Nieuwbrief BPG november 2023

Nieuwbrief BPG november 2023

Van het bestuur

Beste BPG-leden,

De herfst zet in, op menig landgoed zal hier en daar al wel een boom gesneuveld zijn door de hevige stormen. Dat geeft weer waardevolle verjonging in het bos!

Verjonging is natuurlijk van levensbelang voor een bos, maar ook voor het voortbestaan van een prachtig, door wellicht de vorige en huidige generatie opgebouwd, bedrijf, natuurgebied of landgoed. Vandaar dat er vanuit de FPG, de moedervereniging van de BPG Vereniging Landelijk Brabant, steeds meer aandacht wordt gegeven aan de ‘jeugd van tegenwoordig’.

Als bestuur van BPG proberen we de jongeren in Brabant in beeld te krijgen om te kunnen betrekken bij al het mooie erfgoed dat Brabant rijk is en waar we onderling nog zo veel kennis over kunnen delen.

Deze kennisdeling is ook het doel van onze ALV’s en Brabanttafels. De aanstaande ALV van 11 november aanstaande heeft een filosofisch karakter op een unieke locatie, waar we na het officiële gedeelte meer kunnen leren over hoe een whiskystokerij eruitziet. Dat zal toch menig jongere aanspreken!

De volgende Brabanttafel van januari 2024 (precieze datum volgt nog) over pacht is weer bedoeld om elkaar in een klein gezelschap te spreken over een inhoudelijk thema. Uiteraard is ook hierbij uw opvolging van harte welkom! Helpt u ons door uw opvolging te tippen op onze activiteiten om zo met andere jongeren in contact te komen?

Verder is het bestuur ook in de afgelopen tijd weer bezig geweest om in contact met de verschillende Manifestpartners in Brabant, te zorgen dat de waarde van particulieren binnen bijvoorbeeld de Gebiedsgerichte aanpak en het natuurbeheer wordt (h)erkent. En dat is mooi werk!

Namens het bestuur van BPG Vereniging Landelijk Brabant,

Herma Winnemuller

Verenigingszaken

Najaars-ALV BPG Vereniging landelijk Brabant op 11 november

Op zaterdag 11 november vindt de najaars-ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant plaats. Ditmaal zijn we te gast op De Heische Hoeve in Loosbroek (tussen Uden en Den Bosch). Het programma bevat, naast een huishoudelijk gedeelte, een boeiende lezing over rentmeesterschap door Prof. Dr. Jan van der Stoep van de WUR. Verder zal onze gastheer (en lid van BPG), Dennis Hurkmans, een presentatie houden over de ontwikkeling van De Heische Hoeve, inclusief het verhaal van Bus Whisky. Na de lezingen krijgen de aanwezigen een rondleiding in de whiskystokerij van Bus Whisky, dat zich op het terrein van De Heische Hoeve bevindt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Leden, medeleden en relaties zijn van harte uitgenodigd! Mocht u zich nog niet hebben aangemeld; dat kan via info@landelijkbrabant.com. Meer informatie is te vinden op de website van BPG: www.landelijkbrabant.com.

Terugblik: succesvolle Brabanttafel over natuursubsidies

Sinds dit jaar organiseert BPG Vereniging landelijk Brabant de zogenaamde Brabanttafels. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om een groep leden direct en inhoudelijk te informeren over een thema dat hen aan het hart gaat. Op 3 oktober heeft er een Brabanttafel plaatsgevonden over het onderwerp ‘natuursubsidies’; wat is er allemaal mogelijk en bij wie moet je daarvoor aankloppen? Dat er veel animo was voor deze Brabanttafel bleek uit de goedgevulde huiskamer op Landgoed Jagershagen (Vught). We waren te gast bij Frederike en Burghard Scholten van Aschat.

Vanuit het coördinatiepunt Landschapsbeheer gaf Valerie Janssen een heldere presentatie over een belangrijke ‘tool’, namelijk het Groenloket. Hierop is in te zoomen op het eigendom en wordt direct zichtbaar welke regelingen er mogelijk zijn op het gebied van natuurbeheer. U kunt hier meer informatie vinden over het Groenloket.

Vervolgens gaf Robin van Dijk namens de Provincie Noord-Brabant inzage in de verschillende regelingen voor bosbeheer. Voor meer informatie over de bomenregeling, klik hier.

Tijdens de bijeenkomst was er voldoende ruimte voor vragen en ontstonden er levendige gesprekken over het besproken thema. BPG kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst. Begin 2024 wordt de volgende Brabanttafel georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op pacht; welke vormen heb je en wat kun je ermee? Mocht u al interesse hebben in de volgende Brabanttafel, stuur dan een mailtje naar Ronald Kramer via r.kramer@grondbezit.nl.

Belangenbehartiging

Openbare verkoop percelen van de overheid

Sinds het zogenaamde Didam-arrest houdt BPG namens haar leden de procedure van de openbare verkoop van gronden door overheden scherp in de gaten. In het Didam-arrest is namelijk bepaald dat; ‘overheidslichamen bij privaatrechtelijk handelen als gronduitgifte in beginsel mededingingsruimte dienen te bieden aan alle potentiële gegadigden’. Dit betekent dat particulieren ook in aanmerking moeten komen voor gronden die in de markt worden gezet door overheden. De afgelopen maanden heeft BPG meermaals overheden moeten aanspreken op het niet volgen van de juiste procedure. Dat wil zeggen dat in de praktijk de overheid voornemens is om een bepaald perceel aan één enkele eigenaar te verkopen en dat andere eigenaren buitengesloten worden. Het ageren hier tegen blijft BPG doen in de toekomst.

De werkorganisatie en het bestuur kan veel in de gaten houden, maar het is ook goed dat particuliere eigenaren dit zelf ook doen. Op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken kunt u officiële bekendmakingen door overheden, over ontwikkelingen bij u in de buurt, in de gaten houden (via uw postcode). U kunt zich hierop abonneren door een account aan te maken. Mocht u iets opvallen in de berichtgeving die u ontvangt, omtrent de verkoop van gronden door overheden, dan kunt u dat bij BPG melden via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomsten

Symposium Zandpaden op 28 november

Het Brabants Landschap organiseert op 28 november een symposium over zandpaden. Zandpaden hebben een bijzondere landschappelijke én recreatieve functie en zijn goed voor de biodiversiteit. Tijdens het symposium van 28 november kunt u hier meer over komen te weten. Voor meer informatie klik hier.

Webinar pesticiden en gezondheid op 28 november

Op dinsdagavond 28 november organiseert de Brabantse Milieufederatie een webinar over de relatie tussen pesticiden en gezondheid. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de webinar op de website van de BMF. Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’ op 8 december

Op 8 december organiseert de provincie Noord-Brabant voor de 10e keer het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’. Dit symposium is voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur, bijvoorbeeld bij terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en adviesbureau’s. Meer informatie over dit symposium treft u hier aan.

Agenda

 • 11 november: ALV BPG Vereniging landelijk Brabant
 • 25 november: ALV FPG

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant Juli 2023

 

Van het bestuur

Beste BPG-leden,

Het jaar is alweer half om en de zomer bereikt haar hoogtepunt. Als bestuur kijken we terug op een geslaagde ALV op Landgoed Jachthuis Schijf, gelegen in het prachtige buitengebied van Zundert. Het enige minpunt van deze avond was dat de voorgenomen wandeling en rondleiding niet door kon gaan vanwege de aanhoudende regen. Gezien de droge maand juni werd dit door iedereen door de vingers gezien…

Op de ALV was er ook de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van FPG, de heer Henry Meijdam. Hij toonde zich strijdbaar en gaat zich de komende jaren inzetten om de particuliere grondeigenaar te vertegenwoordigen in deze voor het landelijk gebied zo roerige tijden. Op provinciaal niveau zijn wij hier al druk mee bezig in de -maar liefst 17- GGA-gebieden verspreid over onze provincie. We doen dit gezamenlijk: bestuur, werkorganisatie en leden. Wij zien voor de particuliere eigenaar kansen om een oplossing te vinden voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. We zien daarom ook uit naar de nieuwe Gedeputeerde Staten, om deze gebiedsprocessen te voorzien van de nodige politieke steun.

Tot slot wil ik U wijzen dat het GOB op zoek is naar een beheerder voor nieuw te ontwikkelen bos in de peel. Weer een prachtige kans die aan particulieren wordt geboden!

Ik wens U een mooi vervolg van de zomer!

Verenigingszaken

Afdronk ALV BPG Vereniging landelijk Brabant

Op 20 juni heeft de ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant plaatsgevonden. We waren te gast op Landgoed Jachthuis Schijf van de familie De Bruin. Naast het huishoudelijke gedeelte van de ALV mochten we Martha Bakker van de Wageningen Universiteit en Klazien Witteveen van de provincie ontvangen. Zij vertelden de leden over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Via deze link kunt u meer lezen over de uiteenzetting die Martha gegeven heeft. Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Martha Bakker in gesprek met Maurits en leden

Belangenbehartiging

Ontwikkelingen coalitieonderhandelingen

Zoals bekend zijn de coalitieonderhandelingen in Noord-Brabant geklapt. BBB kon niet instemmen met het coalitieakkoord tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Op dit moment zijn VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant met elkaar in gesprek. BPG heeft eerder input geleverd voor de coalitie. Lees hier meer over de boodschap van BPG. Ook via de Manifestpartners heeft BPG aandacht gevraagd voor ons buitengebied. Lees hier meer over de inbreng die de Manifestpartners hebben geleverd.

Aanleg Delta Rhine Corridor

De Delta Rhine Corridor is een voornemen om in Nederland gelijktijdig meerdere buisleidingen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Deze leidingen lopen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens bij Venlo. Deze buisleidingen komen dus dwars door Noord-Brabant. Dit zal consequenties hebben voor particuliere (natuur)eigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant houdt de ontwikkelingen in de gaten en heeft in een brief opgeroepen particuliere eigenaren nauw te betrekken. Op deze pagina vindt u meer informatie over het tracé. Mocht u alvast uw opmerkingen willen doorgeven over dit voornemen, dan kan dit via info@landelijkbrabant.com.

BPG officieel partner in de gebiedsprocessen

BPG heeft van de provincie officieel goedkeuring gekregen om als partner aan de slag te gaan in de verschillende GGA-gebieden. Dit betekent dat BPG aan tafel zit bij overleggen van gebiedsprocessen die voor de achterban van BPG interessant zijn. Op deze manier kan BPG de belangen van de leden en andere particuliere eigenaren goed borgen!

Grensoverschrijdend overleg over Vlaamse Nationale Parken Kalmthoutse Heide (in oprichting) en Taxandria (in oprichting)

Afgelopen weken heeft BPG Vereniging landelijk Brabant overleg gevoerd met Landelijk Vlaanderen en de stichting AnBeRo (particuliere eigenaren in en rondom de Brabantse Wal) over de ontwikkelingen ten aanzien van de Vlaamse Nationale Parken Kalmthoutse Heide (in oprichting) en Taxandria (in oprichting). Eerder heeft BPG Neen brief gestuurd naar de verschillende Nederlandse gemeenten die hier bij betrokken zijn en bij hen de bezwaren van particuliere eigenaren neergelegd ten aanzien van de ideeën van de Vlaamse overheid  om de Nationale Parken grensoverschrijdend te maken. Dit heeft deels tot succes geleid. Het plan van de Kalmthoutse Heide is ingetrokken. Het plan van Taxandria is aangeboden aan de Vlaamse minister. BPG trekt met Landelijk Vlaanderen en AnBeRo gezamenlijk op om te voorkomen dat de plannen negatieve consequenties zullen hebben voor particuliere eigenaren.  

Nieuw faunabeheerplan 2023-2029

Er is een nieuw faunabeheerplan voor Noord-Brabant. In het faunabeheerplan legt de faunabeheereenheid (FBE) vast hoe en door wie het uitvoeren van flora- en fauna-activiteiten moet plaatsvinden in Noord-Brabant. BPG heeft een zetel in het bestuur van de FBE. Binnen het bestuur zet BPG zich in om de belangen van grondeigenaren en grondgebruikers in het faunabeheer te bepleiten en voor een verschuiving van het huidige reactieve beheer naar een proactief beheer, waar ingrepen mogelijk zijn voordat schade en overlast zich voordoen. Namens BPG zit Frieda Hof Sanders in het bestuur van de FBE. Het bestuur van BPG is Frieda Hof Sanders zeer erkentelijk voor haar inzet in het bestuur van de FBE en bij het tot stand komen van dit plan. Het nieuwe plan is hier te vinden.

Overig

Bezoek team FPG aan Noord-Brabant

Op 29 en 30 juni heeft het team van FPG een bezoek gebracht aan Noord-Brabant. Er werd verbleven in Klooster Nieuwkerk op landgoed Nieuwkerk. We werden hartelijk ontvangen door de familie de Jamblinne de Meux. Naast een aantal informele activiteiten heeft het team interessante bezoeken gebracht aan de natuurbegraafplaats van landgoed De Utrecht en het landgoed zelf.

Het team van FPG tijdens een bezoek aan Natuurbegraafplaats De Utrecht

Verkoop 7,8 hectare grond Klotterpeel

Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) zoekt voor 7,8 hectare natuurgrond nabij de Klotterpeel (gemeente Gemert-Bakel) een koper, die daar een bos gaat aanleggen. Bij de reconstructie van de provinciale weg N279 is er bos in het Natuurnetwerk Brabant aangetast. Daarom wordt er elders nieuw bos aangeplant. Daarvoor heeft provincie Noord-Brabant 3 percelen gekocht nabij de Klotterpeel. Deze percelen worden verkocht aan geïnteresseerden met een goed inrichtings- en beheerplan, die het bos niet alleen aanplanten maar ook in stand houden. De percelen worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant. Lees hier meer over de verkoop en de inschrijving.

Brabant investeert in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed

Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant € 3.835.000 in de restauratie van monumenten, het onderhoud van molens en eco-archeologisch onderzoek. De helft van het bedrag wordt beschikbaar gesteld door het rijk. De provincie vindt het belangrijk het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Het grootste gedeelte (€ 3.750.000) van de investering wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. Daarnaast investeert de provincie € 50.000 euro in het onderhoud van molens en € 35.000 in eco-archeologisch onderzoek. Het bedrag voor rijksmonumenten wordt verdeeld over religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. Vanaf 4 september kan hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend. Lees hier meer over deze subsidieregeling.

Bijeenkomst Ontmoeting in het Groen 2023

Mensen die werkzaam zijn in toezicht en handhaving in natuur- en buitengebieden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomst Ontmoeting in het Groen van Samen Sterk in Brabant (SSiB). De bijeenkomst vindt plaats op 14 september. Deze dag zal in het teken staan van het thema samenwerking. Meer informatie treft u hier aan.

Agenda

 • 2 september, 14.30: Bijeenkomst Damesnetwerk BPG
 • 16 september, 10:30: Landgoeddag op Buitenplaats Zeeduin
 • 3 oktober, 19.30: Brabanttafel Natuursubsidies
 • 11 november: ALV BPG Vereniging landelijk Brabant
 • 25 november, 10.00: ALV FPG

Verslag lezing Martha Bakker (WUR) tijdens ALV BPG Vereniging Landelijk Brabant van 20 juni

Op 20 juni mocht BPG Vereniging Landelijk Brabant, aansluitend op de ALV van de vereniging, Martha Bakker verwelkomen als gastspreker voor de aanwezige leden en relaties. Martha is hoogleraar landgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Onder regenachtige omstandigheden (erg fijn voor de verandering) gaf zij een uiteenzetting over haar visie op de toekomst van het landelijk gebied. Hieronder een korte terugblik op haar betoog.

Martha begintmet het schetsen van de context. Ze vertelt dat een uitnodiging van de Provincie Noord Brabant om iets te komen vertellen over de effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur, de aanleiding was voor het schrijven van deze visie; er was behoefte aan een goede boodschap. De kern van de visie is de indeling van het landelijk gebied in drie soorten landbouw: intensief, extensief en agroparken (clustering van niet-grondgebonden bedrijven). Dit verhaal wordt met enthousiasme ontvangen, maar na een poosje verdwijnt de visie weer naar de achtergrond. Als dan de stikstofcrisis uitbreekt, besluiten Martha en collega’s om weer wat nieuwe aandacht te genereren door een kaartje bij het verhaal te maken. Dat lukt. LNV pakt de kaart en het bijbehorende verhaal op, en maakt er haar eigen ABCD kaart van. Uiteindelijk is hieruit ook de beruchte kaart met emissiereductiedoelstellingen per gebied voortgekomen. Deze kaart is snel weer ingetrokken en de door Martha en Johan Remkes bepleite zonering haalt het niet in de 2e kamer. Toch komt de kaart wel weer terug in het werkdocument van het zogenaamde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Na deze introductie gaat Martha dieper in op de voorgestelde zonering. De visie houdt rekening met zes problemen die de huidige landbouwpraktijk met zich meebrengt:

 1. Slechte staat van de natuur
 2. Afname van de biodiversiteit in het agrarisch gebied  
 3. Te efficiënte ontwatering
 4. Te hoge uitstoot van broeikasgassen
 5. Grotere kans op ziektes en plagen
 6. Conflicten over het landelijk gebied
 7. De indeling in de drie door M

De indeling in de drie door Martha genoemde zones biedt oplossingen voor bovenstaande problemen. Extensieve gebieden dienen gericht te zijn op natuurinclusieve en op diensten georiënteerde kringlooplandbouw. Voor wat betreft de intensieve gebieden kan er  worden gefocust op technologische en op productie georiënteerde kringlooplandbouw. Niet grondgebonden bedrijven kunnen volgens de visie het beste verplaatst worden naar industrieterreinen (agroparken genoemd). Martha heeft betoogd welke voordelen deze indeling oplevert voor het landelijk gebied.

Tijdens haar presentatie gaat Martha ook in op de klassieke discussie tussen degenen die denken dat technologie alles oplost (door Martha de ‘tovenaars’ genoemd) en degenen die denken dat de productie drastisch teruggebracht moet worden (de ‘profeten’). Beide groepen hebben recht van spreken en beide groepen worden in de visie bediend. Innovaties kunnen, met name, worden toegepast in de gebieden waar intensieve landbouw plaatsvindt en op de bedrijven die op de agroparken gevestigd zijn. In de gebieden waar op een extensieve wijze landbouw zal worden bedreven, zal de productie worden teruggeschroefd. Dit zijn voornamelijk de gebieden waar opgaven liggen op het gebied van natuur, water en bodem.

Een belangrijke rol ziet Martha weggelegd voor de overheid. De overheid wordt een sterke regierol toegedicht. Naast invloed via het bestemmingsplan, ziet Martha ook een rol voor de opkoop van gronden middels het voorkeursrecht. De opgekochte gronden kunnen worden verdeeld onder de blijvende, extensieve, boeren.

Tot het laatste punt kon het betoog van Martha op goedkeuring rekenen van leden. Met name betreffende het laatste punt ontstond enige discussie. Voor particuliere eigenaren is eigendom en zelfrealisatie erg belangrijk. Het opkopen van gronden of, in het uiterste geval, onteigenen van gronden ligt gevoelig. Particuliere eigenaren zijn prima in staat om bij te dragen aan de oplossingen die nodig zijn voor de opgaven van het landelijk gebied, zonder dat grond dient te worden aangekocht door de overheid. Dit was ook de conclusie die Maurits van Bouwdijk trok; zorg ervoor dat particuliere eigenaren en agrariërs worden gestimuleerd om hun gronden te extensiveren. Dit zorgt voor minder kosten en meer lokale borging!

Al met al een zeer interessante uiteenzetting door Martha Bakker. Martha werd door Maurits hartelijk bedankt voor haar bijdrage.

Hieronder treft u de presentatie van Martha aan

 

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – Juni 2023

Uw bestuur in de praktijk

Beste leden,

2023 is tot nu toe een bijzonder jaar. De Provinciale Statenverkiezing gaven een aardverschuiving die van grote impact zal blijken voor het ons zo dierbare landelijke gebied. Als voorzitter van BPG Vereniging landelijk Brabant volg ik de vorming van de nieuwe coalitie van het Provincie Bestuur met grote belangstelling. Vanuit mijn rol als voorzitter van de Manifestpartners,  heb ik namens alle partners ‘de oproep’  over gebracht naar de formateur; Pieter Verhoeve. Het is nu spannend wat er precies uit gaat komen, in elk geval is er tot op de dag van dit schrijven geen witte rook te zien boven het Provinciehuis.

De grootste verandering van het landelijk gebied sinds de ruilverkavelingen staan nu, met het nieuwe landbouwakkoord en de Gebied Gerichte Aanpak, te gebeuren. Het is daarom van groot belang dat er een provincie bestuur komt waarmee we goed kunnen samenwerken en daarmee de belangen van u als lid zo goed mogelijk kunnen bedienen. Zo blijft Brabant de mooiste provincie van het land!

Verder verheug ik me op onze Algemene Leden Vergadering 20 juni aanstaande. Naast de reguliere agenda, kan ik met trots aankondigen dat we Prof. Dr. Martha Bakker bereid hebben gevonden om een lezing te houden. Zij is hoogleraar landsgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit. Haar verhaal gaat over de herinrichting van het landelijk gebied en de plek die particulieren eigenaren en landgoederen  daarin kunnen hebben. Het beloofd een zeer inspirerend verhaal te worden wat u niet mag missen, zeker ook omdat we te gast zijn op het prachtige Jachthuis Schijf bij de familie de Bruin. 

Voor nu wens ik u veel lees plezier met deze nieuwsflits en hoop u allen te ontmoeten op 20 juni aanstaande.

Namens het Bestuur,

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (voorzitter)        

Belangenbehartiging

BPG levert input voor coalitieonderhandelingen provincie Noord-Brabant

De coalitievorming van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant is in volle gang. Uiteraard volgt BPG Vereniging landelijk Brabant de ontwikkelingen op de voet. BPG heeft, namens haar leden, de formateur laten weten wat zij belangrijk vindt. Klik hier voor meer informatie over de boodschap die BPG met de provincie gedeeld heeft.

Brabantse Manifestpartners doen een oproep aan de formateur

In het kader van de coalitievorming hebben ook de Brabantse Manifestpartners een boodschap met de formateur gedeeld. De Manifestpartners zijn: BPG Vereniging landelijk Brabant, ZLTO, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Noordbrabants Landschap, Waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, Collectieven Agrarisch Natuurbeheer en de Dierenbescherming. Klik hier voor meer informatie over de gezamenlijk boodschap die is gedeeld met de formateur.

Ontwikkelingen Vlaamse Parken in oprichting Kalmthoutse Heide en Taxandria

De Vlaamse overheid werkt aan de oprichting van diverse Nationale Parken. Twee van de mogelijk parken zijn grensoverschrijdend en liggen in zowel België als in Nederland. BPG Vereniging landelijk Brabant is bang dat dit consequenties zal hebben voor particuliere eigenaren. Namens haar leden heeft BPG middels een brief haar zorgen hierover geuit bij de betrokken Nederlandse gemeenten. BPG heeft de gemeenten gevraagd geen medewerking te verlenen totdat er een goed participatie proces doorlopen is en alle consequenties in kaart zijn gebracht. Een aantal gemeenten hebben al laten weten vooralsnog geen steun te geven aan de grensoverschrijdende Vlaamse Nationale Parken.

Nieuws uit de provincie

Project Delta Rhine Corridor van start; organisatie inloopavonden voor meer informatie

Het project Delta Rhine Corridor is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het gaat hier om zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en meerdere ondergronds gelijkstroomverbindingen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens.

De aanleg van deze leidingen kan mogelijk consequenties hebben voor particuliere grondeigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant volgt de ontwikkelingen. Voor bewoners van Noord-Brabant worden vier inloopavonden georganiseerd. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u terecht op de volgende inloopavonden:

 • Woensdag 14 juni 2023 – Fletcher Hotel De Korenbeurs in Made
 • Woensdag 19 juni 2023 – Hotel De Borgh in Zevenbergen
 • Dinsdag 20 juni 2023 – De Dorpshuizen in Beek en Donk
 • Donderdag 22 juni 2023 – ’t Plein in Udenhout

De avonden zijn van 19.00 – 21.00. Aanmelding is niet verplicht.

Voor meer informatie klik hier.

Wijziging subsidieregeling op komst

De subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant wordt geactualiseerd. De aanpassingen worden op dit moment voorbereid. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat op haar website in op de veranderingen. Klik hier voor meer informatie.

Overig

Stichting Hoopheggen zoekt deelnemers in Noord-Brabant

Stichting Hoopheggen is op zoek naar nieuwe toekomstige heg plekken om daarmee de biodiversiteit te herstellen en het landschap te verrijken. Om te zorgen dat er aankomend plantseizoen (november tot maart) wederom 4 kilometer heg wordt geplant in Noord-Brabant, zoekt de stichting toekomstige hegeigenaren die:

 • Plaats hebben voor minimaal 200 meter gemixte heggen
 • Het leuk vinden om een plantochtend mee te organiseren
 • Een planlocatie heeft in de omgeving van Someren (straal van 30/40 kilometer)

Interesse kan kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar brabant@hoopheggen.nl

Kijk voor meer informatie over Stichting Hoopheggen op de website van de stichting: www.hoopheggen.nl

Mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies

Regelmatig zijn er via de provincie subsidies beschikbaar op het gebied van erfgoed, water, milieu, natuur en landbouw. Vaak kunnen ook particuliere eigenaren gebruik maken van deze subsidies. BPG Verenging landelijk Brabant adviseert haar leden om regelmatig de subsidiepagina van de provincie raad te plegen. Dat kan op deze pagina. Als het gaat om subsidies voor het realiseren van natuur, kunt u ook terecht op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Klik op deze link om naar de relevante pagina op de website van het GOB te gaan. Wij moedigen u aan om gebruik te maken van beschikbare subsidies. Benader uw adviseur of uw rentmeester wanneer u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een geschikte subsidie of bij het aanvragen van de subsidie zelf.

Vacature bestuurslid communicatie en marketing

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie en de marketing van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie en marketing zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie en de marketing van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Interessante bijeenkomsten

ALV BPG 20 juni

Op dinsdag 20 juni vindt de ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabant plaats. Ditmaal vindt de ALV plaats op Landgoed Jachthuis Schijf te Schijf. De ALV begint om 19.00 en eindigt rond 22.00. Het ledendeel vindt plaats van 19.00 – 19.30. Vanaf 19.30 zijn relaties ook welkom. Het bestuur verwacht leden en relaties een informatief en afwisselend programma te kunnen bieden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we Prof. Dr. Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning van de Wageningen Universiteit, mogen verwelkomen als spreker tijdens de ALV. Binnenkort worden leden en relaties nader geïnformeerd over het programma. U kunt zich aanmelden voor de ALV via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomst Natuur in Eigen Hand 2023

Op dinsdag 20 juni vindt de ALV van BPG Vereniging Landelijk Brabant plaats. Ditmaal vindt de ALV plaats op Landgoed Jachthuis Schijf te Schijf. De ALV begint om 19.00 en eindigt rond 22.00. Het ledendeel vindt plaats van 19.00 – 19.30. Vanaf 19.30 zijn relaties ook welkom. Het bestuur verwacht leden en relaties een informatief en afwisselend programma te kunnen bieden. We zijn verheugd te kunnen melden dat we Prof. Dr. Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning van de Wageningen Universiteit, mogen verwelkomen als spreker tijdens de ALV. Binnenkort worden leden en relaties nader geïnformeerd over het programma. U kunt zich aanmelden voor de ALV via info@landelijkbrabant.com.

Bijeenkomsten Agroforestry & populieren op 9 juni

Op 9 juni vindt er een informatiebijeenkomst plaats over populieren en agroforestry en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzaam landgebruik. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Hopest bij de Schaapskooi te Schijndel. Tijdens de bijeenkomst kunt u meer te weten komen over de voordelen van het planten van populieren en hoe dit kan worden gecombineerd met agroforestry. U kunt zich via de volgende link aanmelden voor de bijeenkomst van 9 juni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAcNd00vn6jxNvKBqoh998TdHYhbYUqzPLOOAHnc6-cS9rMw/viewform?usp=sf_link.

Agenda

 • 20 juni: ALV BPG
 • 24 juni: Familiedag en ALV FPG
 • 2 september bijeenkomst damesnetwerk

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – April 2023

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – April 2023

Uw bestuur in de praktijk

Beste leden,

Ook het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant heeft de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen 15 maart met grote belangstelling gevolgd. En daar blijft het niet bij. Zo introduceert het bestuur BPG, onze leden en de rol die grondeigenaren kunnen spelen bij de transitie van het landelijk gebied bij de gekozen statenleden, om zo mede van invloed te kunnen zijn op het provinciale beleid.

Mede daarvoor heeft het bestuur van BPG een beleidsplan uitgewerkt, met de uitgangspunten waarvan wij denken dat dit de uitgangspunten zijn waar onze leden voor staan. Maar het laatste woord is uiteraard aan de leden. Daarom willen we dan ook dit beleidsplan op de komende Algemene Ledenvergadering van 25 april a.s. met onze leden bespreken. In het verlengde daarvan is ook een werkplan opgesteld, met de prioriteiten waar we ons dit jaar op willen richten. Ook dit werkplan willen we graag met de leden bespreken; we werken immers voor de leden.

De ALV van 25 april a.s. zal een volledig ‘huishoudelijke’ vergadering worden, waarbij ook de begroting en de jaarrekening zullen worden besproken. Reden waarom deze huishoudelijke vergadering digitaal zal plaats vinden. Leden zijn reeds uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Op 20 juni a.s. volgt dan weer een ALV op locatie, met diverse sprekers. We zijn dan welkom op het fraai gerestaureerde landgoed Jachthuis Schijf.

Met het uitwerken van een beleidsplan en een werkplan wil het bestuur meer structuur bieden voor BPG als organisatie. Daarbij is ook aandacht voor de governance. De wijzigingen ten gevolge van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zullen eveneens verwerkt moeten worden in de statuten van BPG. Dat wordt weer een volgende stap. Zo hopen we als bestuur blijvend aan de professionalisering van BPG te blijven werken.

Namens het bestuur,

José de Rooij (secretaris)

Webinar over GLB

Op 19 april organiseert FPG een webinar over het nieuwe GLB (van 20.00 – 21.15). Ook leden van BPG zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de webinar. De volgende zaken kom onder meer aan de orde:

 • Ins & outs van het GLB
  • Wat zijn de veranderingen binnen het GLB?
 • Verpachter-pachter verhoudingen
 • Verhouding ecoregeling – ANLb
 • Samenhang maatregelenpakket 7e actieprogramma Nitraatlijn

U kunt zich voor 19 april aanmelden via fpg@grondbezit.nl. Klik hier voor meer informatie.

Geslaagde Brabanttafel over opvolging!

Hoe zorg je ervoor dat de continuïteit van het landgoed wordt bevorderd in wisselwerking met de harmonie van de familie?

Uit een enquête die in oktober 2021 onder de leden is gehouden, is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan meer kennisdeling en interactie tussen leden. Daarom gaan wij elk jaar in kleine kring, ‘aan de keukentafel’, een aantal bijeenkomsten (Brabanttafels genoemd) organiseren waarin een bepaald onderwerp die bij vele particuliere grondbezitters speelt, met elkaar besproken kan worden.

Aan de keukentafel van Landgoed Bleijendijk met BPG bestuurslid Herma Winnemuller als gastvrouw vond de eerste Brabanttafel plaats met als onderwerp ‘opvolging’.

Francois Carstens en Bodine Baan – Van Klaveren van Mesa-FBC gaven aan de hand van een beeldende en aansprekende presentatie weer wat de dilemma’s kunnen zijn rondom de dynamiek van een landgoed in relatie tot de familie. Daarna konden de aanwezigen hun eigen inzichten met elkaar delen. Daardoor ontstond er een levendige interactie en discussie. Iedereen was het erover eens dat er heel wat hobbels te nemen zijn als je een landgoed wil overdragen aan de volgende generatie. Het gaat steeds om het vinden van een balans tussen het waarborgen van de continuïteit van het landgoed en het bewaren van de harmonie binnen de familie. De aanwezige leden beseften eens te meer dat ze daarin niet ‘alleen’ staan.

Het was een waardevolle uitwisseling. Het sterkt ons in het idee dat de Brabanttafels voorzien in de behoefte aan meer interactie tussen leden. U hoort

spoedig de datum van de volgende Brabanttafel!

Nieuws uit de provincie

Groen Geborgde Bestuurders Rivierenland bezoeken Landgoed Uitwijkse Veld

Michel Jamin geeft uitleg over het waterbeheer en grienden.

Op 29 maart jl. zijn de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland in Tiel beëdigd. Via VBNE zijn Maarten Mortier en Evelien Schlösser voorgedragen, zij vormen de Fractie Natuurterreinbeheerders. Altena vormt de enige Brabantse gemeente binnen Rivierenland. Ter kennismaking werden Maarten en Evelien op uitnodiging van BPG welkom geheten op Landgoed Uitwijkse veld, door Michel Jamin. Namens BPG kon René de Bont ingaan op de belangen en inbreng van de achterban van BPG en de Gebiedsgerichte Aanpak ‘Polder van de Toekomst’. De bestuurders waren onder de indruk van de integrale aanpak op het landgoed, van landbouw, economie én natuur. Uniek dat het waterpeil in eigenbeheer wordt geregeld, juist om de Griendcultuur in Nederland in stand te houden.

 

 

 

 

Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Het gaat niet goed met de Natura2000-gebieden in Noord-Brabant, dat laten zogenaamde Natuurdoelanalyses zien. Dit heeft tot gevolg dat aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura2000- gebieden stil zijn komen te liggen. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de natuur te herstellen. Binnen verschillende opgestarte gebiedsprocessen wordt nagedacht over het nemen van extra maatregelen. BPG Vereniging Landelijk Brabant neemt in het belang van de achterban deel aan deze gebiedsprocessen en praat, samen met andere stakeholders van het landelijk gebied, mee over aanvullende maatregelen en de andere opgaven van het landelijk gebied. Lees hier meer over de uitkomsten van de natuurdoelanalyses.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 15 maart

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen laten zien dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste politieke partij is geworden met 11 zetels, gevolgd door VVD (9) en GroenLinks (5). Klik op deze link voor de volledige uitslag.

Overig

Film onder het maaiveld

Op dit moment draait de film Onder het Maaiveld in verschillende Brabantse bioscopen. De film gaat over een onderwerp dat de laatste tijd erg actueel is, het bodemleven. De film is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van het ondergrondse leven en het functioneren daarvan. Meer informatie over de film is te vinden op de website van de film: www.onderhetmaaiveldfilm.nl. Via deze website zijn ook kaarten te krijgen.

Mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies

Regelmatig zijn er via, onder andere, de provincie subsidies beschikbaar op het gebied van erfgoed, water, milieu, natuur en landbouw. Vaak kunnen ook particuliere eigenaren gebruik maken van deze subsidies. BPG Verenging Landelijk Brabant adviseert haar leden om regelmatig de subsidiepagina van de provincie raad te plegen. Dat kan op deze pagina. Als het gaat om subsidies voor het realiseren van natuur, kunt u ook terecht op de website van het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB). Klik op deze link om naar de relevante pagina op de website van het GOB te gaan. Wij moedigen u aan om gebruik te maken van beschikbare subsidies. Benader uw adviseur of uw rentmeester wanneer u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een geschikte subsidie of bij het aanvragen van de subsidie zelf.

Een voorbeeld van een subsidieregeling die op dit moment openstaat is de subsidieregeling natuur. U kunt contact opnemen met het GOB als u gebruik wil maken van deze subsidieregeling.

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

 • 15 april: Voorjaars Landgoeddag 2023 op Landgoed Anderstein (Utrecht)
 • 25 april: digitale ALV BPG
 • 20 juni: ALV op Landgoed Schijf
 • 24 juni: Familiedag en ALV FPG

Nieuwsflits BPG Februari 2023

Nieuwsflits BPG Februari 2023

Van het bestuur

Hebben wij te weinig ambitie? Of juist teveel ambitie? Zijn de ambities goed geformuleerd? Hebben wij te veel taken ? Doen wij wat wij moeten doen?

Bovenstaande vragen zijn zomaar wat vragen die ter sprake kwamen tijdens een bestuursvergadering van het BPG bestuur. Wat de aanleiding was voor het stellen van deze vragen en hoe we hier vervolgens mee om moeten gaan; hieronder een korte terugblik.

Tijdens het opzetten van de jaarplanning voor de werkorganisatie kwamen wij al snel tot de conclusie dat er meer taken waren geformuleerd dan dat er aan uren voor de werkorganisatie beschikbaar zijn in 2023. De werkorganisatie bestaat uit Ronald Kramer, René de Bont en Anne-Marie Majoie. Deze ontdekking moedigde aan om na te denken over welke taken we wel en niet op gaan pakken en hoe we dit gaan coördineren. Dergelijke vraagstukken zijn de aanleiding geweest voor de vragen die bovenaan dit stukje staan.

Een tijd geleden is binnen het bestuur afgesproken om een speciale heisessie te beleggen waarin we doelen voor de korte, midden en langere termijn formuleren. Deze sessie heeft plaatsgevonden bij ons bestuurslid Etienne Schoenmakers in zijn mooi gerestaureerde Abdijhoeve op Landgoed De Vijverhoeve.

Het moest een actieve bijeenkomst worden, er mocht van onze voorzitter Maurits niet hangend in een stoel wat geroepen, gezegd of gesteld worden. Er moest worden gestaan en de motivatie was belangrijker dan het antwoord. Hoe ging dit in zijn werk? De werkorganisatie had allerlei taken, doelen en ambities, welke in de afgelopen periode ter tafel zijn gekomen, op zogenaamde post-its geschreven. De eerste ronde was om te bezien of er geen zaken ontbraken. Zo was er de mogelijkheid om als bestuurslid taken, doelen of ambities toe te voegen. Nadat het denkbeeldige mandje met taken, doelen en ambities was gevuld, konden wij aan de tweede ronde beginnen waarbij prioritering van de zaken aan de orde kwam. 

Tijdens de sessie lag een groot wil vel papier op tafel met daarop de Eisenhower Matrix. De Eisenhower Matrix is een kwadrant waarbij op de ene as de mate van urgentie wordt uitgedrukt en op de andere as de mate van belangrijkheid. Hoe groter de mate van urgentie en de mate van belangrijkheid, hoe noodzakelijker het is dat een bepaalde taak wordt opgepakt. Zo waren er ook taken die snel opgepakt moeten worden maar door de vergadering als niet belangrijk zijn betiteld. U zult begrijpen dat bij een te beperkte kwantitatieve capaciteit wij dergelijke zaken vooralsnog hebben laten rusten.

Aan de hand van post-its moest eenieder bestuurslid aangeven welke zaken hij of zij het meest urgent en belangrijkst vindt. Met name de stemverklaring van de gemaakte afweging was hierbij van belang. Op deze manier konden wij van elkaar goed begrijpen waarom iemand een bepaalde zaak belangrijk en/of urgent vond. De taken, doelen en ambities die wij met elkaar hebben geprioriteerd werken wij nu verder uit zodat we daar volledige invulling aan kunnen geven.

De zaken die wij als bestuur niet urgent en belangrijk vinden laten wij voor nu rusten. Middels deze heisessie geloven wij dat zowel het bestuur als de werkorganisatie tot overeenstemming zijn gekomen over welke zaken we mee aan de slag willen en moeten. Wij werken de zaken die wij voor de midden en lange termijn willen oppakken nu nader uit en zullen deze vervolgens aan u als leden voorleggen in de volgende ledenvergadering. U ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging.

Namens het bestuur,

Frederik de Bruijne

Succesvolle eerste bijeenkomst BPG Damesnetwerk!

Op zaterdag 21 januari 2023 vond de eerste BPG dames netwerk-middag plaats. Een tiental dames verzamelde zich in de boshut op Landgoed Bleijendijk. Van daaruit werd er een wandeling gemaakt over het landgoed, waarbij er gelegenheid was om elkaar te leren kennen. Al snel bleek dat er veel thema’s zijn om samen over van gedachten te wisselen.  Het was een opengesprek, inhoudelijk boeiend en met veel herkenning.

Volgende keer zijn we te gast op Landgoed Taamven in Valkenswaard bij Bernadette Hemels op zaterdag 3 juni 2023 (begintijd: 14.30)

Wil je ook graag aansluiten? Voel je welkom om er ook bij te zijn en stuur een mailtje naar Anne-Marie Majoie: am.majoie@grondbezit.nl

Dan zien we elkaar graag op Landgoed Taamven!

Herma Winnemuller en Anne-Marie Majoie 

Een sfeerimpressie van de eerste bijeenkomst van het BPG Damesnetwerk

Verdienmodel van belang bij realisering bos door particulieren

Tijdens het RTL Nieuws van 11 februari heeft lid en bestuurder van BPG, Harrie van Puijenbroek, toegelicht waar het bij particulieren knelt als het gaat om het realiseren van bos. De Rijksoverheid is voornemens om het areaal bos in Nederland de komende jaren uit te breiden met 10% (37.000 hectare). Een deel hiervan zal in Brabants gerealiseerd worden. Ook particuliere eigenaren zien kansen om in het kader van de Bossenstrategie bos te realiseren. Tijdens het interview laat Harrie weten dat het verdienmodel vaak een knelpunt vormt bij de realisering van bos door particulieren. Wanneer er een concreet  verdienmodel is – bijvoorbeeld door realisering van woningen aangrenzend aan het te realiseren bos – wordt het aantrekkelijker voor particulieren om bos te realiseren. Klik hier voor de uitzending met het betreffende fragment (vanaf minuut 16.52).

Overigens heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) een handleiding ontwikkelt hoe de realisering van bos te bewerkstelligen. In deze handleiding zijn concrete tips en ideeën te vinden voor eenieder die overweegt bos aan te planten. Klik hier om de handleiding op de website van het GOB raad te plegen. 

Geslaagde BPG bijeenkomst voor GGA ambassadeurs

Op dinsdag 7 februari werd door BPG een bijeenkomst georganiseerd voor de ambassadeurs in de verschillende gebieden waar een gebiedsgerichte aanpak (GGA) is opgestart. De bijeenkomst vond plaats op Landgoed Zwijnsbergen waar de heer Jan van Lanschot onze gastheer was.

In 17 gebieden in Noord-Brabant, gelegen in een schil rondom Natura 2000, is de provincie aan de slag in een gebiedsgericht proces. In deze gebieden zoekt de provincie samen met stakeholders in het gebied, waaronder BPG, naar oplossingen voor urgente vraagstukken, zoals stikstof, verdroging, klimaat en extensivering van de landbouw.

De ambassadeurs zijn leden van BPG, die bij de gesprekken die in de gebiedsgerichte processen plaatsvinden, het geluid namens de particuliere grondeigenaren vertegenwoordigen. Zij kennen het desbetreffende gebied goed en kunnen indien nodig hun lokale netwerk aanspreken. De werkorganisatie van BPG ondersteunt de ambassadeurs.

Tijdens de bijeenkomst kwamen alle ambassadeurs voor de eerste maal fysiek bij elkaar. Tijdens het eerste gedeelte werden de ambassadeurs door Paulien Feimann van de provincie Noord-Brabant bijgepraat over het GGA-proces. Er ontstond al meteen een levendige discussie. Tijdens het tweede gedeelte werd de rol van de

BPG Bestuurder Sammy van Tuyll bedankt Paul Feimann

ambassadeurs in de GGA proces, ook in relatie tot BPG besproken.

BPG kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en was blij met alle inhoudelijke input van de ambassadeurs. Ook Pauline Feimann gaf aan dat ze ervan overtuigd is dat de particuliere grondeigenaar een belangrijke rol kan gaan spelen in het gebiedsproces en dat ze dit zal meenemen naar het provinciehuis. Het gaat er nu om dat BPG een gezamenlijke visie gaat ontwikkelen over wat de functie en de rol van de particulier grondeigenaar kan zijn in de gebiedsprocessen – zie ook de notitie van FPG hierover ‘Landschapsgronden: bekijk het breed’

Heb je vragen over het gebiedsproces bij jou in de buurt, neem dan contact op met Anne-Marie Majoie (am.majoie@landelijkbrabant – 06-11 77 04 95)

Nieuws uit de provincie

Restauratiesubsidie voor 10 Brabantse rijksmonumenten

Dit jaar steunt de provincie tien Brabantse rijksmonumenten met een subsidie voor restauratie. In totaal gaat het om € 3,8 miljoen euro voor werkzaamheden zoals het vervangen of restaureren van onder meer daken, gevels en kozijnen. De provincie streeft naar een Brabant dat voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is. Om te wonen, werken en te recreëren. Omdat het Brabants erfgoed daarbij een belangrijke rol speelt, wil de provincie het zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Landgoedeigenaren komen ook in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie voor 2023 is verleend. Houd de subsidiepagina van de provincie in de gaten voor toekomstige subsidies!

Provincie verhoogd vergoeding opruimkosten drugsafval

Met behulp van rijksgeld verhoogt de provincie binnenkort de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafval. Grondeigenaren kunnen de opruimkosten van drugsafval vergoed krijgen tot € 200.000 euro; dit is nu nog €24.999. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. De verwachting is dat de provincie rond 1 maart 2023 de nieuwe regeling gereed hebben. BIJ12, een landelijke uitvoeringsorganisatie voor alle provincies, voert de regeling uit. Klik hier om naar de pagina van de subsidieregeling te gaan.

Samenwerken aan Brabants Programma Landelijk Gebied

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Samen met partners moet de provincie versneld aan de slag met (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Het Rijk wil natuur, stikstof, water en klimaat aanpakken in het landelijk gebied: het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Elke provincie is verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk gebied. In Brabant noemen we dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Gedeputeerde Staten hebben als opdracht samen met Brabantse partners een toetsbaar BPLG op 1 juli 2023 op te leveren. Op basis van het BPLG kan de provincie een beroep doen op het landelijk Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. BPG Vereniging Landelijk Brabant is betrokken bij de totstandkoming van het BPLG. Op deze pagina is meer informatie vinden over het BPLG.

Ander nieuws

Verkiezingsdebat Manifestpartners

Het samenwerkingsverband van de groene partners van Noord-Brabant, de Manifestpartners (MFP), organiseren met het oog op de Provinciale Verkiezingen van 15 maart een verkiezingsdebat op dinsdagavond 28 februari (Den Bosch, inloop vanaf 19.00 uur). BPG vervult in deze aanpak een verbindende rol. Voorzitter Maurits van Bouwdijk is tevens gevraagd als voorzitter van de MFP, als opvolger van Jan Baan.

De manifesterpartners hebben met elkaar geconcludeerd dat de uitdagingen waarvoor de provincie Noord-Brabant staat, groot, complex en urgent zijn. De vele uitdagingen hangen vaak met elkaar samen. Of het nu gaat over het realiseren van voldoende woningen, het in balans brengen van economie en ecologie of het voorkomen van klimaatverandering. De verschillende Manifestpartners kunnen daaraan bijdragen met kennis en uitvoeringskracht. Het nieuwe bestuur gaat richting geven aan de verschillende opgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Tijdens het verkiezingsdebat van 28 februari gaan diverse Brabantse lijsstrekkers met elkaar in debat over deze belangrijke opgaven. Leden (en niet-leden) zijn van harte welkom om dit verkiezingsdebat bij te wonen. Aanmelden kan tot en met 24 februari via: s.hermens@brabantsedelta.nl.

Bijeenkomst duurzame gronduitgifte 26 januari

Op 26 januari hebben Herma Winnemuller (bestuurslid BPG) en Ronald Kramer (medewerker BPG) deelgenomen aan een bijeenkomst over duurzame gronduitgifte in Brabant. Vijf jaar geleden zijn grondeigenaren in Brabant gestart met het stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van hun gronden. Op 26 januari werd ingezoomd op de resultaten van de inspanningen van de afgelopen vijf jaar.

Gedeputeerden Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) en Hagar Rooijackes (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak) openden de bijeenkomst waarna diverse sprekers de resultaten van de afgelopen vijf jaar bespraken en vertelden over de mogelijkheden om middels pacht duurzaamheidsmaatregelen toegepast te krijgen op agrarische gronden.

De afgelopen jaren hebben er in het kader van duurzame gronduitgifte diverse bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn er diverse kennisdocumenten gedeeld over het onderwerp. Deze zijn terug te vinden op de site van Duurzame gronduitgifte. Een aanrader voor eenieder die grond verpacht en graag ondersteuning en meer achtergrond informatie zoekt bij hoe anderen dat aanpakken is zeker de uitgave van het nieuwste kennisdocument, hier te downloaden. Een interessant naslagwerk om inspiratie uit op te doen!

Ongetwijfeld zijn er particuliere eigenaren die nadenken over de mogelijkheden om middels pacht duurzaamheidsmaatregelen toegepast te krijgen op agrarische gronden (of die dit al reeds doen). Mocht u als grondeigenaar hier ook graag mee aan de slag willen, dan horen wij dat graag. Als blijkt dat er meer grondeigenaren bezig zijn met dit onderwerp, dan brengt BPG deze eigenaren graag bij elkaar tijdens een landelijk Brabanttafel. Middels een dergelijke bijeenkomst kunnen ervaringen en kennis gedeeld worden. Bij interesse, stuur een mail naar: projecten@landeljikbrabant.com.

5 miljoen euro voor nieuwe natuur Natura2000

De provincie heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van de natuurrealisatie in de Natura2000-gebieden. Het beschikbare budget van 5 miljoen euro kan onder andere worden ingezet voor de afkoop van pacht. Voor particuliere eigenaren dus ook zeker interessant. Een subsidieaanvraag kan worden gedaan tot en met juni 2023. Voor meer informatie over de subsidieregeling klik hier.  

Overig

Voorbereiding ALV’s 2023

Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van de ALV’s van 2023. We kunnen alvast melden dat op 20 juni de traditionele avond-ALV plaatsvindt. Een locatie en thema wordt later bekend gemaakt. Verder wil het bestuur binnenkort een extra ALV plannen om de begroting en het werkplan te bespreken. Deze ALV zal digitaal plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk gaat deze extra ALV in april plaatsvinden. Leden ontvangen hier binnenkort bericht over. De eerder gecommuniceerde datum van 13 maart vervalt hiermee.

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

 • 15 april 2023: Landgoeddag FPG
 • 17 juni 2023: ALV FPG
 • 20 juni 2023: ALV BPG