Landgoederen zoeken naar beter verdienmodel bij duurzaam ondernemen

Landgoederen zoeken naar beter verdienmodel bij duurzaam ondernemen
Brabantse Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver op bezoek bij landgoed Bleijendijk

Op 17 augustus bezocht Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de Vughtse Landgoederen Beukenhorst en Bleijendijk

Beide landgoederen zoeken binnen het landgoedmodel naar een balans tussen natuurbeheer èn landbouw. Landgoedboeren zetten in op verduurzaming wat met name door de onjuiste beprijzing en het ontbreken van passende regelgeving wordt bemoeilijkt.

Ook landgoed Beukenhorst werd bezocht door Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver

Samen met BPG Vereniging Landelijk Brabant wilde Gedeputeerde Elies Lemkes  zich laten informeren over het landgoedmodel. Ze is daarbij op zoek naar maatwerk, juist voor deze grondgebonden bedrijven. Via de landgoederen kan immers natuurherstel worden gecombineerd met versterking van de landbouw incl. bodem- en waterherstel.

De gedeputeerde is enthousiast over de innovatieve aanpak van BPG Vereniging Landelijk Brabant, die een impuls geeft aan nieuwe gebiedsprocessen.

Het was een waardevolle bijeenkomst waarin de landgoedeigenaren en boeren de ruimte kregen uit te leggen hoe zij duurzaam ondernemen ervaren en tegen welke knelpunten zij aanlopen.

Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot Wateroverlast Historische Landgoederen

Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot Wateroverlast Historische Landgoederen

Nieuwe Brabantse gedeputeerden bezoeken pilot ‘Wateroverlast Historische Landgoederen’

Op 15 juli 2020 bezochten de Brabantse gedeputeerden Peter Smit (Water & Bodem) en Eric de Bie (Energie, Erfgoed & Bestuurlijke vernieuwing) Landgoed Zwijnsbergen in Helvoirt.

Doel van het bezoek was de kennismaking met de historische buitenplaats Zwijnsbergen en BPG Vereniging landelijk Brabant. Tevens vond er een verkennend gesprek plaats over het vervolg op de pilot Wateroverlast Historische Landgoederen (** zie achtergrond onder dit artikel) die op zowel Zwijnsbergen als landgoed Beukenhorst heeft plaatsgevonden.

De gedeputeerden werden ontvangen door Jan en Maes van Lanschot van Landgoed Zwijnsbergen. Bibian van Rijckevorsel en René de Bont vertegenwoordigden BPG Vereniging landelijk Brabant. Voorts waren aanwezig Wim Haarmann (projectleider Erfgoed) en René Klerks (beleidsmedewerker Water) van de Provincie Noord-Brabant.

Tijdens de rondwandeling vertelden de heren van Lanschot over de geschiedenis van Zwijnsbergen, hun ambities voor meandering van de Zandleij en het aanleggen van een Ecologische VerbindingsZone (EVZ) ten behoeve van de boomkikker.

Jan van Lanschot (l) en Peter Smit (r)

Uit het daaropvolgende gesprek bleek dat gedeputeerde Smit zoekt naar een overlegstructuur voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak met Water en Bodem. Hij wil dat samendoen met de grondeigenaren, waarbij gezamenlijk resultaatgedreven projecten tot stand moeten komen. Deze pilot vormt een mooi voorbeeld.

Gedeputeerde Eric de Bie liet blijken dat hij de voordelen heeft ervaren van particuliere eigenaren die vanuit eigen visie en belangen, concrete stappen willen zetten. Beide gedeputeerden waren onder de indruk van de gedrevenheid van de landgoedeigenaren.

BPG-bestuurslid Bibian van Rijckevorsel vertelde dat BPG veel ambitie heeft en in goede samenwerking met de eigen achterban en de provincie aan de slag gaat met het Deltaplan Hoge Zandgronden, de Erfgoed Deal en project Brabants Bodem (Van Gogh Nationaal Park)

Wordt vervolgd!

 

 

**Achtergrond:

Over de pilot ‘Historische landgoederen en klimaatverandering

Deze pilot is uitgevoerd n.a.v. nieuwe berekeningen van regionale wateroverlast en mogelijke gevolgen voor Erfgoed. GS Noord-Brabant heeft toegezegd de uitkomsten van de pilot op locatie in ontvangst te nemen en samen met waterschap, gemeenten landgoederen te bekijken welke concrete vervolgstappen gezet kunnen worden, wellicht als onderdeel van de Erfgoed Deal.

Uitbreiden naar andere Brabantse landgoederen en naar verdroging!

De aanpak uit de pilot kan verbreed worden naar andere landgoederen die gevolgen ondervinden van het extremere weer. Daarbij moet er niet alleen aandacht zijn voor wateroverlast. Zoals uit de pilot naar voren komt, vormt verdroging minstens een zo groot probleem voor de landgoederen.

Ook erfgoed inzetten voor klimaat-robuuste beeklandschappen

De komende jaren geven we in Brabant uitwerking aan klimaat-robuuste beeklandschappen in een aantal gebieden. Het verdient aanbeveling om erfgoed daarin een volwaardige plek te geven (niet alleen als te toetsen waarde, maar ook als mogelijke kans). In het kader van de Erfgoeddeal zijn door het Rijk middelen ter beschikking gesteld om Erfgoed in te brengen bij gebiedsontwikkelingen die gericht zijn op de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie. Gebleken is dat er bij erfgoedpartijen, waterschappen en landgoedeigenaren interesse bestaat een gezamenlijk project te ontwikkelen.

BPG stelt voor de mogelijkheden voor samenwerking met BPG en andere partijen te verkennen:

De gesprekken hierover zijn inmiddels opgestart.

Informatie

BPG wijst landgoedeigenaren en andere particuliere grondbezitters erop dat hier kansen liggen voor investeringen en verdienmodellen. Neem voor meer informatie contact op met BPG.

BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BPG vraagt om vaste route langs het kennisloket voor rood voor groen

BrabantAdvies adviseert in haar nieuwe rapport “Een nieuwe aanpak voor rood en groen in het buitengebied” over de bruikbaarheid voor de Omgevingsverordening van de drie bestaande rood-voor-groen regelingen. Dit advies is op 10 juli aan provinciebestuurder Erik Ronnes aangeboden.

Er lijkt ruimte te blijven voor rood-voor-groen.

Zorg bij BPG Vereniging landelijk Brabant is dat de (enorme) administratieve procedurele rompslomp en de tergend lange procedures blijven bestaan. Het advies is heel vrijblijvend en alles wordt overgelaten aan de gemeenten. Dat vertraagt enorm, omdat niet elke gemeente beschikt over kennis, kunde en visie m.b.t. nieuwe landgoederen. Deze punten zijn door BPG ingebracht, maar niet of onvoldoende overgenomen in het advies.
Als de provincie die kennisrol wil gaan vervullen is het zaak om de werkwijze minder vrijblijvend te maken en de gemeenten te verplichten langs het kennisloket te gaan.

BPG Vereniging landelijk Brabant adviseert daarom een vaste route in te stellen langs het kennisloket voor rood-voor-groen.

 

Wilt u hierover met BPG spreken of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Vacature voor Belangenbehartiger / Projectmedewerker Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur)

Vacature voor Belangenbehartiger / Projectmedewerker Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur)

Vacature

voor een

Belangenbehartiger / Projectmedewerker Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur)

Werk je graag mee aan een levendige vereniging? Organiseer jij graag op eigen kracht evenementen over maatschappelijk relevante thema’s? Initieer je graag relevante projecten en voer je die ook nog graag uit? Heb je affiniteit met belangenbehartiging? Heb je altijd al op de mooiste plekken van Nederland willen komen? Ben je sociaal, mensgericht en heb je een hart voor verenigingswerk? Werk je graag in Gelderland en Noord-Brabant? Lees dan gauw verder!

Wie ben jij?

Je bent minimaal HBO opgeleid, met een accent op natuur, cultuur, landbouw of buitengebied – Je hebt affiniteit met onze doelgroep – Je hebt van nature een goed overzicht en kan structureren – Je bent goed in samenwerken en mensen met elkaar verbinden – Daarnaast vraagt de functie sterke communicatieve vaardigheden, verenigingsgevoel, politieke sensitiviteit en een energieke, ondernemende houding. Affiniteit met lobby en belangenbehartiging is handig, kennis van projectmatig werken en organisatietalent noodzakelijk. Ervaring met het zelfstandig organiseren van evenementen stellen we ook zeer op prijs.

Wie zijn wij?

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is de vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden, bos- en natuurterreinen en landgoederen. Onze leden zijn verantwoordelijk voor zo’n 200.000 hectare grond en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuur- en landschapsbeheer en recreatiemogelijkheden.

Onze vereniging bundelt hun krachten en staat voor collectieve belangenbehartiging, een sterk en inspirerend netwerk en het delen van kennis. Dat doen we landelijk in FPG en provinciaal met onze provinciale verenigingen.

We werven nu voor uitbreiding en provinciale versterking voor het ondersteunen van het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) en de BPG Vereniging landelijk Brabant.

Wat houdt je werk in?

Samen met collega’s en vrijwillige bestuurders ben je aan de slag voor het versterken van een levendige en actieve vereniging. Daarvoor doe je aan verenigingszaken, projecten en collectieve belangenbehartiging.

Je bent veel bezig met verenigingszaken. Denk daarbij aan het opzetten van een programma voor en organiseren van ledenbijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld een verkiezingsdebat. Daarnaast gaat het om ledenwerving en onderhouden van de website en social-media.

Steeds vaker doen wij ook projecten. Concrete projecten met onze leden die nu lopen gaan over natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, duurzaam bodembeheer, bosbouw en over mogelijkheden voor natuurrealisatie door particuliere eigenaren. Vaak gaat het daarbij om kennisdeling.

Bij belangenbehartiging ondersteun je onze bestuursleden en overleg op het provinciehuis. Daarbij gaat het over provinciale onderwerpen op het terrein van landbouw, bos- en natuur, pacht en eigendom.

In wat voor team kom je terecht?

Je werkt vanuit ons kantoren in Ede/Wageningen en Almkerk in nauwe samenwerking met je directe collega’s en de bestuurders van GPG en BPG, ook is vanuit huis werken bij ons niet ongewoon. Je komt in een gezellig team met 12 collega’s van alle leeftijden, maar vooral twintigers en begin dertigers. We zijn allemaal regelmatig op pad en ook jij zal niet alleen achter je pc te vinden zijn. Elke dinsdag lunchen we met zijn allen in Ede/Wageningen we hebben regelmatig leuke uitjes.

Wat bieden wij jou?

Een gevarieerde baan met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid – De mogelijkheid om op prachtige plekken op landgoederen te komen – Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling – Een marktconform salaris, op basis van je ervaring – Een divers netwerk en gezellige collega’s!

Interesse?

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail op fpg@grondbezit.nl. Wil je daarbij vermelden waar je onze vacature hebt gevonden? Sluitingsdatum is 30 juli a.s.

Nadere informatie kan worden ingewonnen via ons secretariaat op tel. 0318-578 550. Sollicitaties ontvangen wij graag via fpg@grondbezit.nl .

Zie hieronder voor meer informatie over:

 

BPG-nieuwsflits juli

BPG-nieuwsflits juli

Agenda

Bibian van Rijckevorsel (r) benoemd als bestuurder van Waterschap de Dommel.
 • Op de Algemene ledenvergadering van 3 september op Kasteel Heeze komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek, het invoeren van een Raad van Advies en een presentatie rondom NSW en fiscaliteiten. Leden kunnen aan de ALV ook via een videostream deelnemen.
 • Gedeputeerden De Bie en Smit brengen werkbezoek aan Landgoed Zwijnsbergen, in het kader van het klimaatrobuust maken van landgoederen.
 • In augustus een werkbezoek met gedeputeerde Lemkes-Straver, waarbij de ontwikkelingen in de landbouw, het inzetten op actief beheer m.b.t. wolven via een Wolvencommissie, het natuurnetwerk en de extra bosaanplant op de agenda staan.

Ondernemer en eigenaar Landgoed Jachthuis Schijf Cees de Bruin is overleden

Bibian van Rijckevorsel benoemd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel

Aanvragen Subsidie drugsafval

Wolvenplatform in Noord-Brabant opgericht

Kwalitatieve versterking en uitbreiding van natuurgebied Goirle

 • De overeenkomst voor de herinrichting van het Beekdal Nieuwe Leij is ondertekend. Door de verbetering van het Beekdal worden ecologie, landschap, waterhuishouding en recreatie versterkt. Een samenwerking tussen de familie van Puijenbroek, Waterschap De Dommel en de gemeente Goirle.

Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied?

 

De BPG nieuwsflits van juli kunt u hier downloaden

 • En kijk hier voor eerdere nieuwsflitsen.

BPG-nieuwsflits juni

BPG-nieuwsflits juni

Nieuwsflits juni

In de BPG-Nieuwsflits van juni wordt de aandacht gevraagd voor:

Van de bestuurstafel

 • De volgende ALV wordt – met inachtneming van de nieuwe Corona-eisen van Sociale Afstand  – gehouden op donderdagavond 3 september op Kasteel Heeze.

 

Impressie van een zomerse BPG-landgoedtafel bijeenkomst in Noord-Brabant
 • Bij  wijze van proef wordt er een aantal  regionale bijeenkomsten (Landgoedtafels) georganiseerd. Leden en andere landgoedeigenaren kunnen elkaar in kleine groepen van ca. 10 personen  ‘aan de keukentafel’ informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
 • Via de provincie wordt samen met de achterban ingezet op realisatie Natuurnetwerk Brabant (NNB) en op uitbreiding van het bosareaal.
 • Voor de komende jaren wordt gezocht voor ondersteuning van eigenaren om het watersysteem per beekdal en in de haarvaten per eigenaar op orde te brengen, ook rekening houdend met de toenemende droogte problematiek.
 • De samenwerking met Van Gogh Nationaal park wordt afgestemd met de belangstellende leden in het gebied, met voorzitter Yvo Kortmann en met de projectleider Brabant bodem.
 • Begin juni start BPG een ledentevredenheidsonderzoek

Voorstel voor een Brabantse Wolvencommissie

 • BPG heeft aan gedeputeerde Lemkes-Straver voorgesteld om naar het voorbeeld van Gelderland een Wolvencommissie te starten.

Vacatures Waterschap de Dommel

 • Er is een vacature voor 1 van de 2 groen geborgde zetels in Waterschap de Dommel.

Update Coronamaatregelen

 • Vanuit BPG hebben Liesbeth Hermanussen-Thijssen en René de Bont input geleverd om tot werkbare landelijke protocollen te komen. In de nieuwsbrief treft u de relevante links aan.

Oproep aan BPG-leden in stroomgebied Brabantse Delta

Het waterschap Brabantse Delta nodigt BPG-leden uit om inbreng te leveren voor de plannen voor de komende jaren, zoals het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027.