Nieuwsbrief BPG december 2023

Van het bestuur

Beste leden, 

Een beetje verbaasd ben ik wel. Iedereen blijft doen wat hij altijd al deed, het lijkt alsof er niets aan de hand is in de wereld van vandaag. Het tegendeel is waar; de toestand in Israël/Gaza, de Oekraïne en niet te vergeten de politieke aardverschuiving in ons eigen Nederland maken de nabije toekomst onvoorspelbaar. Gelukkig hebben particulieren eigenaren reeds lang ervaring en zijn ze niet zo snel van hun stuk te brengen. Sommige onder ons zijn zelfs al eeuwen actief met het beheer van hun bezit en hebben de nodige onzekerheden in de tijd overwonnen.

Dat wil niet zeggen dat we niet alert moeten zijn. Vanuit BPG Vereniging landelijk Brabant zijn we daarom zeer betrokken bij de grote dossiers in het landelijk gebied. Hoe de door het vorige kabinet ingezette lijn voor de reductie van stikstof nu zal uitpakken in een nieuwe politieke realiteit wordt spannend. Blijft het toegezegde budget voor de herinrichting van ons buitengebied wel beschikbaar?  Welke keuzes gaat het nieuwe kabinet maken en wat zijn daarvan de consequenties voor onze leden?

Kortom er is veel te doen om onze belangen zo goed mogelijk te behartigen. We zetten ons met hart en ziel in om mee te sturen aan een duurzame toekomst voor het particulier beheer en bezit van grote delen van onze prachtige provincie. En dat wordt ook steeds meer gezien door de beleidsmakers. Op 11 juni 2024, zal onze Commissaris van de Koning, Ina Adema, mede daarom een bezoek brengen aan onze Algemene Leden Vergadering. Zij komt speciaal om leden te ontmoeten. Ook mogen we op dezelfde bijeenkomst oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade verwelkomen als spreker. We komen samen op Landgoed  Eyckenlust in Beek en Donk. Kortom, een interessant programma op een mooie locatie! Ik neem aan dat u daarbij wilt zijn!

Niet alleen de beleidsmakers zien het belang van onze vereniging. Verheugend is het om vast te stellen dat het aantal nieuwe leden stijgt en dat daarmee onze achterban groeit. De nieuwe energie die daarbij vrij komt zetten we in om onze vereniging verder te professionaliseren. In het kader van die professionalisering hebben het afgelopen jaar ook meer medewerkers aangenomen. We werken nu met drie vaste medewerkers en hebben een vacature uitstaan voor een vierde. Deze uitbreiding geeft ons de mogelijkheid om meer en beter aanwezig te zijn voor de leden en om ons beter te vertegenwoordigen bij de beleidsmakers in het provinciehuis. 

Ondanks de onzekerheid in de wereld waarmee ik dit voorwoord begon, durf ik wel te stellen dat onze vereniging leeft als nooit te voren. Ik zie de toekomst van onze vereniging daarom positief in en ik hoop dat u dat met mij deelt. Ik wens u namens alle bestuursleden en medewerkers een gezond, succesvol en mooi 2024 toe waarin we met elkaar een nieuw jaar toevoegen aan de lange traditie van particulier beheer en bezit in onze provincie.

Met vriendelijke groet,

Maurits van Bouwdijk Bastiaanse

Voorzitter BPG Vereniging landelijk Brabant

Verenigingszaken

Succesvolle Najaars-ALV BPG Vereniging landelijk Brabant op 11 november

Theorie én ondernemerschap kregen alle aandacht op 11 november, jl. Ruim 40 leden van BPG bezochten de Heische Hoeve te Loosbroek. Onze gastheer, Dennis Hurkmans gaf uitleg hoe hij van 60 ha eigen gerst unieke whisky stookt! De ontwikkelingen op het landgoed en het verhaal van Bus Whisky, het whiskymerk van De Heische Hoeve, werden toegelicht. Uniek om de whiskystokerij en ook de vaten te mogen zien.

Prof. dr. Jan van der Stoep, hoogleraar christelijke filosofie aan Wageningen Universiteit & Research,  zorgde voor de diepgang. Vanuit een filosofische invalshoek vertelt hij ons over een hernieuwde bezinning op rentmeesterschap. Een interessant onderwerp, en ook zeer actueel gezien de uitdagingen op het Brabantse platteland op het gebied van water en bodem.

Belangenbehartiging

Kennismaking provinciale bestuur Noord-Brabant

Inmiddels is het nieuwe provinciale bestuur een paar maanden aan het werk. Voor BPG een goed moment om kennis te maken met de verschillende gedeputeerden die relevant zijn voor BPG en haar leden. We laten hen kennis maken met BPG en haar leden. Belangrijke onderwerpen zoals pacht, erfgoed, water, bodem, natuur, landbouw en de gebiedsprocessen komen zeker aan bod tijdens de gesprekken.  

Nieuws uit de provincie

Gebiedsgericht samenwerken: Brabants Groenblauwe Aanpak

Gebiedspartners, waaronder BPG, werken in verschillende gebiedsprocessen aan het herstel van de verstoorde balans in het landelijk gebied. Samen werken zijn aan de zogenaamde ‘groenblauwe gebiedsgerichte aanpak’ (GGA). In gebieden waar diverse belangen strijden om ruimte, vereist de broodnodige verbetering van water, bodem en natuur een transformatie met moeilijke keuzes en ingrijpende gevolgen. Dit wordt nog complexer in een landelijk gebied met grote en diverse belangen. Vorig jaar besloot het kabinet dat water en bodem leidend moeten zijn bij dergelijke herinrichtingen. Ondertussen naderen deadlines voor de aanpak van veehouderijstallen, stikstof- en CO2-reductie, en energietransitie. De toegenomen vraag naar ruimte, voor natuurherstel, woningbouw en landbouwtransitie, vereist slim ruimtegebruik in balans met water, bodem en lucht, in nauwe samenspraak met belanghebbenden via de GGA. Lees verder voor inzichten in de praktische implementatie. Namens haar leden participeert BPG in verschillende gebiedsprocessen. De belangen van grondeigenaren worden in deze gebiedsprocessen naar voren gebracht. Uiteraard doen we dit in afstemming met de leden in de gebieden. Hier treft u meer informatie over de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak.

Overig

De werkorganisatie is opzoek naar versterking!

FPG zoekt een gedreven regioadviseur/projectmedewerker voor de prachtige provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Met een passie voor het landelijk gebied, draag je bij aan uitdagende projecten op het gebied van natuur en landbouw. Ben jij enthousiast, initiatiefrijk en geïnteresseerd in belangenbehartiging? Werk mee aan een levendige vereniging en geef vorm aan relevante projecten! Zowel voltijd als deeltijd (minder dan 36 uur) is bespreekbaar. Jouw kans om het verschil te maken in Regio Zuid. Klik hier voor meer informatie en solliciteer nu voor een boeiende rol in een inspirerende omgeving!

Groen licht voor LEADER-subsidie in Het Groene Woud

Op 5 december 2023 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant groen licht gegeven voor een zogenaamde LEADER-subsidie in Het Groene Woud. Een bedrag van 2,5 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor projectideeën ter bevordering van een gezonde werk- en leefomgeving in dit prachtige gebied.

Vanaf januari 2024 kunnen inwoners, bedrijven en organisaties hun projectideeën indienen en LEADER-subsidie aanvragen, met de aanvraagperiode lopend tot en met 2027. Stichting Landschap Het Groene Woud fungeert als penvoerder en is hiermee de schakel tussen subsidieverstrekker en projectindieners. De Lokale Actiegroep Het Groene Woud (LAG-HGW) zal het LEADER-programma beheren en ervoor zorgen dat de regeling effectief wordt uitgevoerd.

LEADER, wat staat voor ‘samenwerking voor plattelandsontwikkeling’, is een initiatief van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het programma stimuleert samenwerking voor een leefbaar, duurzaam en economisch krachtig platteland. Dankzij intensieve gesprekken en bijeenkomsten in 2022-2023 is Het Groene Woud nu erkend als LEADER-gebied, inclusief bijbehorende subsidie.

Projectideeën moeten lokaal opgezet en uitgevoerd worden, met een combinatie van functies die elkaar versterken. De focus ligt op het creëren van een ‘gemengd bedrijf van de 21ste eeuw’, waarin natuur, erfgoed en diverse bedrijvigheid samenkomen voor een bloeiende toekomst. Stichting Landschap Het Groene Woud biedt ondersteuning bij het verkennen van mogelijkheden en het aanvragen van subsidie.

Heeft u als lid met bezit in Het Groene Woud een projectidee? Neem dan contact met Johan van Cuyck via jvcuyck@hetgroenewoud.com. Via deze link treft u meer informatie aan over de subsidie.

Afronding eerste fase project Sensorisch Landschap

In het kader van het project Sensorisch Landschap is er het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de analyse van meer dan 100 verschillende bodemmetingen op maar liefst 140 percelen. Het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) is één van de initiatiefnemers van dit project. Ook agrariërs in Brabant hebben deelgenomen. De vruchten van de gedane arbeid zijn nu geplukt, met de voltooiing van het definitieve eindrapport voor Sensorisch Landschap Fase 1. De uitkomsten van de eerste fase van het project geven een vernieuwende kijk op vitaliteit van het bodemleven in Nederland.  Het eindrapport is omvangrijk en buitengewoon gedetailleerd. Hier kunt u een lezen die meer in gaat op (mogelijke) toepassingen van de ontwikkelde indicatoren.

Bijeenkomsten

Brabanttafel – dinsdag 6 februari 2024 – Onderwerp: Pacht

Op dinsdag 6 februari 2024 vindt de eerste Brabanttafel van het jaar plaats, met ‘pacht’ als centraal thema. Sprekers Jolan Knol en Els Harbers zullen hun inzichten delen over ‘duurzame gronduitgifte’, na eerdere succesvolle Brabanttafels over ‘opvolging’ en ‘natuursubsidies’.

Datum: dinsdag 6 februari van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Landgoed Bleijendijk te Vught (gastvrouw is bestuurslid Herma Winnemuller)

Leden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Als u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij Ronald Kramer via r.kramer@grondbezit.nl.  

Agenda

  • 31 januari 2024: Praktijkbijeenkomst Sensorisch Landschap te Vught
  • 6 februari 2024: Brabanttafel Pacht
  • 11 juni 2024: ALV BPG op Kasteel Eyckenlust