Nieuwsflits BPG Februari 2023

Van het bestuur

Hebben wij te weinig ambitie? Of juist teveel ambitie? Zijn de ambities goed geformuleerd? Hebben wij te veel taken ? Doen wij wat wij moeten doen?

Bovenstaande vragen zijn zomaar wat vragen die ter sprake kwamen tijdens een bestuursvergadering van het BPG bestuur. Wat de aanleiding was voor het stellen van deze vragen en hoe we hier vervolgens mee om moeten gaan; hieronder een korte terugblik.

Tijdens het opzetten van de jaarplanning voor de werkorganisatie kwamen wij al snel tot de conclusie dat er meer taken waren geformuleerd dan dat er aan uren voor de werkorganisatie beschikbaar zijn in 2023. De werkorganisatie bestaat uit Ronald Kramer, René de Bont en Anne-Marie Majoie. Deze ontdekking moedigde aan om na te denken over welke taken we wel en niet op gaan pakken en hoe we dit gaan coördineren. Dergelijke vraagstukken zijn de aanleiding geweest voor de vragen die bovenaan dit stukje staan.

Een tijd geleden is binnen het bestuur afgesproken om een speciale heisessie te beleggen waarin we doelen voor de korte, midden en langere termijn formuleren. Deze sessie heeft plaatsgevonden bij ons bestuurslid Etienne Schoenmakers in zijn mooi gerestaureerde Abdijhoeve op Landgoed De Vijverhoeve.

Het moest een actieve bijeenkomst worden, er mocht van onze voorzitter Maurits niet hangend in een stoel wat geroepen, gezegd of gesteld worden. Er moest worden gestaan en de motivatie was belangrijker dan het antwoord. Hoe ging dit in zijn werk? De werkorganisatie had allerlei taken, doelen en ambities, welke in de afgelopen periode ter tafel zijn gekomen, op zogenaamde post-its geschreven. De eerste ronde was om te bezien of er geen zaken ontbraken. Zo was er de mogelijkheid om als bestuurslid taken, doelen of ambities toe te voegen. Nadat het denkbeeldige mandje met taken, doelen en ambities was gevuld, konden wij aan de tweede ronde beginnen waarbij prioritering van de zaken aan de orde kwam. 

Tijdens de sessie lag een groot wil vel papier op tafel met daarop de Eisenhower Matrix. De Eisenhower Matrix is een kwadrant waarbij op de ene as de mate van urgentie wordt uitgedrukt en op de andere as de mate van belangrijkheid. Hoe groter de mate van urgentie en de mate van belangrijkheid, hoe noodzakelijker het is dat een bepaalde taak wordt opgepakt. Zo waren er ook taken die snel opgepakt moeten worden maar door de vergadering als niet belangrijk zijn betiteld. U zult begrijpen dat bij een te beperkte kwantitatieve capaciteit wij dergelijke zaken vooralsnog hebben laten rusten.

Aan de hand van post-its moest eenieder bestuurslid aangeven welke zaken hij of zij het meest urgent en belangrijkst vindt. Met name de stemverklaring van de gemaakte afweging was hierbij van belang. Op deze manier konden wij van elkaar goed begrijpen waarom iemand een bepaalde zaak belangrijk en/of urgent vond. De taken, doelen en ambities die wij met elkaar hebben geprioriteerd werken wij nu verder uit zodat we daar volledige invulling aan kunnen geven.

De zaken die wij als bestuur niet urgent en belangrijk vinden laten wij voor nu rusten. Middels deze heisessie geloven wij dat zowel het bestuur als de werkorganisatie tot overeenstemming zijn gekomen over welke zaken we mee aan de slag willen en moeten. Wij werken de zaken die wij voor de midden en lange termijn willen oppakken nu nader uit en zullen deze vervolgens aan u als leden voorleggen in de volgende ledenvergadering. U ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging.

Namens het bestuur,

Frederik de Bruijne

Succesvolle eerste bijeenkomst BPG Damesnetwerk!

Op zaterdag 21 januari 2023 vond de eerste BPG dames netwerk-middag plaats. Een tiental dames verzamelde zich in de boshut op Landgoed Bleijendijk. Van daaruit werd er een wandeling gemaakt over het landgoed, waarbij er gelegenheid was om elkaar te leren kennen. Al snel bleek dat er veel thema’s zijn om samen over van gedachten te wisselen.  Het was een opengesprek, inhoudelijk boeiend en met veel herkenning.

Volgende keer zijn we te gast op Landgoed Taamven in Valkenswaard bij Bernadette Hemels op zaterdag 3 juni 2023 (begintijd: 14.30)

Wil je ook graag aansluiten? Voel je welkom om er ook bij te zijn en stuur een mailtje naar Anne-Marie Majoie: am.majoie@grondbezit.nl

Dan zien we elkaar graag op Landgoed Taamven!

Herma Winnemuller en Anne-Marie Majoie 

Een sfeerimpressie van de eerste bijeenkomst van het BPG Damesnetwerk

Verdienmodel van belang bij realisering bos door particulieren

Tijdens het RTL Nieuws van 11 februari heeft lid en bestuurder van BPG, Harrie van Puijenbroek, toegelicht waar het bij particulieren knelt als het gaat om het realiseren van bos. De Rijksoverheid is voornemens om het areaal bos in Nederland de komende jaren uit te breiden met 10% (37.000 hectare). Een deel hiervan zal in Brabants gerealiseerd worden. Ook particuliere eigenaren zien kansen om in het kader van de Bossenstrategie bos te realiseren. Tijdens het interview laat Harrie weten dat het verdienmodel vaak een knelpunt vormt bij de realisering van bos door particulieren. Wanneer er een concreet  verdienmodel is – bijvoorbeeld door realisering van woningen aangrenzend aan het te realiseren bos – wordt het aantrekkelijker voor particulieren om bos te realiseren. Klik hier voor de uitzending met het betreffende fragment (vanaf minuut 16.52).

Overigens heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) een handleiding ontwikkelt hoe de realisering van bos te bewerkstelligen. In deze handleiding zijn concrete tips en ideeën te vinden voor eenieder die overweegt bos aan te planten. Klik hier om de handleiding op de website van het GOB raad te plegen. 

Geslaagde BPG bijeenkomst voor GGA ambassadeurs

Op dinsdag 7 februari werd door BPG een bijeenkomst georganiseerd voor de ambassadeurs in de verschillende gebieden waar een gebiedsgerichte aanpak (GGA) is opgestart. De bijeenkomst vond plaats op Landgoed Zwijnsbergen waar de heer Jan van Lanschot onze gastheer was.

In 17 gebieden in Noord-Brabant, gelegen in een schil rondom Natura 2000, is de provincie aan de slag in een gebiedsgericht proces. In deze gebieden zoekt de provincie samen met stakeholders in het gebied, waaronder BPG, naar oplossingen voor urgente vraagstukken, zoals stikstof, verdroging, klimaat en extensivering van de landbouw.

De ambassadeurs zijn leden van BPG, die bij de gesprekken die in de gebiedsgerichte processen plaatsvinden, het geluid namens de particuliere grondeigenaren vertegenwoordigen. Zij kennen het desbetreffende gebied goed en kunnen indien nodig hun lokale netwerk aanspreken. De werkorganisatie van BPG ondersteunt de ambassadeurs.

Tijdens de bijeenkomst kwamen alle ambassadeurs voor de eerste maal fysiek bij elkaar. Tijdens het eerste gedeelte werden de ambassadeurs door Paulien Feimann van de provincie Noord-Brabant bijgepraat over het GGA-proces. Er ontstond al meteen een levendige discussie. Tijdens het tweede gedeelte werd de rol van de

BPG Bestuurder Sammy van Tuyll bedankt Paul Feimann

ambassadeurs in de GGA proces, ook in relatie tot BPG besproken.

BPG kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en was blij met alle inhoudelijke input van de ambassadeurs. Ook Pauline Feimann gaf aan dat ze ervan overtuigd is dat de particuliere grondeigenaar een belangrijke rol kan gaan spelen in het gebiedsproces en dat ze dit zal meenemen naar het provinciehuis. Het gaat er nu om dat BPG een gezamenlijke visie gaat ontwikkelen over wat de functie en de rol van de particulier grondeigenaar kan zijn in de gebiedsprocessen – zie ook de notitie van FPG hierover ‘Landschapsgronden: bekijk het breed’

Heb je vragen over het gebiedsproces bij jou in de buurt, neem dan contact op met Anne-Marie Majoie (am.majoie@landelijkbrabant – 06-11 77 04 95)

Nieuws uit de provincie

Restauratiesubsidie voor 10 Brabantse rijksmonumenten

Dit jaar steunt de provincie tien Brabantse rijksmonumenten met een subsidie voor restauratie. In totaal gaat het om € 3,8 miljoen euro voor werkzaamheden zoals het vervangen of restaureren van onder meer daken, gevels en kozijnen. De provincie streeft naar een Brabant dat voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is. Om te wonen, werken en te recreëren. Omdat het Brabants erfgoed daarbij een belangrijke rol speelt, wil de provincie het zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Landgoedeigenaren komen ook in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie voor 2023 is verleend. Houd de subsidiepagina van de provincie in de gaten voor toekomstige subsidies!

Provincie verhoogd vergoeding opruimkosten drugsafval

Met behulp van rijksgeld verhoogt de provincie binnenkort de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafval. Grondeigenaren kunnen de opruimkosten van drugsafval vergoed krijgen tot € 200.000 euro; dit is nu nog €24.999. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. De verwachting is dat de provincie rond 1 maart 2023 de nieuwe regeling gereed hebben. BIJ12, een landelijke uitvoeringsorganisatie voor alle provincies, voert de regeling uit. Klik hier om naar de pagina van de subsidieregeling te gaan.

Samenwerken aan Brabants Programma Landelijk Gebied

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Samen met partners moet de provincie versneld aan de slag met (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Het Rijk wil natuur, stikstof, water en klimaat aanpakken in het landelijk gebied: het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Elke provincie is verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk gebied. In Brabant noemen we dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Gedeputeerde Staten hebben als opdracht samen met Brabantse partners een toetsbaar BPLG op 1 juli 2023 op te leveren. Op basis van het BPLG kan de provincie een beroep doen op het landelijk Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. BPG Vereniging Landelijk Brabant is betrokken bij de totstandkoming van het BPLG. Op deze pagina is meer informatie vinden over het BPLG.

Ander nieuws

Verkiezingsdebat Manifestpartners

Het samenwerkingsverband van de groene partners van Noord-Brabant, de Manifestpartners (MFP), organiseren met het oog op de Provinciale Verkiezingen van 15 maart een verkiezingsdebat op dinsdagavond 28 februari (Den Bosch, inloop vanaf 19.00 uur). BPG vervult in deze aanpak een verbindende rol. Voorzitter Maurits van Bouwdijk is tevens gevraagd als voorzitter van de MFP, als opvolger van Jan Baan.

De manifesterpartners hebben met elkaar geconcludeerd dat de uitdagingen waarvoor de provincie Noord-Brabant staat, groot, complex en urgent zijn. De vele uitdagingen hangen vaak met elkaar samen. Of het nu gaat over het realiseren van voldoende woningen, het in balans brengen van economie en ecologie of het voorkomen van klimaatverandering. De verschillende Manifestpartners kunnen daaraan bijdragen met kennis en uitvoeringskracht. Het nieuwe bestuur gaat richting geven aan de verschillende opgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Tijdens het verkiezingsdebat van 28 februari gaan diverse Brabantse lijsstrekkers met elkaar in debat over deze belangrijke opgaven. Leden (en niet-leden) zijn van harte welkom om dit verkiezingsdebat bij te wonen. Aanmelden kan tot en met 24 februari via: s.hermens@brabantsedelta.nl.

Bijeenkomst duurzame gronduitgifte 26 januari

Op 26 januari hebben Herma Winnemuller (bestuurslid BPG) en Ronald Kramer (medewerker BPG) deelgenomen aan een bijeenkomst over duurzame gronduitgifte in Brabant. Vijf jaar geleden zijn grondeigenaren in Brabant gestart met het stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van hun gronden. Op 26 januari werd ingezoomd op de resultaten van de inspanningen van de afgelopen vijf jaar.

Gedeputeerden Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart) en Hagar Rooijackes (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak) openden de bijeenkomst waarna diverse sprekers de resultaten van de afgelopen vijf jaar bespraken en vertelden over de mogelijkheden om middels pacht duurzaamheidsmaatregelen toegepast te krijgen op agrarische gronden.

De afgelopen jaren hebben er in het kader van duurzame gronduitgifte diverse bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn er diverse kennisdocumenten gedeeld over het onderwerp. Deze zijn terug te vinden op de site van Duurzame gronduitgifte. Een aanrader voor eenieder die grond verpacht en graag ondersteuning en meer achtergrond informatie zoekt bij hoe anderen dat aanpakken is zeker de uitgave van het nieuwste kennisdocument, hier te downloaden. Een interessant naslagwerk om inspiratie uit op te doen!

Ongetwijfeld zijn er particuliere eigenaren die nadenken over de mogelijkheden om middels pacht duurzaamheidsmaatregelen toegepast te krijgen op agrarische gronden (of die dit al reeds doen). Mocht u als grondeigenaar hier ook graag mee aan de slag willen, dan horen wij dat graag. Als blijkt dat er meer grondeigenaren bezig zijn met dit onderwerp, dan brengt BPG deze eigenaren graag bij elkaar tijdens een landelijk Brabanttafel. Middels een dergelijke bijeenkomst kunnen ervaringen en kennis gedeeld worden. Bij interesse, stuur een mail naar: projecten@landeljikbrabant.com.

5 miljoen euro voor nieuwe natuur Natura2000

De provincie heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van de natuurrealisatie in de Natura2000-gebieden. Het beschikbare budget van 5 miljoen euro kan onder andere worden ingezet voor de afkoop van pacht. Voor particuliere eigenaren dus ook zeker interessant. Een subsidieaanvraag kan worden gedaan tot en met juni 2023. Voor meer informatie over de subsidieregeling klik hier.  

Overig

Voorbereiding ALV’s 2023

Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van de ALV’s van 2023. We kunnen alvast melden dat op 20 juni de traditionele avond-ALV plaatsvindt. Een locatie en thema wordt later bekend gemaakt. Verder wil het bestuur binnenkort een extra ALV plannen om de begroting en het werkplan te bespreken. Deze ALV zal digitaal plaatsvinden. Hoogstwaarschijnlijk gaat deze extra ALV in april plaatsvinden. Leden ontvangen hier binnenkort bericht over. De eerder gecommuniceerde datum van 13 maart vervalt hiermee.

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

  • 15 april 2023: Landgoeddag FPG
  • 17 juni 2023: ALV FPG
  • 20 juni 2023: ALV BPG