Nieuwsflits januari 2021

Uit het oog, is nog niet uit het hart | voorwoord

Ondanks dat ik voorzitter ben in een overgangsperiode, is het van belang om als BPG landelijk Brabant meerwaarde te blijven leveren aan u, als lid.  De Corona-beperkingen maken het er niet makkelijker op. We zien elkaar minder. Even op de koffie is er niet bij. Vergaderingen zijn alleen nog maar digitaal.

Dat neemt niet weg dat we de afgelopen tijd het verenigingswerk toch door konden laten lopen. We worden steeds handiger met MS-Teams, Zoom of Webex. Zo hebben René, Neeltje en ik wekelijks digitaal werkoverleg. Vergaderingen met de provincie en collega-organisaties gaan eveneens via de computer. Als je dan ziet, dat deze nieuwsbrief weer gevuld is met ledeninformatie, dan blijken de fysieke beperkingen geen beletsel om tot resultaten te komen. De telefoon en PC zijn in deze tijd onmisbaar. Dus ook al zien we elkaar niet, of minder: we blijven ieder lid bedienen met nuttige tips en nodige informatie over zaken welke spelen, zoals landschapsbeheer en -onderhoud, versterking van het eigendom, inzet op landbouw en water, ruimtelijk ontwikkelingen etc.

Mocht u desondanks vragen hebben, of iets willen wensen, dan horen we het graag. We werken het uit, of komen erop terug in onze algemene ledenvergadering. Al is die digitaal. Want uit het oog, is nog niet uit het hart. Graag tot ziens op 23 februari.

Etienne Schoenmakers

Ledenvergadering op 23 februari

Op donderdag 23 februari 2021 om 20.00 uur zal de Algemene ledenvergadering van BPG plaatsvinden. Zoals iedereen zal begrijpen, vindt deze via MS Teams plaats. Nu het er naar uitziet dat we nog niet op korte termijn elkaar weer in persoon kunnen ontmoeten, heeft het bestuur besloten om niet al te lang te wachten met de ALV, omdat we een aantal dringende onderwerpen hebben om aan de leden voor te leggen.
De uitnodiging voor de ALV met de volledige agenda en verdere informatie kunt u in de eerste week van februari tegemoet zien.

Zo moet de begroting voor 2021 aan de leden worden voorgelegd en wil het bestuur een voordracht doen voor de benoeming van een nieuwe bestuurder, die tevens de beoogd voorzitter is. Dat betekent niet dat we al afscheid gaan nemen van Jan Hak. We hopen dat later in het jaar, als de coronamaatregelen het weer wél toelaten om persoonlijk afscheid van Jan te nemen, we alsdan kunnen stilstaan bij de vele verdiensten van Jan voor BPG gedurende zijn bijna twintigjarige voorzitterschap.

Met voordracht Maurits van Bouwdijk Bastiaanse als nieuwe bestuurder/beoogd voorzitter

Het bestuur draagt Maurits van Bouwdijk Bastiaanse voor als nieuwe bestuurder van BPG. Dit laat onverlet dat we leden van BPG in de gelegenheid willen stellen  tegenkandidaten aan te melden. Gelet op de datum van de ALV verzoekt het bestuur dit vóór 16 februari 2021 te doen door een email met de gegevens van een tegenkandidaat en motivatie te sturen naar secretaris@landelijkbrabant.nl.

Voor de zoektocht naar een opvolger van Jan Hak als voorzitter van BPG, is vanuit het bestuur een benoemingsadviescommissie samengesteld. Binnen het bestuur is eerst een profielschets vastgesteld, met eigenschappen en kwaliteiten waar de beoogde voorzitter aan zou moeten voldoen. Vervolgens is een ‘longlist’ opgesteld van mogelijke kandidaten, die is terug gebracht tot een ‘shortlist’. Het bestuur is zeer verheugd dat Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, die unaniem bovenaan de ‘shortlist’ was geplaatst, ook bereid is om het voorzitterschap van BPG op zich te nemen. Na een eerste oriënterend gesprek met leden van de benoemingsadviescommissie en een aantal gesprekken met ook de overige bestuursleden, is het bestuur vol vertrouwen in een goede samenwerking binnen het bestuur en de rol die Maurits als voorzitter van BPG kan vervullen.

Korte introductie

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse is geboren in ’s-Hertogenbosch en opgegroeid op landgoed Zwanenburg in het Brabantse Dinther. Op Zwanenburg heeft Maurits hart gekregen voor de instandhouding van een eeuwenoud familiebezit, jacht, natuurbeheer, historische erfgoed, maar vooral ook voor het landgoedbedrijf als economische drager.

Na de middelbare school is Maurits rechten gaan studeren in Utrecht, waarna hij is gaan werken in de bancaire sector. Naast zijn werkzame leven is Maurits altijd actief gebleven in het buitenleven en alles wat daar bij hoort. Hij was mede initiatiefnemer van de restauratie van de Kilsdonkse Molen, een unieke watervluchtmolen (rijksmonument) die volledig in oude luister werd hersteld inclusief de aanleg van de omliggende natuur en het herstel van de waterloop die noodzakelijk was om de waterraderen weer van water te voorzien.

Maurits is sinds vele jaren bestuurslid van Brabants Landschap en penningmeester van het hoofdbestuur van Brabants landschap. Hij is een ervaren bestuurder en tevens zelfstandig ondernemer, CEO en boegbeeld van de Adelaer Group, een bedrijf dat financiering en investering begeleidt in voornamelijk vastgoed.

Maurits woont samen met zijn vrouw Martine (en drie dochters) op landgoed De Ruiting te Esch. Een nieuw NSW-landgoed van ca 10 ha dat hij zelf heeft gecreëerd. Maurits heeft vanuit verschillende (bestuurs-) functies een breed netwerk in Brabant en daarbuiten. Hij is zeer gemotiveerd om de doelen van BPG Vereniging landelijk Brabant uit te dragen en is gemotiveerd om BPG het elan te geven dat het verdient.

Inzet BPG in 2020

2020 was zonder twijfel een bijzonder jaar. Rekening houdend met de richtlijnen is achter de schermen stevig gewerkt in het belang van onze leden. We zitten met veel partijen aan tafel en hebben bijgedragen aan verschillende projecten. Het bestuur is 8 keer bijeengeweest, hoofdzakelijk via Teams, om de Brabantse ontwikkelingen, de versterking van de vereniging en het ledencontact te bespreken.

Ledenvergadering in Kasteel Heeze, op 1,5 meter afstand en met Zoom.

Ledencontact

Door de coronamaatregelen moest het contact met onze leden soms op alternatieve wijze gebeuren. Gelukkig konden we op 3 september in de veilige omgeving van Kasteel Heeze met elkaar in gesprek tijdens de ALV. Leden werden die sfeervolle avond als eerste in Nederland geïnformeerd over de nieuwe NSW-wetgeving per 1.1.2021. Naast de ALV is ook gekozen voor digitale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de informatieavond over Brabants Bodem. In het jaar 2021 staan verschillende digitale bijeenkomsten op de planning.

Netwerken voor landgoederen

BPG is gesprekspartner aan veel verschillende (digitale) tafels op het gebied van stikstof, droogte en water, landbouw, bosbouw en recreatie. Met onze Faunabeheereenheid-zetel hebben we sturing gegeven aan de wolven- en zwijnendossiers. Met Provincie en waterschappen zijn we in overleg hoe we via Deltaplan Hoge Zandgronden en het Landelijk Programma Natuur tot een financiering van maatregelen kunnen komen. Elke keer hameren wij op vrijwilligheid, transparantie en een faire vergoeding.

Via ons grote netwerk kunnen wij veel leden bijstaan. Verscheidene leden klopten bij ons aan met klachten over bijvoorbeeld crossers of loslopende honden. Deze leden hebben wij in contact gebracht met BOA’s van Samen Sterk in Brabant. Ook hebben leden hebben BPG de weg gevonden naar het Groen Ontwikkelfonds Brabant, de Provincie, de waterschappen en Natuurcollectief Brabant. Ten behoeve van subsidies van agrarisch natuur- en landschapsbeheer ondersteunen wij de 3 agrarische collectieven. Dat doen we via de Stichting ZeeBra, samen met ZLTO en Brabants Landschap.

Projectmatige inzet uitgebreid

Projectmatig is het team versterkt met de komst van Neeltje Hermus. Voor grondeigenaren en pachters zet BPG in op toegesneden regelingen. Bij het project Brabants Bodem in het VanGoghNationaal Park kunnen melkveehouders nu verduurzamen door mee te doen met de biodiversiteitsmonitor. Een direct resultaat van onze inzet op het gebied van waterbeheer is de pilot ‘klimaatsverandering en robuustheid van landgoederen’ op Beukenhorst en Zwijnsbergen.

BPG sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Brabants Landschap

BPG heeft in december een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Brabants Landschap. BPG onderhoudt al jaren een goede relatie met het Brabants Landschap. Dat komt o.a. tot uiting in het gezamenlijk optreden richting overheden, de samenwerking als deelnemers aan gebiedsinitiatieven zoals bij Brabants Bodem, binnen Stichting Zeebra en de initiërende rol binnen de Brabantse Manifestpartners.

BPG en Brabants Landschap streven in grote lijnen dezelfde doelstellingen na, ook al doen zij dat vanuit verschillende invalshoeken.

De samenwerking wordt vorm gegeven door elkaar over relevante ontwikkelingen te informeren en elkaar te steunen bij activiteiten met een gemeenschappelijk belang. We hebben afgesproken periodiek af te stemmen op strategisch niveau tussen de beide besturen.

Stappen gezet bij vermindering van stikstofuitstoot

Gebiedsgerichte aanpak stikstof in Brabant

In december 2020 heeft de provincie Noord Brabant de ‘Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof’ (BOS) gepresenteerd. Het doel is het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.  Met behulp van Rijksmiddelen zet de provincie in op herstel en verbetering van de zones in en rondom de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Ligt uw terrein in of nabij de aangewezen gebieden en heeft u plannen voor herstel of verbetering van de natuur? Neem contact met ons op!

Samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. BPG Vereniging landelijk Brabant zit namens haar leden aan tafel met de provincie. Hoewel de provincie al druk bezig is met een inventarisatie, is er volgens gedeputeerde Erik Ronnes ruimte voor flexibiliteit in de uitvoeringsagenda.

In lijn met het landelijke Programma Natuur wordt de uitvoering van de aanpak in twee fases verdeeld. Van 2021 tot 2023 ligt de focus op direct uitvoerbare maatregelen. Op basis van de bevindingen na deze eerste drie jaar wordt in de tweede fase de structurele aanpak tot 2030 opgezet.  Zie ook het FPG-artikel ”De beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt verhoogd van 75% naar 84%.”

Kortom: in 2021 worden concrete stappen gezet richting ondersteuning van landgoedeigenaren bij natuurherstel.

Ander nieuws

  • Start bijvriendelijke aanplant bosakker Alphen

De bosakker aan de Ulicotense Baan in Alphen van de Kwaalburgse Hoeve krijgt een bijzondere bijenhoutwal. Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant kan de houtwal sinds kort worden aangeplant. De aangeplante bomen en struiken zijn speciaal uitgezocht op hun bijvriendelijkheid.