Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot Wateroverlast Historische Landgoederen

Nieuwe Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot ‘Wateroverlast Historische Landgoederen’

Op 15 juli 2020 bezochten de Brabantse gedeputeerden Peter Smit (Water & Bodem) en Eric de Bie (Energie, Erfgoed & Bestuurlijke vernieuwing) Landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt.

Doel van het bezoek was de kennismaking met de historische buitenplaats Zwijnsbergen en BPG Vereniging landelijk Brabant. Tevens vond er een verkennend gesprek plaats over het vervolg op de pilot Wateroverlast Historische Landgoederen (** zie achtergrond onder dit artikel) die op zowel Zwijnsbergen als landgoed Beukenhorst heeft plaatsgevonden.

De gedeputeerden werden ontvangen door Jan en Maes van Lanschot van Landgoed Zwijnsbergen. Bibian van Rijckevorsel en René de Bont vertegenwoordigden BPG Vereniging landelijk Brabant. Voorts waren aanwezig Wim Haarmann (projectleider Erfgoed) en René Klerks (beleidsmedewerker Water) van de Provincie Noord-Brabant.

Tijdens de rondwandeling vertelden de heren van Lanschot over de geschiedenis van Zwijnsbergen, hun ambities voor meandering van de Zandleij en het aanleggen van een Ecologische VerbindingsZone (EVZ) ten behoeve van de boomkikker.

Jan van Lanschot (l) en Peter Smit (r)

Uit het daaropvolgende gesprek bleek dat gedeputeerde Smit zoekt naar een overlegstructuur voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak met Water en Bodem. Hij wil dat samendoen met de grondeigenaren, waarbij gezamenlijk resultaatgedreven projecten tot stand moeten komen. Deze pilot vormt een mooi voorbeeld.

Gedeputeerde Eric de Bie liet blijken dat hij de voordelen heeft ervaren van particuliere eigenaren die vanuit eigen visie en belangen, concrete stappen willen zetten. Beide gedeputeerden waren onder de indruk van de gedrevenheid van de landgoedeigenaren.

BPG-bestuurslid Bibian van Rijckevorsel vertelde dat BPG veel ambitie heeft en in goede samenwerking met de eigen achterban en de provincie aan de slag gaat met het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Erfgoed Deal en project Brabants Bodem (Van Gogh Nationaal Park)

Wordt vervolgd!

 

 

**Achtergrond:

Over de pilot ‘Historische landgoederen en klimaatverandering

Deze pilot is uitgevoerd n.a.v. nieuwe berekeningen van regionale wateroverlast en mogelijke gevolgen voor Erfgoed. GS Noord-Brabant heeft toegezegd de uitkomsten van de pilot op locatie in ontvangst te nemen en samen met waterschap, gemeenten landgoederen te bekijken welke concrete vervolgstappen gezet kunnen worden, wellicht als onderdeel van de Erfgoed Deal.

Uitbreiden naar andere Brabantse landgoederen en naar verdroging!

De aanpak uit de pilot kan verbreed worden naar andere landgoederen die gevolgen ondervinden van het extremere weer. Daarbij moet er niet alleen aandacht zijn voor wateroverlast. Zoals uit de pilot naar voren komt, vormt verdroging minstens een zo groot probleem voor de landgoederen.

Ook erfgoed inzetten voor klimaat-robuuste beeklandschappen

De komende jaren geven we in Brabant uitwerking aan klimaat-robuuste beeklandschappen in een aantal gebieden. Het verdient aanbeveling om erfgoed daarin een volwaardige plek te geven (niet alleen als te toetsen waarde, maar ook als mogelijke kans). In het kader van de Erfgoeddeal zijn door het Rijk middelen ter beschikking gesteld om Erfgoed in te brengen bij gebiedsontwikkelingen die gericht zijn op de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie. Gebleken is dat er bij erfgoedpartijen, waterschappen en landgoedeigenaren interesse bestaat een gezamenlijk project te ontwikkelen.

BPG stelt voor de mogelijkheden voor samenwerking met BPG en andere partijen te verkennen:

De gesprekken hierover zijn inmiddels opgestart.

Informatie

BPG wijst landgoedeigenaren en andere particuliere grondbezitters erop dat hier kansen liggen voor investeringen en verdienmodellen. Neem voor meer informatie contact op met BPG.