Uitnodiging 1e BRABANTTAFEL

Onderwerp: Opvolging – hoe zorg je ervoor dat de continuïteit van het landgoed wordt bevorderd in wisselwerking met de harmonie van de familie?

Spreker: Francois Carstens van Mesa f.b.c. (lees hier meer)

Datum: Woensdag 29 maart, 19.30 – 22.00
Locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught
Gastvrouw: Herma Winnemuller (bestuurslid BPG)

Beste leden van BPG Vereniging Landelijk Brabant,

Graag nodigen wij u uit voor de eerste Brabanttafel. Tijdens het ”Symposium 25 jaar BPG ‘eenheid in verscheidenheid’’ is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan meer kennisdeling en interactie tussen leden.

Daarom willen wij in kleine kring bijeenkomsten gaan organiseren waarin een bepaald
onderwerp die bij vele particuliere grondbezitters speelt, met elkaar besproken kan worden; en dan letterlijk ‘aan de Brabantse keukentafel’ zodat aanwezigen in discussie met elkaar kunnen gaan, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.

De eerste Brabanttafel gaat over opvolging bij landgoederen, de dilemma’s die daarbij
spelen en hoe je die bespreekbaar kan maken binnen uw familie. Een klassiek voorbeeld is het dilemma tussen eigenaren, die het landgoed besturen en daar vaak ook wonen, en eigenaren die naar elders zijn getrokken. We hebben Francois Carstens van het adviesbureau Mesa gevraagd om deze avond in te leiden. Hij begeleidt relaties bij het plaveien van hun weg tussen enerzijds de continuïteit van het landgoed en anderzijds de harmonie van de familie zelf. Na de inleiding wisselt hij graag samen met zijn collega Bodine Baan-van Klaveren op interactieve wijze met u van gedachten.

Wilt u graag bij deze avond zijn, meld u zich dan aan bij am.majoie@landelijkbrabant.com. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met het programma.

We kijken uit naar uw komst!

Hartelijke groet,

Herma Winnemuller (landgoed Bleijendijk)
Anne-Marie Majoie (regioadviseur BPG)

Nieuwsflits april 2021

Nieuwsflits april 2021

In deze nieuwsflits:

Ontwerp Omgevingsverordening ligt ter inzage

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant in werking. Hierin worden regels vastgesteld die invloed kunnen hebben op plannen en ambities van onze leden met betrekking tot hun bezit. Zo geven de regels bijvoorbeeld aan of geplande activiteiten eerst gemeld moeten worden, voordat deze van start mogen gaan. De regels hebben met name betrekking op onderwerpen als water, bodem, lucht, milieu, natuur, ruimte en wegen.

Tot 1 januari 2022 geldt de Interim Omgevingsverordening. Hierin heeft de provincie de bestaande regels uit de verschillende verordeningen samengevoegd.

Het ontwerp van de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit ontwerp ligt vanaf 9 april 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen een reactie bij Gedeputeerde Staten indienen. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening vast in oktober 2021.

Het bestuur van BPG zal een reactie indienen op de voorgestelde wijzigingen in het kader van ‘rood voor groen’ en het optimaliseren van de afstemming tussen gemeenten en provincie bij het beoordelen van particuliere initiatieven.

 

Medewerkers actief voor BPG-leden

Als medewerkers van BPG zijn we dagelijks in gesprek met onze leden, overheden en collega-organisaties. Centraal in deze gesprekken staan vragen en ambities uit onze achterban, welke vaak samenhangen met de stapeling van overheidsdoelen in het buitengebied. We gaan dus ook pro-actief met onze leden in gesprek, op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Zo vragen we de overheid de gebiedsaanpak rond de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te starten met de eigenaren aan tafel!

Op zoek naar projecten water en cultuurhistorie

Mede door de klimaatsverandering staan, met name in de beekdalen, de landgoederen onder druk. Droge zomers en natte winters hebben grote gevolgen, ook voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Op basis van onze eerdere pilot heeft de provincie aan BPG gevraagd de knelpunten in het gebied van het Deltaplan Hogezandgronden in beeld te brengen. De komende weken nemen we contact op met betreffende landgoedeigenaren.

Gezocht: goede voorbeelden natuur en ondernemen

Steeds meer particulieren (boeren, burgers en buitenlui) gaan aan de slag met natuurbeheer. BPG en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) willen graag samen goede voorbeelden delen. We roepen onze leden op om zowel gerealiseerde projecten als de ambitie in beeld te brengen. Neem hiervoor contact op met Neeltje Hermus (projecten@landelijkbrabant.nl).

Eerder publiceerde het GOB al drie artikelen over de succesvolle combinatie van Natuur en Ondernemen op de streekboerderij in Uden.

 

Jacqueline Haans-van Pelt stopt als bestuurder BPG

Na bijna 6 jaar heb ik besloten vanwege privéomstandigheden terug te treden uit het bestuur van BPG. Dit doe ik met pijn in mijn hart omdat de afgelopen jaren mij veel hebben gebracht. De know-how welke in het bestuur aanwezig is, is enorm krachtig en ik ben ook trots dat ik hiervan deel heb mogen uitmaken. Samen staan we sterker, dus deel uw verhaal met het bestuur en onze leden, zowel successen als zaken waar u tegenaan loopt  Ik kan u hier alleen maar in aanmoedigen.

Mijn bijdrage in de afgelopen jaren heeft vooral gezeten in de nieuwe huisstijl, website, communicatie, nieuwsflitsen en de schakel naar de nieuwe generatie landgoedeigenaren. Voor nu ga ik genieten van mijn gezin maar ik ben zeker niet weg. Zodra het weer kan, ben ik aanwezig bij de ledenbijeenkomsten.

Ik wil u allen hartelijk danken voor het vertrouwen en tot weerziens‘.

 

Kennis delen en ideeën uitwisselen op bijeenkomst met BOA’s van SSiB

Donderdagavond 22 april gingen vijfentwintig BPG-leden in gesprek met het centrale aanspreekpunt voor SSiB West-Brabant, Teus den Hartog, en de SSiB-Boa’s die werkzaam zijn in het gebied. Onze leden én de aanwezige Boa’s maakten gebruik van de kans om kennis te maken en ideeën en tips uit te wisselen.

Met mooie resultaten: zo bieden de Boa’s aan om samen met de natuureigenaar het gebied te scannen om te adviseren waar borden met gebiedsbepalingen geplaatst kunnen worden, met welke tekst. Hierbij de link naar de presentatie van Teus den Hartog en het verslag van René de Bont.

 

Save the date! Symposium BPG op 18 september

In 2020 hadden we graag het 25-jarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit met onze leden en relaties gevierd, maar om de welbekende reden kon dat geen doorgang vinden. We hopen dit alsnog met een symposium, door en voor onze leden, te kunnen doen en wel op zaterdag 18 september 2021. Op die dag willen we ook persoonlijk afscheid nemen van onze oud-voorzitter Jan Hak.

Er wordt druk gewerkt om op een passende locatie een breed programma te presenteren en u gaat daarover nog veel meer horen. Maar voor nu: reserveer vast zaterdag 18 september 2021 in uw agenda!

Ander nieuws

€150.000 beschikbaar voor ondernemers natuurinclusieve landbouw

Provincie Noord-Brabant stelt maximaal € 150.000 beschikbaar voor 6 ondernemers die hun praktijkkennis en ervaring gaan delen met collega-ondernemers.

Stem op Peel natuurdorpen als woonpionier!

VPRO Tegenlicht vat in 2021 het woningtekort bij de horens en zoekt woonpioniers die versneld de wooncrisis uit willen. U kunt hier stemmen op het beste idee.

 

Agenda

26 mei – Themabijeenkomst FPG Bosbranden
28 mei –
Themabijeenkomst FPG Bezoekersmanagement
5 juni –
Algemene Ledenvergadering FPG
18 septemberSave the date! Symposium BPG

Bos- en landgoedeigenaren delen ervaringen en tips over eikenprocessierups

Bos- en landgoedeigenaren delen ervaringen en tips over eikenprocessierups

De eikenprocessierups geeft overlast en ongemak dit gaat ook niet meer weg.

Om eigenaren en beheerders van bos, natuur en landschapselementen handvatten te bieden voor de omgang met de eikenprocessierups, is een verslag gemaakt van hen ervaringen en zijn (praktijk)adviezen opgesteld.

Uitwisseling ervaringen en adviezen BPG Vereniging landelijk Brabant over eikenprocessierups

In februari dit jaar organiseerden het BPG Vereniging landelijk Brabant, Gelders Particulier Grondbezit en de VBNE twee succesvolle werkschuur bijeenkomsten over de eikenprocessierups (EPR).

In het verslag werkschuur bijeenkomsten wordt heel praktisch verteld hoe o.a. het Brabantse Landgoed Gorp en Roovert hiermee omgaat, hoe je gezondheidsschade kunt voorkomen, hoe de aansprakelijkheid voor de eikenprocessierups is geregeld (kelderluik criteria) én hoe je de rups natuurlijk kunt beheersen.

Duidelijk is dat het bestrijden een korte termijn oplossing is voor plaatsen waar de meeste mensen zijn.

Veel insecten kunnen door het ontbreken van geschikt leefgebied, niet bij de processierupsen komen. Geadviseerd wordt voor de lange termijn een meer biodiverse omgeving te scheppen en te voorkomen dat vele andere soorten mede bestreden worden.  Vermijd monocultuur en vervang langzaamaan bepaalde bomen. Vergroot het aanbod aan leefgebied voor predatoren.

Praktijkadvies van gezamenlijke boseigenaren (VBNE)

Om eigenaren en beheerders van bos, natuur en landschapselementen handvatten te bieden voor de omgang met eikenprocessierups is het VBNE-praktijkadvies eikenprocessierups opgesteld. BPG en GPG participeren in VBNE. In deze brochure leest u alles over o.a. de juridische aspecten van aansprakelijkheid, communicatie en een stappenplan voor mogelijke beheermaatregelen in bos- en natuurgebieden. Bij dit laatste kunt u denken aan het opstellen van een risico-inventarisatie, plan van aanpak, communicatie naar het  publiek, stimuleren natuurlijke vijanden en maatregelen bij verhoogd gevaar.

Meer informatie over de eikenprocessierups:

Contact

Bel of mail voor vragen onze BPG-coördinator.

 

 

Update 11.4.2020

Over hoe u zelf verder aan de slag kunt gaan met de bestrijding van de eikenprocessierups (tips van Vogelbescherming Nederland)

 

 

Schrijf in voor de bijeenkomst eikenprocessierups

Schrijf in voor de bijeenkomst eikenprocessierups

Heeft u afgelopen zomer ook zo’n enorme hinder ondervonden van de eikenprocessierups?

 

BPG Vereniging landelijk Brabant organiseert samen met Gelders Particulier Grondbezit twee bijeenkomsten inzake de omgang met eikenprocessierupsen in bos en natuur. Deze bijeenkomst is voor BPG en VBNE leden.

Niet-leden kunnen zich ook aanmelden, leden hebben echter voorrang. Kosten worden enkel in rekening gebracht voor niet-leden. Op het programma staan onderwerpen zoals aansprakelijkheid, beheer en Arbo.

Aanmelden voor deze bijeenkomst

  • Klik op: Aanmelden voor dinsdag 4 februari 2020 van 10:00 tot 13:00 uur op Landgoed Beekzicht in Voorst – Helaas is deze bijeenkomst vol.
  • Klik op: Aanmelden voor bijeenkomst op donderdag 20 februari 2020 van 10:00 tot 13:00 uur op Landgoed Gorp en Roovert in Goirle (incl. lunch)