Nieuwsflits BPG Vereniging landelijk Brabant – April 2023

Uw bestuur in de praktijk

Beste leden,

Ook het bestuur van BPG Vereniging landelijk Brabant heeft de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen 15 maart met grote belangstelling gevolgd. En daar blijft het niet bij. Zo introduceert het bestuur BPG, onze leden en de rol die grondeigenaren kunnen spelen bij de transitie van het landelijk gebied bij de gekozen statenleden, om zo mede van invloed te kunnen zijn op het provinciale beleid.

Mede daarvoor heeft het bestuur van BPG een beleidsplan uitgewerkt, met de uitgangspunten waarvan wij denken dat dit de uitgangspunten zijn waar onze leden voor staan. Maar het laatste woord is uiteraard aan de leden. Daarom willen we dan ook dit beleidsplan op de komende Algemene Ledenvergadering van 25 april a.s. met onze leden bespreken. In het verlengde daarvan is ook een werkplan opgesteld, met de prioriteiten waar we ons dit jaar op willen richten. Ook dit werkplan willen we graag met de leden bespreken; we werken immers voor de leden.

De ALV van 25 april a.s. zal een volledig ‘huishoudelijke’ vergadering worden, waarbij ook de begroting en de jaarrekening zullen worden besproken. Reden waarom deze huishoudelijke vergadering digitaal zal plaats vinden. Leden zijn reeds uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Op 20 juni a.s. volgt dan weer een ALV op locatie, met diverse sprekers. We zijn dan welkom op het fraai gerestaureerde landgoed Jachthuis Schijf.

Met het uitwerken van een beleidsplan en een werkplan wil het bestuur meer structuur bieden voor BPG als organisatie. Daarbij is ook aandacht voor de governance. De wijzigingen ten gevolge van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zullen eveneens verwerkt moeten worden in de statuten van BPG. Dat wordt weer een volgende stap. Zo hopen we als bestuur blijvend aan de professionalisering van BPG te blijven werken.

Namens het bestuur,

José de Rooij (secretaris)

Webinar over GLB

Op 19 april organiseert FPG een webinar over het nieuwe GLB (van 20.00 – 21.15). Ook leden van BPG zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de webinar. De volgende zaken kom onder meer aan de orde:

  • Ins & outs van het GLB
    • Wat zijn de veranderingen binnen het GLB?
  • Verpachter-pachter verhoudingen
  • Verhouding ecoregeling – ANLb
  • Samenhang maatregelenpakket 7e actieprogramma Nitraatlijn

U kunt zich voor 19 april aanmelden via fpg@grondbezit.nl. Klik hier voor meer informatie.

Geslaagde Brabanttafel over opvolging!

Hoe zorg je ervoor dat de continuïteit van het landgoed wordt bevorderd in wisselwerking met de harmonie van de familie?

Uit een enquête die in oktober 2021 onder de leden is gehouden, is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan meer kennisdeling en interactie tussen leden. Daarom gaan wij elk jaar in kleine kring, ‘aan de keukentafel’, een aantal bijeenkomsten (Brabanttafels genoemd) organiseren waarin een bepaald onderwerp die bij vele particuliere grondbezitters speelt, met elkaar besproken kan worden.

Aan de keukentafel van Landgoed Bleijendijk met BPG bestuurslid Herma Winnemuller als gastvrouw vond de eerste Brabanttafel plaats met als onderwerp ‘opvolging’.

Francois Carstens en Bodine Baan – Van Klaveren van Mesa-FBC gaven aan de hand van een beeldende en aansprekende presentatie weer wat de dilemma’s kunnen zijn rondom de dynamiek van een landgoed in relatie tot de familie. Daarna konden de aanwezigen hun eigen inzichten met elkaar delen. Daardoor ontstond er een levendige interactie en discussie. Iedereen was het erover eens dat er heel wat hobbels te nemen zijn als je een landgoed wil overdragen aan de volgende generatie. Het gaat steeds om het vinden van een balans tussen het waarborgen van de continuïteit van het landgoed en het bewaren van de harmonie binnen de familie. De aanwezige leden beseften eens te meer dat ze daarin niet ‘alleen’ staan.

Het was een waardevolle uitwisseling. Het sterkt ons in het idee dat de Brabanttafels voorzien in de behoefte aan meer interactie tussen leden. U hoort

spoedig de datum van de volgende Brabanttafel!

Nieuws uit de provincie

Groen Geborgde Bestuurders Rivierenland bezoeken Landgoed Uitwijkse Veld

Michel Jamin geeft uitleg over het waterbeheer en grienden.

Op 29 maart jl. zijn de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland in Tiel beëdigd. Via VBNE zijn Maarten Mortier en Evelien Schlösser voorgedragen, zij vormen de Fractie Natuurterreinbeheerders. Altena vormt de enige Brabantse gemeente binnen Rivierenland. Ter kennismaking werden Maarten en Evelien op uitnodiging van BPG welkom geheten op Landgoed Uitwijkse veld, door Michel Jamin. Namens BPG kon René de Bont ingaan op de belangen en inbreng van de achterban van BPG en de Gebiedsgerichte Aanpak ‘Polder van de Toekomst’. De bestuurders waren onder de indruk van de integrale aanpak op het landgoed, van landbouw, economie én natuur. Uniek dat het waterpeil in eigenbeheer wordt geregeld, juist om de Griendcultuur in Nederland in stand te houden.

 

 

 

 

Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Het gaat niet goed met de Natura2000-gebieden in Noord-Brabant, dat laten zogenaamde Natuurdoelanalyses zien. Dit heeft tot gevolg dat aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura2000- gebieden stil zijn komen te liggen. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de natuur te herstellen. Binnen verschillende opgestarte gebiedsprocessen wordt nagedacht over het nemen van extra maatregelen. BPG Vereniging Landelijk Brabant neemt in het belang van de achterban deel aan deze gebiedsprocessen en praat, samen met andere stakeholders van het landelijk gebied, mee over aanvullende maatregelen en de andere opgaven van het landelijk gebied. Lees hier meer over de uitkomsten van de natuurdoelanalyses.

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen 15 maart

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen laten zien dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste politieke partij is geworden met 11 zetels, gevolgd door VVD (9) en GroenLinks (5). Klik op deze link voor de volledige uitslag.

Overig

Film onder het maaiveld

Op dit moment draait de film Onder het Maaiveld in verschillende Brabantse bioscopen. De film gaat over een onderwerp dat de laatste tijd erg actueel is, het bodemleven. De film is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van het ondergrondse leven en het functioneren daarvan. Meer informatie over de film is te vinden op de website van de film: www.onderhetmaaiveldfilm.nl. Via deze website zijn ook kaarten te krijgen.

Mogelijkheden tot het aanvragen van subsidies

Regelmatig zijn er via, onder andere, de provincie subsidies beschikbaar op het gebied van erfgoed, water, milieu, natuur en landbouw. Vaak kunnen ook particuliere eigenaren gebruik maken van deze subsidies. BPG Verenging Landelijk Brabant adviseert haar leden om regelmatig de subsidiepagina van de provincie raad te plegen. Dat kan op deze pagina. Als het gaat om subsidies voor het realiseren van natuur, kunt u ook terecht op de website van het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB). Klik op deze link om naar de relevante pagina op de website van het GOB te gaan. Wij moedigen u aan om gebruik te maken van beschikbare subsidies. Benader uw adviseur of uw rentmeester wanneer u hulp nodig heeft bij het zoeken naar een geschikte subsidie of bij het aanvragen van de subsidie zelf.

Een voorbeeld van een subsidieregeling die op dit moment openstaat is de subsidieregeling natuur. U kunt contact opnemen met het GOB als u gebruik wil maken van deze subsidieregeling.

Vacature bestuurslid communicatie

Het bestuur is opzoek naar iemand die zich wil bezig houden met de communicatie van de vereniging (website, nieuwsflits, sociale media etc.). Het bestuurslid communicatie zorgt samen met het redactieteam van BPG voor de communicatie richting de achterban. Ben jij of ken jij iemand die graag met de communicatie van BPG aan de slag wil gaan, of wil je meer informatie over deze vacature, stuur dan gerust een mail naar info@landelijkbrabant.com of bel Herma (bestuurslid BPG) op 06 16 87 70 52. We horen graag van je!

Agenda

  • 15 april: Voorjaars Landgoeddag 2023 op Landgoed Anderstein (Utrecht)
  • 25 april: digitale ALV BPG
  • 20 juni: ALV op Landgoed Schijf
  • 24 juni: Familiedag en ALV FPG