Nieuwsflits mei 2021

In deze Nieuwsflits:

 

Provincie maakt plannen voor natuurherstel rondom Natura 2000-gebieden

De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren flink investeren in herstel en verbetering van de natuur rondom Natura2000-gebieden. Met een brede, gebiedsgerichte aanpak, GGA in het kort, wil de provincie deze vraagstukken combineren en gezamenlijk aanpakken. Dit gaat veel impact hebben op het buitengebied, en dus ook op onze leden. [Verder lezen…]

In de schil van Natura2000-gebieden, waar ook onze leden sterk vertegenwoordigd zijn, spelen ontzettend veel vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdroging, te hoge stikstofneerslag en landbouwtransitie. In een aantal gebieden worden de mogelijkheden en knelpunten al verkend. Doel is dat eind 2021 verkenningen in alle gebieden zijn voltooid, zodat in 2022 projecten kunnen worden opgestart om de opgaven aan te pakken. De medewerkers van BPG zitten bij een aantal verkenningen aan tafel. Om de positie van onze leden in de gebieden duidelijk te maken, wordt tevens gewerkt aan een helder overzichtsplaatje, waarop in één oogopslag het belang van onze leden in het buitengebied is te zien. Meer weten over de gebiedsgerichte aanpak en wat dit voor u gaat betekenen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers, Neeltje Hermus en René de Bont.

 

Ontwerp nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant nadelig voor nieuwe landgoederen

Het bestuur van BPG ziet grote problemen in de voorgestelde wijziging van de ‘rood-voor-groen-regeling’ in het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant 2022 en heeft een reactie ingediend bij de provincie. [Verder lezen…]

Het bestuur van BPG heeft gereageerd op het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Met name op de realisering van (nieuwe) landgoederen. Het lijkt positief dat de regeling voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen (‘rood-voor-groen’) minder gedetailleerd wordt gemaakt. Zo ontstaat meer ruimte voor maatwerk en een afweging van specifieke gebiedskenmerken. Daarbij zou de gemeente als eerste aan zet zijn en zou de provincie ingezet worden voor de kennisontwikkeling, de eenheid van beleid en het versterken van omgevingskwaliteit.  Maar juist in de uitwerking en de uitvoering van de plannen voor nieuwe landgoederen ziet BPG – gelet op de ervaringen met de realisering van nieuwe landgoederen in de afgelopen twintig jaar – grote problemen.

BPG heeft haar bezwaren onderbouwd en voorgesteld om tóch concrete richtlijnen te maken, die als houvast kunnen dienen voor de gemeenten en initiatiefnemers, maar daarnaast de mogelijkheid te bieden om hier gemotiveerd en met goedkeuring van de provincie van af te kunnen wijken. Daarnaast pleit BPG voor één loket bij de provincie, waar de plannen voor nieuwe landgoederen integraal getoetst kunnen worden.

In onze vorige nieuwsflits lichtten wij toe wat voor invloed de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant heeft op uw bezit.

 

Betrek particuliere grondeigenaren bij Brabantse waterbeheerplannen

De waterbeheerplannen 2022-2027 van de Brabantse waterschappen lagen ter inzage. In een reactie roept BPG de waterschappen op om de eigenaren intensief bij planvorming en realisatie te betrekken. Door het hoge percentage aan eigendom in de overgangsgebieden met natuur- en landschapswaarden ligt hier de sleutel voor succes. [Verder lezen…]

BPG Vereniging landelijk Brabant heeft gereageerd op de Brabantse waterbeheerplannen 2022-2027 in het belang van het brede segment van Noord-Brabantse grond/landgoedeigenaren.

Of het nu gaat om landbouw, natuur of wonen, BPG voelt met de eigenaren de noodzaak om samen met provincie en waterschappen aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem te werken, dat bestand is tegen extremen. Hierbij is er voor onze brede achterban perspectief nodig om het komende decennium stappen te kunnen zetten, om tot de juiste transitie van ons buitengebied incl. het watersysteem te komen.

BPG roept de overheden op om de eigenaren intensief bij planvorming en realisatie te betrekken. Door het hoge percentage aan eigendom in de overgangsgebieden met natuur- en landschapswaarden ligt hier de sleutel voor succes. Grote eigenaren kunnen bij een goede afstemming en aanpak in één keer een majeure bijdrage aan meerdere gebiedsdoelen leveren, kleinere zorgen voor de gewenste diversiteit en leefbaarheid. Samenwerken begint bij het respect voor het eigendom en een faire vergoeding om de gronden in een betere conditie door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Een viertal jaren terug lieten de overstromingsstatistieken T10 en T100 zien dat de cultuurhistorische waarden van landgoederen in gevaar kwamen. Dit vormde de aanleiding van het integrale onderzoek van Provincie, waterschap de Dommel en BPG. Het onderzoek wijst op het belang van een integrale gebiedsaanpak, om zowel de overlast als de droogteproblematiek aan te pakken (‘Pilot Wateroverlast op Historische Landgoederen’. Inmiddels heeft de Provincie aan BPG opdracht gegeven om een brede inventarisatie uit te voeren, samen met de eigenaren in het ‘Deltaplan Hoge Zandgronden-gebied’.

 

Vooral particuliere eigenaren ontwikkelen nieuwe natuur

Uit eerdere cijfers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) blijkt dat particuliere eigenaren een grote rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe natuur. BPG Vereniging landelijk Brabant en het GOB slaan de handen ineen en maken een serie van drie succesverhalen uit de praktijk. Deze worden de komende weken gepubliceerd.

 

ALV en Symposium BPG verplaatst

In 2020 hadden we graag het 25-jarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit met onze leden en relaties gevierd, maar om de welbekende reden kon dat geen doorgang vinden. We hopen dit alsnog met een symposium, door en voor onze leden, te kunnen doen. Op die dag willen we ook persoonlijk afscheid nemen van onze oud-voorzitter Jan Hak. Zodra een nieuwe datum bekent is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Houdt ook de agenda van BPG Vereniging landelijk Brabant in de gaten!

 

Ander nieuws

Subsidieregeling Natuur (max. €40.000,- ) nu ook voor bestrijding invasieve exoten

Per project kan maximaal €40.000,- aan subsidiabele kosten worden aangevraagd. Aanvragen kun van 1 juni tot 30 november 2021. [Verder lezen…]

De subsidieregeling natuur van provincie Noord-Brabant is gewijzigd. Er zijn paragrafen toegevoegd over het bestrijden van invasieve exoten. Het gaat hierbij om exoten die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan of de leefomstandigheden van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn Aziatische duizendknopen, Schijngenadekruid, Watercrassula en de Zonnebaars.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten waarbij twee of meer grondeigenaren samenwerken bij de bestrijding en beheersing van exoten of voor het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. In Natura 2000 gebieden kan ook een individuele grondeigenaar subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000,- per project.

Aanvragen voor subsidie kunnen ingediend worden van 1 juni tot en met 30 november, de subsidies worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend tot het plafond van de regeling bereikt is. Indien u interesse heeft in deze regeling of wil weten wat deze voor u kan betekenen kunt u contact opnemen met Marco Taks van Orbis via marco@orbis.nl.

Jan Baan Ereburger van Brabant

Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, ontving bij zijn afscheid, uit handen van de commissaris van de Koning, Ina Adema, zowel de Provinciepenning als het Ereburgerschap van Brabant. [Verder lezen…]

Jan Baan kreeg de hoogste onderscheiding van Brabant op grond van zijn bijzondere verdiensten voor natuur en cultuur in de provincie en zijn rol als bruggenbouwer tussen natuur en landbouw.

Vanaf de start van BPG Vereniging landelijk Brabant hebben we uitstekend met Jan samengewerkt. Bestuurlijk trokken we samen op wat mede resulteerde in een positie aan de Brabantse tafel en  versterking van de particuliere landgoederen en het agrarisch natuurbeheer Bij zijn afscheid haalde Jan Baan ook de bijzondere samenwerking met de Manifestpartners aan, waar BPG een verbindende rol vervult.

Namens het Bestuur van BPG kon voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse Jan Baan persoonlijk feliciteren met deze bijzondere onderscheiding. We zijn erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij de particuliere sector en danken hem voor zijn grote steun aan alle partijen in het buitengebied.

Natuur op buitenplaats Soeterbeek verdroogt

Bomen die verdrogen terwijl ze langs een riviertje staan, planten die doodgaan aan de voet van een vijver. De natuur op de vele historische buitenplaatsen steunt en kreunt onder de aanhoudende droogte. Zo ook op landgoed Soeterbeek. Verder lezen…

 

Agenda

5 juniAlgemene Ledenvergadering FPG
10 juniELO Webinar: EU studie – Grondmarktwetgeving vergeleken
10 juniFPG informatiebijeenkomst Omgevingswet