Nieuwsflits BPG November 2022

Uw bestuur in de praktijk

Verkiezingen Provinciale Staten; BPG zet in op Brabants Manifest 2023

Geachte leden,

Graag schrijf ik dit stukje om u een beter inzicht te geven in een van de activiteiten waar ik me onder andere mee bezig houd.

Sinds jaren is BPG-vereniging Landelijk Brabant betrokken bij de Manifestpartners. Dit is een samenwerkingsverband tussen de meest relevante partijen in het landelijk gebied. Naast BPG Landelijk Brabant, zijn daar onder andere de ZLTO, Brabants Landschap, de BMF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de drie Brabantse waterschappen in verenigd. Alle partijen die werken aan natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap in Noord-Brabant.

Door middel van de Manifestpartners zijn we nauw betrokken bij de beleidsvorming van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant en kunnen we daarmee nog meer doen op het gebied van de belangenbehartiging voor u als leden. Samen met de overige Manifestpartners werken we aan betere beleidskaders die de eigenaren en beheerders van het Brabantse landelijke gebied nodig hebben om hun missie te kunnen volbrengen.

Omdat we vanuit het bestuur van BPG Landelijk Brabant sterk geloven in deze aanpak voor onze leden, zet ik me nu, naast voorzitter van BPG Landelijk Brabant, ook in als voorzitter van de Manifestpartners.  

Daar de volgende Provinciale Staten verkiezing gepland staan voor 15 maart aanstaande, gelijk met de waterschapsverkiezingen, is het van belang om vooraf daaraan een gezamenlijke visie te presenteren, waarmee we het toekomstig provinciaal beleid nog beter kunnen laten aansluiten op de wensen van de betrokken partijen in het landelijk gebied. De Manifestpartners bieden de nieuwe Provinciale Staten (2023-2027) een perspectief op het samenwerken aan gezamenlijke opgaven.

Gezamenlijk met de betrokken Manifestpartners maken we een verkenningstocht langs verschillende thema’s (‘Economie & Ecologie’, ‘Stad en landelijk gebied’ en ‘Bodem, water in de ruimtelijke omgeving’). Deze verkenning doen we in de vorm van een drietal bijeenkomsten waaruit uiteindelijk een gezamenlijk manifest voortvloeit. Het doel is te komen tot een vruchtbare samenwerking met een aantal concrete stappen vooruit voor het landelijk gebied, gericht op handelingsperspectief; voor u als leden in het bijzonder.

Graag houd ik u op de hoogte over de verdere de ontwikkelingen bij de Manifestpartners. Het is een van de overlegorganen waar we vanuit onze vereniging nauw bij betrokken zijn.  Ik ben ervan van overtuigd dat we door onze actieve betrokkenheid het landelijke gebied van Noord- Brabant uiteindelijk steeds een beetje mooier maken en dat vooral in het belang van onze leden.

Wordt vervolgd.

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Voorzitter

Landgoed Knepp Castle als inspiratiebron

DOOR HERMA WINNEMULLER – Woensdag 12 oktober organiseerde Stichting Ark een inspiratiebijeenkomst met als thema ‘Kan Rewilding op Knepp Castle de Veluwse landbouwtransitie inspireren?’

Dit thema trok een overvolle zaal; geïnteresseerden vanuit de Provincie Gelderland, TBO’s, adviseurs en particuliere eigenaren. Het bleek dus een thema waar wel oren naar is.

In een notendop: Landgoed Knepp Castle , gelegen in Sussex Engeland, verliet 20 jaar geleden het pad van intensieve veehouderij richting de ‘productie’ van natuur. Charlie Burrell, eigenaar van het landgoed, deed de belangrijkste toedracht uit de doeken; jaarlijks steeds verder teruglopende opbrengst van de gangbare graanteelten en een onderuitglijdende melkopbrengst. Zonder specifieke doelsoorten voor ogen te hebben, vertrouwde het landgoed erop, dat als ze de natuur de natuur zouden laten, er vanzelf een diversiteit aan insecten en vogels terug zou komen naar het gebied. Voor meer informatie over Knepp Castle klik hier.

black moose on green grass

Op het landgoed van 1400 hectare zijn dieren losgelaten (de zogenoemde ‘drivers’) die met hun dier-specifieke manier van begrazing van het gebied, een impuls geven aan wat er zoal wel en niet opkomt qua vegetatie. Ze creëren daarmee zelf het landschap. De aantallen koeien, varkens, paarden en herten worden wel beheerd. Dat gebeurt op basis van luchtfoto’s. Als daarop blijkt dat er delen van het landgoed zijn, die over-begraasd/kaal worden, zijn er te veel dieren en vindt er beheer plaats. De natuurlijke manier waarop het landschap zich de afgelopen jaren heeft kunnen ontplooien heeft er inderdaad voor gezorgd dat er vele insecten, kleine zoogdieren en vogels op het landgoed voorkomen.

Deze soms zeer zeldzame vogels en insecten, oefenen op hun beurt weer een internationale aantrekkingskracht uit op ecologen en overige natuurliefhebbers. Hierdoor kan het landgoed de boekhouding grotendeels rond krijgen met oa. de organisatie van natuursafari’s en door het aanbieden van natuurrecreatie. Een zeer belangrijke tak van activiteiten nu op het landgoed.

Verder wordt er gekeken naar hoe er financiële tegemoetkomingen kunnen worden gevonden voor het vastleggen van koolstof, de toename aan biodiversiteit en uit de elementen uit de Britse ELM’s (Environmental Land Management Schemes) waaraan het landgoed al voldoet.

Het loont de moeite om de website van het landgoed eens door te kijken, als u ook interesse hebt om stukken grond om te zetten naar natuur en hoe daar dan een verdienmodel aan te hangen is! Inspirerend is het zeker!

Algemene Ledenvergadering BPG 12 november

Op zaterdagmiddag 12 november houdt BPG Vereniging landelijk Brabant haar Algemene Leden Vergadering op Landgoed Wellenseind in Voor leden en relaties hebben wij een boeiend programma samengesteld. Na ontvangst door de familie Zeeman, eigenaar van het landgoed, zal Watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel vertellen over de werkzaamheden van het Waterschap op het gebied van klimaatadaptatie, droogte en de beschikbaarheid van water. Lex Peeters, manager van Landgoed Wellenseind, verteld ons hoe de werkzaamheden van het waterschap tot uiting komen op het landgoed. Zo is er door een samenwerking tussen het landgoed en het Waterschap gewerkt aan het toekomstbestendig van de beekdalen van de Raamsloop. Aansluitend maken we een wandeling over het landgoed en zullen we in de praktijk zien hoe de beekdalen van de Raamsloop gereed zijn gemaakt voor de toekomst.

Leden en relaties zijn uitgenodigd om de gehele vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 13.30. Het adres van de locatie is: Dunsedijk 3A, 5094BA Lage Mierde. Graag wel aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kan via info@landelijkbrabant.com. Graag tot ziens!

Personalia

Wij zwaaien Neeltje uit

Neeltje Hermus heeft een nieuwe baan. Dat betekent dat Neeltje BPG helaas heeft verlaten. We blikken met haar terug op de tijd dat ze bij BPG werkzaam is geweest. Ook laat Neeltje ons weten waar ze vanaf 1 november werkzaam is.

Wat is je leukste herinnering aan BPG?

Haha, om gelijk maar met de moeilijkste vraag te beginnen! Wat me natuurlijk direct te binnen schiet is het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid’. Een mooi feest ter ere van het 25-jarig bestaan van BPG en om afscheid te nemen van de oud-voorzitter, gehouden in congrescentrum ‘1931’. Hierbij kwam de verscheidenheid in onze achterban met de vijf sprekers perfect naar voren!

Maar, stiekem vond ik de bezoeken aan onze leden toch wel het leukst. Schitterende locaties en inspirerende mensen, met elk hun eigen bijzondere visie.

Wat heb je geleerd van het werken bij BPG?

Ontzettend veel. Stikstof, bosbouw, pacht, NSW…. Allemaal onderwerpen die ik de afgelopen twee jaar veel beter ben gaan begrijpen. Mijn vader is dan wel boer, maar de wereld van particulier bezit en landgoederen was voor mij compleet nieuw. Ik ben er veel bewuster van geworden aan wie we ons mooie buitengebied te danken hebben, én wat er allemaal op af komt qua beleid en regelgeving.

Wat geef je je opvolger mee?

Ga vooral met onze leden het gesprek aan.

Bij wie ga je je loopbaan vervolgen en wat ga je daar doen?

Ik ga aan de slag bij ecologische adviesbureau Natuurinclusief, uit Borculo. Ik ga daar een verscheidenheid aan werk doen, onder andere veldonderzoek, rapporten schrijven, advies, en klantcontact.

Wij heten Anne-Marie welkom

Per 1 december treedt Anne-Marie Majoie in dienst bij BPG. Anne-Marie volgt Neeltje op. Hieronder stelt zij zich nader voor.

Als econome en landschapsarchitecte lever ik graag een bijdrage aan een mooi landschap, rijke biodiversiteit en schone leefomgeving. Daarom ben ik ook zo blij met deze nieuwe uitdaging bij het FPG / BPG waar ik in de rol van regio adviseur en project medewerker met de Brabantse landeigenaar kan meedenken over deze onderwerpen en zijn belangen in de gebiedsgerichte aanpak kan behartigen.

Hiervoor was ik betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van Stichting Wij.land (onderdeel van Commonland). Wij.land werkt sinds 2016 in het veenweidegebied rondom Amsterdam en Utrecht. Samen met boeren, ecologen, wetenschappers en vele anderen wordt er gewerkt aan een evenwicht tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Deze ervaring bij Wij.land zal mij zeker helpen in mijn werk bij FPG.


In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, werk ik in mijn tuin, bekijk ik kunst of luister ik naar (klassieke) muziek.

Nieuws uit de provincie

Subsidie voor Brabants agrarisch natuur- en landschap

De provincie wil een beter leefklimaat creëren voor de flora- en fauna in het agrarisch gebied. Agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving en zijn gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Om dit te stimuleren stelt de provincie Noord-Brabant vanaf 2 november 37 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 6 jaar. Klik hier voor meer informatie.

Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Brabantse ondernemers die door het hoogwater van vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022. Klik hier voor meer informatie.

Reactie provincie Noord-Brabant op advies Remkes en besluiten kabinet

Op 5 oktober heeft Johan Remkes zijn bevindingen over de stikstofcrisis gepresenteerd. De adviezen en aanbevelingen in het rapport van Remkes zijn door het kabinet omarmd. De provincie Noord-Brabant heeft gereageerd op deze ontwikkelingen. Klik hier voor de reactie van de provincie en klik hier voor de reactie van de FPG op het rapport.

Meer vergoeding voor opruimkosten drugsafval dumpingen

Het kabinet verruimt de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden. Het uitgangspunt blijft dat de vervuiler, maar daders van illegale dumpingen zijn vaak lastig op te sporen. Het kabinet is van mening dat onschuldige burgers niet de dupe mogen worden en niet mogen blijven zitten met opruimkosten. Particulieren krijgen de kosten volledig vergoed tot maximaal 200.000 euro. Meer hierover leest u hier. Meer informatie over de betreffende subsidie wordt in het eerste kwartaal van 2023 gecommuniceerd door de provincie Noord-Brabant.

Politie en Boa’s laten tanden zien in strijd tegen stroperij

De politie en handhavers hebben in een gecoordineerde actie vier personen aangehouden voor stroperij. Al enige tijd ontving de politie signalen dat er in de omgeving van Mill stropers actief waren. Stropers zouden met lichtbakken het aanwezige wild opsporen en vervolgens hun jachthonden erop af sturen waarna het wild op een gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht. Deze signalen van stroperij resulteerden in een georganiseerde actie van de politie met de groene BOA’s van Samen Sterk in Brabant en de jachtopzichters van een particulier landgoed. Lees hier mee over de betreffende actie.

Leden in het nieuws

Landgoed Bleijendijk aanwezig op de markt in ‘s-Hertogenbosch

In het kader van de Dutch Food Week zijn op de markt in ’s-Hertogenbosch biologische producten onder de aandacht gebracht. Landgoed Bleijendijk was één van de ondernemingen die namens de biologische sector aanwezig was:  “Er was heel veel animo om het verhaal achter het product te horen. En uiteraard even lekker te proeven van alle mooie producten. We kijken terug op een geslaagde middag, waarbij er zeker meer bekendheid gegeven is aan lokale producenten die op een innovatieve manier werken”, aldus Herma Winnemuller van het landgoed.

Natuurcollege voor kinderen op Landgoed Wellenseind

Op landgoed Welleseind start in 2023 het Wellenseind Junior Natuurcollege voor kinderen van 10 tot 12 jaar. In acht sessies worden kinderen opgeleid tot ‘junior Wellenseind Ranger’. Het idee komt van Jan Zeeman. Jan Zeeman is in 2020 overleden Lex Peeters, landgoedmanager van Wellenseind, geeft aan dat het de grote wens was van Jan Zeeman dat kinderen op zijn landgoed zouden gaan ravotten. Zijn wens wordt nu vertaald in het Wellenseind Junior Natuurcollege. De colleges beginnen in maart 2023. Op 17 december vindt er een informatiebijeenkomst plaats klik hier voor meer informatie.

Ander nieuws

Subsidie voor groene boa’s beschikbaar

De subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022  is geopend. Deze regeling betreft een tegemoetkoming in kosten die publieke en particuliere werkgevers van groene boa’s voor hen maken  over het jaar 2022. Vanuit deze subsidie kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor loonkosten en werkgerelateerde uitrusting- en opleidingen. Klik hier om de subsidie aan te vragen.

Tweede kamer slaat aan op toename aanvullen door wolf

Het aantal slachtoffers van de wolf onder landbouwhuisdieren neemt toe door de jaarlijkse exponentiële groei van wolven in Nederland. Kalveren, koeien en pony’s worden met steeds meer regelmaat aangevallen en dood gebeten. FPG heeft daar eerder dit jaar aandacht voor gevraagd via een brief en position paper aan minister Van der Wal. Klik hier voor het volledige bericht op de website van de FPG.

Henry Meijdam voorgedragen als voorzitter van FPG

Het bestuur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) draagt Henry Meijdam voor als nieuwe voorzitter. De algemene vergadering van FPG besluit 26 november 2022 over de voordracht. Hij volgt daarmee Roel Robbertsen op, die in de afgelopen 9,5 jaar de voorzittershamer hanteerde. Klik hier voor het volledige persbericht.

Agenda

Kijk hiervoor in onze eigen agenda, en in die van FPG

  • 12 november 2022 – ALV BPG
  • 26 november 2022 – ALV FPG