Dinsdag 20 juni – Algemene Ledenvergadering BPG Vereniging landelijk Brabant

Uitnodiging: ALV BPG Vereniging Landelijk Brabant op 20 juni 2023

Met als gastspreker: Martha Bakker (hoogleraar Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning aan Wageningen UR)

Wanneer:           20 juni 2023, 19:00 – 23:00 (inloop 18.45)
Waar:                 Landgoed Jachthuis Schijf (Rucphen)

    
Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 juni aanstaande op Landgoed Jachthuis Schijf (West-Brabant). Het belooft een interessante avond te worden met onderwerpen die voor alle particuliere eigenaren in het buitengebied van Brabant zeer actueel zijn. Tijdens deze avond zal Martha Bakker haar visie op de ontwikkelingen in het landelijke gebied, die nodig zijn om de uitdagingen, zoals de stikstofproblematiek, klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit het hoofd te bieden, aan ons presenteren. Klazien Witteveen zal ons meer vertellen over de Groen-Blauwe Gerichte Gebiedsaanpak (uniek voor Brabant) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Programma
  • 18.45:   Ontvangst met koffie en thee
  • 19.00:   Algemene ledenvergadering (alléén voor leden)
  • 20.00:   Inleiding van Martha Bakker, hoogleraar Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning aan Wageningen UR20.30; Presentatie Klazien Witteveen, Groen-Blauwe Gerichte Gebiedsaanpak en het Nationaal Programma Landelijk Gebied
  • 21.00:   Rondleiding op Jachthuis Schijf
  • 22.00:   Netwerkborrel
 
We sluiten het inhoudelijke deel af met een begeleide rondwandeling over het landgoed. Tot slot is er de gelegenheid om te netwerken en bij te praten tijdens de afsluitende borrel.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landelijkbrabant.com. Geef daarbij aan of u als lid om 19.00 uur deelneemt of als relatie vanaf 20.00 uur! U ontvangt van ons de bevestiging met daarin het definitieve programma.
 
We zien uit naar uw komst en verwachten u op dinsdag 20 juni te mogen begroeten.

 

 

Brabantse Manifestpartners komen met gezamenlijke oproep voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

De Brabantse Manifestpartners roepen de provincie Noord-Brabant op samen te werken aan de thema’s klimaat, energie, natuur, water en landbouw. Dat schrijven zij in de oproep die met formateur Verhoeve is gedeeld. (coalitievorming/manifestenbijeenkomst)

Maurits van Bouwdijks Bastiaanse, voorzitter van de Manifestpartners: “Wij roepen de politieke partijen op om in het nieuwe bestuursakkoord de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen beter met elkaar in balans te brengen. Wij vragen het nieuwe provinciaal bestuur om de uitvoering, sturing op grond en governance op een duurzame en verantwoorde manier vorm te geven. Als Brabantse Manifestpartners denken wij graag mee over de concretisering van deze actiepunten.”

Pak opgaves in samenhang aan

“Wij vragen het nieuwe provinciebestuur om de opgaven voor stad en platteland rondom onder andere energie, verstedelijking en natuur in samenhang te benaderen, en zo concurrentie om de schaarse ruimte te verminderen. Stel als provinciebestuur heldere en realistische doelen en spelregels voor de ontwikkeling van Brabant; Schep duidelijke grenzen en voorwaarden en bied daarbinnen ruimte en middelen aan ondernemers om de doelen te behalen,” licht Maurits van Bouwdijks Bastiaanse toe.

Een lange traditie van samenwerking in Brabant

Van Bouwdijk Bastiaanse: “Onze provincie Noord-Brabant kent een unieke en lange traditie van samenwerken. Provincie en Manifestpartners werken nu al intensief samen aan opgaven in de leefomgeving. De Manifestpartners vertegenwoordigen in de volle breedte belangen rondom de fysieke leefomgeving en hebben de kracht om tot uitvoering te komen. De opgaven vragen om het verder versterken van onze samenwerking in de komende bestuursperiode“.

De Manifestpartners zijn: BPG vereniging landelijk Brabant, Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Noordbrabants Landschap, Waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, Dierenbescherming.

 

 

BPG levert input voor coalitie Provincie Noord Brabant

De coalitievorming van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant is in volle gang. Uiteraard volgt BPG Vereniging Landelijk Brabant de ontwikkelingen op de voet. Aan de formateur hebben wij laten weten wat wij belangrijk vinden. Hieronder de kern van onze boodschap:

Voor BPG Vereniging landelijk Brabant is het duidelijk dat grond, en het gebruik van gronden, een
belangrijke bijdrage zal leveren aan de oplossingen die nodig zijn voor de diverse uitdagingen.
Hierbij is een integrale en gebiedsgerichte aanpak onontbeerlijk. Wij pleiten voor het inzetten van
zogenaamde ‘landschapsgronden’ als overgangszone tussen landbouw en natuur nabij kwetsbare
gebieden. Een groot deel van de gronden rondom kwetsbare gebieden worden op dit moment
voor landbouwdoeleinden ingezet. Door het inzetten van deze gronden als ‘landschapsgronden’
worden deze behouden voor de landbouw en kunnen ze worden ingezet voor de transitie van de
landbouw richting een grondgebonden en natuurgerichte agrarische sector die minder emissies
veroorzaakt. Voor BPG Vereniging landelijk Brabant staat hierbij voorop dat de kracht van
agrarische ondernemerschap en particulier eigendom wordt gerespecteerd. Wij geloven niet in
verplichte opkoop van agrarische bedrijven en het opzetten van een provinciale grondbank.
Grond moet bij de eigenaar blijven en eigenaren dienen te worden gestimuleerd om vrijwillig mee
te doen aan gebiedsprocessen.

Agrarische bedrijven die vrijwillig besluiten te stoppen moeten de mogelijkheid krijgen om
nieuwe activiteiten te ontplooien. Eén van deze mogelijkheden kan de ontwikkeling van een
nieuw landgoed zijn. Hierbij bestaat bij BPG Vereniging landelijk Brabant de wens om middels een
uitgewerkt plan volgens de ‘rood-voor-groen regeling’ rode functies te realiseren. Hiertegenover
staat de realisering van een aanzienlijk oppervlakte nieuwe natuur. Idealiter worden hierbij de
vrijkomende agrarische gronden ingezet als ‘landschapsgronden’, waarbij er sprake is van een
combinatie van natuur en landbouw. De totale oppervlakte kan in dat geval de status van een landgoed krijgen.
Een stimulerende landgoederenregeling kan een bijdrage leveren aan de extensivering van de agrarische sector, realisering van natuur en bos en (kleinschalige) woningbouw. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan meerdere provinciale opgaven en heeft het een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Namens BPG Vereniging Landelijk Brabant is bestuurder Frederik de Bruijne op 12 mei aanwezig bij een dialoogbijeenkomst met de informateur om te spreken over de inbreng van BPG en om kennis te maken met leden van Provinciale Staten 

Aankondiging: 2e BPG Damesdag en Algemene Ledenvergadering BPG Vereniging Landelijk Brabant

Zaterdag 3 juni – 2e BPG Damesdag

Na de succesvolle en inspirerende eerste Damesdag op Landgoed Bleijendijk organiseren we op zaterdag 3 juni de tweede BPG Damesdag!

Alle dames zijn van harte uitgenodigd om vanaf 11 uur gezamenlijk een wandeling te maken over Landgoed Taamven in Valkenswaard, waarbij de eigenaar van het landgoed, Bernadette Hemels, tekst en uitleg zal geven over het gebied. We sluiten af met een lichte lunch tot ongeveer 14.30 uur.

Gaan we jullie (weer) ontmoeten? Dochters zijn uiteraard ook van harte welkom!

Stuur even een berichtje naar info@bleijendijk.nl als je er graag bij bent of bel Herma op 06 16 87 70 52.

Tot dan! 

Herma Winnemuller l BPG bestuurder
Bernadette Hemels | Landgoed Taamven

 

Dinsdag 20 juni – ALGEMENE LEDENVERGADERING

Wanneer:           20 juni 2022, 19:00 – 23:00 (inloop 18.45)

Waar:                   Jachthuis Schijf

Contact:              René de Bont

                             info@landelijkbrabant.com

Het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 juni aanstaande. U bent van harte welkom op Landgoed Jachthuis Schijf (West-Brabant).

Programma

18.45:   Ontvangst met koffie en thee

19.00:  Algemene ledenvergadering (alléén voor leden)

20.00:   Inleidingen van onze sprekers (openbaar)

21.00:   Rondleiding op Jachthuis Schijf

22.00:  Netwerkborrel

Na de Algemene Ledenvergadering, welke besloten is voor leden van de vereniging, hebben we vanaf 20.00 uur twee interessante sprekers over onderwerpen die voor alle particuliere eigenaren in het buitengebied van Brabant zeer actueel zijn.

We sluiten het inhoudelijke deel af met een begeleide rondwandeling over  het landgoed. Tot slot is er de gelegenheid om te netwerken en bij te praten tijdens  de afsluitende borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@landelijkbrabant.com. Geef daarbij aan of u als lid om 19.00 uur deelneemt of als relatie vanaf 20.00 uur! U ontvangt van ons de bevestiging met daarin het definitieve programma.

We zien uit naar uw komst en verwachten u op dinsdag 20 juni te mogen begroeten.

 

Uitnodiging 1e BRABANTTAFEL

Onderwerp: Opvolging – hoe zorg je ervoor dat de continuïteit van het landgoed wordt bevorderd in wisselwerking met de harmonie van de familie?

Spreker: Francois Carstens van Mesa f.b.c. (lees hier meer)

Datum: Woensdag 29 maart, 19.30 – 22.00
Locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught
Gastvrouw: Herma Winnemuller (bestuurslid BPG)

Beste leden van BPG Vereniging Landelijk Brabant,

Graag nodigen wij u uit voor de eerste Brabanttafel. Tijdens het ”Symposium 25 jaar BPG ‘eenheid in verscheidenheid’’ is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan meer kennisdeling en interactie tussen leden.

Daarom willen wij in kleine kring bijeenkomsten gaan organiseren waarin een bepaald
onderwerp die bij vele particuliere grondbezitters speelt, met elkaar besproken kan worden; en dan letterlijk ‘aan de Brabantse keukentafel’ zodat aanwezigen in discussie met elkaar kunnen gaan, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.

De eerste Brabanttafel gaat over opvolging bij landgoederen, de dilemma’s die daarbij
spelen en hoe je die bespreekbaar kan maken binnen uw familie. Een klassiek voorbeeld is het dilemma tussen eigenaren, die het landgoed besturen en daar vaak ook wonen, en eigenaren die naar elders zijn getrokken. We hebben Francois Carstens van het adviesbureau Mesa gevraagd om deze avond in te leiden. Hij begeleidt relaties bij het plaveien van hun weg tussen enerzijds de continuïteit van het landgoed en anderzijds de harmonie van de familie zelf. Na de inleiding wisselt hij graag samen met zijn collega Bodine Baan-van Klaveren op interactieve wijze met u van gedachten.

Wilt u graag bij deze avond zijn, meld u zich dan aan bij am.majoie@landelijkbrabant.com. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met het programma.

We kijken uit naar uw komst!

Hartelijke groet,

Herma Winnemuller (landgoed Bleijendijk)
Anne-Marie Majoie (regioadviseur BPG)

Bezuinigingen aanleg nieuwe natuur

Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben recent een besluit genomen over voorgenomen bezuinigingen op nieuwe natuur. Over deze bezuinigingen zijn afspraken gemaakt in het huidige coalitieakkoord. Er gaat worden bezuinigd op de financiële middelen die tot op heden beschikbaar zijn voor de Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) en op de financiële middelen voor het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant. Meer informatie over deze bezuinigingen leest u op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

BPG Vereniging Landelijk Brabant maakt zich zorgen over de voorgenomen bezuinigen. De vrees bestaat dat er door de bezuinigingen minder hectares van het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant zullen worden gerealiseerd. De bezuinigingen op de EVZ’s kunnen ertoe leiden dat het behalen van KaderRichtlijnWater (KRW) – doelen bemoeilijkt wordt. Daarnaast is BPG van mening dat de EVZ’s een belangrijke bijdrage leveren aan waterberging en biodiversiteits- en landschapsversterking. Mogelijk dat de bezuinigingen nadelig zullen zijn voor de realisering van de opgave voor de ecologische verbindingszones. Dat is een ongewenste ontwikkeling.