonumenten wordt verdeeld over religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. Vanaf 4 september kan hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend. Lees hier meer over deze subsidieregeling.

Bijeenkomst Ontmoeting in het Groen 2023

Mensen die werkzaam zijn in toezicht en handhaving in natuur- en buitengebieden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst Ontmoeting in het Groen van Samen Sterk in Brabant (SSiB). De bijeenkomst vindt plaats op 14 september. Deze dag zal in het teken staan van het thema samenwerking. Meer informatie treft u hier aan.

Agenda

 • 2 september, 14.30: Bijeenkomst Damesnetwerk BPG
 • 16 september, 10:30: Landgoeddag op Buitenplaats Zeeduin
 • 3 oktober, 19.30: Brabanttafel Natuursubsidies
 • 11 november: ALV BPG Vereniging landelijk Brabant
 • 25 november, 10.00: ALV FPG

Verslag lezing Martha Bakker (WUR) tijdens ALV BPG Vereniging Landelijk Brabant van 20 juni

Op 20 juni mocht BPG Vereniging Landelijk Brabant, aansluitend op de ALV van de vereniging, Martha Bakker verwelkomen als gastspreker voor de aanwezige leden en relaties. Martha is hoogleraar landgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Onder regenachtige omstandigheden (erg fijn voor de verandering) gaf zij een uiteenzetting over haar visie op de toekomst van het landelijk gebied. Hieronder een korte terugblik op haar betoog.

Martha begintmet het schetsen van de context. Ze vertelt dat een uitnodiging van de Provincie Noord Brabant om iets te komen vertellen over de effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur, de aanleiding was voor het schrijven van deze visie; er was behoefte aan een goede boodschap. De kern van de visie is de indeling van het landelijk gebied in drie soorten landbouw: intensief, extensief en agroparken (clustering van niet-grondgebonden bedrijven). Dit verhaal wordt met enthousiasme ontvangen, maar na een poosje verdwijnt de visie weer naar de achtergrond. Als dan de stikstofcrisis uitbreekt, besluiten Martha en collega’s om weer wat nieuwe aandacht te genereren door een kaartje bij het verhaal te maken. Dat lukt. LNV pakt de kaart en het bijbehorende verhaal op, en maakt er haar eigen ABCD kaart van. Uiteindelijk is hieruit ook de beruchte kaart met emissiereductiedoelstellingen per gebied voortgekomen. Deze kaart is snel weer ingetrokken en de door Martha en Johan Remkes bepleite zonering haalt het niet in de 2e kamer. Toch komt de kaart wel weer terug in het werkdocument van het zogenaamde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Na deze introductie gaat Martha dieper in op de voorgestelde zonering. De visie houdt rekening met zes problemen die de huidige landbouwpraktijk met zich meebrengt:

 1. Slechte staat van de natuur
 2. Afname van de biodiversiteit in het agrarisch gebied  
 3. Te efficiënte ontwatering
 4. Te hoge uitstoot van broeikasgassen
 5. Grotere kans op ziektes en plagen
 6. Conflicten over het landelijk gebied
 7. De indeling in de drie door M

De indeling in de drie door Martha genoemde zones biedt oplossingen voor bovenstaande problemen. Extensieve gebieden dienen gericht te zijn op natuurinclusieve en op diensten georiënteerde kringlooplandbouw. Voor wat betreft de intensieve gebieden kan er  worden gefocust op technologische en op productie georiënteerde kringlooplandbouw. Niet grondgebonden bedrijven kunnen volgens de visie het beste verplaatst worden naar industrieterreinen (agroparken genoemd). Martha heeft betoogd welke voordelen deze indeling oplevert voor het landelijk gebied.

Tijdens haar presentatie gaat Martha ook in op de klassieke discussie tussen degenen die denken dat technologie alles oplost (door Martha de ‘tovenaars’ genoemd) en degenen die denken dat de productie drastisch teruggebracht moet worden (de ‘profeten’). Beide groepen hebben recht van spreken en beide groepen worden in de visie bediend. Innovaties kunnen, met name, worden toegepast in de gebieden waar intensieve landbouw plaatsvindt en op de bedrijven die op de agroparken gevestigd zijn. In de gebieden waar op een extensieve wijze landbouw zal worden bedreven, zal de productie worden teruggeschroefd. Dit zijn voornamelijk de gebieden waar opgaven liggen op het gebied van natuur, water en bodem.

Een belangrijke rol ziet Martha weggelegd voor de overheid. De overheid wordt een sterke regierol toegedicht. Naast invloed via het bestemmingsplan, ziet Martha ook een rol voor de opkoop van gronden middels het voorkeursrecht. De opgekochte gronden kunnen worden verdeeld onder de blijvende, extensieve, boeren.

Tot het laatste punt kon het betoog van Martha op goedkeuring rekenen van leden. Met name betreffende het laatste punt ontstond enige discussie. Voor particuliere eigenaren is eigendom en zelfrealisatie erg belangrijk. Het opkopen van gronden of, in het uiterste geval, onteigenen van gronden ligt gevoelig. Particuliere eigenaren zijn prima in staat om bij te dragen aan de oplossingen die nodig zijn voor de opgaven van het landelijk gebied, zonder dat grond dient te worden aangekocht door de overheid. Dit was ook de conclusie die Maurits van Bouwdijk trok; zorg ervoor dat particuliere eigenaren en agrariërs worden gestimuleerd om hun gronden te extensiveren. Dit zorgt voor minder kosten en meer lokale borging!

Al met al een zeer interessante uiteenzetting door Martha Bakker. Martha werd door Maurits hartelijk bedankt voor haar bijdrage.

Hieronder treft u de presentatie van Martha aan

 

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – Juni 2023

Uw bestuur in de praktijk

Beste leden,

2023 is tot nu toe een bijzonder jaar. De Provinciale Statenverkiezing gaven een aardverschuiving die van grote impact zal blijken voor het ons zo dierbare landelijke gebied. Als voorzitter van BPG Vereniging landelijk Brabant volg ik de vorming van de nieuwe coalitie van het Provincie Bestuur met grote belangstelling. Vanuit mijn rol als voorzitter van de Manifestpartners,  heb ik namens alle partners ‘de oproep’  over gebracht naar de formateur; Pieter Verhoeve. Het is nu spannend wat er precies uit gaat komen, in elk geval is er tot op de dag van dit schrijven geen witte rook te zien boven het Provinciehuis.

De grootste verandering van het landelijk gebied sinds de ruilverkavelingen staan nu, met het nieuwe landbouwakkoord en de Gebied Gerichte Aanpak, te gebeuren. Het is daarom van groot belang dat er een provincie bestuur komt waarmee we goed kunnen samenwerken en daarmee de belangen van u als lid zo goed mogelijk kunnen bedienen. Zo blijft Brabant de mooiste provincie van het land!

Verder verheug ik me op onze Algemene Leden Vergadering 20 juni aanstaande. Naast de reguliere agenda, kan ik met trots aankondigen dat we Prof. Dr. Martha Bakker bereid hebben gevonden om een lezing te houden. Zij is hoogleraar landsgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Haar verhaal gaat over de herinrichting van het landelijk gebied en de plek die particulieren eigenaren en landgoederen  daarin kunnen hebben. Het beloofd een zeer inspirerend verhaal te worden wat u niet mag missen, zeker ook omdat we te gast zijn op het prachtige Jachthuis Schijf bij de familie de Bruin. 

Voor nu wens ik u veel lees plezier met deze nieuwsflits en hoop u allen te ontmoeten op 20 juni aanstaande.

Namens het Bestuur,

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (voorzitter)        

Belangenbehartiging

BPG levert input voor coalitieonderhandelingen provincie Noord-Brabant

De coalitievorming van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant is in volle gang. Uiteraard volgt BPG Vereniging landelijk Brabant de ontwikkelingen op de voet. BPG heeft, namens haar leden, de formateur laten weten wat zij belangrijk vindt. Klik hier voor meer informatie over de boodschap die BPG met de provincie gedeeld heeft.

Brabantse Manifestpartners doen een oproep aan de formateur

In het kader van de coalitievorming hebben ook de Brabantse Manifestpartners een boodschap met de formateur gedeeld. De Manifestpartners zijn: BPG Vereniging landelijk Brabant, ZLTO, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Noordbrabants Landschap, Waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, Collectieven Agrarisch Natuurbeheer en de Dierenbescherming. Klik hier voor meer informatie over de gezamenlijk boodschap die is gedeeld met de formateur.

Ontwikkelingen Vlaamse Parken in oprichting Kalmthoutse Heide en Taxandria

De Vlaamse overheid werkt aan de oprichting van diverse Nationale Parken. Twee van de mogelijk parken zijn grensoverschrijdend en liggen in zowel België als in Nederland. BPG Vereniging landelijk Brabant is bang dat dit consequenties zal hebben voor particuliere eigenaren. Namens haar leden heeft BPG middels een brief haar zorgen hierover geuit bij de betrokken Nederlandse gemeenten. BPG heeft de gemeenten gevraagd geen medewerking te verlenen totdat er een goed participatie proces doorlopen is en alle consequenties in kaart zijn gebracht. Een aantal gemeenten hebben al laten weten vooralsnog geen steun te geven aan de grensoverschrijdende Vlaamse Nationale Parken.

Nieuws uit de provincie

Project Delta Rhine Corridor van start; organisatie inloopavonden voor meer informatie

Het project Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het gaat hier om zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergronds gelijkstroomverbindingen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens.

De aanleg van deze leidingen kan mogelijk consequenties hebben voor particuliere grondeigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant volgt de ontwikkelingen. Voor bewoners van Noord-Brabant worden vier inloopavonden georganiseerd. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u terecht op de volgende inloopavonden:

 • Woensdag 14 juni 2023 – Fletcher Hotel De Korenbeurs in Made
 • Woensdag 19 juni 2023 – Hotel De Borgh in Zevenbergen
 • Dinsdag 20 juni 2023 – De Dorpshuizen in Beek en Donk
 • Donderdag 22 juni 2023 – ’t Plein in Udenhout

De avonden zijn van 19.00 – 21.00. Aanmelding is niet verplicht.

Voor meer informatie klik hier.

Wijziging subsidieregeling op komst

De subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant wordt geactualiseerd. De aanpassingen worden op dit moment voorbereid. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat op haar website in op de veranderingen. Klik hier voor meer informatie.

Overig

Stichting Hoopheggen zoekt deelnemers in Noord-Brabant

Stichting Hoopheggen is op zoek naar nieuwe toekomstige heg plekken om daarmee de biodiversiteit te herstellen en het landschap te verrijken. Om te zorgen dat er aankomend plantseizoen (november tot maart) wederom 4 kilometer heg wordt geplant in Noord-Brabant, zoekt de stichting toekomstige hegeigenaren die:

 • Plaats hebben voor minimaal 200 meter gemixte heggen
 • Het leuk vinden om een plantochtend mee te organiseren
 • Een planlocatie heeft in de omgeving van Someren (straal van 30/40 kilometer)

Interesse kan kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar brabant@hoopheggen.nl

Kijk voor meer informatie over Stichting Hoopheggen op de website van de stichting: www.hoopheggen.nl

Mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies

Regelmatig zijn er via de provincie subsidies beschikbaar op het gebied van erfgoed, water, milieu, natuur en landbouw. Vaak kunnen ook particuliere eigenaren gebruik maken van deze subsidies. BPG Verenging landelijk Brabant adviseert haar leden om regelmatig de subsidiepagina van de provincie raad te plegen. Dat kan op deze pagina. Als het gaat om subsidies voor het realiseren van natuur, kunt u ook terecht op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Klik op deze link om naar de relevante pagina op de website van het GOB te gaan. Wij moedigen u aan om gebruik te maken van beschikbare subsidies. Benader uw adviseur of uw rentmeester wanneer u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een geschikte subsidie of bij het aanvragen van de subsidie zelf.

Vacature bestuurslid communicatie en marketing

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie en de marketing van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie en marketing zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie en de marketing van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Interessante bijeenkomsten

ALV BPG 20 juni

Op dinsdag 20 juni vindt de ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabant plaats. Ditmaal vindt de ALV plaats op Landgoed Jachthuis Schijf te Schijf. De ALV begint om 19.00 en eindigt rond 22.00. Het ledendeel vindt plaats van 19.00 – 19.30. Vanaf 19.30 zijn relaties ook welkom. Het bestuur verwacht leden en relaties een informatief en afwisselend programma te kunnen bieden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we Prof. Dr. Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning van de Wageningen Universiteit, mogen verwelkomen als spreker tijdens de ALV. Binnenkort worden leden en relaties nader geïnformeerd over het programma. U kunt zich aanmelden voor de ALV via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomst Natuur in Eigen Hand 2023

Op dinsdag 20 juni vindt de ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabant plaats. Ditmaal vindt de ALV plaats op Landgoed Jachthuis Schijf te Schijf. De ALV begint om 19.00 en eindigt rond 22.00. Het ledendeel vindt plaats van 19.00 – 19.30. Vanaf 19.30 zijn relaties ook welkom. Het bestuur verwacht leden en relaties een informatief en afwisselend programma te kunnen bieden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we Prof. Dr. Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning van de Wageningen Universiteit, mogen verwelkomen als spreker tijdens de ALV. Binnenkort worden leden en relaties nader geïnformeerd over het programma. U kunt zich aanmelden voor de ALV via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomsten Agroforestry & populieren op 9 juni

Op 9 juni vindt er een informatiebijeenkomst plaats over populieren en agroforestry en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzaam landgebruik. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Hopest bij de Schaapskooi te Schijndel. Tijdens de bijeenkomst kunt u meer te weten komen over de voordelen van het planten van populieren en hoe dit kan worden gecombineerd met agroforestry. U kunt zich via de volgende link aanmelden voor de bijeenkomst van 9 juni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAcNd00vn6jxNvKBqoh998TdHYhbYUqzPLOOAHnc6-cS9rMw/viewform?usp=sf_link.

Agenda

 • 20 juni: ALV BPG
 • 24 juni: Familiedag en ALV FPG
 • 2 september bijeenkomst damesnetwerk