Nieuwsbrief BPG juni 2024

Van het bestuur

Beste leden,

Het voorjaar van 2024 was uitzonderlijk nat voor Brabant, met aanzienlijke wateroverlast als gevolg. Deze situatie onderstreept de grilligheid van ons klimaat: het ene jaar droog, het andere jaar extreem nat. Dit maakt het des te teleurstellender dat de nieuwe coalitie ervoor kiest om klimaatambities terug te schroeven. De praktijk wijst juist op de noodzaak van grotere inspanningen op dit gebied.

Het besluit om het transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur te schrappen, is eveneens onbegrijpelijk. De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant aanzienlijke stappen gezet om de uitdagingen in het landelijk gebied aan te pakken. Het is zorgwekkend dat, hoewel de uitdagingen blijven bestaan, er nu geen duidelijkheid is over de financiering om deze effectief te kunnen aanpakken.

Voor de agrarische sector is het verdwijnen van het transitiefonds een flinke aderlating. Juist nu leek het momentum daar om een transitie naar een duurzamere landbouwsector te realiseren, wat essentieel is voor de toekomst van onze boeren. Veel grondeigenaren zien in dat een duurzame transitie noodzakelijk is. Tijdens een Brabanttafel over duurzame landbouw sprak ik met verschillende eigenaren die vol enthousiasme vertelden over hun plannen voor duurzame initiatieven. Het was inspirerend om hun passie en betrokkenheid te zien.

Toch biedt de Brabantse cultuur van samenwerking hoop. Samen met onze agrarische partners, natuur- en milieupartners en de provincie blijven we werken aan de ruimtelijke opgaven op het gebied van klimaat en het landelijk gebied. Dat de provincie en BPG waardevolle partners zijn, wordt onderstreept door het aanstaande bezoek van Ina Adema, commissaris van de Koning van Noord-Brabant, aan de ALV van BPG op 11 juni op landgoed Eyckenlust. Zij komt kennismaken met onze leden. Gezien de ruimtelijke opgaven is ook onze inhoudelijke spreker interessant. Floris Alkemade, voormalig rijksbouwmeester, komt vertellen over de planvorming bij Eyckenlust in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de ALV!

Ik zie ernaar uit u op 11 juni of bij een andere bijeenkomst van BPG te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Herma Winnemuller

 Bestuurslid BPG

Bijeenkomsten

ALV BPG dinsdag 11 juni op Landgoed Eyckenlust

UITNODIGING: Brabantse Bossensymposium vrijdag 5 juli

BPG organiseert in opdracht van de provincie Noord-Brabant samen met Bosgroep Zuid Nederland het Brabantse Bossensymposium. Het symposium vindt plaats op landgoed Gorp en Roovert, in eigendom van ons bestuurslid Harrie van Puijenbroek en zijn familie. Het belooft een inspirerende dag te worden met boeiende sprekers op het gebied van bosaanleg en -revitalisatie. Onder andere Gert Jan Nabuurs, professor European forest resources aan de Wageningen University en Nienke Welle, bossenmakelaar, zijn sprekers. De uitnodiging en het programma van deze dag vindt u op deze link.

ALV en familiedag FPG zaterdag 22 juni 2024 op Beekse Bergen

U bent van harte uitgenodigd voor de ALV en familiedag van de Federatie Particulier Grondbezit. De ALV vindt dit jaar plaats in Safaripark Beekse Bergen. Datum: zaterdag 22 juni van 12.30 tot 17.00 uur.

Mét de familie op stap!
De uitnodiging is voor leden van FPG en familie. Maak er een mooi dagje uit van en kom samen met uw kinderen en kleinkinderen! Zo kan het inhoudelijk programma met het aangename gecombineerd worden. Tijdens de presentaties en de ALV vindt er een geweldig kinderprogramma plaats.

Meer informatie en het programma vindt u op deze link.

Interesse? Aanmelden kan via fpg@grondbezit.nl. Meer informatie over het programma volgt spoedig!

Belangenbehartiging

Kennismaking BPG met gedeputeerde Oudenhoven in de Westpolder

Op 29 mei jl. bezocht gedeputeerde Oudenhoven op uitnodiging van BPG en de Vereniging Duurzaam Beheer Kelsdonk de polder ten noorden van Etten-Leur. Centraal stond de evaluatie van de gezamenlijke intentieverklaring. De afgelopen 10 jaar heeft de vereniging van lokale boeren in samenwerking met de Stichting Westpolder/BPG, Ws Brabantse Delta en Staatsbosbeheer stappen gezet bij het beheer van het natuurgebieden, in samenhang met de gehele polder. Alle lof voor de initiatiefnemer van destijds, Victor Molenaar. Het nieuwe uitgiftesysteem van pachtgronden sluit echter onvoldoende aan op de geambieerde integrale aanpak. Aanleiding voor de gedeputeerde om als vervolgstap het Ondersteuningsnetwerk aan te bieden. Ter plekke maakte Martien van Bavel (programma Landbouw & Voedsel PNB) vervolgafspraken. Gespreksleider Etienne Schoenmakers dankte namens BPG en eigenaren/ondernemers de gedeputeerde, gastheer Joris Buijs en onze partners voor het zinvolle gesprek. Er liggen grote uitdagingen welke een integrale aanpak behoeven. FPG biedt met het ‘Boerenlandgoed’ perspectief bij deze transitie.

Nieuws

Geslaagde Brabanttafel Duurzame Landbouw

Op 28 mei jl. vond er een inspirerende Brabanttafel over Duurzame Landbouw plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van het delen van de resultaten van een project dat BPG samen met Landgoed De Groene Kamer uit Tilburg de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

Samen met Landgoed De Groene Kamer en Brabants Bodems heeft BPG onderzocht hoe een regulier akkerbouwperceel verduurzaamd en regeneratief ingezet kan worden. Voor dit doel is een innovatief teeltplan ontwikkeld, dat tijdens de Brabanttafel uitgebreid werd toegelicht. Het project richtte zich ook op de verwerking van de geteelde gewassen tot agrarische producten en de afzet hiervan via korte-keteninitiatieven. Hiervoor zijn diverse inspirerende korte-keten initiatieven bezocht, waar we veel waardevolle inzichten uit hebben gehaald.

Tijdens de Brabanttafel op 28 mei werd uitgebreid ingegaan op deze initiatieven en de mogelijkheden die zij bieden. De resultaten van het project zijn vrij toegankelijk voor particuliere eigenaren en worden onder andere via een inspiratiegids gedeeld.

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met BPG via info@landelijkbrabant.com. Wij kijken terug op een geslaagde Brabanttafel!

Gedeputeerde Staten Noord-Brabant onder de indruk van natuurontwikkeling op Landgoed Bleijendijk

Op dinsdag 4 juni bezocht het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Landgoed Bleijendijk in Vught. Dit bezoek was geïnitieerd door commissaris van de Koning Ina Adema en georganiseerd door het Natuurbeschermingsoverleg, waar Brabants Particulier Grondbezit (BPG) deel van uitmaakt. Het maakte deel uit van een reeks werkbezoeken van Gedeputeerde Staten met als doel inzicht te krijgen in regionale ontwikkelingen.

Het college was onder de indruk van de bijdrage van het landgoed aan natuurontwikkeling en natuurinclusieve landbouw, mede door de samenwerking met biologische boeren in de omgeving. Herma Winnemuller, bestuurslid van BPG, benadrukte de waarde van deze synergie voor zowel het landgoed als de provincie.

Lees meer

(bron: Bio Journaal)

Nieuws van de provincie

Aanpassing Natuurnetwerk Brabant in de omgevingsverordening

Binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) wordt het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aangegeven in de omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Via de nu voorliggende ontwerpwijziging wordt de omgevingsverordening aangepast; er wordt een apart werkingsgebied voor het Natuurnetwerk Nederland opgenomen. Daarmee wordt duidelijk waar het Natuurnetwerk Nederland (NNN) precies ligt binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Voor alle grondeigenaren, particulieren, gemeenten, terrein beherende organisaties of waterschappen met grondeigendom binnen de opgave ‘Nieuwe natuur’ van het Natuurnetwerk Brabant is dit van belang. Heeft u grond binnen het Natuurnetwerk Brabant? Dan kunnen deze percelen binnen het NNN of buiten het NNN liggen.

Het hele NNB blijft op de kaart staan en behoudt dezelfde planologische bescherming. Als een perceel binnen de NNN-opgave valt, dan verandert er niets. Als een perceel binnen de NNB-opgave valt en niet binnen het NNN, dan is de kans groot dat er wel iets verandert. De NNN-subsidies om nieuwe natuur te realiseren zijn namelijk straks na de definitieve vaststelling niet meer beschikbaar voor deze percelen (functieverandering, inrichting en SNL). Voor deze percelen zijn er, in beperktere mate, wel andere specifieke Brabantse subsidiemogelijkheden om natuur te realiseren.

U kunt van 30 mei tot en met 11 juli 2024 een zienswijze indienen. HIER vindt u informatie over de aanpassing en hoe u uw FORMELE zienswijze kunt indienen. BPG adviseert met name de eigenaren met agrarische gronden binnen de NNB-begrenzing en buiten het NNN actie te ondernemen, de status na te gaan en te bezien hoe dit de eigen visie/belangen raakt. Stuur uw evt. vraag naar realisatieNNB@brabant.nl of naar BPG.

Overig

Oproep aan particuliere landgoedeigenaren: Locatie gezocht voor kleinschalig woon-zorginitiatief

Marco en Dorianne Knol van De Junahoeve in Winterswijk zijn op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw woon-zorginitiatief. Dit project is bedoeld voor acht bewoners met een beperking of geriatrische aandoening en zou ideaal gerealiseerd kunnen worden in een landhuis. De familie Knol is opzoek naar een landhuis dat te huur is (eventueel te koop). Zij willen een plek creëren waar zorg en wonen in een kleinschalige setting worden gecombineerd. Heeft u een passende locatie of kent u iemand binnen uw netwerk die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Dan kunt opnemen met de familie Knol via info@junahoeve.nl of 0543-769025.

Agenda

  • Dinsdag 11 juni 2024, 19.00: ALV BPG op Landgoed Eyckenlust (te gast: Ina Adema, commissaris van de Koning, Floris Alkemade, oud-Rijksbouwmeester)
  • Zaterdag 22 juni: ALV FPG & Familiedag op Safaripark Beekse Bergen

Vrijdag 5 juli: Bossensymposium op Landgoed Gorp en Roovert