Nieuwsflits BPG juli 2022

Terugblik ALV op Kasteel De Strijdhoef

Dinsdag 21 juni waren we met 70 leden en geïnteresseerden op Kasteel De Strijdhoef voor onze Algemene Ledenvergadering van BPG Vereniging landelijk Brabant. Na het inhoudelijke gedeelte, waarvan onze leden de notulen hebben ontvangen, hebben we geluisterd naar inleidingen van Arthur Leijten, eigenaar van Kasteel De Strijdhoef, Frederike Scholten, bestuurslid van het Natuurcollectief Brabant en Hagar Roijackers, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Uiteraard was er ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de verschillende uiteenzettingen, hebben de aanwezigen een rondleiding gekregen op en rondom Kasteel Strijdhoef. U vindt hier een korte impressie van de avond.

Uw bestuur in de praktijk

Ontmoeting in het Groen Editie 2022:  belangrijke kennismaking BOA’s en particuliere eigenaren

DOOR HARRIE VAN PUIJENBROEK. Als bestuurslid van BPG heb ik onder andere ‘toezicht en handhaving’ in mijn portefeuille. Vanuit die hoedanigheid vertegenwoordig ik BPG ook in de stuurgroep van SSIB. SSIB (samen sterk in Brabant) is een organisatie van ‘groene BOA’s’ in dienst van de Omgevingsdienst, gefinancierd door de partners (met name de Brabantse gemeentes, TBO’s en waterschappen) en de provincie (via een verdeelsleutel gelinkt aan de SNL). Op 2 juni jongstleden hebben wij als BPG samen met SSIB de jaarlijkse ‘Ontmoeting in het Groen’ georganiseerd op Landgoed Bleijendijk.

Praktijkcasussen

‘Ontmoeting in het Groen’ heeft als doel om de ‘groene BOA’ en de ‘groene bestuurder’ met elkaar in contact te brengen. Er waren dit jaar 6 praktijkcasussen uitgewerkt op locaties die over het landgoed waren verdeeld. De deelnemers werden in groepen opgedeeld naar gelang de regio waar ze werken of waar hun landgoed ligt, waardoor per groep ook alle gremia vertegenwoordigd waren.

Twee casussen draaiden rond verdachte personen- in casu een man die illegaal aan het vissen was en een verwarde persoon in een auto. Daarnaast waren er twee casussen rond kleinschalige stroperij waarbij vooral aandacht uitging naar het herkennen van deze activiteiten in het veld. Daarnaast was er een casus rond bebording, waarbij er op werd gewezen hoe weinig uniformiteit er zit in de bebording tussen de verschillende terreineigenaren. (Zie hier het model openstellingsbord, ontworpen door FPG).

Tot slot werd bij een casus gewerkt rond de zorgplicht in geval van beschermde fauna- in casu een beverburcht- en de vergunningsplicht rond activiteiten die mogelijk verstorend kunnen werken voor het desbetreffende dier. Kortom, allemaal situaties die we als landgoedeigenaren meemaken, maar die wij anders benaderen dan een BOA.

Zoek contact!

Waarom is dit ook voor u relevant? SSIB BOA’s zijn over de hele provincie bevoegd en treden graag met u in contact. SSIB heeft als drie speerpunten stroperij, illegaal motor crossen en afvaldumpingen, maar ze kunnen ook bij andere misstanden optreden. De medewerkers van SSIB zelf willen graag hun kennis over het buitengebied uitbreiden, zij komen op de terreinen van TBO’s en gemeenten, maar weten vaak niet waar de particuliere natuurgebieden zijn of wie ze moeten contacteren om toegang tot een bepaald gebied te krijgen wanneer er zich incidenten voordoen.  U kunt de contactpersonen per regio hier vinden: Over SSiB – Samen Sterk in Brabant. Een uitgebreid terugblik en foto’s van de Ontmoeting in het Groen kunt u hier bekijken.

 

Groen geborgde zetels voor de Waterschappen

DOOR ETIENNE SCHOENMAKERS. Voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023 worden op dit moment de kandidaten voor de geborgde Natuur-zetel geselecteerd. In Noord-Brabant heb ik namens BPG Vereniging landelijk Brabant deelgenomen in de selectiecommissie. Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap hebben we vele interessante en zeer kundige kandidaten mogen ontmoeten.

In de periode van mei en juni hebben we gesprekken gevoerd aan de hand van een aantal selectiecriteria. Naast de kennis van Water en van Natuur, is het van belang om aandacht te besteden aan de relatie met de achterban. In ons geval: met Landelijk Brabant. Het gaat niet alleen hoe de kandidaten de achterban denken te gaan vertegenwoordigen. Ook werd gepolst wát de kandidaten vanuit hun achterban nodig zouden moeten hebben, om onze stem goed in het Waterschap te kunnen laten horen. Daar werd door de meeste kandidaten heel constructief op gereageerd met vele nuttige tips en handreikingen.

Voor alle Brabantse Waterschappen heeft de selectiecommissie geschikte kandidaten kunnen selecteren. De geselecteerde kandidaten zullen op 12 oktober aan het VBNE bestuur worden voorgelegd ter benoeming.

Al met al een heel inspirerende manier van samenwerken tussen NM, SBB, BL en BPG, om de groen-geborgde zetels bij de Brabantse Waterschappen te positioneren.

 

Personalia

Bestuurder Rutger van Basten Batenburg neemt afscheid 

Bij onze afgelopen ALV hebben wij afscheid genomen van onze penningmeester Rutger van Basten Batenburg. Begin 2019 is Rutger toegetreden tot het bestuur. Hij nam toen het penningmeesterschap over van Jos Klessens. Rutger heeft niet alleen gezorgd dat de afgelopen vier jaren de financiën keurig op orde waren, zijn focus lag vooral op het communicatiebeleid en het vergroten van de toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden.

Het bestuur én daarmee de vereniging heeft mede door zijn aanhoudende inzet een transitie doorgemaakt naar een meer ledengerichte vereniging. Meten is weten; zo werd direct na de bijeenkomsten een digitale vragenlijst aan de leden voorgelegd. Met de informatie uit deze enquêtes is het mogelijk om bij te sturen waar nodig.

Rutger heeft samen met Jacqueline van Pelt de basis gelegd voor de nieuwe website en de frequente Nieuwsflitsen, met nuttige informatie gericht op onze leden! Hij was de webmaster en deed de eindredactie van de Nieuwsflits.

Het bestuur dankte Rutger van Basten Batenburg tijdens de sfeervolle ALV op Kasteel De Strijdhoef, voor zijn betrokken en professionele inzet. We hopen een beroep op hem te kunnen blijven doen, met name om de Landelijk Brabant ledentafels vorm te geven.

 

Frederik de Bruijne toegetreden tot BPG-bestuur

In de ledenvergadering van 21 juni 2022 is Frederik de Bruijne door de vergadering gekozen als nieuw bestuurslid van BPG Vereniging landelijk Brabant. Hij neemt de rol van penningmeester op zich. Frederik woont samen met zijn vrouw en twee kinderen sinds 2010 in Vlijmen. Al vanaf zijn jeugd heeft hij een grote liefde voor het buitengebied, erfgoed en de jacht.

Frederik is opgegroeid in Hattem en heeft na de middelbare school de opleiding Rentmeesterij aan de Internationale Agrarische Hoge School Larenstein te Velp afgerond. Vervolgens heeft hij bedrijfskunde, aangevuld met Agrarisch recht, gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Inmiddels is Frederik al ruim 25 jaar verbonden aan Gloudemans. In de beginjaren heeft hij zich met name ingezet op het gebied van Rentmeesterij. Nu houdt hij zich, naast voorzitter van het dagelijks bestuur, bezig met gebiedsontwikkeling. Vanuit die rol wil hij graag een bijdrage leveren aan een beter en mooier Nederland.

Voorts is Frederik bestuurlijk actief op diverse terreinen en is hij onder andere vanuit zijn lidmaatschap van de Maatschappij van Welstand lid van de raad van toezicht van Landgoed ter Vorsel in Bladel.

 

Ronald Kramer nieuwe medewerker BPG

Op 1 mei jl. is Ronald Kramer in dienst getreden bij FPG. Ronald is onder andere werkzaam voor BPG. Op dit moment is zijn inzet voor BPG beperkt, vanaf 1 augustus zal hij meer werkzaamheden gaan vervullen in Brabant, gezamenlijk met René de Bont en Neeltje Hermus. Ronald zal zich zowel op de belangenbehartiging focussen alsook op een aantal projecten. Hiervoor heeft hij gewerkt voor LTO Noord als beleidsadviseur op het gebied van omgevingsbeleid. In het verleden heeft hij de studies Sociale Geografie & Planologie (Groningen) en Internationale Betrekkingen (Antwerpen) afgerond.

 

Oproep voor de redactiecommissie BPG

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van stukjes en heeft u enige redactionele ervaring? BPG is per direct op zoek naar een lid dat éénmaal in de 6 weken redactionele input levert op onze nieuwsflits en eventueel korte artikelen kan schrijven of betrokken is bij de eindredactie. Geïnteresseerd? Mail dan met projecten@landelijkbrabant.com.

 

Nieuws uit de provincie

Plan voor Brabantse bossen gepresenteerd

De Brabantse Bossenstrategie uit 2020 is vastgesteld en kent een stevige ambitie voor extra bos en de revitalisering van bestaande bossen. Met het Actieplan Brabantse Bomen wordt nu inzichtelijk gemaakt hoe de provincie, samen met partners, die doelen wil gaan bereiken. Het gaat daarbij om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030 en 60.000 hectare revitalisatie van bestaande bossen in 2050. Verder lezen…

Nieuwe Inspiratiegids Groene Regelingen beschikbaar

Er zijn veel mogelijkheden zijn om biodiversiteit te versterken en natuur te ontwikkelen. De vernieuwde inspiratiegids voor groene regelingen van de provincie Noord-Brabant, geeft een overzicht van voorbeelden en subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijk gebied. Verder lezen…

Subsidieregeling beschikbaar voor bestrijding invasieve exoten

Het is sinds kort weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de bestrijding van invasieve exoten! De regeling is onderdeel van de subsidieregeling natuur van de provincie Noord-Brabant. Specifiek gaat het om §12 (Samenwerking bestrijding invasieve exoten) en §13 (bestrijding invasieve exoten in Natura 2000 gebied).

Paragraaf 12 is bedoeld voor de bestrijding van invasieve exoten in een samenwerkingsverband. Dit kan bestaan uit het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak, maar ook de daadwerkelijke bestrijding zelf.

Paragraaf 13 is bedoeld voor de bestrijding van invasieve exoten in Natura 2000-gebieden. Deze kan geschikt zijn voor bestrijdingsprojecten van kleinere omvang (< €25.000,-) die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld paragraaf 14 van de regeling Natuur (Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden)

De regelingen met alle voorwaarden en verplichtingen zijn hier te vinden.

 

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw

De groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy hebben samen een scholingsaanbod ontwikkeld voor een toekomstbestendige landbouw. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie thema’s: 1. Stikstof in de landbouw, 2. Natuurinclusieve landbouw en 3. Precisielandbouw. Verder lezen…

 

Ander nieuws

Compendium Landgoed & Fiscus: fiscale wegwijzer voor particuliere grondeigenaren

Sinds de jaren ’90 maakt de brochure ‘Bos, Landgoed en Fiscus’, geschreven door Aart Bakker, de particuliere eigenaar van grond in het buitengebied wegwijs in de fiscale regels. De geheel herzien versie is 4 juli verschenen onder de naam ‘compendium Landgoed & fiscus’. Behandeld worden op hoofdlijnen de belastingwetten die op (bos-, natuur- en landbouw-) grond en op landgoederen van toepassing zijn. Interesse? Lees hier waar het compendium besteld kan worden.

 

Agenda

  • 23 september 2022: beheerdersdag VBNE, Mariënwaerdt
  • 4 en 5 november: Natuurwerkdag. Landgoedereigenaren / particuliere natuurbeheerders kunnen zich aanmelden. https://www.natuurwerkdag.nl/
  • 12 november 2022: save-the-date, ALV BPG Vereniging landelijk Brabant