BPG Nieuwsflits december 2021

BPG Nieuwsflits december 2021

BPG inventariseert: hoeveel bos is er in 2020 en 2021 aangelegd?

In opdracht van Provincie Noord-Brabant inventariseert BPG Vereniging landelijk Brabant bij eigenaren en overheden hoeveel ha bos is aangeplant in de provincie in 2020 en 2021. Deze informatie wordt halverwege januari 2022 gepresenteerd aan gedeputeerde Hagar Roijackers. Vervolgens neemt de gedeputeerde de kentallen mee bij de behandeling van de uitvoeringsagenda Bossenstrategie (PDF) in de Provinciale Staten.

Geld voor aanplant en revitalisatie bos

Het is van belang dat we samen met onze partners en provincie een goed beeld geven aan de leden van Provinciale Staten, om middelen vrij te maken voor o.a. bosaanplant en revitalisatie in de komende jaren, waar ook particuliere grondeigenaren gebruik van kunnen maken.   Het bestuur van BPG ziet in deze uitvraag erkenning van de inzet en positie van particuliere eigenaren en specifiek van onze vereniging.

 

Ruim 70 deelnemers bij bijeenkomst over investeringen in Brabantse natuur

Dinsdag 30 november organiseerde BPG Vereniging landelijk Brabant, samen met Bosgroep Zuid en Natuur Collectief Brabant (NCB), een zeer succesvolle informatiebijeenkomst voor particulieren over de plannen van de overheid om miljoenen te investeren in de natuur in Noord-Brabant. Ruim 70 geïnteresseerden particulieren, gemeenten en vertegenwoordigers logden in. Medewerkers van het programma natuur van de provincie vertelden over de ambities voor de komende jaren en de bijbehorende investeringen.

De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

De provincie Noord-Brabant werkt samen met partners, bedrijven en inwoners aan het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het mogelijk maken van economische ontwikkelingen. Klik op link voor een filmpje om meer te weten over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).

80 miljoen voor natuurherstel

Het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) stelt de komende 10 jaar in totaal €2,85 miljard ter beschikking aan de provincies. Het Ministerie wil hierdoor een landelijk gunstige staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitats bereiken, specifiek voor de gebieden waar sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Dit wordt het Landelijke Programma Natuur genoemd.

Voor de 1e fase, van 2021-2023, heeft de provincie Noord-Brabant €80 miljoen ter beschikking gekregen. Hiervan gaat €70 miljoen naar gebiedsgerichte maatregelen en €10 miljoen naar boscompensatie. Klik hier voor een overzicht. Veel particulieren hebben gronden in en nabij Natura 2000-gebieden. De kans is groot dat gebiedsgerichte maatregelen hier een impact gaan hebben.

Compensatie voor bos en natuur in 2022

Voor eenvoudige, 1 op 1 uitvoerbare maatregelen, heeft de provincie een subsidieregeling opengesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld boscompensatie, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden, en hydrologische maatregelen. Vooralsnog zijn maatregelen t.b.v. grondverwerving/functiewijziging/beheerpakketten niet subsidiabel. Dit wordt naar verwachting in 2022 aangepast. Particulieren kunnen zelf een aanvraag indienen, als aan het minimum aanvraagbedrag van €25.000 wordt voldaan.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het projectplan. De ‘wat’ (maatregel), ‘waar’ (locatie) en ‘waarom’ (doelbereik) moeten goed worden toegelicht. Hoe dragen de te nemen maatregelen bij aan het herstel/versterking van stikstofgevoelige N2000-natuur? Dit kan gebaseerd worden op de huidige kennis, feiten en rapportages. Ook kan eerst een LESA (landschapsecologische systeemanalyse) worden uitgevoerd ter onderbouwing.

De regeling staat hier omschreven: Natuur – Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, subsidie – Provincie Noord-Brabant

Ambitie nieuw bos deels in te vullen met subsidieregeling

De provincie heeft in 2020 een bossenstrategie vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen om 13.000 ha nieuw bos aan te leggen. Hiervan valt 8.000 ha in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en 5.000 ha buiten het NNB. Daarnaast wilt de provincie 60.000 ha bos zowel in als buiten het NNB revitaliseren. Voor gronden of bossen die in of nabij stikstofgevoelige N2000-gebieden liggen, kan er dus gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling versnelling herstel.

Particulieren betrokken bij Gebiedsgerichte aanpak groen blauw

Een deel van het budget zal gaan naar de zogeheten gebiedsgerichte aanpakken (GGA’s). Momenteel worden inventarisaties in 17 gebieden in Brabant uitgevoerd, waar een stapeling van complexe opgaven ligt. Hieronder vallen 14 stikstofgevoelige N2000-gebieden. Voor de aanpak in die 14 gebieden wordt een deel van de €80 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de overige gebieden wordt gebruik gemaakt van andere provinciale potjes. Een overzicht van alle 17 gebieden, én in welke fase de inventarisatie in deze gebieden is, vindt u op deze website: GGA groen blauw. De ontwikkelingen in deze gebieden raken particuliere eigenaren.

Wat gaat BPG doen voor haar leden?

BPG stelt zich voor haar achterban actief op in de betreffende gebieden omdat de kansen en bedreigingen nogal ingrijpend kunnen zijn voor leden. BPG betrekt hierbij direct eigenaren in de gebieden. Zo organiseren we in januari een eerste bijeenkomst van de BPG Regiogroep GGA Brabantse wal voor particuliere grondeigenaren op de Brabantse Wal. Meer informatie hierover volgt.

Hoe de hazen gaan lopen is per gebied en per eigenaar verschillend. Waar mogelijk brengen we samen met leden en stakeholders samen. In deze oriënterende fase hebben zich zowel de agrarische natuurcollectieven als Orbis gemeld om een uitvoerende rol op te pakken.

Voor vragen over de informatiebijeenkomst of de presentaties van de provincie kunt u contact opnemen met Neeltje Hermus: projecten@landelijkbrabant.com.

 

Terugblik digitale ALV

Na het succesvolle symposium in het 1931 congrescentrum is bewust gekozen voor een korte digitale ledenvergadering. We hebben het symposium goed getimed, aldus voorzitter Maurits van Bouwdijk Bastiaanse. Eenheid in verscheidenheid kwam prachtig in beeld, voor leden én relaties. We kunnen meer impact maken, door ons zo te laten zien. 

Centraal stonden de bespreking van de jaarcijfers en de bestuursverkiezingen. De vergadering is akkoord met de jaarstukken 2020 en verleende decharge aan penningmeester en bestuur.

Het bestuur droeg Herma Winnemuller voor om zitting te nemen in het BPG-bestuur. Zij is mede-eigenaar van Landgoed Bleijendijk. Het grootste deel van het landgoed ligt in Vught, in totaal 120 ha. Het landgoedmodel met biologische landbouw staat centraal. In samenhang wordt ingezet op evenementen en op het assortiment van biologische producten, voor verkoop in de eigen winkel. Herma hoopt iets te kunnen betekenen voor de BPG-achterban. Het bestuur is blij met de komst van Herma, daarmee hebben we tevens een dierenarts in ons bestuur! Etienne Schoenmakers van landgoed de Vijverhoeve werd herbenoemd. Hij kwam destijds vanwege de eigen ervaringen met ‘rood voor groen’ binnen. Via zijn regio-ervaringen heeft Etienne zich gezet op het Brabantse waterdossier en brandpreventie. De laatste jaren is mede onder zijn aansturing steeds meer een geoliede werkorganisatie ontstaan met Neeltje en René.

Het bestuur gaat nu de portefeuilles herindelen en de prioriteiten bepalen voor 2022.

  

Vergoeding omvorming gronden in natuurnetwerk gewijzigd

De subsidieregeling voor de realisering van het natuurnetwerk wordt gewijzigd. Initiatiefnemers ontvangen niet meer standaard 85%, maar het getaxeerde waardeverschil tussen de marktwaarde voorafgaand aan omvorming en na omvorming. Dit is een gevolg van nieuwe Europese voorwaarden voor taxatiegrondslagen. Dit onderdeel van de regeling wordt ingevoerd per 1 mei 2022. Een overzicht van alle wijzigingen kunt u hier vinden. Verder lezen…

 

Natuurbeheerplan 2022 en zoekgebieden bos: grondeigenaar, let op uw zaak!

In oktober is het concept natuurbeheerplan 2022 (PDF) gepresenteerd. Opvallend was de toevoeging van de ‘zoekgebieden bos’, waarbij terreinen van TBO’s en particulieren zijn aangeduid als mogelijke locatie van bossen. Bijvoorbeeld ook op percelen die eerder omgevormd zijn naar natuurlijke graslanden. Wilt u weten of er op uw terrein iets is gewijzigd? Kijk dan eens op de kaart van Provincie Noord-Brabant of neem contact op met de medewerkers van BPG. BPG vraagt om aandacht voor de eigendomsrechten en pleit voor goed overleg met de eigenaren! 

Er is overleg nodig met de eigenaar om de mogelijkheden voor een veranderend natuurtype te bespreken. Bovendien is het niet eenvoudig om bijvoorbeeld op de drogere zandgronden te komen tot een ecologisch hoogwaardig bos. Extra maatregelen en kennisdeling zullen nodig zijn en dan nog zal het jaren duren voor er gesproken kan worden van een bos. Het lijkt ons verstandig dat er ook gewerkt wordt aan praktijkadvies over hoe deze graslanden praktisch moeten worden omgevormd.

De huidige zoekgebieden zijn enkel aangewezen binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het ontbreekt nog aan visie voor het realiseren van bos buiten het NNB, met name als het gaat over de combinatie met verdienmodellen, zoals met recreatie en energiewinning.

Een tweede ontwikkeling waar BPG zich voor inzet is behoud van het beheertype N17.03 Park- en stinzenbos op de Brabantse kaart. Samen met de Bosgroep en NCB is ecologische onderbouwing van betreffende historische bossen aangeleverd. We hebben de provincie verzocht de beheertypekaart voor deze eigenaren niet te wijzigen.

 

Escalatieladder gewenst bij preventieplan wolvenschade

De wolf is terug in Brabant. Hoog tijd dus voor de provincie om een goed plan op orde te hebben. De adviescommissie preventie wolvenschade, waarin BPG ook is vertegenwoordigd, heeft vorige week een rapport met aanbevelingen aangeboden aan de gedeputeerde. Hierin wordt omschreven op welke manier veehouders en overheden om kunnen gaan met de aanwezigheid van de wolf in Brabant. Een goed begin om dierhouders meer handelingsperspectief te bieden en kosten rond preventie en schade niet op het bord van veehouders te doen belanden. 

In het rapport ligt de nadruk op preventieve maatregelen als netten, en wordt gestimuleerd andere maatregelen als waakhonden en schaapskooien te onderzoeken voor succes en subsidiemogelijkheden. Net als in Gelderland, waar de wolf ook gevestigd is, adviseert de commissie de provincie om een wolvenconsulent aan te stellen. Die gaat de schapenhouders adviseren en helpen bij het aanvragen van subsidie.

BPG is een voorstander van het opstellen van een escalatieladder (PDF), zoals deze ook gebruikt wordt bij wilde zwijnen. Een escalatieladder maakt beheer mogelijk en biedt een duidelijk handelingsperspectief voor betrokken partijen.

Het Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Noord-Brabant is raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant.

Schade door de wolf?

Meldt dit dan z.s.m. bij Bij12. Via Bij12 kan een tegemoetkomingsaanvraag worden ingediend.

 

Leden in het nieuws

Geen atletiekbaan midden in landgoederenzone

DOOR HEIN VAN NUNEN (Landgoed Schaapsgoor)

In januari 2020 maakte het college B&W van Tilburg hun voornemen bekend om op Landgoed Prinsenhoef (omgeven door meerdere particuliere eigenaren, ook Landgoed Schaapsgoor) aan de Bredaseweg in Tilburg een sportaccommodatie te realiseren. De huidige locatie van de sportaccommodatie, gelegen binnen de bebouwde kom, zou plaats moeten maken voor woningbouw.

Landgoed Prinsenhoef, eigendom van een gemeentelijke onroerend goed B.V. en vernoemd naar het eigendom van, toen nog Prins, Willem II, maakt deel uit van een landgoederzone. Het landgoed wordt geheel omgeven door andere (NSW-)landgoederen met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden. De te realiseren sportaccommodatie zou hier een grote negatieve invloed op hebben. Denk hierbij aan licht, lawaai, parkeerplaatsen, een groot aantal bezoekers, etc. 

Alle lokale- en boven lokale groene en cultuurhistorische belangenorganisaties, inclusief onze BPG Vereniging landelijk Brabant, hebben een lobbytraject opgezet richting de gemeenteraad. Door de focus op de gemeenteraad te leggen zijn ingewikkelde procedures rondom Ruimtelijke Ontwikkeling voorkomen. De wethouders en betreffende ambtenaren zijn benaderd. Aan de (individuele) uitnodiging voor een terreinbezoek en presentatie van een alternatief voor Landgoed Prinsenhoef is goed gehoor gegeven.

Vooralsnog is het resultaat dat de gemeenteraad op 18 november 2021 aan B&W heeft verzocht om op Landgoed Prinsenhoef de natuurbestemming te leggen. Met deze bestemming zijn de belangen van de stad, natuur en cultuurhistorisch én deze van de particuliere eigenaren het best gediend.

Agenda

12 januari 2022 – digitale informatiebijeenkomst FPG 2e tranche subsidieregeling versneld natuurherstel

13 januari 2022 – digitale BPG bijeenkomst Regiogroep GGA Brabantse wal (reservering)

27 januari 2022 – Bijeenkomst Groener boeren verdient beter! Van Gogh Nationaal Park Brabant