Nieuwsbrief BPG februari 2024

Van het bestuur

De lente kriebelt en we mogen weer naar buiten!

Heeft u ze al gezien: de sneeuwklokjes? Parmantig tussen plassen en het ontluikende groen. Dan krijg ik de lente-kriebels. Ik wil erop uit. Maar op een landgoed als het onze, komt er dan veel op je af. Waar te beginnen….?

Daar helpt deze BPG-nieuwsbrief bij. Veel tips die zeer lezenswaardig zijn. Denk aan de subsidie voor mooier landschap. Of het digitale loket voor het beheer van monumenten. Daarvoor ben je lid van BPG. Ook deze nieuwsbrief staat weer bol van de suggesties om huis en haard mooier te maken. En ruimte om met elkaar in gesprek te gaan: de Brabanttafels zijn inmiddels een begrip. Onlangs over duurzame gronduitgifte. In mei praten we over de transitie van de landbouw en op 11 juni spreken we elkaar op de ALV, waar we Commissaris van de Koning Ina Adema en Oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade te gast zullen hebben.  Als u zelf thema’s heeft voor een BPG-bijeenkomst, meld ze aan! Want we zijn een vereniging ván en vóór leden.

Dat doet het team van BPG. We verwelkomen graag onze vierde medewerker: Carolien de Weerd. De vele werkzaamheden maken het nodig om ook als organisatie te groeien. Dat alles onder de deskundige aansturing door Anne-Marie Majoie, die recent benoemd is tot regiomanager Zuid. Gefeliciteerd, Anne-Marie!

Dat BPG inmiddels een gewaardeerd gesprekspartner van de overheid is, blijkt uit de bezoeken van gedeputeerden van de Provincie aan onze leden met hun Landgoederen. Steeds met een ander thema. Rood-voor-Groen of de gebiedsprocessen rondom de Natura2000 gebieden. En binnenkort over water en natuur. In dat licht is het Interreg project met Landelijk Vlaanderen van belang waar we rondeigenaren kunnen helpen om het beheer van het eigendom te versterken.

Als vereniging komen we ook op voor uw belangen. Denk aan de belangen van onze leden in gebied De Oostflank. Of breder: de uitbreidingsplannen van Defensie. Allemaal zaken waar we samen voor staan.

Dus als ook u de lente-kriebels krijgt, en niet weet waar te beginnen. Dan is het lezen van deze nieuwsbrief een aanrader. Veel leesplezier!

Etienne Schoenmakers
bestuurslid BPG

Verenigingszaken

Kansrijk Interreg-project, samen met Vlaamse grondeigenaren

Recent heeft het tweejaarlijks overleg met onze Belgische zusterorganisatie Landelijk Vlaanderen plaatsgevonden op Landgoed Anneville nabij Breda (klik hier voor een artikel over het overleg) Naar aanleiding van dit overleg heeft Landelijk Vlaanderen BPG, LPG en ZPG uitgenodigd om samen met leden, overheden en partners (grensoverschrijdend) te onderzoeken hoe we grondeigenaren kunnen helpen om het beheer van het eigendom te versterken.

Twee zogenoemde ‘Interreg regelingen’ met focus op kennisdeling én concrete uitvoeringsmaatregelen in het veld zijn in beeld, welke na goedkeuring gaan lopen van 2025 t/m 2027. De Universiteit van Gent gaat helpen om nieuwe verdienmodellen rond grondgebruik en korte keten te ontwikkelen. Uiteraard willen we samen met geïnteresseerde leden ingaan op de uitnodiging van Landelijk Vlaanderen. We zijn op zoek naar een 10-tal praktijkvoorbeelden.

BPG is benieuwd welke thema’s / uitdagingen voor uw eigendom relevant zijn en waar maatregelen gewenst zijn. In een eerste interne verkenning komt klimaatbestendigheid, samenhang watersysteem met ‘landbouw en natuur’, onbeheersbare natuurbranden, groene verdienmodellen en voor wat de kuststreek betreft verzilting in beeld. U kunt uw voorbeeld casus op hoofdlijnen (max 1 A4) voor 5 maart inbrengen, zodat we, na matching met de Vlaamse thema’s, gezamenlijk een projectplan kunnen opstellen. Samen met o.a. de Vlaamse Overheid en de Universiteit van Gent heeft Landelijk Vlaanderen de ambitie om medio maart een eerste voorstel in te dienen. Deze zomer maken we de aanvraag samen met partners en overheden compleet. Leden kunnen een reactie indienen bij René de Bont via r.debont@grondbezit.nl.

Interessante Brabanttafel Duurzame Gronduitgifte

Op 6 februari heeft de eerste Brabanttafel van 2024 plaatsgevonden. De insteek van de Brabanttafels is dat Brabantse leden in klein comité bij elkaar komen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over een bepaald onderwerp. Met een groep van zo’n 15 leden werd op 6 februari het onderwerp Duurzame Gronduitgifte (pacht) uitgediept. Met Jolan Knol (rentmeester bij LBP SIGHT) en Els Harbers (jurist bij Van Goud) hadden we twee goede en enthousiaste sprekers in ons midden.

Tijdens de bijeenkomst werd bevestigd dat leden op zoek zijn naar manieren om de verduurzaming van gronden te bevorderen via pacht. De presentaties van de sprekers zorgden voor een levendige discussie en stimuleerden het uitwisselen van ervaringen. De avond werd afgesloten met een borrel.

De volgende Brabanttafel wordt in de 2e helft van mei georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst focussen we op de transitie van de landbouw. Nadere informatie volgt spoedig!

Impressie van de Brabanttafel

Nieuwe medewerker voor BPG!

Recent heeft BPG Vereniging landelijk Brabant Carolien de Weerd mogen verwelkomen als nieuwe medewerker van BPG. Carolien is afgestudeerd aan Van Hall Larenstein en heeft er de studie tuin- en landschapsinrichting gedaan. Zij heeft langjarige ervaring op het gebied van groen, natuur en landschap in diverse functies bij overheden en adviesorganisaties. Particuliere eigenaren zijn betrokken bij de grote opgaven van het landelijk gebied. BPG ondersteunt hen daarbij. Met de toevoeging van Carolien aan de werkorganisatie van BPG, is het voor BPG mogelijk om haar leden nog beter te bedienen! Samen met andere stakeholders werken we hard aan de toekomst van het Brabantse landelijk gebied!

Voor LPG, BPG en ZPG samen zijn nu 4 medewerkers werkzaam. Naast Carolien zijn dat Anne-Marie Majoie, Ronald Kramer en René de Bont. Zij vormen samen het team Zuid van FPG. Daarmee is de formatie in de afgelopen paar jaren flink uitgebreid. Dit volgt uit een toename van de projectenportefeuille. De provincie Noord Brabant en het ministerie van LNV zien FPG als een belangrijke partij in de gebiedsprocessen die gaandeweg worden ingericht in het kader van de transitieopgaven voor het landelijk gebied.  FPG speelt daarop in met projecten voor advies en ondersteuning die onze leden in staat stellen om vanuit hun belangen en interesses daar zo goed mogelijk op in te spelen. Om de werkzaamheden voor LPG, BPG en ZPG onderling af te stemmen en capaciteit in te zetten waar dat nodig is wordt het team Zuid vanaf januari jl. aangevoerd door Anne-Marie Majoie. Zij is daarmee aangesteld als regio-manager Zuid van FPG. In die rol is zij voor bestuurders van LPG, ZPG en BPG aanspreekpunt, in het bijzonder met betrekking tot de aansturing, coördinatie en werkverdeling binnen het team. Anne-Marie neemt ook de rol over van René de Bont als eerste contactpersoon naar de provincie Noord Brabant. René zal zich meer toeleggen op contacten met Landelijk Vlaanderen en projecten. Ronald Kramer blijft voor LPG en ZPG eerste contactpersoon naar de provincies Limburg en Zeeland.

Carolien de Weerd

Belangenbehartiging

Goede kennismaking BPG met gedeputeerde Wilma Dirken op Landgoed De Vijverhoeve

Op vrijdag 12 januari bracht gedeputeerde Wilma Dirken (portefeuille ruimte) een bezoek aan Landgoed De Vijverhoeve, waar ze niet alleen genoot van de gastvrijheid van eigenaren Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers, maar ook kennismaakte met BPG Vereniging Landelijk Brabant. Tijdens het bezoek werden cruciale kwesties rond landgoederen besproken, waaronder de uitdagingen en knelpunten bij het creëren van nieuwe landgoederen. De gedeputeerde heeft aangegeven dat het belangrijk is om zowel gemeenten als de provincie vroegtijdig te betrekken bij nieuwe initiatieven. Gedeputeerde Dirken gaf aan dat het besprokene stof tot nadenken geeft! BPG kijkt terug op een geslaagd bezoek! Kijk op de website van BPG voor een uitgebreider artikel over het werkbezoek: www.landelijkbrabant.com.  

Geslaagd bezoek gedeputeerde Van der Horst aan landgoed Nieuwkerk

Op donderdag 18 januari heeft BPG gedeputeerde Jos van der Horst (erfgoed) mogen ontvangen op landgoed Nieuwkerk (Goirle).  Na een korte introductie over BPG heeft er een goed gesprek plaatsgevonden over de rol van de particuliere eigenaar, met name nu in de gebiedsprocessen rondom de Natura2000 gebieden, en dan specifiek die van de Regte Heide, Kampina en Kempenland West. Onderwerpen die particuliere grondeigenaren bezighouden, zoals verdienmodellen, natuurschoonwet, relatie pachter/verpachter, multifunctionaliteit en opvolging kwamen aan bod. Daarnaast is het systeem van governance en subsidie- en vergunningverlening, op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau, besproken. De eigenaar moet vaak langs meerdere ‘loketten’ gaan, voordat er invulling gegeven kan worden aan een ruimtelijke plan, vaak met een doorlooptijd van meerdere jaren.  

Het bezoek eindigde met een prachtige wandeling door de sneeuw in de zon over Landgoed De Hoevens (Goirle). Hier werd met praktijkvoorbeelden uitleg gegeven over bosrevitalisatie en ‘versnelde’ aanleg van nieuwe natuur.

In gesprek met gedeputeerde Van der Horst

Reactie BPG op gebiedsontwikkeling De Oostflank (gemeente Tilburg en Oisterwijk)

BPG heeft namens de particuliere eigenaren haar bezorgdheid geuit over het Koersdocument van de gemeente Tilburg en Oisterwijk. De Oostflank is het gebied tussen de kernen van Oisterwijk, Udenhout en Tilburg. BPG maakt zich zorgen over de ruimteclaims die op dit gebied afkomen, waaronder 500 hectare voor landschapselementen en bos en de bouw van zo’n 5000 woningen. BPG is daarnaast bezorgd over de mogelijke impact van klimaatmaatregelen op erfgoed. BPG heeft benadrukt dat het van belang is om functies zoveel mogelijk te combineren, waarbij transparantie en betrokkenheid van particuliere eigenaren en agrarische ondernemers van cruciaal belang is.

BPG en FPG reageren op uitbreidingsplannen defensie

Samen met natuurbeschermingsorganisaties heeft BPG zich doormiddel van een brief kritisch uitgelaten over de uitbreidingsplannen van Defensie. Daarnaast heeft FPG een reactie ingediend op de betreffende plannen. Klik hier voor meer informatie over de reactie van FPG: Ruimteclaim Defensie kan gevolgen hebben voor particuliere eigenaren.

Nieuws van de provincie

Digitaal Loket Duurzame Monumenten geopend

Met ondersteuning van de provincie, opent Monumentenwacht Noord-Brabant het digitale loket. Hier vinden monumenteigenaren een zee aan informatie over het verduurzamen van een monument en advies en ondersteuning bij de realisatie. Het loket is telefonisch en per mail bereikbaar en het is voor monumenteneigenaren mogelijk om een afspraak aan huis te maken. De provincie vergoedt de eerste 3 uur begeleiding per project voor eigenaren van rijksmonumenten. Kijk voor meer informatie over het loket op www.duurzamemonumentenbrabant.nl.

8 miljoen voor mooier landschap in Noord-Brabant

Gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant slaan opnieuw handen ineen voor landschap. Particuliere grondeigenaren en agrariërs kunnen in 2024 en 2025 weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant stellen nieuw budget beschikbaar voor het verbeteren en in ere houden van het Brabantse landschap. Daarmee is er €8 miljoen beschikbaar voor de aanleg en het beheer van landschapselementen in Noord-Brabant. Klik voor meer informatie over de StiLa regeling op deze link: 8 miljoen voor mooier landschap in Noord-Brabant – Provincie Noord-Brabant.

Heeft u interesse om bos aan te leggen. Via de volgende link is een handleiding te downloaden waarin alle aspecten die bij bosaanleg komen kijken, zijn beschreven: handleiding bossenaanleg Brabant.

Bijeenkomsten

Online informatiebijeenkomst gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen: maandag 4 maart

Het landelijk gebied rondom Kampina en de Oisterwijkse Vennen verandert. In de gebiedsgerichte aanpak wordt door verschillende gebiedspartijen, waaronder BPG, samengewerkt om bodem, water en lucht in het gebied op orde te krijgen. Dat is belangrijk voor de natuur, het landschap, de landbouw en de gezondheid van mensen in het gebied. Op maandag 4 maart (19.30 – 20.30) staat er een online informatiebijeenkomst gepland waarbij geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden over de aanpak, uitdagingen en kansen voor het gebied. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de volgende site:   www.ggagroenblauw.nl/kampina.

Aankondiging: Landgoeddag zaterdag 13 april 2024 op Landgoed De Olmenhorst

Op zaterdag 13 april 2024 is het zover; de voorjaarseditie van de Landgoeddag. Met veel enthousiasme kunnen we aankondigen dat we op 13 april te gast zijn op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek. De Landgoeddag wordt ditmaal georganiseerd door FPG en het JPG. De verbinding van generaties staat centraal deze dag en we gaan inhoudelijk in op het onderwerp opvolging. Aan de volgende generatie daarom ook de oproep: kom zeker mee! Uiteraard nemen we ook een kijkje op het landgoed waar we te gast zijn en vanzelfsprekend is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Interesse? Aanmelden kan via fpg@grondbezit.nl. Meer informatie over het programma volgt spoedig!

Agenda

  • Maandag 4 maart 2024: Online informatiebijeenkomst gebiedsgerichte aanpak Kampina en Oisterwijkse Vennen
  • Zaterdag 13 april 2024: Landgoeddag op Landgoed De Olmenhorst
  • Dinsdag 11 juni 2024, 19.00: ALV BPG op Landgoed Eyckenlust (te gast: Ina Adema, commissaris van de koning, Floris Alkemade, oud-Rijksbouwmeester)
  • Zaterdag 22 juni: ALV FPG op Safaripark Beekse Bergen