Nieuwsflits BPG juli 2022

Nieuwsflits BPG juli 2022

Terugblik ALV op Kasteel De Strijdhoef

Dinsdag 21 juni waren we met 70 leden en geïnteresseerden op Kasteel De Strijdhoef voor onze Algemene Ledenvergadering van BPG Vereniging landelijk Brabant. Na het inhoudelijke gedeelte, waarvan onze leden de notulen hebben ontvangen, hebben we geluisterd naar inleidingen van Arthur Leijten, eigenaar van Kasteel De Strijdhoef, Frederike Scholten, bestuurslid van het Natuurcollectief Brabant en Hagar Roijackers, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Uiteraard was er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de verschillende uiteenzettingen, hebben de aanwezigen een rondleiding gekregen op en rondom Kasteel Strijdhoef. U vindt hier een korte impressie van de avond.

Uw bestuur in de praktijk

Ontmoeting in het Groen Editie 2022:  belangrijke kennismaking BOA’s en particuliere eigenaren

DOOR HARRIE VAN PUIJENBROEK. Als bestuurslid van BPG heb ik onder andere ‘toezicht en handhaving’ in mijn portefeuille. Vanuit die hoedanigheid vertegenwoordig ik BPG ook in de stuurgroep van SSIB. SSIB (samen sterk in Brabant) is een organisatie van ‘groene BOA’s’ in dienst van de Omgevingsdienst, gefinancierd door de partners (met name de Brabantse gemeentes, TBO’s en waterschappen) en de provincie (via een verdeelsleutel gelinkt aan de SNL). Op 2 juni jongstleden hebben wij als BPG samen met SSIB de jaarlijkse ‘Ontmoeting in het Groen’ georganiseerd op Landgoed Bleijendijk.

Praktijkcasussen

‘Ontmoeting in het Groen’ heeft als doel om de ‘groene BOA’ en de ‘groene bestuurder’ met elkaar in contact te brengen. Er waren dit jaar 6 praktijkcasussen uitgewerkt op locaties die over het landgoed waren verdeeld. De deelnemers werden in groepen opgedeeld naar gelang de regio waar ze werken of waar hun landgoed ligt, waardoor per groep ook alle gremia vertegenwoordigd waren.

Twee casussen draaiden rond verdachte personen- in casu een man die illegaal aan het vissen was en een verwarde persoon in een auto. Daarnaast waren er twee casussen rond kleinschalige stroperij waarbij vooral aandacht uitging naar het herkennen van deze activiteiten in het veld. Daarnaast was er een casus rond bebording, waarbij er op werd gewezen hoe weinig uniformiteit er zit in de bebording tussen de verschillende terreineigenaren. (Zie hier het model openstellingsbord, ontworpen door FPG).

Tot slot werd bij een casus gewerkt rond de zorgplicht in geval van beschermde fauna- in casu een beverburcht- en de vergunningsplicht rond activiteiten die mogelijk verstorend kunnen werken voor het desbetreffende dier. Kortom, allemaal situaties die we als landgoedeigenaren meemaken, maar die wij anders benaderen dan een BOA.

Zoek contact!

Waarom is dit ook voor u relevant? SSIB BOA’s zijn over de hele provincie bevoegd en treden graag met u in contact. SSIB heeft als drie speerpunten stroperij, illegaal motor crossen en afvaldumpingen, maar ze kunnen ook bij andere misstanden optreden. De medewerkers van SSIB zelf willen graag hun kennis over het buitengebied uitbreiden, zij komen op de terreinen van TBO’s en gemeenten, maar weten vaak niet waar de particuliere natuurgebieden zijn of wie ze moeten contacteren om toegang tot een bepaald gebied te krijgen wanneer er zich incidenten voordoen.  U kunt de contactpersonen per regio hier vinden: Over SSiB – Samen Sterk in Brabant. Een uitgebreid terugblik en foto’s van de Ontmoeting in het Groen kunt u hier bekijken.

 

Groen geborgde zetels voor de Waterschappen

DOOR ETIENNE SCHOENMAKERS. Voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023 worden op dit moment de kandidaten voor de geborgde Natuur-zetel geselecteerd. In Noord-Brabant heb ik namens BPG Vereniging landelijk Brabant deelgenomen in de selectiecommissie. Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap hebben we vele interessante en zeer kundige kandidaten mogen ontmoeten.

In de periode van mei en juni hebben we gesprekken gevoerd aan de hand van een aantal selectiecriteria. Naast de kennis van Water en van Natuur, is het van belang om aandacht te besteden aan de relatie met de achterban. In ons geval: met Landelijk Brabant. Het gaat niet alleen hoe de kandidaten de achterban denken te gaan vertegenwoordigen. Ook werd gepolst wát de kandidaten vanuit hun achterban nodig zouden moeten hebben, om onze stem goed in het Waterschap te kunnen laten horen. Daar werd door de meeste kandidaten heel constructief op gereageerd met vele nuttige tips en handreikingen.

Voor alle Brabantse Waterschappen heeft de selectiecommissie geschikte kandidaten kunnen selecteren. De geselecteerde kandidaten zullen op 12 oktober aan het VBNE bestuur worden voorgelegd ter benoeming.

Al met al een heel inspirerende manier van samenwerken tussen NM, SBB, BL en BPG, om de groen-geborgde zetels bij de Brabantse Waterschappen te positioneren.

 

Personalia

Bestuurder Rutger van Basten Batenburg neemt afscheid 

Bij onze afgelopen ALV hebben wij afscheid genomen van onze penningmeester Rutger van Basten Batenburg. Begin 2019 is Rutger toegetreden tot het bestuur. Hij nam toen het penningmeesterschap over van Jos Klessens. Rutger heeft niet alleen gezorgd dat de afgelopen vier jaren de financiën keurig op orde waren, zijn focus lag vooral op het communicatiebeleid en het vergroten van de toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden.

Het bestuur én daarmee de vereniging heeft mede door zijn aanhoudende inzet een transitie doorgemaakt naar een meer ledengerichte vereniging. Meten is weten; zo werd direct na de bijeenkomsten een digitale vragenlijst aan de leden voorgelegd. Met de informatie uit deze enquêtes is het mogelijk om bij te sturen waar nodig.

Rutger heeft samen met Jacqueline van Pelt de basis gelegd voor de nieuwe website en de frequente Nieuwsflitsen, met nuttige informatie gericht op onze leden! Hij was de webmaster en deed de eindredactie van de Nieuwsflits.

Het bestuur dankte Rutger van Basten Batenburg tijdens de sfeervolle ALV op Kasteel De Strijdhoef, voor zijn betrokken en professionele inzet. We hopen een beroep op hem te kunnen blijven doen, met name om de Landelijk Brabant ledentafels vorm te geven.

 

Frederik de Bruijne toegetreden tot BPG-bestuur

In de ledenvergadering van 21 juni 2022 is Frederik de Bruijne door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid van BPG Vereniging landelijk Brabant. Hij neemt de rol van penningmeester op zich. Frederik woont samen met zijn vrouw en twee kinderen sinds 2010 in Vlijmen. Al vanaf zijn jeugd heeft hij een grote liefde voor het buitengebied, erfgoed en de jacht.

Frederik is opgegroeid in Hattem en heeft na de middelbare school de opleiding Rentmeesterij aan de Internationale Agrarische Hoge School Larenstein te Velp afgerond. Vervolgens heeft hij bedrijfskunde, aangevuld met Agrarisch recht, gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Inmiddels is Frederik al ruim 25 jaar verbonden aan Gloudemans. In de beginjaren heeft hij zich met name ingezet op het gebied van Rentmeesterij. Nu houdt hij zich, naast voorzitter van het dagelijks bestuur, bezig met gebiedsontwikkeling. Vanuit die rol wil hij graag een bijdrage leveren aan een beter en mooier Nederland.

Voorts is Frederik bestuurlijk actief op diverse terreinen en is hij onder andere vanuit zijn lidmaatschap van de Maatschappij van Welstand lid van de raad van toezicht van Landgoed ter Vorsel in Bladel.

 

Ronald Kramer nieuwe medewerker BPG

Op 1 mei jl. is Ronald Kramer in dienst getreden bij FPG. Ronald is onder andere werkzaam voor BPG. Op dit moment is zijn inzet voor BPG beperkt, vanaf 1 augustus zal hij meer werkzaamheden gaan vervullen in Brabant, gezamenlijk met René de Bont en Neeltje Hermus. Ronald zal zich zowel op de belangenbehartiging focussen alsook op een aantal projecten. Hiervoor heeft hij gewerkt voor LTO Noord als beleidsadviseur op het gebied van omgevingsbeleid. In het verleden heeft hij de studies Sociale Geografie & Planologie (Groningen) en Internationale Betrekkingen (Antwerpen) afgerond.

 

Oproep voor de redactiecommissie BPG

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van stukjes en heeft u enige redactionele ervaring? BPG is per direct op zoek naar een lid dat éénmaal in de 6 weken redactionele input levert op onze nieuwsflits en eventueel korte artikelen kan schrijven of betrokken is bij de eindredactie. Geïnteresseerd? Mail dan met projecten@landelijkbrabant.com.

 

Nieuws uit de provincie

Plan voor Brabantse bossen gepresenteerd

De Brabantse Bossenstrategie uit 2020 is vastgesteld en kent een stevige ambitie voor extra bos en de revitalisering van bestaande bossen. Met het Actieplan Brabantse Bomen wordt nu inzichtelijk gemaakt hoe de provincie, samen met partners, die doelen wil gaan bereiken. Het gaat daarbij om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030 en 60.000 hectare revitalisatie van bestaande bossen in 2050. Verder lezen…

Nieuwe Inspiratiegids Groene Regelingen beschikbaar

Er zijn veel mogelijkheden zijn om biodiversiteit te versterken en natuur te ontwikkelen. De vernieuwde inspiratiegids voor groene regelingen van de provincie Noord-Brabant, geeft een overzicht van voorbeelden en subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijk gebied. Verder lezen…

Subsidieregeling beschikbaar voor bestrijding invasieve exoten

Het is sinds kort weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de bestrijding van invasieve exoten! De regeling is onderdeel van de subsidieregeling natuur van de provincie Noord-Brabant. Specifiek gaat het om §12 (Samenwerking bestrijding invasieve exoten) en §13 (bestrijding invasieve exoten in Natura 2000 gebied).

Paragraaf 12 is bedoeld voor de bestrijding van invasieve exoten in een samenwerkingsverband. Dit kan bestaan uit het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak, maar ook de daadwerkelijke bestrijding zelf.

Paragraaf 13 is bedoeld voor de bestrijding van invasieve exoten in Natura 2000-gebieden. Deze kan geschikt zijn voor bestrijdingsprojecten van kleinere omvang (< €25.000,-) die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld paragraaf 14 van de regeling Natuur (Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden)

De regelingen met alle voorwaarden en verplichtingen zijn hier te vinden.

 

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw

De groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy hebben samen een scholingsaanbod ontwikkeld voor een toekomstbestendige landbouw. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie thema’s: 1. Stikstof in de landbouw, 2. Natuurinclusieve landbouw en 3. Precisielandbouw. Verder lezen…

 

Ander nieuws

Compendium Landgoed & Fiscus: fiscale wegwijzer voor particuliere grondeigenaren

Sinds de jaren ’90 maakt de brochure ‘Bos, Landgoed en Fiscus’, geschreven door Aart Bakker, de particuliere eigenaar van grond in het buitengebied wegwijs in de fiscale regels. De geheel herzien versie is 4 juli verschenen onder de naam ‘compendium Landgoed & fiscus’. Behandeld worden op hoofdlijnen de belastingwetten die op (bos-, natuur- en landbouw-) grond en op landgoederen van toepassing zijn. Interesse? Lees hier waar het compendium besteld kan worden.

 

Agenda

  • 23 september 2022: beheerdersdag VBNE, Mariënwaerdt
  • 4 en 5 november: Natuurwerkdag. Landgoedereigenaren / particuliere natuurbeheerders kunnen zich aanmelden. https://www.natuurwerkdag.nl/
  • 12 november 2022: save-the-date, ALV BPG Vereniging landelijk Brabant

 

Nieuwsflits BPG juni 2022

Nieuwsflits BPG  juni 2022

ALV BPG – dinsdag 21 juni 2022

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 juni aanstaande. Wij zijn van harte welkom op Kasteel De Strijdhoef te Udenhout. Gedeputeerde Roijackers komt vertellen over het natuurbeleid van de provincie. Bekijk hier het volledige programma van de bijeenkomst.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan projecten@landelijkbrabant.com.

 

Uw bestuur in de praktijk

DOOR HERMA WINNEMULLER.  Sinds November 2021 neem ik als bestuurder van BPG deel aan verschillende ‘groene’ overlegstructuren. Zo ook het ‘Natuurbeschermingsoverleg’. Hierin neemt BPG deel, naast Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Brabantse Milieufederatie en IVN, om ook het geluid te laten horen hoe particuliere natuurgrondeigenaren tegen de ontwikkelingen in de groene sector aankijken

De verschillende TBO’s lopen vaak tegen dezelfde problematiek aan als particulieren qua regelgeving, maar hebben soms ook een volledig andere benadering doordat ze, in mijn ogen, wat verder van de grond afstaan. Het is immers niet hun eigen (familie)bezit. Dat neemt niet weg dat TBO’s ook de stem van de natuur laten horen. Samen voorkomen we dat er al te licht over natuur gedacht wordt en verstedelijking zonder pardon op natuurgrond wordt gepland. Men maakt zich hard voor de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden en waakt over acties vanuit de overheid of het bedrijfsleven die daar afbreuk aan doen. Het woord onteigening of volledige schadeloosstelling rolt daarbij dan nogal eens over tafel en daarvoor moeten we mijns inziens toch kijken of er niet andere wegen te bewandelen zijn dan mensen hun grond ‘afpakken’. Daar zijn de collega’s binnen dat gremium zich overigens ook wel van bewust.

Het is prachtig dat we in ieder geval met elkaar om tafel zitten en zo elkaar kunnen tippen en informeren over wat er speelt en voor welke regio binnen Brabant dat aan de orde is. Zo kunnen ook onze leden goed en eventueel individueel geïnformeerd worden over wat er speelt op en nabij hun gronden.

Personalia

Oproep voor de redactiecommissie BPG

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van stukjes en heeft u enige redactionele ervaring? BPG is per direct op zoek naar een lid dat éénmaal in de 6 weken redactionele input levert op onze nieuwsflits en eventueel korte artikelen kan schrijven of betrokken is bij de eindredactie. Geïnteresseerd? Mail dan met projecten@landelijkbrabant.com.

Nieuws uit de provincie

Input leveren op het natuurbeleid van de provincie? 

Dien een zienswijze in op het nieuw beleidskader Natuur! Dit jaar stelt de provincie Noord-Brabant een nieuw beleidskader Natuur op. Hierin staan de doelen voor de Brabantse natuur in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen en particuliere natuurterreinen. Bovendien wordt de vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen gezocht, ook buiten de natuurgebieden.

Het ontwerp-beleidskader is gereed en ligt ter inzage van 17 mei tot en met 27 juni 2022. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast.

Provinciale Staten gaan het Beleidskader Natuur uiteindelijk vaststellen, naar verwachting in het najaar van 2022.

Meer informatie: Op de website leest u meer over het ontwerp-beleidskader.

Gedeputeerde bij ALV BPG over nieuw beleidskader Natuur

In onze nieuwsflits vindt u ook de uitnodiging voor de ALV van BPG Vereniging landelijk Brabant. Er is ook een openbaar deel. Daarbij  komt gedeputeerde Hagar Roijackers het nieuwe beleidskader Natuur toelichten. U kunt dan gebruik maken van de mogelijkheid om direct met de gedeputeerde in gesprek te gaan over het nieuwe beleidskader.

Boeren mogen straks niet meer beregenen in de Peel

Omroep Brabant – 18 mei 2022

Boeren hebben straks een vergunning nodig voor het beregenen van hun land in de Peel. Dat hebben de provincies Brabant en Limburg recent bekendgemaakt. Nu hebben boeren nog geen vergunning nodig voor het beregenen. Samen met de waterschappen werken de provincies aan een overgangsperiode van twee jaar, zodat agrariërs tijd krijgen om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden. Verder lezen…

Subsidie voor boscompensatie opengesteld

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor boscompensatie. Particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten, kunnen subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Het gaat hierbij om de compensatie van bos dat vanaf 2017 is gekapt voor het herstel van Natura 2000 gebieden. Verder lezen…

Brabant investeert fors in het zichtbaar en beleefbaar maken en houden van cultureel erfgoed

Het komende jaar investeert de provincie Noord-Brabant bijna € 4,2 miljoen in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en het onderhoud van molens. De provincie vindt het belangrijk om het Brabants erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. Verder lezen…

 

Agenda

 

 

BPG nieuwsflits april 2022

BPG nieuwsflits april 2022

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant april 2022

 

BPG gastheer Ontmoeting in het groen. Meld u aan!

Op donderdag 2 juni 2022 vindt de Ontmoeting in het Groen 2022 plaats. BPG Vereniging landelijk Brabant is gastheer van deze editie. Het landgoed waar de deelnemers te gast zijn is: Landgoed Bleijendijk in Vught. Iedereen die in Brabant samenwerkt aan toezicht en handhaving in het buitengebied is welkom. Zie hier de volledige uitnodiging met het programma. Aanmelden in mogelijk tot 18 mei.

 

Aanmoediging voor verduurzaming en innovatie: Beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld

Het nieuwe beleidskader landbouw en voedsel is vastgesteld. Hierin staan de doelen voor de Brabantse landbouw- en voedselketen in 2030. Dit kan invloed hebben op plannen en ontwikkelingen van landgoederen. Gedeputeerde Landbouw en Voedsel, Elies Lemkes-Straver: “Met het vaststellen van het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 zet Brabant een belangrijke stap in verduurzaming van de landbouw en voedselketen.” Verder lezen…

 

BPG stimuleert nieuwe verdienmodellen met natuur

Binnenkort wordt het nieuwe natuurbeleid van de provincie Brabant gepresenteerd. BPG Vereniging landelijk Brabant heeft gesproken met de provincie, en hierbij kennis, ervaring en voorstellen namens onze achterban aangedragen. Naast input uit verschillende gesprekken, worden ook de aanbevelingen in het onlangs verschenen rapport van Brabant Advies ‘ Van voordeur tot en met Natura2000’ hierbij meegenomen, waarin nieuwe verdienmodellen met nieuwe natuur worden aanbevolen.

 

Taxateur nodig voor wijziging waardebepaling gronden NNB

Per 1 mei 2022 wordt voor het bepalen van de hoogte van de subsidie voor de functiewijziging en -verwerving uitgegaan van het verschil in waarde tussen de huidige (agrarische) grond en de uiteindelijke natuurgrond. Verder lezen…

 

Op zoek naar grond voor ontwikkeling natuur? Percelen aangeboden!

Groen Ontwikkelfonds zoekt kopers voor percelen in Leende, Vessem, Chaam, Helvoirt, Drunen, Udenhout, Berlicum, Oss en Someren. Voorwaarde is dat de kopers een goed plan moeten kunnen overleggen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur op deze locaties. Verder lezen…

 

Leden in het nieuws

Jacoba den Drijver Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

BPG – lid jvr. Jacoba den Drijver – van Rijckevorsel, is onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast haar verdiensten voor de Adelvereniging en voor de wijkvereniging Van Stolkpark in Den Haag, heeft zij zich jarenlang ingezet voor de juridische begeleiding van Landgoed De Wamberg. Het landgoed ligt tussen Rosmalen en Berlicum. Namens FPG en BPG feliciteren we haar, en haar familie, voor deze zeer gewaardeerde verdienste.

Biologisch natuurinclusief Landgoed Bleijendijk heeft grote natuurplannen. Provincie Noord-Brabant ondersteunt.

Binnen de natuurvisie van Landgoed Bleijendijk is sinds jaar en dag sprake van een geïntegreerde visie. ‘Natuur, landbouw, en landschap, ze zijn niet los van elkaar te zien, maar vanzelfsprekend met elkaar geïntegreerd’ aldus Karst Kooistra, samen met zijn vrouw Herma Winnemuller de eigenaren van Landgoed Bleijendijk, te Vught, Sint -Michielsgestel en Boxtel. Verder lezen…

 

Ander nieuws

Doe mee aan de Boom van het Jaarverkiezing 2022!

De vijfde editie van de Nederlandse verkiezing van De Boom van het Jaar is gestart. Iedereen in ons land kan t/m 30 mei zijn of haar favoriete boom met een bijzonder verhaal aanmelden via www.deboomvanhetjaar.nl. Verder lezen…

 

Agenda

BPG Nieuwsflits maart 2022

BPG Nieuwsflits maart 2022

Update gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabant

Sinds ongeveer anderhalf jaar houden wij u op de hoogte over de verschillende gebiedsgerichte aanpakken die in de provincie Noord-Brabant lopen of gaan lopen. Recent zijn gesprekken rondom de Regte Heide en Loonse en Drunense Duinen gestart. Bij Het Vlijmense Ven en de Moerputten gaat binnenkort een gebiedsproces lopen.

Heeft u eigendom in of in de buurt van één van deze gebieden of de andere gebieden op de kaart? Wilt u weten wat er gaat gebeuren en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met projectmedewerker Neeltje Hermus via projecten@landelijkbrabant.com of klik hier om naar haar mobiele nummer te bellen!

Rondom o.a. de Kampina en Oisterwijkse vennen, Kempenland-west en de Brabantse Wal loopt al langer een proces, recent zijn dus ook gesprekken rondom de Regte Heide, Loonse en Drunense Duinen, en het Vlijmens Ven opgestart. Op de website van GGA-Groenblauw staat ook een overzicht in welke fase deze gesprekken zich bevinden.

Achtergrond

In 17 gebieden in Brabant vindt een gebiedsgerichte aanpak plaats. Hier worden, samen met bijvoorbeeld waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen, vraagstukken in het gebied gecombineerd. Dit heeft veel impact op het buitengebied en ook op terreinen van particuliere eigenaren. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel en betrekt leden actief bij de gesprekken die in de gebieden worden gevoerd.

 

Natuurgrondruil, wat is dat eigenlijk?

De robuustheid van de Brabantse (particuliere) natuurbeheereenheden is voor de eigenaar niet altijd optimaal. Het kan zijn dat in een beheereenheid binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) meerdere eigenaren liggen en dat (agrarische) gronden ontbreken om tot optimaal beheer te komen. Soms liggen eigendommen onlogisch, terwijl deze bij de aanliggende eigenaar het landgoed versterken.

Eerder stond BPG aan de wieg van het ruilen van particulieren met TBO’s om lokaal 1 op 1 stappen te zetten. Er ontstaat beweging bij de TBO’s met belangstelling voor particuliere deelname. Daarom zitten we nu als BPG voor u aan tafel bij de voorbereidingen van een Brabantbrede Natuurgrondruil. Met voorrang brengen we concrete ambities van onze leden in bij de gesprekken met de 3 TBO’s en Ark. Er ontstaat dynamiek, ook de TBO’s gaan hierbij onderling ruilen. Het grote volume geeft meer mogelijkheden om in het totale model extra gronden aan te kopen. De grondruil in het Groene Woud loopt voorop, hierbij zijn ook Landgoed Velder en de Marggraff-Stichting betrokken.

Heeft u een concrete casus om in deze ruil uw natuurgebied te versterken? Neem dan contact om met René de Bont. Klik hier om naar zijn mobiele nummer te bellen!, of mail naar info@landelijkbrabant.com.

 

Waterschapsbestuurder Vincent Lokin: voldoende water voor de natuur en meer natuur voor het water.

Als ‘kleine boseigenaar’ met een paar populierenpercelen in Het Groene Woud en een stuk grove dennenbos – met hakken over de sloot nèt een NSW-landgoed – tegen de Belgische grens, ben ik lid van BPG. Daarnaast dien ik sinds november 2014 de belangen van natuurterreineigenaren in het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel (te vergelijken met lid van de Gemeenteraad). Sinds mei 2019 doe ik dat ook als lid van het Dagelijks Bestuur (zoiets als wethouder). Omdat ik dat doe via een geborgde zetel, waarover de laatste maanden veel reuring is, ga ik graag in op de uitnodiging van uw redactie om u daarover te informeren.

In ons waterschapsbestuur bestaat de fractie Natuurterreinen uit twee personen: Bibian van Rijckevorsel, ook een particuliere grondeigenaar, en ik. Wij bezien de waterwereld vanuit het perspectief van eigenaren van natuurterreinen, of het nu terreinbeherende organisaties (bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Brabants Landschap), overheidsonderdelen (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer), of private landgoedeigenaren zijn. Mijn portefeuille in het Dagelijks bestuur omvat onder meer financiën en grondzaken, niet toevallig zeer relevante onderwerpen voor onze achterban. Ik probeer het spel zo te beïnvloeden dat natuurterreinen zich goed kunnen ontwikkelen – denk bijvoorbeeld aan waterkwaliteit en droogtebestrijding – en waarbij de eigenaren hun rol ten volle kunnen spelen. Dus duidelijke afspraken, goede en transparante procedures en dat alles tegen redelijke kosten. Eén van de grotere dossiers van de laatste jaren is de herziening van het Waterschapsbelastingstelsel, die vanaf ca. 2025 zijn beslag moet krijgen. Ik zit hiervoor in de landelijke stuurgroep. Een complex dossier, waar – als het gaat zoals ik verwacht – ons belang goed geborgd is.

Tot mijn plezier ben ik daarnaast per 1 april 2022 benoemd in het Dagelijks Bestuur van de Unie van Waterschappen. Mijn portefeuille bestaat daar behalve financiën en digitalisering onder meer uit bedrijfsvergelijkingen, arbeidsvoorwaarden, de Omgevingswet, juridische zaken en personeelszaken. Populair gezegd: de context waarbinnen de inhoudelijke waterpuzzel moet worden gelegd. En omdat we ook bij de Unie een collectief bestuur vormen speel ik ook mijn rol bij de die andere thema’s. Met gepaste trots kan ik melden dat het de eerste keer is dat een natuurterreinbestuurder in het Uniebestuur vertegenwoordigd is. Dicht bij het vuur dus…

Geborgde zetels moeten blijven!

Tegen deze achtergrond maak ik me uiteraard zorgen over de discussies om de geborgde bestuurszetels op te heffen. Een onzalige gedachte: Als ze al niet bestaan hadden, was dit juist het moment om ze in te stellen. Als we het klimaatvraagstuk willen oplossen is de kennis en betrokkenheid van beheerders van het buitengebied essentieel. Zonder natuur gaat het al helemaal niet lukken om ons aan te passen aan het veranderend klimaat. Ik waardeer daarom de prima invloed die FPG in dit dossier uitoefent. Ik hoop – ongetwijfeld met u – dat die succes heeft en dat we als geborgde bestuurder nog tenminste de volgende bestuursperiode verder mogen. En liefst nog vele rondes daarna!

 

Oproep: HAS-studenten willen in gesprek met landgoedeigenaren

Docent Anna Arts van de Has hogeschool heeft ook dit jaar ondersteuning gevraagd aan BPG Vereniging landelijk Brabant voor haar 2e jaarstudenten. In april start de ‘Tweeweekse over Landgoederen’, waar René de Bont met een gastcollege de aftrap verzorgt. Ook interviewen duo’s studenten in deze ‘Tweeweekse’ landgoedeigenaren.

Wie is in de gelegenheid om deze jonge mensen op het landgoed te ontvangen (ca. 1,5 uur)?

Qua profiel zoeken we vier eigenaren/beheerders die ervaringen hebben/bezig zijn met één van de volgende thema’s: Energietransitie; Woningbouw of andere accommodatie (vergaderen, verblijf, etc); Waterhuishouding (droogte, regulering) en Recreatiedruk. U kunt zich aanmelden bij René de Bont. Klik hier om naar zijn mobiele nummer te bellen!, of mail naar info@landelijkbrabant.com. Alvast dank!

 

Ander nieuws

Win €5000 voor jouw natuurplan!

Groen Ontwikkelfonds Brabant: Heb je financiële hulp nodig om jouw natuurplannen te kunnen uitvoeren? Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant belonen dit jaar opnieuw drie originele en betekenisvolle natuurplannen met een eenmalige bijdrage van 5.000 euro. Lees meer…

 

Publieksverslag 2021 GOB: Ode aan de natuurmakers

Groen Ontwikkelfonds Brabant: Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de resultaten en conclusies van 2021 samengevat in het publieksverslag: Ode aan de natuurmakers. In de woorden van directeur Mary Fiers van het GOB was 2021 productief, succesvol, maar ook met winstwaarschuwingen. Lees meer…

Brandweer rukt groots uit voor bosbrand in Waalwijk

Brabants Dagblad, 28-03-2022: De brandweer rukte maandagmiddag groots uit voor een bosbrand aan de Vijverlaan in Waalwijk. Een wandelaar in het bos ontdekte de brand en sloeg alarm. Lees meer…

Vacature bestuur Waterschap de Dommel

De sollicitatieprocedure voor nieuwe waterschapsbestuurders is gestart. De procedure loopt via de VBNE, meer informatie hierover vindt u hier. Namens het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant willen we u verzoeken dat, mocht u reageren op de vacature, dit ook even te laten weten aan het bestuur van BPG.

 

Agenda

SAVE THE DATE:

  • Donderdag 2 juni – Ontmoeting in het Groen, Landgoed Bleijendijk te Vught. BPG Vereniging landelijk Brabant is gastheer van deze editie. Uitnodiging volgt.
  • Dinsdag 21 juni, Algemene Ledenvergadering BPG, uitnodiging volgt

BPG Nieuwsflits januari 2022

BPG Nieuwsflits januari 2022

Advies aan provincie: ‘Stimuleer nieuwe verdienmodellen mét natuur’

Met de verkenning ‘Van voordeur tot en met Natura2000’ biedt BrabantAdvies het provinciebestuur een bouwsteen voor het nieuwe natuurbeleid. In de verkenning raadt de adviesgroep aan nieuwe verdienmodellen in combinatie met natuur voor particuliere eigenaren te stimuleren en ontwikkelen. Particuliere eigenaren zijn essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, maar momenteel is er weinig perspectief op een verdienmodel voor lange termijn. Dat moet veranderen, vindt nu dus ook de adviesgroep. U kunt het hele advies hier (PDF) lezen.

Herma Winnemuller wil Landgoed Bleijendijk voor toekomst bestendig ontwikkelen

Sinds november 2021 mag ik een zetel beheren in het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant. Dat zie ik als een eer en een interessante verbreding van mijn Brabantse horizon. Sinds 2015 ben ik samen met mijn man Karst Kooistra en onze vier kinderen het avontuur aangegaan om Landgoed Bleijendijk in Vught van de voormalig eigenaresse over te nemen. Met deze bestuursfunctie hoop ik inzicht te krijgen hoe de hazen in het Brabantse land lopen. Verder lezen…

Landgoed Bleijendijk is een prachtig natuurlijk en cultuurhistorisch gebied van zo’n 120 ha waar uiteraard al vele eigenaren voor ons hun ziel en zaligheid aan hebben verpand. Nu zijn wij aan de beurt om het voor de toekomst bestendig te ontwikkelen. Een hele uitdaging, zoals menig landgoedeigenaar bekend is.

Met mijn agrarische achtergrond als dierenarts en liefde voor de biologische landbouw, zal het geen verrassing zijn dat wij op Bleijendijk inzetten op een zo natuurlijk mogelijk beheer van het gebied. Het natuurgebied als broedplaats van gezonde flora en fauna dat, mede door de corridorfunctie met de ons omringende landgoederen, zorgt voor het behoud en ontwikkeling van veel leven dat van zulke grote waarde is voor de lokale omgeving.

Diners gemaakt van producten van Bleijendijk

Daarnaast bestaan onze activiteiten voor het verstevigen van de bestendigheid van het landgoed, uit het steeds verder ontwikkelen van ons assortiment aan landgoedproducten, die vanuit het gebied zelf te oogsten zijn. Door middel van innovatie en samenwerking met verschillende ondernemers op en buiten het landgoed, is het doel uiteindelijk diners aan te kunnen bieden, die grotendeels bestaan uit producten afkomstig van Bleijendijk zelf. De denken valt aan het vlees, groenten, honing, vegetarische specialiteiten, vruchtensappen en bier. Daarnaast verkopen we reeds houtproducten als grafkisten, draagbaren en ruwe planken van het hout van het landgoed. Uiteraard worden de gerooide bomen vervangen, bij voorkeur met plantgoed uit onze eigen kwekerij.

Schoonheid van het gebied beleven

Wat we minstens zo belangrijk vinden als het toekomstmodel, is wel de schoonheid van het gebied en de manier waarop dat te beleven is door grote en klein mensen die bij ons in onze accommodaties verblijven. Dat kan door het les krijgen bij het natuuronderwijs, als vrijwilliger mee te werken op het landgoed of aanwezig te zijn bij één van onze culturele activiteiten op het landgoed. Deze schoonheid zit ‘m in de aandacht die er is in het groenbeheer, de gezamenlijke blik op de omgeving van boer, imker, wildbeheerder en hoveniers.

Inzetten voor ‘het Brabantse model’

Binnen het BPG bestuur zal mijn taak met name zijn te opereren in de overlegstructuren die betrekking hebben op natuur en alles wat daarmee te maken heeft en daar voelsprieten te hebben. Om zo voor de leden van BPG Vereniging landelijk Brabant mee te krijgen welke kansen er liggen voor ons, maar andersom uiteraard ook het belang van de leden kenbaar te maken binnen die structuren.

Hiervoor horen we uiteraard graag van de leden waar ze tegenaan lopen, zodat we dat ook goed kunnen verwoorden bij deze overleggen. Want één van de eerste, zeer positieve dingen die ik heb geleerd in dit bestuur, is het bestaan van het unieke ‘Brabantse Model’. Daarbij komen alle partijen die grond en/of water in hun bezit hebben (de TBO’s, leden van ZLTO, Waterschap, Provincie) en de BMF in verschillende overlegstructuren bijeen, om over verschillende thema’s met elkaar overeenstemming te proberen te bereiken en om een werkbaar beleid erop toe te passen. Dat is toch prachtig! Daar zet ik me graag voor in.

BPG betrekt eigenaren actief bij Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

Op 13 januari jl. heeft BPG een eerste GGA-overleg over de verkenning op de Brabantse Wal georganiseerd. 17 particuliere grondeigenaren, rentmeesters en belangstellenden uit die regio waren op deze BPG-voorlichtingsbijeenkomst aanwezig. Alles bij elkaar vertegenwoordigden ze bijna de helft van de gronden op de Brabantse Wal. Verder lezen…

Deskundigen van de provincie hebben uitgelegd wat de GGA en de subsidieregeling ‘versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden’ inhoudt en welke maatregelen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Denk aan het aanleggen van stuwtjes, het maken van Wadi’s, het dempen van sloten. Na afloop van de avond hebben we bij meerdere eigenaren ideeën voor projecten geïnventariseerd, die we hebben ingebracht bij de verkenning van de Brabantse Wal.

Achtergrond

De 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant.

Het Landelijk Programma Natuur richt zich op het herstel en de versterking van de groenblauwe opgaven. Dus aandacht voor natuur en water. Per regio rond een Natura 2000-gebied is of wordt in Noord-Brabant een Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) opgestart. In de eerste fase GGA wordt vooral verkend waar de knelpunten zitten en welke partijen hiermee te maken krijgen. Daarna wordt een visie per gebied opgesteld, samen met de betrokken partijen in de gebieden. Vanuit BPG zitten we in het overleg met de o.a. Provincie, TBO’s en waterschappen.

In 2021 publiceerde BPG al meerdere malen artikelen (januari, mei, juni, oktober, december) over de ontwikkelingen rondom stikstof en de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) in de provincie. Daarnaast organiseerden we op 30 november een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling voor versnelling herstel van de gebieden. Deze regeling is onderdeel van het Landelijk Programma Natuur (LPN), waar ook de uiteindelijke GGA uit betaald wordt.

Voor vragen over de GGA of de huidige subsidieregeling kunt u contact opnemen met Neeltje Hermus, projectmedewerker BPG, via projecten@landelijkbrabant.com.

 

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse nieuwe voorzitter Brabantse Manifestpartners

Onze voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse volgt Jan Baan op als voorzitter van de kerngroep van Manifestpartners. De taken zal hij naast zijn voorzitterschap van BPG uitvoeren. De kerngroep – bestaande uit de Brabantse Milieu Federatie, Brabants Landschap, Waterschappen, BPG en ZLTO – , ziet in Maurits een voorzitter die met zijn verbindende kwaliteiten goed in staat is om de Manifestpartners te vertegenwoordigen. Verder lezen…

De Manifestpartners is een groep Brabantse organisaties die investeren in de kwaliteit en betekenis van het Brabants Mozaïek; het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant. Deze brede coalitie bestaat uit Brabants Landschap, BPG Vereniging landelijk Brabant, Brabantse Milieufederatie (BMF), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Bent u onze nieuwe bestuurder voor Water Natuurlijk?

BPG Vereniging landelijk Brabant is één van de medeoprichters van Water Natuurlijk-regio Brabant. Water Natuurlijk is een maatschappelijke stroming, over alle politieke partijen heen, die een gezonde balans tussen water en natuur binnen de waterschappen in Brabant nastreeft. We zoeken een nieuwe bestuurder… Verder lezen…

Omdat BPG aan de wieg gestaan heeft van de oprichting van Water-Natuurlijk, Brabant, maakt BPG deel uit van het regionale WN-bestuur. Als bestuur van BPG zijn wij op zoek naar een actief lid van onze vereniging, die deze bestuursfunctie over wilt nemen van onze huidige bestuurder en zich wil inzetten voor een duurzame balans tussen water en natuur. Specifiek gaat het om de functie van penningmeester. Om u een gevoel te geven van de inzet per jaar: er zijn 3 tot 4 bestuursvergaderingen per jaar. De boekhouding is uiterst eenvoudig, omdat de ledenadministratie door WN-landelijk georganiseerd wordt. WN heeft een gezonde financiële basis.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie hebben? Bel dan met Etienne Schoenmakers, 0626 018 996.

 

Leden in het nieuws

Definitief ontwerp voor natuurgebied bij Landgoed De Berkt. Met het ontwerp komt er meer natuur bij het landgoed, in samenhang met drie bijzondere landhuizen, en wordt het opengesteld voor publiek. Verder lezen…

Ander nieuws

200 miljoen voor projecten in Deltaprogramma Zuid Nederland

Met het Deltaplan Hoge Zandgronden komen o.a. twee provincies, vier waterschappen, gemeenten, ZLTO, natuurorganisaties én landgoedeigenaren in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin ook watertekorten worden voorkomen. De medewerkers van BPG inventariseren momenteel kansrijke projecten bij particuliere eigenaren. Verder lezen…

Subsidie Biodiversiteit en leefgebieden open

Vanaf 3 januari 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op onderzoek, uitvoering, óf bosrevitalisering ten behoeve van het behoud en herstel van plant- en diersoorten en hun leefgebieden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het project wel op de maatregelenkaart voorkomen of gericht zijn. Verder lezen…

Succes Brabantse Biodiversiteitsmonitor leidt tot vervolg in heel Brabant

Het succes van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) heeft geleid tot een vervolg. Er komt 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase, waaraan 140 melkveehouders uit heel de provincie deel kunnen nemen. Via de BBM worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. Verder lezen…

 

 

 

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG inventariseert: hoeveel bos is er in 2020 en 2021 aangelegd?

In opdracht van Provincie Noord-Brabant inventariseert BPG Vereniging landelijk Brabant bij eigenaren en overheden hoeveel ha bos is aangeplant in de provincie in 2020 en 2021. Deze informatie wordt halverwege januari 2022 gepresenteerd aan gedeputeerde Hagar Roijackers. Vervolgens neemt de gedeputeerde de kentallen mee bij de behandeling van de uitvoeringsagenda Bossenstrategie (PDF) in de Provinciale Staten.

Geld voor aanplant en revitalisatie bos

Het is van belang dat we samen met onze partners en provincie een goed beeld geven aan de leden van Provinciale Staten, om middelen vrij te maken voor o.a. bosaanplant en revitalisatie in de komende jaren, waar ook particuliere grondeigenaren gebruik van kunnen maken.   Het bestuur van BPG ziet in deze uitvraag erkenning van de inzet en positie van particuliere eigenaren en specifiek van onze vereniging.

 

Ruim 70 deelnemers bij bijeenkomst over investeringen in Brabantse natuur

Dinsdag 30 november organiseerde BPG Vereniging landelijk Brabant, samen met Bosgroep Zuid en Natuur Collectief Brabant (NCB), een zeer succesvolle informatiebijeenkomst voor particulieren over de plannen van de overheid om miljoenen te investeren in de natuur in Noord-Brabant. Ruim 70 geïnteresseerden particulieren, gemeenten en vertegenwoordigers logden in. Medewerkers van het programma natuur van de provincie vertelden over de ambities voor de komende jaren en de bijbehorende investeringen.

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

De provincie Noord-Brabant werkt samen met partners, bedrijven en inwoners aan het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het mogelijk maken van economische ontwikkelingen. Klik op link voor een filmpje om meer te weten over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

80 miljoen voor natuurherstel

Het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) stelt de komende 10 jaar in totaal €2,85 miljard ter beschikking aan de provincies. Het Ministerie wil hierdoor een landelijk gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitats bereiken, specifiek voor de gebieden waar sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Dit wordt het Landelijke Programma Natuur genoemd.

Voor de 1e fase, van 2021-2023, heeft de provincie Noord-Brabant €80 miljoen ter beschikking gekregen. Hiervan gaat €70 miljoen naar gebiedsgerichte maatregelen en €10 miljoen naar boscompensatie. Klik hier voor een overzicht. Veel particulieren hebben gronden in en nabij Natura 2000-gebieden. De kans is groot dat gebiedsgerichte maatregelen hier een impact gaan hebben.

Compensatie voor bos en natuur in 2022

Voor eenvoudige, 1 op 1 uitvoerbare maatregelen, heeft de provincie een subsidieregeling opengesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld boscompensatie, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden, en hydrologische maatregelen. Vooralsnog zijn maatregelen t.b.v. grondverwerving/functiewijziging/beheerpakketten niet subsidiabel. Dit wordt naar verwachting in 2022 aangepast. Particulieren kunnen zelf een aanvraag indienen, als aan het minimum aanvraagbedrag van €25.000 wordt voldaan.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het projectplan. De ‘wat’ (maatregel), ‘waar’ (locatie) en ‘waarom’ (doelbereik) moeten goed worden toegelicht. Hoe dragen de te nemen maatregelen bij aan het herstel/versterking van stikstofgevoelige N2000-natuur? Dit kan gebaseerd worden op de huidige kennis, feiten en rapportages. Ook kan eerst een LESA (landschapsecologische systeemanalyse) worden uitgevoerd ter onderbouwing.

De regeling staat hier omschreven: Natuur – Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, subsidie – Provincie Noord-Brabant

Ambitie nieuw bos deels in te vullen met subsidieregeling

De provincie heeft in 2020 een bossenstrategie vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen om 13.000 ha nieuw bos aan te leggen. Hiervan valt 8.000 ha in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en 5.000 ha buiten het NNB. Daarnaast wilt de provincie 60.000 ha bos zowel in als buiten het NNB revitaliseren. Voor gronden of bossen die in of nabij stikstofgevoelige N2000-gebieden liggen, kan er dus gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling versnelling herstel.

Particulieren betrokken bij Gebiedsgerichte aanpak groen blauw

Een deel van het budget zal gaan naar de zogeheten gebiedsgerichte aanpakken (GGA’s). Momenteel worden inventarisaties in 17 gebieden in Brabant uitgevoerd, waar een stapeling van complexe opgaven ligt. Hieronder vallen 14 stikstofgevoelige N2000-gebieden. Voor de aanpak in die 14 gebieden wordt een deel van de €80 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de overige gebieden wordt gebruik gemaakt van andere provinciale potjes. Een overzicht van alle 17 gebieden, én in welke fase de inventarisatie in deze gebieden is, vindt u op deze website: GGA groen blauw. De ontwikkelingen in deze gebieden raken particuliere eigenaren.

Wat gaat BPG doen voor haar leden?

BPG stelt zich voor haar achterban actief op in de betreffende gebieden omdat de kansen en bedreigingen nogal ingrijpend kunnen zijn voor leden. BPG betrekt hierbij direct eigenaren in de gebieden. Zo organiseren we in januari een eerste bijeenkomst van de BPG Regiogroep GGA Brabantse wal voor particuliere grondeigenaren op de Brabantse Wal. Meer informatie hierover volgt.

Hoe de hazen gaan lopen is per gebied en per eigenaar verschillend. Waar mogelijk brengen we samen met leden en stakeholders samen. In deze oriënterende fase hebben zich zowel de agrarische natuurcollectieven als Orbis gemeld om een uitvoerende rol op te pakken.

Voor vragen over de informatiebijeenkomst of de presentaties van de provincie kunt u contact opnemen met Neeltje Hermus: projecten@landelijkbrabant.com.

 

Terugblik digitale ALV

Na het succesvolle symposium in het 1931 congrescentrum is bewust gekozen voor een korte digitale ledenvergadering. We hebben het symposium goed getimed, aldus voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse. Eenheid in verscheidenheid kwam prachtig in beeld, voor leden én relaties. We kunnen meer impact maken, door ons zo te laten zien. 

Centraal stonden de bespreking van de jaarcijfers en de bestuursverkiezingen. De vergadering is akkoord met de jaarstukken 2020 en verleende decharge aan penningmeester en bestuur.

Het bestuur droeg Herma Winnemuller voor om zitting te nemen in het BPG-bestuur. Zij is mede-eigenaar van Landgoed Bleijendijk. Het grootste deel van het landgoed ligt in Vught, in totaal 120 ha. Het landgoedmodel met biologische landbouw staat centraal. In samenhang wordt ingezet op evenementen en op het assortiment van biologische producten, voor verkoop in de eigen winkel. Herma hoopt iets te kunnen betekenen voor de BPG-achterban. Het bestuur is blij met de komst van Herma, daarmee hebben we tevens een dierenarts in ons bestuur! Etienne Schoenmakers van landgoed de Vijverhoeve werd herbenoemd. Hij kwam destijds vanwege de eigen ervaringen met ‘rood voor groen’ binnen. Via zijn regio-ervaringen heeft Etienne zich gezet op het Brabantse waterdossier en brandpreventie. De laatste jaren is mede onder zijn aansturing steeds meer een geoliede werkorganisatie ontstaan met Neeltje en René.

Het bestuur gaat nu de portefeuilles herindelen en de prioriteiten bepalen voor 2022.

  

Vergoeding omvorming gronden in natuurnetwerk gewijzigd

De subsidieregeling voor de realisering van het natuurnetwerk wordt gewijzigd. Initiatiefnemers ontvangen niet meer standaard 85%, maar het getaxeerde waardeverschil tussen de marktwaarde voorafgaand aan omvorming en na omvorming. Dit is een gevolg van nieuwe Europese voorwaarden voor taxatiegrondslagen. Dit onderdeel van de regeling wordt ingevoerd per 1 mei 2022. Een overzicht van alle wijzigingen kunt u hier vinden. Verder lezen…

 

Natuurbeheerplan 2022 en zoekgebieden bos: grondeigenaar, let op uw zaak!

In oktober is het concept natuurbeheerplan 2022 (PDF) gepresenteerd. Opvallend was de toevoeging van de ‘zoekgebieden bos’, waarbij terreinen van TBO’s en particulieren zijn aangeduid als mogelijke locatie van bossen. Bijvoorbeeld ook op percelen die eerder omgevormd zijn naar natuurlijke graslanden. Wilt u weten of er op uw terrein iets is gewijzigd? Kijk dan eens op de kaart van Provincie Noord-Brabant of neem contact op met de medewerkers van BPG. BPG vraagt om aandacht voor de eigendomsrechten en pleit voor goed overleg met de eigenaren! 

Er is overleg nodig met de eigenaar om de mogelijkheden voor een veranderend natuurtype te bespreken. Bovendien is het niet eenvoudig om bijvoorbeeld op de drogere zandgronden te komen tot een ecologisch hoogwaardig bos. Extra maatregelen en kennisdeling zullen nodig zijn en dan nog zal het jaren duren voor er gesproken kan worden van een bos. Het lijkt ons verstandig dat er ook gewerkt wordt aan praktijkadvies over hoe deze graslanden praktisch moeten worden omgevormd.

De huidige zoekgebieden zijn enkel aangewezen binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het ontbreekt nog aan visie voor het realiseren van bos buiten het NNB, met name als het gaat over de combinatie met verdienmodellen, zoals met recreatie en energiewinning.

Een tweede ontwikkeling waar BPG zich voor inzet is behoud van het beheertype N17.03 Park- en stinzenbos op de Brabantse kaart. Samen met de Bosgroep en NCB is ecologische onderbouwing van betreffende historische bossen aangeleverd. We hebben de provincie verzocht de beheertypekaart voor deze eigenaren niet te wijzigen.

 

Escalatieladder gewenst bij preventieplan wolvenschade

De wolf is terug in Brabant. Hoog tijd dus voor de provincie om een goed plan op orde te hebben. De adviescommissie preventie wolvenschade, waarin BPG ook is vertegenwoordigd, heeft vorige week een rapport met aanbevelingen aangeboden aan de gedeputeerde. Hierin wordt omschreven op welke manier veehouders en overheden om kunnen gaan met de aanwezigheid van de wolf in Brabant. Een goed begin om dierhouders meer handelingsperspectief te bieden en kosten rond preventie en schade niet op het bord van veehouders te doen belanden. 

In het rapport ligt de nadruk op preventieve maatregelen als netten, en wordt gestimuleerd andere maatregelen als waakhonden en schaapskooien te onderzoeken voor succes en subsidiemogelijkheden. Net als in Gelderland, waar de wolf ook gevestigd is, adviseert de commissie de provincie om een wolvenconsulent aan te stellen. Die gaat de schapenhouders adviseren en helpen bij het aanvragen van subsidie.

BPG is een voorstander van het opstellen van een escalatieladder (PDF), zoals deze ook gebruikt wordt bij wilde zwijnen. Een escalatieladder maakt beheer mogelijk en biedt een duidelijk handelingsperspectief voor betrokken partijen.

Het Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Noord-Brabant is raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant.

Schade door de wolf?

Meldt dit dan z.s.m. bij Bij12. Via Bij12 kan een tegemoetkomingsaanvraag worden ingediend.

 

Leden in het nieuws

Geen atletiekbaan midden in landgoederenzone

DOOR HEIN VAN NUNEN (Landgoed Schaapsgoor)

In januari 2020 maakte het college B&W van Tilburg hun voornemen bekend om op Landgoed Prinsenhoef (omgeven door meerdere particuliere eigenaren, ook Landgoed Schaapsgoor) aan de Bredaseweg in Tilburg een sportaccommodatie te realiseren. De huidige locatie van de sportaccommodatie, gelegen binnen de bebouwde kom, zou plaats moeten maken voor woningbouw.

Landgoed Prinsenhoef, eigendom van een gemeentelijke onroerend goed B.V. en vernoemd naar het eigendom van, toen nog Prins, Willem II, maakt deel uit van een landgoederzone. Het landgoed wordt geheel omgeven door andere (NSW-)landgoederen met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden. De te realiseren sportaccommodatie zou hier een grote negatieve invloed op hebben. Denk hierbij aan licht, lawaai, parkeerplaatsen, een groot aantal bezoekers, etc. 

Alle lokale- en boven lokale groene en cultuurhistorische belangenorganisaties, inclusief onze BPG Vereniging landelijk Brabant, hebben een lobbytraject opgezet richting de gemeenteraad. Door de focus op de gemeenteraad te leggen zijn ingewikkelde procedures rondom Ruimtelijke Ontwikkeling voorkomen. De wethouders en betreffende ambtenaren zijn benaderd. Aan de (individuele) uitnodiging voor een terreinbezoek en presentatie van een alternatief voor Landgoed Prinsenhoef is goed gehoor gegeven.

Vooralsnog is het resultaat dat de gemeenteraad op 18 november 2021 aan B&W heeft verzocht om op Landgoed Prinsenhoef de natuurbestemming te leggen. Met deze bestemming zijn de belangen van de stad, natuur en cultuurhistorisch én deze van de particuliere eigenaren het best gediend.

Agenda

12 januari 2022 – digitale informatiebijeenkomst FPG 2e tranche subsidieregeling versneld natuurherstel

13 januari 2022 – digitale BPG bijeenkomst Regiogroep GGA Brabantse wal (reservering)

27 januari 2022 – Bijeenkomst Groener boeren verdient beter! Van Gogh Nationaal Park Brabant