Brabantse Manifestpartners komen met gezamenlijke oproep voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

De Brabantse Manifestpartners roepen de provincie Noord-Brabant op samen te werken aan de thema’s klimaat, energie, natuur, water en landbouw. Dat schrijven zij in de oproep die met formateur Verhoeve is gedeeld. (coalitievorming/manifestenbijeenkomst)

Maurits van Bouwdijks Bastiaanse, voorzitter van de Manifestpartners: “Wij roepen de politieke partijen op om in het nieuwe bestuursakkoord de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen beter met elkaar in balans te brengen. Wij vragen het nieuwe provinciaal bestuur om de uitvoering, sturing op grond en governance op een duurzame en verantwoorde manier vorm te geven. Als Brabantse Manifestpartners denken wij graag mee over de concretisering van deze actiepunten.”

Pak opgaves in samenhang aan

“Wij vragen het nieuwe provinciebestuur om de opgaven voor stad en platteland rondom onder andere energie, verstedelijking en natuur in samenhang te benaderen, en zo concurrentie om de schaarse ruimte te verminderen. Stel als provinciebestuur heldere en realistische doelen en spelregels voor de ontwikkeling van Brabant; Schep duidelijke grenzen en voorwaarden en bied daarbinnen ruimte en middelen aan ondernemers om de doelen te behalen,” licht Maurits van Bouwdijks Bastiaanse toe.

Een lange traditie van samenwerking in Brabant

Van Bouwdijk Bastiaanse: “Onze provincie Noord-Brabant kent een unieke en lange traditie van samenwerken. Provincie en Manifestpartners werken nu al intensief samen aan opgaven in de leefomgeving. De Manifestpartners vertegenwoordigen in de volle breedte belangen rondom de fysieke leefomgeving en hebben de kracht om tot uitvoering te komen. De opgaven vragen om het verder versterken van onze samenwerking in de komende bestuursperiode“.

De Manifestpartners zijn: BPG vereniging landelijk Brabant, Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Noordbrabants Landschap, Waterschappen Aa en Maas, de Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, Dierenbescherming.