Bezuinigingen aanleg nieuwe natuur

Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben recent een besluit genomen over voorgenomen bezuinigingen op nieuwe natuur. Over deze bezuinigingen zijn afspraken gemaakt in het huidige coalitieakkoord. Er gaat worden bezuinigd op de financiële middelen die tot op heden beschikbaar zijn voor de Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) en op de financiële middelen voor het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant. Meer informatie over deze bezuinigingen leest u op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

BPG Vereniging Landelijk Brabant maakt zich zorgen over de voorgenomen bezuinigen. De vrees bestaat dat er door de bezuinigingen minder hectares van het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant zullen worden gerealiseerd. De bezuinigingen op de EVZ’s kunnen ertoe leiden dat het behalen van KaderRichtlijnWater (KRW) – doelen bemoeilijkt wordt. Daarnaast is BPG van mening dat de EVZ’s een belangrijke bijdrage leveren aan waterberging en biodiversiteits- en landschapsversterking. Mogelijk dat de bezuinigingen nadelig zullen zijn voor de realisering van de opgave voor de ecologische verbindingszones. Dat is een ongewenste ontwikkeling.