Brabantse Manifestpartners komen met gezamenlijke oproep voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

Brabantse Manifestpartners komen met gezamenlijke oproep voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

De Brabantse Manifestpartners roepen de provincie Noord-Brabant op samen te werken aan de thema’s klimaat, energie, natuur, water en landbouw. Dat schrijven zij in de oproep die met formateur Verhoeve is gedeeld. (coalitievorming/manifestenbijeenkomst)

Maurits van Bouwdijks Bastiaanse, voorzitter van de Manifestpartners: “Wij roepen de politieke partijen op om in het nieuwe bestuursakkoord de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen beter met elkaar in balans te brengen. Wij vragen het nieuwe provinciaal bestuur om de uitvoering, sturing op grond en governance op een duurzame en verantwoorde manier vorm te geven. Als Brabantse Manifestpartners denken wij graag mee over de concretisering van deze actiepunten.”

Pak opgaves in samenhang aan

“Wij vragen het nieuwe provinciebestuur om de opgaven voor stad en platteland rondom onder andere energie, verstedelijking en natuur in samenhang te benaderen, en zo concurrentie om de schaarse ruimte te verminderen. Stel als provinciebestuur heldere en realistische doelen en spelregels voor de ontwikkeling van Brabant; Schep duidelijke grenzen en voorwaarden en bied daarbinnen ruimte en middelen aan ondernemers om de doelen te behalen,” licht Maurits van Bouwdijks Bastiaanse toe.

Een lange traditie van samenwerking in Brabant

Van Bouwdijk Bastiaanse: “Onze provincie Noord-Brabant kent een unieke en lange traditie van samenwerken. Provincie en Manifestpartners werken nu al intensief samen aan opgaven in de leefomgeving. De Manifestpartners vertegenwoordigen in de volle breedte belangen rondom de fysieke leefomgeving en hebben de kracht om tot uitvoering te komen. De opgaven vragen om het verder versterken van onze samenwerking in de komende bestuursperiode“.

De Manifestpartners zijn: BPG vereniging landelijk Brabant, Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Noordbrabants Landschap, Waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, Dierenbescherming.

 

 

BPG levert input voor coalitie Provincie Noord Brabant

BPG levert input voor coalitie Provincie Noord Brabant

De coalitievorming van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant is in volle gang. Uiteraard volgt BPG Vereniging Landelijk Brabant de ontwikkelingen op de voet. Aan de formateur hebben wij laten weten wat wij belangrijk vinden. Hieronder de kern van onze boodschap:

Voor BPG Vereniging landelijk Brabant is het duidelijk dat grond, en het gebruik van gronden, een
belangrijke bijdrage zal leveren aan de oplossingen die nodig zijn voor de diverse uitdagingen.
Hierbij is een integrale en gebiedsgerichte aanpak onontbeerlijk. Wij pleiten voor het inzetten van
zogenaamde ‘landschapsgronden’ als overgangszone tussen landbouw en natuur nabij kwetsbare
gebieden. Een groot deel van de gronden rondom kwetsbare gebieden worden op dit moment
voor landbouwdoeleinden ingezet. Door het inzetten van deze gronden als ‘landschapsgronden’
worden deze behouden voor de landbouw en kunnen ze worden ingezet voor de transitie van de
landbouw richting een grondgebonden en natuurgerichte agrarische sector die minder emissies
veroorzaakt. Voor BPG Vereniging landelijk Brabant staat hierbij voorop dat de kracht van
agrarische ondernemerschap en particulier eigendom wordt gerespecteerd. Wij geloven niet in
verplichte opkoop van agrarische bedrijven en het opzetten van een provinciale grondbank.
Grond moet bij de eigenaar blijven en eigenaren dienen te worden gestimuleerd om vrijwillig mee
te doen aan gebiedsprocessen.

Agrarische bedrijven die vrijwillig besluiten te stoppen moeten de mogelijkheid krijgen om
nieuwe activiteiten te ontplooien. Eén van deze mogelijkheden kan de ontwikkeling van een
nieuw landgoed zijn. Hierbij bestaat bij BPG Vereniging landelijk Brabant de wens om middels een
uitgewerkt plan volgens de ‘rood-voor-groen regeling’ rode functies te realiseren. Hiertegenover
staat de realisering van een aanzienlijk oppervlakte nieuwe natuur. Idealiter worden hierbij de
vrijkomende agrarische gronden ingezet als ‘landschapsgronden’, waarbij er sprake is van een
combinatie van natuur en landbouw. De totale oppervlakte kan in dat geval de status van een landgoed krijgen.
Een stimulerende landgoederenregeling kan een bijdrage leveren aan de extensivering van de agrarische sector, realisering van natuur en bos en (kleinschalige) woningbouw. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan meerdere provinciale opgaven en heeft het een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Namens BPG Vereniging Landelijk Brabant is bestuurder Frederik de Bruijne op 12 mei aanwezig bij een dialoogbijeenkomst met de informateur om te spreken over de inbreng van BPG en om kennis te maken met leden van Provinciale Staten 

Aankondiging: 2e BPG Damesdag en Algemene Ledenvergadering BPG Vereniging Landelijk Brabant

Aankondiging: 2<sup>e</sup> BPG Damesdag en Algemene Ledenvergadering BPG Vereniging Landelijk Brabant

Zaterdag 3 juni – 2e BPG Damesdag

Na de succesvolle en inspirerende eerste Damesdag op Landgoed Bleijendijk organiseren we op zaterdag 3 juni de tweede BPG Damesdag!

Alle dames zijn van harte uitgenodigd om vanaf 11 uur gezamenlijk een wandeling te maken over Landgoed Taamven in Valkenswaard, waarbij de eigenaar van het landgoed, Bernadette Hemels, tekst en uitleg zal geven over het gebied. We sluiten af met een lichte lunch tot ongeveer 14.30 uur.

Gaan we jullie (weer) ontmoeten? Dochters zijn uiteraard ook van harte welkom!

Stuur even een berichtje naar info@bleijendijk.nl als je er graag bij bent of bel Herma op 06 16 87 70 52.

Tot dan! 

Herma Winnemuller l BPG bestuurder
Bernadette Hemels | Landgoed Taamven

 

Dinsdag 20 juni – ALGEMENE LEDENVERGADERING

Wanneer:           20 juni 2022, 19:00 – 23:00 (inloop 18.45)

Waar:                   Jachthuis Schijf

Contact:              René de Bont

                             info@landelijkbrabant.com

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 juni aanstaande. U bent van harte welkom op Landgoed Jachthuis Schijf (West-Brabant).

Programma

18.45:   Ontvangst met koffie en thee

19.00:  Algemene ledenvergadering (alléén voor leden)

20.00:   Inleidingen van onze sprekers (openbaar)

21.00:   Rondleiding op Jachthuis Schijf

22.00:  Netwerkborrel

Na de Algemene Ledenvergadering, welke besloten is voor leden van de vereniging, hebben we vanaf 20.00 uur twee interessante sprekers over onderwerpen die voor alle particuliere eigenaren in het buitengebied van Brabant zeer actueel zijn.

We sluiten het inhoudelijke deel af met een begeleide rondwandeling over  het landgoed. Tot slot is er de gelegenheid om te netwerken en bij te praten tijdens  de afsluitende borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@landelijkbrabant.com. Geef daarbij aan of u als lid om 19.00 uur deelneemt of als relatie vanaf 20.00 uur! U ontvangt van ons de bevestiging met daarin het definitieve programma.

We zien uit naar uw komst en verwachten u op dinsdag 20 juni te mogen begroeten.

 

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – April 2023

Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – April 2023

Uw bestuur in de praktijk

Beste leden,

Ook het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant heeft de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen 15 maart met grote belangstelling gevolgd. En daar blijft het niet bij. Zo introduceert het bestuur BPG, onze leden en de rol die grondeigenaren kunnen spelen bij de transitie van het landelijk gebied bij de gekozen statenleden, om zo mede van invloed te kunnen zijn op het provinciale beleid.

Mede daarvoor heeft het bestuur van BPG een beleidsplan uitgewerkt, met de uitgangspunten waarvan wij denken dat dit de uitgangspunten zijn waar onze leden voor staan. Maar het laatste woord is uiteraard aan de leden. Daarom willen we dan ook dit beleidsplan op de komende Algemene Ledenvergadering van 25 april a.s. met onze leden bespreken. In het verlengde daarvan is ook een werkplan opgesteld, met de prioriteiten waar we ons dit jaar op willen richten. Ook dit werkplan willen we graag met de leden bespreken; we werken immers voor de leden.

De ALV van 25 april a.s. zal een volledig ‘huishoudelijke’ vergadering worden, waarbij ook de begroting en de jaarrekening zullen worden besproken. Reden waarom deze huishoudelijke vergadering digitaal zal plaats vinden. Leden zijn reeds uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Op 20 juni a.s. volgt dan weer een ALV op locatie, met diverse sprekers. We zijn dan welkom op het fraai gerestaureerde landgoed Jachthuis Schijf.

Met het uitwerken van een beleidsplan en een werkplan wil het bestuur meer structuur bieden voor BPG als organisatie. Daarbij is ook aandacht voor de governance. De wijzigingen ten gevolge van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zullen eveneens verwerkt moeten worden in de statuten van BPG. Dat wordt weer een volgende stap. Zo hopen we als bestuur blijvend aan de professionalisering van BPG te blijven werken.

Namens het bestuur,

José de Rooij (secretaris)

Webinar over GLB

Op 19 april organiseert FPG een webinar over het nieuwe GLB (van 20.00 – 21.15). Ook leden van BPG zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de webinar. De volgende zaken kom onder meer aan de orde:

 • Ins & outs van het GLB
  • Wat zijn de veranderingen binnen het GLB?
 • Verpachter-pachter verhoudingen
 • Verhouding ecoregeling – ANLb
 • Samenhang maatregelenpakket 7e actieprogramma Nitraatlijn

U kunt zich voor 19 april aanmelden via fpg@grondbezit.nl. Klik hier voor meer informatie.

Geslaagde Brabanttafel over opvolging!

Hoe zorg je ervoor dat de continuïteit van het landgoed wordt bevorderd in wisselwerking met de harmonie van de familie?

Uit een enquête die in oktober 2021 onder de leden is gehouden, is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan meer kennisdeling en interactie tussen leden. Daarom gaan wij elk jaar in kleine kring, ‘aan de keukentafel’, een aantal bijeenkomsten (Brabanttafels genoemd) organiseren waarin een bepaald onderwerp die bij vele particuliere grondbezitters speelt, met elkaar besproken kan worden.

Aan de keukentafel van Landgoed Bleijendijk met BPG bestuurslid Herma Winnemuller als gastvrouw vond de eerste Brabanttafel plaats met als onderwerp ‘opvolging’.

Francois Carstens en Bodine Baan – Van Klaveren van Mesa-FBC gaven aan de hand van een beeldende en aansprekende presentatie weer wat de dilemma’s kunnen zijn rondom de dynamiek van een landgoed in relatie tot de familie. Daarna konden de aanwezigen hun eigen inzichten met elkaar delen. Daardoor ontstond er een levendige interactie en discussie. Iedereen was het erover eens dat er heel wat hobbels te nemen zijn als je een landgoed wil overdragen aan de volgende generatie. Het gaat steeds om het vinden van een balans tussen het waarborgen van de continuïteit van het landgoed en het bewaren van de harmonie binnen de familie. De aanwezige leden beseften eens te meer dat ze daarin niet ‘alleen’ staan.

Het was een waardevolle uitwisseling. Het sterkt ons in het idee dat de Brabanttafels voorzien in de behoefte aan meer interactie tussen leden. U hoort

spoedig de datum van de volgende Brabanttafel!

Nieuws uit de provincie

Groen Geborgde Bestuurders Rivierenland bezoeken Landgoed Uitwijkse Veld

Michel Jamin geeft uitleg over het waterbeheer en grienden.

Op 29 maart jl. zijn de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland in Tiel beëdigd. Via VBNE zijn Maarten Mortier en Evelien Schlösser voorgedragen, zij vormen de Fractie Natuurterreinbeheerders. Altena vormt de enige Brabantse gemeente binnen Rivierenland. Ter kennismaking werden Maarten en Evelien op uitnodiging van BPG welkom geheten op Landgoed Uitwijkse veld, door Michel Jamin. Namens BPG kon René de Bont ingaan op de belangen en inbreng van de achterban van BPG en de Gebiedsgerichte Aanpak ‘Polder van de Toekomst’. De bestuurders waren onder de indruk van de integrale aanpak op het landgoed, van landbouw, economie én natuur. Uniek dat het waterpeil in eigenbeheer wordt geregeld, juist om de Griendcultuur in Nederland in stand te houden.

 

 

 

 

Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Het gaat niet goed met de Natura2000-gebieden in Noord-Brabant, dat laten zogenaamde Natuurdoelanalyses zien. Dit heeft tot gevolg dat aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura2000- gebieden stil zijn komen te liggen. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de natuur te herstellen. Binnen verschillende opgestarte gebiedsprocessen wordt nagedacht over het nemen van extra maatregelen. BPG Vereniging Landelijk Brabant neemt in het belang van de achterban deel aan deze gebiedsprocessen en praat, samen met andere stakeholders van het landelijk gebied, mee over aanvullende maatregelen en de andere opgaven van het landelijk gebied. Lees hier meer over de uitkomsten van de natuurdoelanalyses.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 15 maart

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen laten zien dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste politieke partij is geworden met 11 zetels, gevolgd door VVD (9) en GroenLinks (5). Klik op deze link voor de volledige uitslag.

Overig

Film onder het maaiveld

Op dit moment draait de film Onder het Maaiveld in verschillende Brabantse bioscopen. De film gaat over een onderwerp dat de laatste tijd erg actueel is, het bodemleven. De film is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van het ondergrondse leven en het functioneren daarvan. Meer informatie over de film is te vinden op de website van de film: www.onderhetmaaiveldfilm.nl. Via deze website zijn ook kaarten te krijgen.

Mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies

Regelmatig zijn er via, onder andere, de provincie subsidies beschikbaar op het gebied van erfgoed, water, milieu, natuur en landbouw. Vaak kunnen ook particuliere eigenaren gebruik maken van deze subsidies. BPG Verenging Landelijk Brabant adviseert haar leden om regelmatig de subsidiepagina van de provincie raad te plegen. Dat kan op deze pagina. Als het gaat om subsidies voor het realiseren van natuur, kunt u ook terecht op de website van het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB). Klik op deze link om naar de relevante pagina op de website van het GOB te gaan. Wij moedigen u aan om gebruik te maken van beschikbare subsidies. Benader uw adviseur of uw rentmeester wanneer u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een geschikte subsidie of bij het aanvragen van de subsidie zelf.

Een voorbeeld van een subsidieregeling die op dit moment openstaat is de subsidieregeling natuur. U kunt contact opnemen met het GOB als u gebruik wil maken van deze subsidieregeling.

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

 • 15 april: Voorjaars Landgoeddag 2023 op Landgoed Anderstein (Utrecht)
 • 25 april: digitale ALV BPG
 • 20 juni: ALV op Landgoed Schijf
 • 24 juni: Familiedag en ALV FPG

Uitnodiging 1e BRABANTTAFEL

Uitnodiging 1e BRABANTTAFEL

Onderwerp: Opvolging – hoe zorg je ervoor dat de continuïteit van het landgoed wordt bevorderd in wisselwerking met de harmonie van de familie?

Spreker: Francois Carstens van Mesa f.b.c. (lees hier meer)

Datum: Woensdag 29 maart, 19.30 – 22.00
Locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught
Gastvrouw: Herma Winnemuller (bestuurslid BPG)

Beste leden van BPG Vereniging Landelijk Brabant,

Graag nodigen wij u uit voor de eerste Brabanttafel. Tijdens het ”Symposium 25 jaar BPG ‘eenheid in verscheidenheid’’ is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan meer kennisdeling en interactie tussen leden.

Daarom willen wij in kleine kring bijeenkomsten gaan organiseren waarin een bepaald
onderwerp die bij vele particuliere grondbezitters speelt, met elkaar besproken kan worden; en dan letterlijk ‘aan de Brabantse keukentafel’ zodat aanwezigen in discussie met elkaar kunnen gaan, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.

De eerste Brabanttafel gaat over opvolging bij landgoederen, de dilemma’s die daarbij
spelen en hoe je die bespreekbaar kan maken binnen uw familie. Een klassiek voorbeeld is het dilemma tussen eigenaren, die het landgoed besturen en daar vaak ook wonen, en eigenaren die naar elders zijn getrokken. We hebben Francois Carstens van het adviesbureau Mesa gevraagd om deze avond in te leiden. Hij begeleidt relaties bij het plaveien van hun weg tussen enerzijds de continuïteit van het landgoed en anderzijds de harmonie van de familie zelf. Na de inleiding wisselt hij graag samen met zijn collega Bodine Baan-van Klaveren op interactieve wijze met u van gedachten.

Wilt u graag bij deze avond zijn, meld u zich dan aan bij am.majoie@landelijkbrabant.com. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met het programma.

We kijken uit naar uw komst!

Hartelijke groet,

Herma Winnemuller (landgoed Bleijendijk)
Anne-Marie Majoie (regioadviseur BPG)

Nieuwsflits BPG Februari 2023

Nieuwsflits BPG Februari 2023

Van het bestuur

Hebben wij te weinig ambitie? Of juist teveel ambitie? Zijn de ambities goed geformuleerd? Hebben wij te veel taken ? Doen wij wat wij moeten doen?

Bovenstaande vragen zijn zomaar wat vragen die ter sprake kwamen tijdens een bestuursvergadering van het BPG bestuur. Wat de aanleiding was voor het stellen van deze vragen en hoe we hier vervolgens mee om moeten gaan; hieronder een korte terugblik.

Tijdens het opzetten van de jaarplanning voor de werkorganisatie kwamen wij al snel tot de conclusie dat er meer taken waren geformuleerd dan dat er aan uren voor de werkorganisatie beschikbaar zijn in 2023. De werkorganisatie bestaat uit Ronald Kramer, René de Bont en Anne-Marie Majoie. Deze ontdekking moedigde aan om na te denken over welke taken we wel en niet op gaan pakken en hoe we dit gaan coördineren. Dergelijke vraagstukken zijn de aanleiding geweest voor de vragen die bovenaan dit stukje staan.

Een tijd geleden is binnen het bestuur afgesproken om een speciale heisessie te beleggen waarin we doelen voor de korte, midden en langere termijn formuleren. Deze sessie heeft plaatsgevonden bij ons bestuurslid Etienne Schoenmakers in zijn mooi gerestaureerde Abdijhoeve op Landgoed De Vijverhoeve.

Het moest een actieve bijeenkomst worden, er mocht van onze voorzitter Maurits niet hangend in een stoel wat geroepen, gezegd of gesteld worden. Er moest worden gestaan en de motivatie was belangrijker dan het antwoord. Hoe ging dit in zijn werk? De werkorganisatie had allerlei taken, doelen en ambities, welke in de afgelopen periode ter tafel zijn gekomen, op zogenaamde post-its geschreven. De eerste ronde was om te bezien of er geen zaken ontbraken. Zo was er de mogelijkheid om als bestuurslid taken, doelen of ambities toe te voegen. Nadat het denkbeeldige mandje met taken, doelen en ambities was gevuld, konden wij aan de tweede ronde beginnen waarbij prioritering van de zaken aan de orde kwam. 

Tijdens de sessie lag een groot wil vel papier op tafel met daarop de Eisenhower Matrix. De Eisenhower Matrix is een kwadrant waarbij op de ene as de mate van urgentie wordt uitgedrukt en op de andere as de mate van belangrijkheid. Hoe groter de mate van urgentie en de mate van belangrijkheid, hoe noodzakelijker het is dat een bepaalde taak wordt opgepakt. Zo waren er ook taken die snel opgepakt moeten worden maar door de vergadering als niet belangrijk zijn betiteld. U zult begrijpen dat bij een te beperkte kwantitatieve capaciteit wij dergelijke zaken vooralsnog hebben laten rusten.

Aan de hand van post-its moest eenieder bestuurslid aangeven welke zaken hij of zij het meest urgent en belangrijkst vindt. Met name de stemverklaring van de gemaakte afweging was hierbij van belang. Op deze manier konden wij van elkaar goed begrijpen waarom iemand een bepaalde zaak belangrijk en/of urgent vond. De taken, doelen en ambities die wij met elkaar hebben geprioriteerd werken wij nu verder uit zodat we daar volledige invulling aan kunnen geven.

De zaken die wij als bestuur niet urgent en belangrijk vinden laten wij voor nu rusten. Middels deze heisessie geloven wij dat zowel het bestuur als de werkorganisatie tot overeenstemming zijn gekomen over welke zaken we mee aan de slag willen en moeten. Wij werken de zaken die wij voor de midden en lange termijn willen oppakken nu nader uit en zullen deze vervolgens aan u als leden voorleggen in de volgende ledenvergadering. U ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging.

Namens het bestuur,

Frederik de Bruijne

Succesvolle eerste bijeenkomst BPG Damesnetwerk!

Op zaterdag 21 januari 2023 vond de eerste BPG dames netwerk-middag plaats. Een tiental dames verzamelde zich in de boshut op Landgoed Bleijendijk. Van daaruit werd er een wandeling gemaakt over het landgoed, waarbij er gelegenheid was om elkaar te leren kennen. Al snel bleek dat er veel thema’s zijn om samen over van gedachten te wisselen.  Het was een opengesprek, inhoudelijk boeiend en met veel herkenning.

Volgende keer zijn we te gast op Landgoed Taamven in Valkenswaard bij Bernadette Hemels op zaterdag 3 juni 2023 (begintijd: 14.30)

Wil je ook graag aansluiten? Voel je welkom om er ook bij te zijn en stuur een mailtje naar Anne-Marie Majoie: am.majoie@grondbezit.nl

Dan zien we elkaar graag op Landgoed Taamven!

Herma Winnemuller en Anne-Marie Majoie 

Een sfeerimpressie van de eerste bijeenkomst van het BPG Damesnetwerk

Verdienmodel van belang bij realisering bos door particulieren

Tijdens het RTL Nieuws van 11 februari heeft lid en bestuurder van BPG, Harrie van Puijenbroek, toegelicht waar het bij particulieren knelt als het gaat om het realiseren van bos. De Rijksoverheid is voornemens om het areaal bos in Nederland de komende jaren uit te breiden met 10% (37.000 hectare). Een deel hiervan zal in Brabants gerealiseerd worden. Ook particuliere eigenaren zien kansen om in het kader van de Bossenstrategie bos te realiseren. Tijdens het interview laat Harrie weten dat het verdienmodel vaak een knelpunt vormt bij de realisering van bos door particulieren. Wanneer er een concreet  verdienmodel is – bijvoorbeeld door realisering van woningen aangrenzend aan het te realiseren bos – wordt het aantrekkelijker voor particulieren om bos te realiseren. Klik hier voor de uitzending met het betreffende fragment (vanaf minuut 16.52).

Overigens heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) een handleiding ontwikkelt hoe de realisering van bos te bewerkstelligen. In deze handleiding zijn concrete tips en ideeën te vinden voor eenieder die overweegt bos aan te planten. Klik hier om de handleiding op de website van het GOB raad te plegen. 

Geslaagde BPG bijeenkomst voor GGA ambassadeurs

Op dinsdag 7 februari werd door BPG een bijeenkomst georganiseerd voor de ambassadeurs in de verschillende gebieden waar een gebiedsgerichte aanpak (GGA) is opgestart. De bijeenkomst vond plaats op Landgoed Zwijnsbergen waar de heer Jan van Lanschot onze gastheer was.

In 17 gebieden in Noord-Brabant, gelegen in een schil rondom Natura 2000, is de provincie aan de slag in een gebiedsgericht proces. In deze gebieden zoekt de provincie samen met stakeholders in het gebied, waaronder BPG, naar oplossingen voor urgente vraagstukken, zoals stikstof, verdroging, klimaat en extensivering van de landbouw.

De ambassadeurs zijn leden van BPG, die bij de gesprekken die in de gebiedsgerichte processen plaatsvinden, het geluid namens de particuliere grondeigenaren vertegenwoordigen. Zij kennen het desbetreffende gebied goed en kunnen indien nodig hun lokale netwerk aanspreken. De werkorganisatie van BPG ondersteunt de ambassadeurs.

Tijdens de bijeenkomst kwamen alle ambassadeurs voor de eerste maal fysiek bij elkaar. Tijdens het eerste gedeelte werden de ambassadeurs door Paulien Feimann van de provincie Noord-Brabant bijgepraat over het GGA-proces. Er ontstond al meteen een levendige discussie. Tijdens het tweede gedeelte werd de rol van de

BPG Bestuurder Sammy van Tuyll bedankt Paul Feimann

ambassadeurs in de GGA proces, ook in relatie tot BPG besproken.

BPG kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en was blij met alle inhoudelijke input van de ambassadeurs. Ook Pauline Feimann gaf aan dat ze ervan overtuigd is dat de particuliere grondeigenaar een belangrijke rol kan gaan spelen in het gebiedsproces en dat ze dit zal meenemen naar het provinciehuis. Het gaat er nu om dat BPG een gezamenlijke visie gaat ontwikkelen over wat de functie en de rol van de particulier grondeigenaar kan zijn in de gebiedsprocessen – zie ook de notitie van FPG hierover ‘Landschapsgronden: bekijk het breed’

Heb je vragen over het gebiedsproces bij jou in de buurt, neem dan contact op met Anne-Marie Majoie (am.majoie@landelijkbrabant – 06-11 77 04 95)

Nieuws uit de provincie

Restauratiesubsidie voor 10 Brabantse rijksmonumenten

Dit jaar steunt de provincie tien Brabantse rijksmonumenten met een subsidie voor restauratie. In totaal gaat het om € 3,8 miljoen euro voor werkzaamheden zoals het vervangen of restaureren van onder meer daken, gevels en kozijnen. De provincie streeft naar een Brabant dat voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is. Om te wonen, werken en te recreëren. Omdat het Brabants erfgoed daarbij een belangrijke rol speelt, wil de provincie het zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Landgoedeigenaren komen ook in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie voor 2023 is verleend. Houd de subsidiepagina van de provincie in de gaten voor toekomstige subsidies!

Provincie verhoogd vergoeding opruimkosten drugsafval

Met behulp van rijksgeld verhoogt de provincie binnenkort de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafval. Grondeigenaren kunnen de opruimkosten van drugsafval vergoed krijgen tot € 200.000 euro; dit is nu nog €24.999. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. De verwachting is dat de provincie rond 1 maart 2023 de nieuwe regeling gereed hebben. BIJ12, een landelijke uitvoeringsorganisatie voor alle provincies, voert de regeling uit. Klik hier om naar de pagina van de subsidieregeling te gaan.

Samenwerken aan Brabants Programma Landelijk Gebied

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Samen met partners moet de provincie versneld aan de slag met (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Het Rijk wil natuur, stikstof, water en klimaat aanpakken in het landelijk gebied: het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Elke provincie is verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk gebied. In Brabant noemen we dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Gedeputeerde Staten hebben als opdracht samen met Brabantse partners een toetsbaar BPLG op 1 juli 2023 op te leveren. Op basis van het BPLG kan de provincie een beroep doen op het landelijk Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. BPG Vereniging Landelijk Brabant is betrokken bij de totstandkoming van het BPLG. Op deze pagina is meer informatie vinden over het BPLG.

Ander nieuws

Verkiezingsdebat Manifestpartners

Het samenwerkingsverband van de groene partners van Noord-Brabant, de Manifestpartners (MFP), organiseren met het oog op de Provinciale Verkiezingen van 15 maart een verkiezingsdebat op dinsdagavond 28 februari (Den Bosch, inloop vanaf 19.00 uur). BPG vervult in deze aanpak een verbindende rol. Voorzitter Maurits van Bouwdijk is tevens gevraagd als voorzitter van de MFP, als opvolger van Jan Baan.

De manifesterpartners hebben met elkaar geconcludeerd dat de uitdagingen waarvoor de provincie Noord-Brabant staat, groot, complex en urgent zijn. De vele uitdagingen hangen vaak met elkaar samen. Of het nu gaat over het realiseren van voldoende woningen, het in balans brengen van economie en ecologie of het voorkomen van klimaatverandering. De verschillende Manifestpartners kunnen daaraan bijdragen met kennis en uitvoeringskracht. Het nieuwe bestuur gaat richting geven aan de verschillende opgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Tijdens het verkiezingsdebat van 28 februari gaan diverse Brabantse lijsstrekkers met elkaar in debat over deze belangrijke opgaven. Leden (en niet-leden) zijn van harte welkom om dit verkiezingsdebat bij te wonen. Aanmelden kan tot en met 24 februari via: s.hermens@brabantsedelta.nl.

Bijeenkomst duurzame gronduitgifte 26 januari

Op 26 januari hebben Herma Winnemuller (bestuurslid BPG) en Ronald Kramer (medewerker BPG) deelgenomen aan een bijeenkomst over duurzame gronduitgifte in Brabant. Vijf jaar geleden zijn grondeigenaren in Brabant gestart met het stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van hun gronden. Op 26 januari werd ingezoomd op de resultaten van de inspanningen van de afgelopen vijf jaar.

Gedeputeerden Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) en Hagar Rooijackes (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak) openden de bijeenkomst waarna diverse sprekers de resultaten van de afgelopen vijf jaar bespraken en vertelden over de mogelijkheden om middels pacht duurzaamheidsmaatregelen toegepast te krijgen op agrarische gronden.

De afgelopen jaren hebben er in het kader van duurzame gronduitgifte diverse bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn er diverse kennisdocumenten gedeeld over het onderwerp. Deze zijn terug te vinden op de site van Duurzame gronduitgifte. Een aanrader voor eenieder die grond verpacht en graag ondersteuning en meer achtergrond informatie zoekt bij hoe anderen dat aanpakken is zeker de uitgave van het nieuwste kennisdocument, hier te downloaden. Een interessant naslagwerk om inspiratie uit op te doen!

Ongetwijfeld zijn er particuliere eigenaren die nadenken over de mogelijkheden om middels pacht duurzaamheidsmaatregelen toegepast te krijgen op agrarische gronden (of die dit al reeds doen). Mocht u als grondeigenaar hier ook graag mee aan de slag willen, dan horen wij dat graag. Als blijkt dat er meer grondeigenaren bezig zijn met dit onderwerp, dan brengt BPG deze eigenaren graag bij elkaar tijdens een landelijk Brabanttafel. Middels een dergelijke bijeenkomst kunnen ervaringen en kennis gedeeld worden. Bij interesse, stuur een mail naar: projecten@landeljikbrabant.com.

5 miljoen euro voor nieuwe natuur Natura2000

De provincie heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van de natuurrealisatie in de Natura2000-gebieden. Het beschikbare budget van 5 miljoen euro kan onder andere worden ingezet voor de afkoop van pacht. Voor particuliere eigenaren dus ook zeker interessant. Een subsidieaanvraag kan worden gedaan tot en met juni 2023. Voor meer informatie over de subsidieregeling klik hier.  

Overig

Voorbereiding ALV’s 2023

Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van de ALV’s van 2023. We kunnen alvast melden dat op 20 juni de traditionele avond-ALV plaatsvindt. Een locatie en thema wordt later bekend gemaakt. Verder wil het bestuur binnenkort een extra ALV plannen om de begroting en het werkplan te bespreken. Deze ALV zal digitaal plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk gaat deze extra ALV in april plaatsvinden. Leden ontvangen hier binnenkort bericht over. De eerder gecommuniceerde datum van 13 maart vervalt hiermee.

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

 • 15 april 2023: Landgoeddag FPG
 • 17 juni 2023: ALV FPG
 • 20 juni 2023: ALV BPG